ABAX

Yleiset sopimusehdot

Alla olevat sopimusehtojen käännökset koskevat Suomen markkinoita. Mikäli erikielisten ehtoversioiden välillä on eroja, niitä täydennetään näillä englanninkielisillä ehdoilla, jotka ristiriitatilanteessa ovat etusijalla.

Nämä dokumentit ovat voimassa 12.4.2022 alkaen.

Yleiset sopimusehdot

1. Sopimuspuolet ja soveltamisala

1.1. Sopimuspuolet ovat:

 • Toimittaja, oikeushenkilö tilausvahvistuksessa tai allekirjoitetussa asiakassopimuksessa ("asiakassopimus")

 • Asiakas, asiakassopimuksessa määritelty henkilö tai oikeushenkilö.

1.2. Toimittajaa ja asiakasta kutsutaan yhdessä ”osapuoliksi” ja erikseen ”osapuoli”.

1.3. Näitä yleisiä ehtoja ("yleiset ehdot") sovelletaan kaikkiin palvelujen ostamiseen Toimittajalta.

1.4. Osapuolten välistä sopimussuhdetta säännellään seuraavilla asiakirjoilla ja seuraavassa järjestyksessä ("sopimusasiakirjat"), jos asiakirjat ovat ristiriidassa keskenään, ja ne yhdessä muodostavat "sopimuksen":

 • asiakassopimus

 • tietojenkäsittelysopimus

 • nämä yleiset ehdot

 • palvelutasosopimus (jos se on tehty)

 • Toimittajan palveluiden kuvaus, sellaisena kuin se on aina ajoittain päivitettynä, saatavilla osoitteessa https://www.abax.com/fi/servicedescription, ("palvelukuvaus")

 • Asiakkaan ehdot (jos Toimittaja on hyväksynyt osaksi sopimusasiakirjoja)

1.5. Muokkaukset tai muutokset sopimusasiakirjoihin ovat sitovia vain, jos Toimittaja on vahvistanut ne kirjallisesti (myös sähköisesti).

1.6. Allekirjoittamalla sopimusasiakirjat henkilö, joka tekee sopimuksen Asiakkaan puolesta, vahvistaa siten, että sillä on lainmukainen valtuus sitoa Asiakas.

2. Yhteystiedot

2.1. Osapuolten yhteystiedot on mainittu asiakassopimuksessa. Kaikki tämän yleisten ehtojen mukaiset tiedustelut ja ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti annettuun sähköpostiosoitteeseen.

2.2. Osapuolet ovat velvollisia ilmoittamaan toisilleen kaikista yhteystietojen muutoksista. Osapuolen alkuperäisille tai viimeksi toimitetuille yhteystiedoille lähetetyt kyselyt ja ilmoitukset katsotaan toimitetuiksi.

3. Palvelu

3.1. Jokainen asiakassopimuksessa määritetty liittymä/tilaus luo palvelun ("Palvelu").

3.2. Palvelun katsotaan olevan aktivoitu, kun Palveluun sisältyvä laitteisto on lähetetty (”aktivointipäivä”). Jos Toimittaja ei toimita laitteistoa, aktivointipäivämäärä on silloin, kun Asiakkaalle annetaan kirjautumistiedot, jotka mahdollistavat pääsyn Palvelun käyttöön, ja tiedot liitetystä laitteesta asetetaan saataville.

3.3. Asiakkaalle myönnetään ei-yksinomainen ja alilisensoitumaton oikeus käyttää Palvelua ja Palvelun avulla luotuja tai luotuja tietoja Palvelun tarkoituksessa. Käyttöoikeus on rajoitettu sopimuskauden voimassaoloaikaan.

3.4. Kohdassa 3.3 myönnetty oikeus ei sisällä oikeutta käyttää lähdekoodia tai objektikoodia tai muuten käyttää Palvelun osia tai Toimittajan järjestelmiä, joita ei ole tarkoituksellisesti asetettu saataville. Käyttöoikeus ei sisällä oikeutta muuttaa, muokata, kääntää, purkaa, kopioida tai jäljitellä Palvelua.

4. Toimittajan toimittama laitteisto (hardware)

4.1. Ellei asiakassopimuksessa toisin määrätä, Toimittajan toimittamat fyysiset laitteet/laitteistot ("laitteisto") asetetaan Asiakkaan käyttöön ja ovat Toimittajan omaisuutta. Laitteet, joista on tehty sopimus ennen 1. helmikuuta 2020, ovat kuitenkin Asiakkaan omaisuutta riippumatta asiakassopimuksen sanamuodosta.

4.2. Laitteisto toimitetaan DAP-ehdoilla (Incoterms 2020), ellei toisin mainita tai sovita.

4.3. Ellei toisin ole sovittu, Asiakas on velvollinen asentamaan Laitteiston itse ja on yksin vastuussa siitä, että Laitteisto on oikein sijoitettu ja asennettu käyttöoppaan ja Toimittajan lisäohjeiden mukaisesti.

4.4. Asiakkaan on testattava laitteisto asennuksen jälkeen ja ilmoitettava Toimittajalle välittömästi, jos laite ei toimi. Testi tehdään tarkistamalla rekisteröinnit käyttöliittymässä.

4.5. Asiakas voi pyytää asennuksen ja testauksen ohjeita Toimittajalta sähköpostitse. Toimittaja ei ole vastuussa laitteiston virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä sijoittamisesta johtuvan teknisen vian tai riittämättömän rekisteröinnin seurauksista.

4.6. Laitteiston huollot tai korjaukset saa suorittaa vain Toimittaja tai sen valtuutetut kumppanit Toimittajan ohjeiden mukaan. Jos Asiakas havaitsee, että Laitteisto on viallinen tai vaurioitunut, Toimittajalle on välittömästi ilmoitettava asiasta sähköpostitse vianmääritysohjeiden ja / tai Laitteiston palautus- ja uudelleentoimitusohjeiden saamiseksi.

4.7. Toimittaja pidättää oikeuden vaihtaa koko laitteisto tai osan siitä milloin tahansa. Tällaisessa tapauksessa Asiakas on velvollinen omalla kustannuksellaan vastaanottamaan ja asentamaan uuden laitteiston sekä palauttamaan vanhan laitteiston (jos laitteisto on Toimittajan omaisuutta, ks. kohta 4.1.) viimeistään 7 päivän kuluessa uuden laitteiston vastaanottamisesta.

4.8. Toimittaja pidättää itsellään oikeuden käyttää laitteistoa tietojen keräämiseen muille asiakkaille, jos tämä varmistaa, että henkilötietoja käsitellään sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

4.9. Laitteita, joita myydään käytettäväksi EU/ETA/UK -alueella, ei saa käyttää tämän alueen ulkopuolella, ellei niistä ole kirjallisesti sovittu. Jos laitetta käytetään hyväksytyn alueen ulkopuolella, Asiakkaan on korvattava Toimittajalle kaikki ulkopuolisesta käytöstä, esim. Verkkovierailusta, aiheutuneet lisäkustannukset 14 päivän kuluessa Toimittajan toimittaman laskun päivämäärästä.

4.10. Laitteistoa saa käyttää vain Toimittajan palveluiden yhteydessä. Asiakas on velvollinen käsittelemään Laitteiston huolellisesti ja käyttöoppaan mukaisesti. Asiakkaalla ei ole oikeutta tehdä laitteistoon muutoksia ja / tai muutoksia käyttöoppaassa määriteltyjen rajojen ulkopuolella.

4.11. Jos epäillään laitteiston väärinkäyttöä, Toimittajalla on oikeus vaatia Toimittajan omaisuuden kaltaisten laitteiden palauttamista, ks. kohta 4.1., ilmoitetun ajan kuluessa.

4.12. Irtisanomisen jälkeen Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan välittömästi ja viimeistään kuukauden kuluessa sopimuskauden päättymisestä (määritelty kohdassa 8.2) palauttaakseen Laitteiston, joka on Toimittajan omaisuutta, ks. kohta 4.1, Toimittajan antamien ohjeiden mukaisesti.

4.13. Kaikissa tapauksissa, joissa laitteistoa ei palauteta tässä esitetyllä tavalla, Asiakas on velvollinen korvaamaan Toimittajan laitteistokohtaisesti senhetkisen menetetyn laitteen maksun mukaisesti 14 päivän kuluessa Toimittajan toimittaman korvauslaskun päivämäärästä.

5. Kolmannen osapuolen laitteisto ja ohjelmisto

5.1. Jos Toimittaja vastaanottaa ja käsittelee tietoja muiden toimittamasta laitteistosta ("kolmannen osapuolen laitteisto") tai muiden toimittamasta ohjelmistosta ("kolmannen osapuolen ohjelmisto"), Asiakas hyväksyy, että Toimittaja ei ole vastuussa (i) siitä, ettei se pysty tarjoamaan Palvelua kolmannen osapuolen laitteiston tai kolmannen osapuolen ohjelmiston virheiden tai vikojen vuoksi, tai (ii) kolmannen osapuolen laitteistosta tai kolmannen osapuolen ohjelmistosta johtuvista virheistä tai vioista.

5.2. Kaikki Laitteiston käyttö, jonka Toimittaja toimittaa muille kuin Asiakkaalle, katsotaan kolmannen osapuolen laitteistoksi. Toimittaja ei ole vastuussa sellaisten kolmannen osapuolen laitteiston virheistä, joista Toimittaja ei ole vastuussa tai määräysvallassa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen tilanteisiin, joissa toinen Asiakas poistaa tai vahingoittaa kolmannen osapuolen laitteistoa tai rajoittaa tai estää tietojen kerääminen.

5.3. Toimittaja ei ole vastuussa Asiakkaan kolmannen osapuolen laitteiston tai kolmannen osapuolen ohjelmiston käytöstä. Asiakas vastaa kaikista laitteiston ja/tai ohjelmiston käytöstä aiheutuvista riskeistä ja kustannuksista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, mahdolliset haitat, vahingot, kustannukset jne., jotka aiheutuvat kolmannen osapuolen Toimittajalle tai muille.

5.4. Asiakas on yksin vastuussa tällaisen kolmannen osapuolen laitteiston ja/tai kolmannen osapuolen ohjelmiston ongelmien tai vikojen ratkaisemisesta, ja Asiakkaan on noudatettava sopimuksen mukaisia ​​velvoitteitaan, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, maksuvelvoite ongelmista tai vioista riippumatta.

5.5. Asiakas ilmoittaa Toimittajalle kohtuullisen ajan sisällä, jos kolmannen osapuolen laitteistossa tai kolmannen osapuolen ohjelmistossa havaitaan ongelmia tai vikoja, minkä jälkeen Toimittaja voi tarjota apua tai tukea Asiakkaalle.

6. Asiakkaan velvollisuudet

6.1. Asiakas on vastuussa siitä, että sekä Palvelua että Laitteistoa käytetään Toimittajan ja kolmannen osapuolen laitteiston tai kolmannen osapuolen ohjelmiston Toimittajan antamien ohjeiden, käyttöoppaiden tai vastaavien tietojen mukaisesti.

6.2. Asiakas ei saa käyttää Palvelua tai sen mahdollisuuksia sovellettavan lain vastaisesti tai muiden oikeuksien vastaisella tavalla, mukaan lukien mutta ei rajoittuen Toimittajan tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksiin ja yksityisyyden suojaan tai muiden sopimusten, jotka on solmittu Toimittajan tai Toimittajan konserniyhtiöiden kanssa, vastaisesti.

6.3. Asiakas on vastuussa Palvelun käytöstä ja Sopimuksen noudattamisesta sen virkamiesten, johtajien, työntekijöiden, urakoitsijoiden ja muiden henkilöiden toimesta, joille Asiakas antaa pääsyn Palveluun.

7. Maksu

7.1. Palvelun hinta on määritelty asiakassopimuksessa.

7.2. Asiakasta laskutetaan vuosittain ja etukäteen eräpäivänä, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Laskusta peritään laskutusmaksu. Ensimmäinen lasku lähetetään aktivointipäivänä ja seuraavat laskut aktivointipäivän vuosipäivänä.

7.3. Jos maksu viivästyy, Toimittajalla on oikeus korkoon siitä päivästä, jona maksu erääntyi, jatkuen maksun vastaanottamispäivään asti. Viivästyneiden maksujen koron on oltava sen maan sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukainen, jossa Toimittajalla on rekisteröity osoite. Korkovaatimukset eivät vähennä muita vaatimuksia, joita Toimittajalla voi olla muiden sääntöjen nojalla Asiakkaalle, mukaan lukien korvausvaatimukset.

7.4. Toimittajalla on oikeus veloittaa Asiakkaalta lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat siitä, että Asiakas ei ole noutanut laitteistoa, joka on lähetetty Asiakkaan antamaan osoitteeseen.

7.5. Asiakkaalla ei ole oikeutta tehdä vähennyksiä laskuun tai käyttää pidätys-, vastakanne- tai kuittausoikeutta laskua vastaan, ellei vaatimusta ole kirjallisesti hyväksytty tai laillisesti ratkaistu.

7.6. Rahoitetun sopimuksen päättymispäivänä laskutusta jatketaan suoraan Toimittajalta Asiakkaalle, jos sopimusta ei irtisanota kohdan 8.4 mukaisesti. Asiakkaan vastuulla on irtisanoa rahoitussopimus irtisanomisajan kuluessa.

7.7. Jos Asiakas katsoo, että lasku on virheellinen, Asiakkaan on ilmoitettava siitä Toimittajalle mahdollisimman pian sähköpostitse ja viimeistään päivää ennen laskun eräpäivää, jotta Toimittaja voi korjata laskun, jos Toimittaja oman harkintansa mukaan hyväksyy tällaisen mukautuksen.

7.8. Jos kyseessä on olennainen rikkomus, Toimittajalla on oikeus vaatia maksua kaikista jäljellä olevista ja jäljellä olevista eduista sopimuskauden aikana (määritelty kohdassa 8.2).

7.9. Toimittaja pidättää oikeuden myydä laskun toiselle yritykselle, joka kerää laskun.

8. Sopimuskausi ja irtisanominen

8.1. Asiakassopimus astuu voimaan Asiakkaan sähköisellä allekirjoituksella (”voimaantulopäivä”).

8.2. Ellei asiakassopimuksessa ole toisin sovittu, sopimuksen alkuperäinen voimassaoloaika on 36 kuukautta aktivointipäivästä laskettuna ("alkuperäinen sopimuskausi"), jonka jälkeen sopimus uusitaan automaattisesti 12 kuukautta kerrallaan ("uusintakausi"), ellei sitä irtisanota kohdan 8.4. mukaisesti. Alkuperäisestä sopimuskaudesta ja mahdollisesta uusintakaudesta käytetään yhteisnimitystä ”sopimuskausi”.

8.3. Jos Asiakas ostaa Palveluun lisäpalveluja, alkuperäistä sopimuskautta sovelletaan.

8.4. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen kokonaisuudessaan tai vain tiettyjen Palveluiden osalta kirjallisesti vähintään 3 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

8.5. Sopimuksen päätyttyä Toimittaja lopettaa Palvelun tarjoamisen. Toimittajalla on oikeus saada maksu koko sopimuskauden ajan riippumatta siitä, käyttääkö Asiakas Palvelua vai ei.

8.6. Asiakas, joka on saanut alennushinnan Palvelusta jäsenyyden tai kolmannen osapuolen kanssa tehdyn sopimuksen vuoksi, menettää oikeuden alennukseen jäsenyyden tai kolmannen osapuolen kanssa solmitun sopimuksen päättyessä.

9. Elinikäinen takuu

9.1. Toimittaja takaa, että laitteistossa ei ole valmistus- ja materiaalivikoja lähetyshetkellä, ja sitoutuu toimittamaan toimivia laitteita koko sopimuskauden ajan (”elinikäinen takuu”).

9.2. Elinikäinen takuu kattaa laitteistoviat ja rajoittuu yksinomaan vaihtoon tai korjaukseen Toimittajan yksinomaisella valinnalla.

9.3. Elinikäinen takuu annetaan seuraavin ehdoin:

9.3.1. Asiakas ilmoittaa Toimittajalle virheestä sähköpostitse.

9.3.2. Asiakas irrottaa ja palauttaa viallisen laitteiston Toimittajalle omalla kustannuksellaan.

9.3.3. Toimittaja tarkastaa palautetun laitteiston, että viat eivät ole aiheutuneet virheellisestä käsittelystä, varastoinnista, testauksesta, asennuksesta, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, korjauksesta, muutoksesta tai kolarista.

9.3.4. Asiakas vastaanottaa ja asentaa uuden laitteiston omalla kustannuksellaan.

9.4. Elinikäinen takuu ei:

9.4.1. kata vikoja tai vaurioita, jotka ovat aiheutuneet olosuhteista, joista Asiakas on vastuussa, mukaan lukien huolimaton käyttö tai näiden yleisten ehtojen, käyttöoppaan, palvelukuvauksen tai muiden Toimittajan ohjeiden vastainen käyttö.

9.4.2. koske tapauksia, jos akku loppuu akkukäyttöisestä laitteistosta. Asiakkaan on joko vaihdettava akku tai laitteisto sen mukaan, mitä laitteisto sallii.

9.4.3. koske mitään kolmannen osapuolen laitteistoa.

10. Sopimuksen tai palveluiden siirto

10.1. Asiakas voi pyytää sähköpostitse Toimittajalta, että sopimus kokonaisuudessaan tai vain tiettyjen Palveluiden osalta siirretään toiselle asiakkaalle. Toimittaja voi hylätä pyynnön, jos uuden asiakkaan luottotarkistusta ei hyväksytä. Toimittaja veloittaa siirron yhteydessä Asiakkaalta siirtomaksun voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

10.2. Toimittajalla on oikeus siirtää sopimus mille tahansa muulle konserniin kuuluvalle yritykselle tai kolmannelle osapuolelle.

11. Vastuurajoitukset

11.1. Toimittaja ei missään tapauksessa ole vastuussa epäsuorista menetyksistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, ajan tai voiton, tulojen, liikearvon, liiketoimintamahdollisuuksien, tietojen menetystä tai muista liiketoiminnan keskeytyksistä.

11.2. Toimittajan enimmäisvastuu Asiakkaalle kaikista velvoitteista (joko sopimuksen perusteella tai muuten), jotka liittyvät suoraan tai välillisesti sopimukseen, rajoittuu siihen hintaan, jonka Asiakas on maksanut palvelusta viimeisten 36 kuukauden aikana ennen korvattavaa tapahtumaa.

11.3. Toimittaja ei ota vastuuta kolmannen osapuolen laitteistosta ja ohjelmistosta, mukaan lukien suulliset tai kirjalliset nimenomaiset tai epäsuorat takuut. Tämä koskee, vaikka tällaiset laitteistot tai ohjelmistot olisivat välttämättömiä palvelun tehokkaan toiminnan kannalta.

12. Tietojen käsittely

12.1. Asiakas on rekisterinpitäjä ja vastuussa GDPR:n ja/tai kansallisen tietosuojalain sääntöjen noudattamisesta kaikkien Toimittajan Palvelun kautta käsiteltävien henkilötietojen osalta. Asiakas on yksin vastuussa siitä, että hänellä on aina laillinen ja riittävä käsittelypohja asianomaisen Palvelun kautta käsiteltäville henkilötiedoille.

12.2. Toimittajan vastuu ja oikeus tallentaa Palvelun avulla luotuja tai luotuja tietoja lakkaa sopimuskauden päättyessä. Asiakas on vastuussa tietojen viemisestä ja tallentamisesta Toimittajan järjestelmästä ennen sopimuskauden päättymistä.

12.3. Sopimuksen päätyttyä Toimittaja poistaa kaikki tiedot tietojenkäsittelysopimuksessa määritellyssä määräajassa. Tämä ei kuitenkaan päde, jos Asiakas tekee Toimittajan kanssa erillisen sopimuksen tietojen säilyttämisen jatkamisesta.

12.4. Toimittajalla on oikeus käyttää maksutta ja ilman rajoituksia Palvelun kautta luotuja tai tuotettuja tietoja, jotka eivät ole henkilötietoja tai henkilötietoja, jotka on anonymisoitu, mukaan lukien tällaisten tietojen siirtäminen kolmansille osapuolille.

12.5. Osapuolten muita tietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia säännellään tietojenkäsittelysopimuksessa. 

13. Sopimuksen rikkominen

13.1. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen tai tietyt palvelut välittömästi, jos toinen osapuoli rikkoo niitä olennaisesti, eikä tällaista rikkomusta korjata kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun rikkomisesta kärsivälle osapuolelle on ilmoitettu rikkomisesta ​​kirjallisesti. Olennaisen rikkomuksen seurauksia säätelevät lakisääteiset säännöt näiden yleisten ehtojen lisäksi, mukaan lukien oikeus korvaukseen jne., sekä Toimittajan vastuun rajoitukset, ks. kohta 11.

13.2. Jos Asiakas rikkoo sopimusta olennaisesti, Asiakas on velvollinen maksamaan maksun, joka vastaa jäljellä olevaa sopimuskautta.

13.3. Jos maksua ei ole saatu ajoissa kohdan 7 mukaisesti tai 14 päivän kuluessa siitä, kun Toimittaja on antanut kirjallisen maksuvaatimuksen, sopimusrikkomus katsotaan olennaiseksi.

13.4. Kohdan 6.2 rikkomista pidetään olennaisena rikkomuksena.

13.5. Jos Asiakas rikkoo sopimusta olennaisesti, Toimittajalla on oikeus välittömästi:

 • irtisanoa sopimus välittömästi

 • estää Asiakkaan pääsy Palveluun

 • vaatia maksua kaikista jäljellä olevista eduista ja/tai

 • vaatia korvausta maksun viivästymisestä aiheuttamasta vahingosta.

13.6. Jos sopimus keskeytetään olennaisen rikkomuksen vuoksi, Asiakas on velvollinen palauttamaan laitteiston välittömästi, ks. kohta 4.11.

14. Ohjelmistopäivitykset ja palvelun muutokset 

14.1. Ohjelmistopäivitykset sisältyvät hintaan.

14.2. Toimittaja pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa päivittää, tehdä muutoksia ja muuttaa tarjottujen Palveluiden sisältöä ilmoittamatta siitä. Uudet versiot eivät välttämättä sisällä kaikkia edellisessä versiossa käytettävissä olevia toimintoja, mutta ne eivät saa muuttaa Palvelun toiminnallista tasoa huonommaksi.

14.3. Jos Toimittaja päättää oman harkintansa mukaan enää tarjota tiettyä palvelua tai palvelun osaa, Toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus kokonaan tai osittain ilmoittamalla siitä Asiakkaalle 30 päivää etukäteen. Sama pätee, jos sopimus alihankkijan kanssa irtisanotaan, jolloin Palvelua ei voida enää tarjota.

15. Muutokset sopimusasiakirjoihin

15.1. Toimittaja voi oman harkintansa mukaan ajoittain päivittää tai muokata näitä yleisiä ehtoja ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kuukautta aiemmin (myös sähköisesti).

15.2. Toimittaja voi lisäksi tehdä sellaisia ​​muutoksia sopimusasiakirjoihin, jotka ilmenevät näistä yleisistä ehdoista tai yksittäisistä sopimusasiakirjoista.

16. Hintamuutokset

16.1. Toimittaja voi yksipuolisesti oikaista alihankkijoiden, esimerkiksi mobiilidatan ja/tai karttapalvelujen tarjoajien, kohonneita hankintakustannuksia vastaavaa hintaa verrattuna asiakassopimuksen tekemisen ajankohtana olleeseen. Tällainen muutos voi tapahtua ilmoittamalla siitä Asiakkaalle 2 kuukautta etukäteen (myös sähköisesti).

16.2. Toimittaja voi milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta oikaista Palvelusta sovittua hintaa yleisen hintatason muutosten mukaisesti käyttämällä tunnustettua ja yleisesti käytettyä indeksiä maassa, jossa Toimittajalla on rekisteröity liikeosoite tai vastaavaa indeksiä Euroopassa. Indeksin valinta on Toimittajan oma päätös. Oikaisu voidaan tehdä aikaisintaan voimaantulopäivän jälkeisen kalenterivuoden tammikuusta alkaen.

16.3. Sopimuksen automaattisen uusimisen yhteydessä ilman ennakkoilmoitusta Toimittaja voi muuttaa Palvelun hintaa vastaamaan nykyistä hinnastoa, koskien uusintakautta.

17. Immateriaalioikeudet ja osaaminen

17.1. Toimittaja on yksinomainen omistaja ja säilyttää kaikki Palveluun ja laitteistoon liittyvät tai niistä johtuvat immateriaalioikeuksiin ja osaamiseen liittyvät oikeudet, nimikkeet ja edut, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tekniikka (mukaan lukien kaikki muutokset, parannukset, päivitykset ja päivitykset), algoritmit, lähdekoodit, objektikoodit ja niihin liittyvät asiakirjat, tavaramerkit, logot, verkkotunnukset, käyttöliittymän suunnittelu, grafiikka, piirrokset, piirustukset, kuvat, ääni, musiikki, videot, käsitteet, tekniikat ja tekniset tiedot.

17.2. "Immateriaalioikeudet" sisältävät, mutta eivät rajoitu näihin: patenttioikeudet, mallioikeudet ja tekijänoikeudet.

17.3. ”Osaaminen” sisältää, mutta ei rajoitu, kaikkiin teollisiin, teknisiin, markkinointi- ja kaupallisiin tietoihin ja tekniikoihin missä tahansa muodossa ja kaikkiin malleihin ja taiteellisiin luomuksiin riippumatta siitä, onko ne patentoitavissa, rekisteröityinä teollis- ja tekijänoikeuksiksi tai suojattuina liikesalaisuuksina.

18. Ylivoimainen este

18.1. Jos osapuolet eivät voi hallita olosuhteita, jotka luokitellaan ylivoimaisiksi esteiksi, vaikeuttavat merkittävästi sopimuksen täytäntöönpanoa, osapuolten sopimuksen mukaiset velvoitteet keskeytetään siinä määrin kuin olosuhteet ovat merkityksellisiä ja niin kauan kuin tilanne kestää.

18.2. Ylivoimainen este käsittää muun muassa tapahtumia, jotka eivät ole Toimittajan hallinnassa, kuten viestintälaitteiden vika, vahinko, palvelu, tarkastus tai korjaus, tietoliikenneverkon tai satelliittien vika, sota, luonnonkatastrofi, salamanisku, tulipalo, lakko, lukitus ja muut työhäiriöt ja -tapaukset, jotka johtavat äkillisiin tai odottamattomiin suuriin luopumuksiin henkilöstöstä.

18.3. Jos vedotaan ylivoimaiseen esteeseen, asianomaisen osapuolen on ilmoitettava asiasta toiselle osapuolelle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös ylivoimaisen esteen päättymistä. Ylivoimaisen esteen aikana osapuolilla on keskinäinen velvollisuus ilmoittaa olosuhteista, joilla voi olla merkitystä toiselle osapuolelle. Tiedot on annettava kohtuullisessa ajassa.

18.4. Asiakkaan sopimuksen mukaiset velvoitteet keskeytetään Toimittajan velvollisuuksien keskeyttämisen aikana, mutta lyhyen aikavälin ylivoimaiset esteet eivät salli Asiakkaan vaatia hinnan alennusta.

18.5. Toimittajasta riippumattomat sääntelymuutokset eivät vaikuta sopimuskauteen, hintaan tai tilattujen Palvelujen määrään.

19. Luottamuksellisuus

19.1. Kumpikin osapuoli on velvollinen säilyttämään ja ylläpitämään toisen osapuolen luottamuksellisia tietoja luottamuksellisesti eivätkä muutoin saa asettaa toisen osapuolen luottamuksellisia tietoja missään muodossa kolmansille osapuolille tai käyttää toisen osapuolen luottamuksellisia tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen.

19.2. Kumpikin osapuoli on vastuussa siitä, että heidän virkamiehensä, edustajansa ja työntekijänsä eivät paljasta, käytä tai jaa toisen osapuolen luottamuksellisia tietoja sopimuksen ehtojen vastaisesti. Kumpikin osapuoli tekee kaupallisesti kohtuullisia toimia suojellakseen toisen osapuolen luottamuksellisia tietoja.

19.3. Luottamukselliset tiedot sisältävät, mutta eivät rajoitu näihin: kaikki tiedot, jotka voivat olla kilpailun tai yksityisyyden suojan kannalta tärkeitä salattavaksi kolmannelta osapuolelta, mukaan lukien henkilökohtaiset tiedot sekä turvallisuus- ja liiketoiminta-asiat. Luottamuksellisuusvelvoite on voimassa sopimuskauden aikana ja sen jälkeen.

19.4. Epäilysten välttämiseksi korostetaan, että Asiakkaalla ei ole oikeutta valtuuttaa Toimittajan kilpailijaa hankkimaan itselleen sopimusasiakirjoja tai tietoja sopimussuhteesta ja sopimuksen ehdoista, koska ne sisältävät luottamuksellisia tietoja.

20. Sovellettava laki - erotettavuus

20.1. Jos jokin sopimusasiakirjojen kohta on tai tulee pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, esim. pakollisen lain vastaisena, se ei vaikuta muiden kohtien pätevyyteen. Pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton kohta on korvattava voimassa olevalla ja täytäntöönpanokelpoisella säännöksellä, joka on vaikutuksiltaan lähimpänä kaupallista tarkoitusta, jolla pyritään korvaamaan pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton säännös. Sama koskee määräyksen puuttumista.

20.2. Tämä pätee myös, jos Asiakas on kuluttaja, ja jokin sopimusasiakirjojen kohta on ristiriidassa kuluttajalainsäädännön kanssa. Lisätietoja kuluttajaostoista löytyy sivun alalaidasta täältä: https://www.abax.com/terms-and-conditions

21. Vallitseva kieli

21.1. Sopimusasiakirjoja hallitaan, käännetään ja tulkitaan englannin kielellä riippumatta mahdollisista käännöksistä muille kielille.

22. Sovellettava laki ja oikeudenkäyttö

22.1. Kaikki sopimuksesta tai sen yhteydessä syntyvät kiistat ovat sen maan lakien alaisia, jossa Toimittajalla on rekisteröity liikeosoite.

22.2. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan riidat sovintoratkaisulla. Jos neuvottelut epäonnistuvat, kumpikin osapuoli voi aloittaa oikeudenkäynnin tavallisessa tuomioistuimessa. Ainoa ja yksinomainen paikka kaikille riita-asioille on sen maan tuomioistuin, jossa Toimittajalla on rekisteröity toimipaikka, paikallisen käräjäoikeuden toimesta.

Tietojenkäsittelysopimus

Sopimuksen osapuolet:

TOIMITTAJA,

tilausvahvistuksessa tai allekirjoitetussa asiakassopimuksessa ("asiakassopimus") mainittu laillinen taho, toimien tietojenkäsittelijänä,

ja

ASIAKAS,

asiakassopimuksessa määritelty henkilö tai laillinen taho, toimien rekisterinpitäjänä,

on tehty seuraava sopimus henkilötietojen käsittelystä ("tietojenkäsittelysopimus"):

1. Taustaa ja tarkoitus

1.1. Toimittaja ja Asiakas ovat tehneet asiakassopimuksen. Toimittajan tarjoama osa tai kaikki palvelut asiakassopimuksen mukaisesti edellyttää, että Toimittaja käsittelee henkilötietoja Asiakkaan puolesta. Toimittajaa pidetään siksi henkilötietojen käsittelyn yhteydessä tietojenkäsittelijänä ja Asiakasta rekisterinpitäjänä.

1.2. Tässä tietojenkäsittelysopimuksessa määritellään Toimittajan henkilötietojen käsittelyn oikeudet ja velvollisuudet Asiakkaan puolesta asiakassopimuksen mukaisesti, ja sitä sovelletaan kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn, johon Toimittaja sitoutuu Asiakkaan hyväksi suorittaessaan palveluja. Tämä tietojenkäsittelysopimus on erottamaton osa asiakassopimusta, mukaan lukien muut sopimusasiakirjat. Jos tämän tietojenkäsittelysopimuksen ehtojen ja yleisten ehtojen välillä on ristiriitaisuuksia, henkilötietojen käsittelyssä sovelletaan tämän tietojenkäsittelysopimuksen ehtoja.

1.3. Tietojenkäsittelysopimuksella varmistetaan, että henkilötietoja käsitellään sovellettavan kansallisen lainsäädännön sekä henkilötietojen käsittelyä koskevan EU:n tai EU:n jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) (”GDPR”), jäljempänä yhdessä ”tietosuojalainsäädäntö”.

1.4. Tässä tietojenkäsittelysopimuksessa käytetyt käsitteet ja määritelmät on ymmärrettävä samalla tavalla kuin tietosuojalainsäädännössä.

2. Toimittajan velvollisuudet

2.1. Toimittaja käsittelee henkilötietoja vain Asiakkaan puolesta Asiakkaan dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti.

2.2. Toimittaja käsittelee henkilötietoja tässä tietojenkäsittelysopimuksessa kuvatulla tavalla tai muuten Toimittajan ja Asiakkaan välillä kirjallisesti (myös sähköisesti) sovitulla tavalla.

2.3. Kaikki käsittelyä koskevat lisäohjeet on toimitettava Toimittajan ilmoittamaan yhteystietoon.

2.4. Toimittaja käsittelee henkilötietoja lain edellyttämällä tavalla, riippumatta siitä, mitä kohdissa 2.1 - 2.3 sanotaan. Toimittajan on ilmoitettava Asiakkaalle, jos Toimittaja on pakollisen lain mukaan velvoitettu käsittelemään henkilötietoja Asiakkaan ohjeiden vastaisesti, ellei ilmoituksen antaminen ole lain mukaan kiellettyä.

2.5. Jos Toimittaja katsoo, että Asiakkaan antama ohje rikkoo tietosuojalainsäädäntöä, Toimittajan on välittömästi ilmoitettava Asiakkaalle mielipiteestään. Toimittaja sitoutuu täyttämään asiakassopimuksesta ja tietojenkäsittelysopimuksesta johtuvat velvoitteensa lausunnostaan ​​huolimatta.

2.6. Toimittajan on varmistettava, että työntekijät ja alikäsittelijät tai muut henkilöt, jotka ovat valtuutettuja käsittelemään henkilötietoja, ovat sitoutuneet luottamuksellisuuteen tai ovat asianmukaisen lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia. Tätä määräystä sovelletaan myös tietojenkäsittelysopimuksen päättymisen jälkeen.

2.7. Toimittajan on toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, jotka vaaditaan GDPR:n artiklan 32 mukaisesti, mukaan lukien toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tiedot ovat Asiakkaan saatavilla, tietojen menetyksen tai tuhoutumisen estämiseksi ja luvattoman pääsyn estämiseksi.

2.8. Toimittajan on pidettävä ajantasaista luetteloa kaikista alikäsittelijöistä ja varmistettava, että kaikki Asiakkaan puolesta henkilötietoja käsittelevät alikäsittelijät ovat tehneet Toimittajan kanssa sitovan sopimuksen GDPR:n 28:nnen artiklan 2. ja 4. kohdan mukaisesti.

2.9. Toimittajan on asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein, ottaen huomioon käsittelyn luonne ja mahdollisuudet, avustettava Asiakasta vastaamaan pyyntöihin, jotka rekisteröidyt haluavat käyttää GDPR:n III:nnen luvun mukaisia ​​oikeuksiaan .

2.10. Toimittaja avustaa Asiakasta GDPR:n 32-36:nnen artiklan mukaisten velvollisuuksien täyttämisessä.

2.11. Toimittajan on pidettävä kirjaa Asiakkaan puolesta suoritetuista käsittelytoimista, joka sisältää vähintään GDPR:n 30. artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitetut tiedot.

3. Asiakkaan velvollisuudet

3.1. Asiakas on vastuussa siitä, että henkilötietojen käsittely noudattaa tietosuojalainsäädännössä asetettuja vaatimuksia ja varmistaa, että henkilötietojen käsittelyllä, johon Toimittaja on määrätty, on laillinen perusta.

3.2. Asiakkaalla on oikeus ja velvollisuus määrittää käsittelyn tarkoitus ja keinot.

3.3. Asiakas voi toimittaa Toimittajalle dokumentoituja ohjeita siitä, miten henkilötietoja tulisi käsitellä, ja kehottaa täten Toimittajaa käsittelemään henkilötietoja siinä laajuudessa ja tavalla, jolla tällainen käsittely on tarpeen palvelujen tarjoamiseksi asiakassopimuksen mukaisesti ja osiossa 8. kuvatulla tavalla.

3.4. Asiakas voi antaa muita lisäohjeita, kunhan nämä lisäohjeet ovat ottaen huomioon asiakassopimuksen mukaiset palvelut, ottaen huomioon Toimittajan velvoitteet asiakassopimuksen luonteen perusteella.

4. Alikäsittelijöiden käyttö ja tietojen siirtäminen ETA:n ulkopuolelle

4.1. Toimittajalla on oikeus käyttää nykyisiä alikäsittelijöitä, jotka näkyvät luettelossa: https://www.abax.com/terms-and-conditions. Toimittaja käyttää harvoja alikäsittelijöitä Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella, joissa siirron perustana käytetään eurooppalaisia ​​vakiosopimuslausekkeita.

4.2. Asiakas antaa täten Toimittajalle yleisen valtuutuksen käyttää alikäsittelijöitä henkilötietojensa käsittelyyn asiakassopimuksen mukaisten sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi.

4.3. Alikäsittelijälle asetetaan samat tietosuojavelvoitteet kuin tässä tietojenkäsittelysopimuksessa, erityisesti kun on kyse takuista asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden toteuttamiseksi. Jos alikäsittelijä ei täytä tietosuojavelvoitteitaan, Toimittaja on täysin vastuussa Asiakasta kohtaan alikäsittelijän velvoitteiden täyttämisestä. Tämä ei vaikuta rekisteröityjen oikeuksiin GDPR:n nojalla.

4.4. Toimittajan on ilmoitettava Asiakkaalle kirjallisesti ennen alikäsittelijöiden vaihtamista tai uusien lisäämistä, vähintään 30 päivää ennen aiottua muutosta, jolloin Asiakkaalla on mahdollisuus vastustaa tällaisia ​​muutoksia.

4.5. Asiakas ei saa kuitenkaan hylätä uutta alikäsittelijää ilman perusteltua syytä. Kaikki hylkääminen, joka perustuu perusteltuun epäilyyn siitä, että tietosuojan taso voi heikentyä alikäsittelijän vaihdon vuoksi, on katsottava perusteelliseksi syyksi.

4.6. Jos Asiakas haluaa vastustaa uuden alikäsittelijän sitoutumista ja hänellä on siihen yksityisyydensuojaan perustuvia perusteltuja syitä, Asiakas voi 14 päivän kuluessa Toimittajan kirjallisen ilmoituksen vastaanottamisesta toimittaa Toimittajalle kirjallisen vastaväitteen, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti syyt. Jos Asiakas ei toimita tällaista vastaväiteilmoitusta määräajassa, Asiakkaan katsotaan hyväksyneen uuden alihankkijan käyttö.

4.7. Jos Toimittaja haluaa käyttää uutta alikäsittelijää, vaikka Asiakas on esittänyt vastalauseen laillisin perustein, jotka perustuvat yllä kuvattuun yksityisyydensuojaan, Asiakkaalla on ainoana oikeutenaan oikeus irtisanoa se asiakassopimuksen osa, johon muutos vaikuttaa. Tämän asiakassopimuksen Palvelun irtisanomiseksi Asiakas toimittaa Toimittajalle kirjallisen irtisanomisilmoituksen, jossa ilmoitetaan irtisanomisen voimaantulopäivä, joka on viimeistään kohdassa 4.4 esitetyn 30 päivän jakson viimeisenä päivänä. Jos Toimittaja ei ole saanut tällaista irtisanomisilmoitusta kaksi päivää ennen 30 päivän määräajan päättymistä, Asiakkaan tämän kohdan 4.7 mukainen irtisanomisoikeus raukeaa.

4.8. Jos asiakassopimuksen mukaisten Palvelujen suorittamiseksi on kriittisen tärkeää vaihtaa tai lisätä uusi alikäsittelijä, Toimittaja voi edellä mainitusta huolimatta toteuttaa muutoksen heti, kun Asiakkaalle on ilmoitettu.

4.9. Toimittajalla on oikeus käsitellä henkilötietoja ETA:n ulkopuolella siltä osin kuin käsittelyn suorittaja on jatkuvasti päivitetyn ETA:n ulkopuolisten alikäsittelijöiden luettelossa. Muunlaisia henkilötietojen siirtoja ETA:n ulkopuoliseen maahan ei suoriteta ilman Asiakkaan dokumentoituja ohjeita.

5. Turvatoimet

5.1. Toimittajan on täytettävä tietosuojalainsäädännön mukaiset turvatoimia koskevat vaatimukset ja pystyttävä dokumentoimaan menettelyt ja muut toimenpiteet näiden vaatimusten täyttämiseksi.

5.2  

 • Toimittaja noudattaa tietoturvan hallintajärjestelmän standardia ISO 27001:2017.

 • Kaikki asiakastiedot salataan sekä tiedonsiirron aikana että "levossa".

 • Toimittaja hyödyntää verkon segmentointia kaikissa tuotantoympäristöissä.

 • Kaikki Toimittajan infrastruktuurit pidetään ajan tasalla alihankkijoiden julkaisemien uusimpien tietoturvakorjausten avulla.

 • Toimittaja noudattaa vähimpien oikeuksien periaatetta (PoLP) hallitakseen pääsyä järjestelmiin ja tietoihin asianmukaisen kulunvalvonnan varmistamiseksi.

5.3. Toimittajalla on ympärivuorokautinen päivystyshenkilöstö hoitamaan odottamattomia tapahtumia ja vaaratilanteita. Toimittaja varmistaa redundanssin kaikissa infrastruktuureissa ja järjestelmissä käyttämällä alihankkijoita, jotka toimittavat alan standardiratkaisuja korkealla käytettävyysasteella.

6. Auditoinnit

6.1. Toimittajan on annettava Asiakkaan saataville kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen GDPR:n artiklan 28 noudattamisen ja tässä tietojenkäsittelysopimuksessa asetettujen velvoitteiden täyttämisen osoittamiseksi, sekä helpottamaan ja osallistumaan tarkastuksiin, myös paikan päällä tehtäviin tarkastuksiin, Asiakkaan tai muun, Asiakkaan valtuuttaman auditoijan suorittamana. Auditoija ei saa olla Toimittajan kilpailija.

6.2. Asiakas voi vaatia auditointeja kerran vuodessa. Erityistilanteissa, jotka johtavat ylimääräiseen tarkastukseen, kuten henkilötietojen tietoturvaloukkaus tai jos Asiakkaalla on syytä uskoa, että Toimittaja rikkoo tätä tietojenkäsittelysopimusta, Asiakas voi suorittaa lisätarkastuksen.

6.3. Asiakkaan on ilmoitettava kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen suunnitellusta tarkastuksesta, ja tarkastus on suoritettava tavalla, joka minimoi häiriöt Toimittajan päivittäiseen liiketoimintaan. Tarkastuksen tuloksia on pidettävä luottamuksellisina, ja molemmat osapuolet keskustelevat ja arvioivat niitä.

6.4. Asiakas vastaa kaikista tällaiseen auditointiin liittyvistä kustannuksista. Jos Toimittaja tarjoaa auditointiin liittyvää tukea tai palveluita, Toimittajalla on oikeus laskuttaa 200 euron tuntihinnalla kaikista todellisista kustannuksista ja maksuista.

6.5. Edellä mainitusta huolimatta Asiakkaalla tai auditoijalla ei ole pääsyä palvelintiloihin ja muihin tietoihin ja sijainteihin siltä osin kuin tämä voisi mahdollisesti aiheuttaa riskin Toimittajan turvallisuustasolle tai luottamuksellisille tiedoille. Toimittaja yksin arvioi tämän riskin.

7. Ilmoitusmenettelyt

7.1. Jos Toimittaja saa tietää henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta, Toimittajan on ilmoitettava asiasta Asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä.

7.2. Ilmoituksessa on kuvattava ainakin:

 1. henkilötietojen tietoturvaloukkauksen luonne, mukaan lukien mahdollisuuksien mukaan asianomaisten rekisteröityjen luokat ja arvioitu lukumäärä sekä kyseisten henkilötietorekisterien luokat ja arvioitu lukumäärä,

 2. tietosuojavastaavan tai muun yhteyshenkilön yhteystiedot, jolta voi saada lisätietoja,

 3. todennäköisistä vaikutuksista henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta,

 4. toteutetut tai ehdotetut toimeenpiteet tietoturvaloukkauksen korjaamiseen sekä tarvittaessa keinot, joilla voidaan lieventää sen mahdollisia kielteisiä vaikutuksia.

7.3. Jos Toimittaja ei pysty toimittamaan kaikkia edellä mainittuja tietoja ensimmäisessä ilmoituksessa, tiedot voidaan toimittaa vähitellen ilman aiheetonta viivytystä.

7.4. Asiakkaan on varmistettava, että tapahtumaraportti lähetetään tietosuojaviranomaiselle GDPR:n artiklan 33 mukaisesti, kun taas Toimittaja ei saa lähettää tällaista ilmoitusta tai ottaa yhteyttä valvontaviranomaiseen ilman Asiakkaan ohjeita.

8. Käsittelyn laajuus

8.1. Käsittelyn laajuus riippuu siitä, mitkä Palvelut sisältyvät asiakassopimukseen, ja lisäksi Asiakkaan antamista ohjeista ja Asiakkaan käyttöliittymässä tekemistään muutoksista.

8.2. Seuraavassa on kuvaus käsittelyn laajuudesta, jossa kuvataan muun muassa henkilötyypit, joita voidaan käsitellä Palvelujen tarjoamisen yhteydessä:

Käsittelyn tarkoitus

Toimittaja käsittelee henkilötietoja asiakassopimuksessa määriteltyjen Palvelujen tarjoamiseksi.

Käsittelyn kesto

Käsittely kestää niin kauan kuin Toimittaja tarjoaa Asiakkaalle Palveluja asiakassopimuksen mukaisesti.

Käsittelyn luonne

Toimittaja kerää, tallentaa ja asettaa tiedot Asiakkaan ja käyttäjien saataville graafisen käyttöliittymän kautta asiakassopimuksessa määriteltyjen Palvelujen tarjoamiseksi. Toimittaja voi myös siirtää tietoja kolmansille osapuolille Asiakkaan pyynnöstä.

Toimittajan on saatettava tiedot sidosyrityksensä teknisen ja tukihenkilöstön saataville asiakassopimuksen mukaisen tuen tarjoamiseksi sekä kerättävä tietoja Toimittajan palveluiden käytöstä ja keräämisestä.

Käsiteltävien henkilötietojen tyyppi

Asiakassopimukseen sisältyvistä Palveluista ja Asiakkaan tekemistä ohjeista ja muutoksista riippuen Toimittaja voi käsitellä seuraavia henkilötietona pidettäviä tietoja:

Asiakkaan valinnaisesti antamia tietoja käyttäjistä, kuten nimi, osoite, matkapuhelin, sähköposti, työnimike, työntekijän numero, veroalue, pankkitilin numero, osasto.

Asiakkaan valinnaisesti antamat tiedot ajoneuvoista, kuten rekisterinumero, merkki, malli, ensimmäisen rekisteröinnin päivämäärä, päästötiedot, ajoneuvoryhmä, väri, ajoneuvon nimi, ajoneuvotyyppi, polttoainetyyppi, ajoneuvoluokka, määrätty kuljettaja, ensimmäinen ja korjattu mittarilukemat, leasingtiedot (leasingyhtiö, sopimuksen numero, sopimuksen alkamispäivä, kilometrimäärä, leasingsopimuksen kesto, kilometrimäärä lukukauden alussa), vakuutustiedot (vakuutusyhtiö, sopimuksen numero, sopimuksen alkamispäivä, kilometrimäärä, vakuutussopimuksen kesto, mittarilukema vakuutuksen alussa), huoltotiedot (viimeisimmän huollon päivämäärä, kilometrimäärä viimeisimmässä huollossa, huoltoväli ajetun matkan mukaan, huoltoväli ajan mukaan, sähköpostiosoite siitä, kenelle ilmoitetaan ja kenelle on ilmoitettu).

Asiakkaan valinnaisesti toimittavat tiedot laitteistoista, esimerkiksi merkki, malli, nimi, sarjanumero, rekisterinumero, osasto, tunnisteet, viimeisen huollon käyttötunnit, huoltovälit, katsastustiedot (viimeinen katsastuspäivä, katsastusväli, katsastusohjeet), sähköpostiosoite, kenelle ilmoitetaan ja kenelle on ilmoitettu).

Laitteiston toimittamat tai laitteistotiedoista luodut tiedot, kuten sijainti, moottori päälle ja pois, matkan alkamis- ja pysäytyspaikka, matkan alkamis- ja pysäytysosoite, matkan alkamis- ja lopetuspäivämäärä ja -aika, nykyinen nopeus, nykyinen suunta, kiihtyvyysmittaritiedot ajotapapisteiden muodostamiseksi ja ajotavan havaitsemiseksi (nopea kiihdytys, kova jarrutus, jyrkkä käännös, tyhjäkäynti), 1 Hz taajuus riskiprofiilin luomiseksi parantaen ja vähentäen vakuutus- , leasing- ja huoltokustannuksia, laitteistodiagnostiikka, kuten näkyvät GPS-satelliitit, asennuskulma, käyttötunnit.

Käyttäjäprofiilin tiedot, kuten käyttäjänimi, salasana, sähköposti, matkapuhelinnumero ja kieliasetus.

Ohjelmistokäytön kirjaaminen, kuten mitä käyttäjä klikkaa, napsautussarja, tilastot ja analyysitiedot, mukaan lukien IP-osoite.

Rekisteröityjen luokat

Asiakkaat, Asiakkaiden työntekijät tai muut ajoneuvoa tai laitteistoa käyttävät henkilöt.

8.3. Asiakas voi kuitenkin antaa Toimittajalle ohjeita käsittelystä, mikä voi aiheuttaa sen, että käsittely poikkeaa edellä kuvatusta. Asiakas voi myös lisätä tietoja ja tehdä muutoksia käyttöliittymään, mukaan lukien asetusten muutokset, joiden vuoksi käsittely voi poiketa yllä olevasta kuvauksesta.

8.4. Ellei toisin ole sovittu, Toimittajalla on oikeus saada kohtuullinen maksu, jos asiakas antaa ohjeita, jotka eivät kuulu palveluun ja vaatii muutoksia tai säätöjä, ja korvaus perustuu Toimittajan tuntihintaan 200 euroa. Toimittaja voi myös kieltäytyä ohjeesta, jos se ylittää palvelun eikä sitä voida täyttää yksinkertaisin keinoin.

9. Vastuu

9.1. Kukin osapuoli on vastuussa hallinnollisten sakkojen ja muiden seuraamusten maksamisesta tietosuojalainsäädännön rikkomisten vuoksi. Jos osapuoli on asetettu vastuuseen GDPR:n 82 artiklan mukaisista vahingoista asiassa, josta toinen osapuoli on vastuussa, vastuullinen osapuoli vastaa vahingonkorvauskustannuksista. Yleisissä ehdoissa esitetty vastuunrajoitus sovelletaan GDPR:n 82 artiklan mukaiseen vastuuseen.

10. Voimassaolo ja irtisanominen

10.1. Tämä tietojenkäsittelysopimus tulee voimaan asiakkaan sähköisellä allekirjoituksella ja on voimassa niin kauan kuin Toimittaja käsittelee henkilötietoja Asiakkaan puolesta asiakassopimuksen mukaisesti.

10.2. Jos asiakassopimus irtisanotaan, tämä tietojenkäsittelysopimus päättyy automaattisesti, kun käsittely on päättynyt poistamisen jälkeen (mukaan lukien varmuuskopiointi).

10.3. Jos tämä tietojenkäsittelösopimusta tai tietosuojalainsäädäntöä rikotaan, Asiakas voi kehottaa Toimittajaa lopettamaan tietojen jatkokäsittelyn välittömästi.

11. Velvollisuudet irtisanomisen ja irtisanomisen yhteydessä

11.1. Kun asiakassopimus päättyy, toimittajan on asiakkaan valinnan mukaan joko poistettava pysyvästi tai palautettava kaikki asiakkaan puolesta saadut henkilötiedot.

11.2. Asiakas voi vaatia toimittajaa poistamaan kaikki tämän sopimuksen nojalla käsitellyt henkilötiedot. Poistaminen on tehtävä viimeistään 60 päivän kuluttua sopimuksen päättymisestä.

11.3. Jos Asiakas ei pyydä palauttamista tai poistamista edellisen kappaleen mukaisesti, Toimittajan on kuitenkin poistettava Asiakkaan puolesta saadut henkilötiedot viimeistään 60 päivän kuluttua Asiakassopimuksen päättymisestä, ellei Toimittajalla ole muuta oikeudellista perustaa säilyttämiseen tietoja, kuten lakisääteinen velvoite tehdä niin tai erillinen sopimus Asiakkaan kanssa tietojen jatkokäsittelystä.

11.4. Toimittajan velvollisuus poistaa henkilötietoja ei ole voimassa, jos tiedot on anonymisoitu (ja siten ne eivät enää ole henkilötietoja) tai jos Toimittajalla on oikeusperuste pidättäytyä poistamasta, esimerkiksi puolustamaan oikeudellista vaatimusta.

11.5. Henkilötietoja sisältävät varmuuskopiot poistetaan Toimittajan varmuuskopioiden poistamista koskevien sääntöjen mukaisesti. Jos Asiakas vaatii varmuuskopioiden poistamista tavanomaisten rutiinien ulkopuolella, Toimittaja tekee tämän maksullisena palveluna, ja korvaus perustuu Toimittajan tuntihintoihin.

12. Muuta

12.1. Tämä tietojenkäsittelysopimus on erottamaton osa asiakassopimusta, mukaan lukien muut sopimusasiakirjat, kuten yleiset ehdot. Sovelletaan edellä mainittujen asiakirjojen määräyksiä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, yhteystiedot, vastuunrajoitus ja laki ja laillinen paikka.

12.2. Kun asiakassopimus siirretään muille osapuolille, tietojenkäsittelysopimus siirretään vastaavasti.

12.3. Toimittajalla on oikeus tehdä tarvittavat muutokset tähän tietojenkäsittelysopimukseen. Toimittaja lähettää asiakkaalle kirjallisen ilmoituksen (myös sähköisesti). Asiakkaalla on oikeus vastustaa suuria muutoksia kirjallisesti 30 päivän kuluessa edellyttäen, että Asiakkaalla on oikeudenmukainen ja tosiasiallinen vastalause.

Tietosuojaseloste

1. Johdanto

ABAX-konserni on sitoutunut suojaamaan henkilötietoja. Asiakkaillemme tarjoamamme palvelut on kehitetty yksityisyydensuojaan perustuen, mikä tarkoittaa, että yksityisyydensuoja kuuluu koko järjestelmän suunnitteluun, mikä mahdollistaa tietojen käsittelyn turvallisesti. Käyttäjät voivat esimerkiksi päästä käsiksi tietoihin, jotka eivät näy pääkäyttälle, esimerkiksi yksityisajonsa.

ABAX-konserniin kuuluu emoyhtiö ABAX AS ja sen tytäryhtiöt. Kaikki viittaukset "me", "meitä" ja "meillä" viittaavat ABAX-konsernin yrityksiin.

Tämä tietosuojaseloste kuvaa tietoja, joita voimme kerätä ja käsitellä sinusta, jos olet asiakas tai sidoksissa johonkin asiakkaistamme, jos käytät palveluitamme, jos olet kumppani tai toimittaja, jos olet tilannut uutiskirjeemme tai pyysit meiltä tietoja, jos olet käynyt verkkosivustollamme tai hakenut työpaikkaa ABAX-konsernin sisällä. Kaikkiin edellä mainittuihin viitataan alla yhteisnimityksellä ”rekisteröity”.

2. Keräämämme tiedot

2.1   Asiakastiedot

Kun teet asiakassopimuksen kanssamme, voimme kerätä sinusta seuraavia tietoja:

 • Asiakkaan nimi ja yritysrekisterinumero

 • Puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite asiakkaalle

 • Tiedot asiakkaan yhteyshenkilöistä (nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)

 • Tiedot asiakkaan pääkäyttäjistä (nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)

 • Maksutiedot

Nämä tiedot kerätään sopimuksen täyttämiseksi asiakkaan kanssa ja tallennetaan koko sopimuskauden ajan, jotta voimme hallita asiakassuhdetta ja tarjota tukipalveluja.

Saatamme säilyttää joitakin tietoja sopimuskauden jälkeen seuraavista syistä:

 • kansallisen lainsäädännön mukaan olemme velvollisia säilyttämään kirjanpitoa tietyn ajan

 • vaatiaksemme maksamattomia velkoja, jos olet velkaa meille vielä tilausajan päätyttyä

 • puolustamaan oikeudellisia vaatimuksia, jos asiakassopimuksen ehdoista on kiistaa.

2.2 Palvelujemme käyttöön liittyvät tiedot

Palveluamme käyttämällä asiakas voi yhdistää, paikantaa ja valvoa omaisuuttaan käyttöliittymässä. Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä palveluidemme tarjoamiseksi, mutta käsittelemme henkilötietoja vain asiakkaan puolesta ja asiakkaan ohjeiden mukaisesti. Asiakkaamme hallitsevat tietoja, joita käsittelemme heidän puolestaan, ja tämän perusteella meillä on tietojenkäsittelijän rooli, ja asiakas on rekisterinpitäjä.

Käsittelemämme tiedot riippuvat siitä, mitkä palvelut sisältyvät asiakassopimukseen, ja lisäksi asiakkaan antamista ohjeista sekä asiakkaan ja loppukäyttäjän käyttöliittymässä tekemistä muutoksista.

Palveluja tarjotessamme voimme käsitellä seuraavia henkilötietoja:

Käsiteltävien henkilötietojen tyyppi

Asiakassopimukseen sisältyvistä Palveluista ja Asiakkaan tekemistä ohjeista ja muutoksista riippuen Toimittaja voi käsitellä seuraavia henkilötietona pidettäviä tietoja:

Asiakkaan valinnaisesti antamia tietoja käyttäjistä, kuten nimi, osoite, matkapuhelin, sähköposti, työnimike, työntekijän numero, veroalue, pankkitilin numero, osasto.

Asiakkaan valinnaisesti antamat tiedot ajoneuvoista, kuten rekisterinumero, merkki, malli, ensimmäisen rekisteröinnin päivämäärä, päästötiedot, ajoneuvoryhmä, väri, ajoneuvon nimi, ajoneuvotyyppi, polttoainetyyppi, ajoneuvoluokka, määrätty kuljettaja, ensimmäinen ja korjattu mittarilukemat, leasingtiedot (leasingyhtiö, sopimuksen numero, sopimuksen alkamispäivä, kilometrimäärä, leasingsopimuksen kesto, kilometrimäärä lukukauden alussa), vakuutustiedot (vakuutusyhtiö, sopimuksen numero, sopimuksen alkamispäivä, kilometrimäärä, vakuutussopimuksen kesto, mittarilukema vakuutuksen alussa), huoltotiedot (viimeisimmän huollon päivämäärä, kilometrimäärä viimeisimmässä huollossa, huoltoväli ajetun matkan mukaan, huoltoväli ajan mukaan, sähköpostiosoite siitä, kenelle ilmoitetaan ja kenelle on ilmoitettu).

Asiakkaan valinnaisesti toimittavat tiedot laitteistoista, esimerkiksi merkki, malli, nimi, sarjanumero, rekisterinumero, osasto, tunnisteet, viimeisen huollon käyttötunnit, huoltovälit, katsastustiedot (viimeinen katsastuspäivä, katsastusväli, katsastusohjeet), sähköpostiosoite, kenelle ilmoitetaan ja kenelle on ilmoitettu).

Laitteiston toimittamat tai laitteistotiedoista luodut tiedot, kuten sijainti, moottori päälle ja pois, matkan alkamis- ja pysäytyspaikka, matkan alkamis- ja pysäytysosoite, matkan alkamis- ja lopetuspäivämäärä ja -aika, nykyinen nopeus, nykyinen suunta, kiihtyvyysmittaritiedot ajotapapisteiden muodostamiseksi ja ajotavan havaitsemiseksi (nopea kiihdytys, kova jarrutus, jyrkkä käännös, tyhjäkäynti), laitteistodiagnostiikka, kuten näkyvät GPS-satelliitit, asennuskulma, käyttötunnit.

Käyttäjäprofiilin tiedot, kuten käyttäjänimi, salasana, sähköposti, matkapuhelinnumero ja kieliasetus.

Ohjelmistokäytön kirjaaminen, kuten mitä käyttäjä klikkaa, napsautussarja, tilastot ja analyysitiedot, mukaan lukien IP-osoite.

Rekisteröityjen luokat

Asiakkaat, asiakkaiden työntekijät tai muut palveluitamme käyttävät henkilöt.

Säilytämme tietoja niin kauan kuin asiakas on kehottanut meitä siihen tai kunnes asiakas lopettaa kokonaan. Asiakas päättää yksin, kuinka kauan tietojen säilyttäminen on tarpeen, ja vastuumme rajoittuu asiakkaan ohjeiden noudattamiseen.

Asiakkaan pääkäyttäjä ja järjestelmän käyttäjä voivat pyytää käyttöliittymässään tietojen poistamista, jos asiakas on rekisterinpitäjä, ja pyytää myös lisäpoistoa ottamalla yhteyttä konsernin tietosuojavastaavaan tapauksissa, joissa ABAX on rekisterinpitäjä.

2.3 Yhteistyökumppanit ja toimittajat

Käsittelemme henkilötietoja kumppaneista ja toimittajista sopimuksen täyttämiseksi. Käsiteltäviä henkilötietoja ovat nimet, puhelinnumerot, osoitteet, sähköpostiosoitteet ja laskutiedot.

Nämä tiedot säilytetään sopimuskauden ajan. Lisäksi mahdollisten tulevien yhteyksien ja yhteistyön helpottamiseksi säilytämme tietoja nykyisistä, aiemmista ja mahdollisista kumppaneista ja toimittajista viiden vuoden ajan oikeutetun edun perusteella. Poistamme kuitenkin kaikki tiedot pyynnöstä.

2.4   Uutiskirjeen tilaajat ja tietopyynnöt

Jos otat meihin yhteyttä tai tilaat uutiskirjeemme, keräämme seuraavia tietoja:

 1. Uutiskirje: sähköpostiosoite, nimi ja rooli uutiskirjeiden lähettämistä varten

 2. Ota yhteyttä sähköpostitse: sähköpostiosoite ja sähköpostiviestit, jotta voit vastata pyyntöösi

 3. Ota yhteyttä puhelimitse: puhelinnumero, nimi ja kirjallinen yhteenveto asiasta, jotta voimme vastata pyyntöösi. Tallennamme myös puhelut turvallisuuden ja koulutuksen vuoksi saapuvista puheluista saapuvan soittajan aktiivisen suostumuksen perusteella.

Tarvitsemme suostumuksesi, jotta voimme tilata uutiskirjeemme. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, jolloin poistamme sähköpostisi sähköpostilistalta ja lopetamme uutiskirjeiden lähettämisen.

Jos olet asiakas, pidätämme oikeuden säilyttää sähköpostin ja puhelinkirjeenvaihdon niin kauan kuin olet aktiivinen asiakas parhaan mahdollisen asiakaspalvelun takaamiseksi sekä yhden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisen jälkeen, jos tarvitsemme lisää yhteydenottoja. Lisäksi tietoja voidaan säilyttää myös valitusten käsittelyä ja käynnissä olevan oikeudellisen vaateen käsittelyä varten. Voit lähettää meille pyynnön poistaa kaikki kirjeenvaihdot. Käsittelemme sitten pyyntösi. Jos päätämme säilyttää tietosi, ilmoitamme sinulle tällaisen päätöksen perustelut ilman aiheetonta viivytystä.

Kaikki ABAX-konsernin asiakkaat saavat tapahtumasähköposteja, myös jos ne eivät ole tilanneet uutiskirjeitämme. Tapahtumasähköposti voi olla ilmoitus tietosuojaloukkauksesta, sopimusehtojen muutoksista ja vastaavista tiedoista. Nämä ovat ABAXille lain mukaan tarpeellisia tietoja olemassa oleville asiakkaille.

2.5 Verkkosivuston vierailijat

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka on tallennettu tietokoneellesi, puhelimeesi, tabletillesi tai mille tahansa muulle laitteelle, jolla voit käyttää verkkosivustoamme. Käytämme verkkosivustoillamme Google Analyticsin, HubSpotin, Hotjarin, Lead Forensicsin ja vastaavien työkalujen toimittamia evästeitä analysoidaksemme, miten käytät verkkosivustoamme (millä sivuilla vierailet, mitä linkkejä klikkaat ja vierailusi aika ja kesto). Lisäksi käytämme Google Adsin, Facebookin ja muiden mainostarjoajien evästeitä markkinointitoimiemme vaikutusten mittaamiseksi. Lopuksi käytämme evästeitä palveluntarjoajilta, kuten HubSpot, HeyFlow ja ITX Services, jotta voimme käyttää chat-työkaluja.

Evästeiden on määrä päättyä viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun viimeksi vierailit verkkosivustolla. Voit poistaa kaikki evästeet selaimesi "Asetukset"-valikosta. Evästeemme voidaan myös poistaa käytöstä seuraavasta linkistä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  

Keräämme ja tallennamme antamasi tiedot, kun lähetät liidilomakkeemme. Tällaisia ​​tietoja säilytetään enintään kolmen vuoden ajan. Voit milloin tahansa pyytää tietojesi poistamista.

2.6 Rekrytointi

Jos haet paikkaa ABAX-konsernin sisällä, keräämme ja käsittelemme hakemuksesi, ansioluettelosi, todistukset ja viitteet sekä henkilötiedot, kuten nimen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Näiden henkilötietojen käsittelyn perusta on suostumuksesi, jonka annat vapaasti hakemusprosessin aikana. Säilytämme nämä tiedot 12 kuukautta rekrytointiprosessin päättymisen jälkeen harkitaksemme sinua tulevissa tehtävissä. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

3. Turvatoimenpiteet

Olemme toteuttaneet useita turvatoimia voidaksemme käsitellä tietoja turvallisella tavalla (joka suojaa henkilötietojasi katoamiselta ja luvattomalta käytöltä, kopioinnilta, käytöltä, muokkaamiselta tai paljastamiselta), kuten:

 • Noudatamme tietoturvan hallintajärjestelmästandardia ISO 27001:2017.

 • Asiakastiedot salataan sekä tiedonsiirron aikana että "levossa".

 • Käytämme verkon segmentointia kaikissa tuotantoympäristöissämme.

 • Kaikki infrastruktuurit pidetään ajan tasalla alihankkijoidemme julkaisemilla uusimmilla tietoturvakorjauksilla.

 • Käytämme laajalti käytettyä kulunvalvontamenetelmää, jota kutsutaan vähimpien oikeuksien periaattetta (PoLP) varmistaaksemme, että infrastruktuurimme pysyy turvassa.

Tarkemmat tiedot turvatoimenpiteistä löydät täältä: https://www.abax.com/fi/yksityisyys

4. Henkilötietojen vastaanottajat ja alikäsittelijöiden käyttö

Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille, ellei sitä vaadita tai se on sallittu sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä, esim. kun asiakas on ohjeistanut meitä tekemään niin tai käyttämällä hyväksyttyä alikäsittelijää.

Kun jaamme henkilötietoja alikäsittelijän kanssa, vaadimme, että alikäsittelijä tekee kanssamme tietojenkäsittelysopimuksen yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Nykyiset asikäsittelijät näkyvät luettelossa: https://www.abax.com/terms-and-conditions. Käytämme muutamia alikäsittelijöitä Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella, joissa siirron perustana käytetään eurooppalaisia ​​vakiosopimuslausekkeita.

5. Sinun oikeutesi rekisteröidyn tietoihin

5.1 Oikeus saada pääsy, korjata, poistaa tietoja ja tietojen siirrettävyys

Rekisteröity voi halutessaan pyytää:

 • pääsyä kaikkiin hänestä tallentamiimme henkilötietoihin,

 • korjaamaan mahdolliset virheet henkilötiedoissa, jotka olemme tallentaneet sinusta

 • henkilötietojen poistaminen ja

 • henkilötietojen lähettämistä ja siirtäminen toiselle rekisterinpitäjälle (tietojen siirrettävyys)

Oikeutesi päästä henkilötietoihin ei ole ehdoton, koska laki tai asetukset voivat sallia tai vaatia meitä kieltäytymään antamasta joitain henkilötietoja.

On tärkeää, että rekisterissämme olevat henkilötiedot ovat oikein, jotta voimme tarjota parasta palvelua. Pidä meidät ajan tasalla, jos henkilötietosi muuttuvat tai jostain muusta syystä ovat virheellisiä.

Poistamisoikeus ei ole ehdoton, koska laki tai asetukset voivat sallia tai vaatia meitä kieltäytymään poistamasta joitain henkilötietoja. Esimerkiksi henkilötietojen poistamisen sijaan voimme tehdä tiedoista anonyymejä, jotta niitä ei voida yhdistää sinuun tai seurata sinua.

Jos käsittely perustuu oikeutettuun etuun, voit lisäksi vastustaa käsittelyä ja pyytää käsittelyn rajoittamista.

5.2 Mihin pyyntö tehdään

Sekä asiakas että asiakkaan työntekijät (tai muut palveluidemme käyttäjät) voivat käyttää edellä mainittuja oikeuksiaan kirjautumalla käyttöliittymäänsä, josta löydät suurimman osan sinusta tallentamistamme tiedoista ja voi tehdä korjauksia ja pyytää poistamista.

Koska käsittelemme tietoja asiakkaidemme puolesta palvelujamme suoritettaessa, asiakkaan on toimitettava meille kaikki laajennettua käyttöoikeutta, korjauksia tai poistamista koskevat pyynnöt, joita ei voida tehdä käyttöliittymässä. Jos käytät palveluitamme työsuhteen tai muun perusteella asiakkaamme kanssa, sinun on otettava yhteyttä kyseisen yrityksen asiaankuuluvaan henkilöön, joka voi tehdä tarvittavat päätökset, mukaan lukien pyynnön lähettäminen meille.

Jos haluat käyttää yllä mainittuja oikeuksia, jotka liittyvät käyttöliittymään tallentamattomiin henkilötietoihin, ota yhteyttä konsernimme tietosuojavastaavaan, katso kohta 7. Teemme tarvittavat toimenpiteet vahvistaaksemme rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen kuin annamme mitään henkilökohtaisia ​​tietoja.

6. Muutokset tietosuojaselosteessa

Saatamme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin. Voimassaoleva päivitetty tietosuojaseloste on aina saatavilla osoitteessa https://www.abax.com/terms-and-conditions

7. Tietosuojavastaava

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta, olet huolissasi henkilötietojesi käsittelystä tai haluat tehdä valituksen, ota yhteyttä konsernimme tietosuojavastaavaan sähköpostilla dpo@abax.no.

8. Valitukset

Jos olet huolissasi siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, voit tehdä valituksen maasi asianomaiselle tietosuojaviranomaiselle. Lisäksi voit tehdä valituksen ABAX-konsernille osoitteessa https://www.abax.com/fi/reklamaatio

Alikäsittelijät

NimiMaaKuvausLinkki
Amazon Web Services EMEA SARL (AWS Europe)LuxembourgWe use AWS public cloud services to deliver services to our customers https://aws.amazon.com/
AS Skan-KontrollNorwayIn your request and only after signing a legal contract we share certain data with Skan-Kontroll in order to enable our after-theft recovery solution.http://www.skan-kontroll.no
Telenor ASANorwayTelenor delivers connectivity to our sensors. https://www.telenor.no
Twoday ASNorwayTwoday helps us operate our business intelligence platformhttps://www.twoday.no
Saga Regnskap og Rådgivning ASNorwaySaga helps us operate our ERP platformhttps://sagarr.no/
ITX Norge ASNorwayITX delivers our unified communication platform used to communicate with our customershttps://itx.no
Ferde ASNorwayOn your request and only after signing legal contract we cooperate with Ferde to deliver Toll Road service including ferry. https://ferde.no
Skyttel ASNorwayOn your request and only after signing legal contract we cooperate with Skyttel to deliver out Toll Road service. https://skyttel.no/
EasyPark ASSwedenOn your request and only after signing legal contract on this service we share certain data with Easy Park to enable this service.https://easypark.no
Caruso GmbHGermanyOn your request and only after signing legal contract we can share certain data in order to offer new and better services. https://www.caruso-dataplace.com/
Ruptela UABLithuaniaSupplier of our Fleet Management Solution.https://www.ruptela.com
HubSpot Ireland LtdIrelandWe use HubSpot to communication with our customers and prospects as well as building additional webpages on abax.comhttps://hubspot.com
Google IrelandIrelandWe use GCP public cloud services to deliver services to our customershttps://cloud.google.com/
Greater Than ABSwedenGreater Than is a data analytics company that predicts driver-related risk & CO2 emissions, providing an AI DriverDNA tool for pricing and management of insurance, mobility, and fleets.  The supplier will be used in correlation with contractual agreements based on enabled features. https://greaterthan.eu
Tryg Forsikring (Tryg Adferdsforsikring)NorwayTryg will receive data from ABAX to calculate user based insurance premium offers. The supplier will be used in correlation with contractual agreements based on enabled features.https://www.tryg.no/

Sub Data Processors – Third countries

As a result of the recent Court of Justice of the European Union ruling on data transfers, invalidating the Privacy Shield, ABAX will be moving to Standard Contractual Clauses (SCCs) for transfers of online advertising and measurement personal data out of the EU/EEA.

Any questions regarding this? Please get in touch with our Data Protection Officer, on dpo@abax.no

Liikekumppanit

NimiMaaKuvausLinkki
Tryg Forsikring (Tryg Adferdsforsikring)NorwayTryg will receive data from ABAX to calculate user based insurance premium offers. The supplier will be used in correlation with contractual agreements based on enabled features.https://www.tryg.no/

Tietoa yksityisasiakkaiden peruuttamisoikeudesta