ABAX

Algemene contractvoorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de Nederlandse markt. Als de Nederlandse voorwaarden niet volstaan, moeten deze worden aangevuld met de Engelse voorwaarden die u hier kan vinden. In geval van conflict, hebben de Engelse voorwaarden voorrang.

Deze documenten zijn geldig voor alle contracten vanaf 12 april 2022.

Algemene contractvoorwaarden

1. Contractanten en reikwijdte

1.1. De partijen zijn:

 • De Leverancier, door de rechtspersoon zoals aangegeven in de bevestiging of de volgorde van de ondertekende klant contract (de “Klantcontract”)

 • De Klant, door de persoon of rechtspersoon, zoals gespecificeerd in de Klantcontract.

1.2. De Leverancier en de Klant worden gezamenlijk aangeduid als de “Partijen” en afzonderlijk als een “Partij”.

1.3. Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke aankoop van diensten van de Leverancier.

1.4. De Contractuele Relatie tussen de Partijen wordt beheerst door de volgende documenten, en in de volgende volgorde in geval van tegenstrijdigheid tussen de documenten (de "Contractdocumenten") die samen de "Overeenkomst" vormen:

 • het Klantcontract

 • de Gegevensverwerkersovereenkomst

 • deze Algemene Voorwaarden

 • de Service Level Agreement (indien gesloten)

 • de beschrijving van de diensten van de Leverancier, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt, beschikbaar op https://www.abax.com/nl/servicedescription, (de "Dienstbeschrijving")

 • de Voorwaarden Afnemer (indien door aanvaarding door Leverancier onderdeel van de Overeenkomst gemaakt)

1.5. Wijzigingen of aanvullingen op de Contractdocumenten zijn slechts bindend indien Leverancier deze schriftelijk (ook elektronisch) heeft bevestigd.

1.6. Door zijn ondertekening op de Contractdocumenten bevestigt de persoon die de Overeenkomst namens de Klant aangaat daarmee dat hij de wettelijke bevoegdheid heeft om de Klant te binden.

2. Contactgegevens

2.1. De contactgegevens van de Partijen staan ​​vermeld in het Klantcontract. Alle vragen en kennisgevingen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk worden ingediend op het opgegeven e-mailadres dat als ingediend moet worden beschouwd.

2.2. Partijen zijn verantwoordelijk om elkaar op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in contactgegevens. Vragen en mededelingen die naar de originele of meest recentelijk verstrekte contactgegevens van de Partij worden gestuurd, worden als ingediend beschouwd.

3. De Dienst

3.1. Elk abonnement, zoals gespecificeerd in het Klantcontract, creëert een Dienst (de "Dienst").

3.2. De Dienst wordt als geactiveerd beschouwd wanneer de hardware die bij de Dienst is inbegrepen, is verzonden (de "Activeringsdatum"). Indien de Leverancier geen hardware levert, is de Activeringsdatum het moment waarop aan de Klant inloggegevens worden verstrekt die toegang tot de Dienst mogelijk maken en gegevens van het aangesloten apparaat beschikbaar worden gesteld.

3.3. De Klant krijgt een niet-exclusief en niet-sublicentieerbaar recht om de Dienst en de gegevens die via de Dienst worden gegenereerd of gecreëerd binnen het doel van de Dienst te gebruiken. Het gebruiksrecht is beperkt tot de duur van de Overeenkomst.

3.4. Het in artikel 3.3 verleende recht omvat niet het recht op toegang tot de broncode of objectcode, of anderszins toegang tot delen van de Dienst of de systemen van Leverancier die niet opzettelijk beschikbaar zijn gesteld. Het gebruiksrecht omvat niet het recht om de Dienst te wijzigen, reproduceren, reverse-engineeren, decompileren, demonteren, kopiëren of imiteren. 

4. Door Leverancier geleverde hardware

4.1. Tenzij anders vermeld in het Klantcontract, wordt de fysieke apparatuur/hardware (de "Hardware") die door de Leverancier wordt geleverd ter beschikking van de Klant gesteld en is het eigendom van de Leverancier. Hardware die vóór 1 februari 2020 is gecontracteerd, is echter eigendom van de Klant, ongeacht de tekst van het Klantcontract.

4.2. Hardware wordt DAP (Incoterms 2020) geleverd tenzij anders vermeld of overeengekomen.

4.3. Tenzij anders is overeengekomen, is Afnemer verplicht de Hardware zelf te installeren en is als enige verantwoordelijk voor een juiste plaatsing en montage van de Hardware zoals beschreven in de gebruikershandleiding en aanvullende instructies van Leverancier.

4.4. De Klant is verplicht de Hardware na installatie te testen en de Leverancier onmiddellijk op de hoogte te stellen als de Hardware niet werkt. De test wordt gedaan door registraties in de interface te controleren.

4.5. De Klant kan de Leverancier per e-mail om advies vragen over installatie en testen. Leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een technische storing of onvoldoende registratie als gevolg van onjuiste installatie of verkeerde plaatsing van de Hardware.

4.6. Elke Dienst, onderhoud of reparatie van de Hardware mag alleen worden uitgevoerd door de Leverancier of zijn geautoriseerde partners, in opdracht van de Leverancier. Als de klant constateert dat de hardware defect of beschadigd is, wordt de leverancier onmiddellijk per e-mail op de hoogte gesteld voor begeleiding bij het oplossen van problemen en/of de procedure voor het retourneren en opnieuw leveren van hardware.

4.7. De Leverancier behoudt zich het recht voor om de Hardware op elk moment geheel of gedeeltelijk te vervangen. In een dergelijk geval is de Klant verplicht om op eigen kosten de nieuwe Hardware in ontvangst te nemen en te installeren, evenals de oude Hardware terug te sturen (indien de Hardware eigendom is van de Leverancier, zie paragraaf 4.1), uiterlijk op 7 dagen na ontvangst van nieuwe Hardware.

4.8. De Leverancier behoudt zich het recht voor om de Hardware te gebruiken voor het verzamelen van gegevens voor andere klanten, op voorwaarde dat deze laatste ervoor zorgt dat eventuele persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

4.9. Hardware die wordt verkocht voor gebruik binnen de EU/EER/VK kan niet buiten dit gebied worden gebruikt, tenzij schriftelijk overeengekomen. In geval van gebruik buiten het goedgekeurde gebied, zal de Klant de Leverancier alle extra kosten vergoeden die veroorzaakt zijn door gebruik buiten het gebied, bijvoorbeeld roaming, binnen 14 dagen na factuurdatum die door de Leverancier is verstrekt.

4.10. De Hardware mag alleen worden gebruikt in verband met de diensten van de Leverancier. De Klant is verplicht de Hardware met zorg en in overeenstemming met de gebruikershandleiding te verwerken. De Klant is niet gerechtigd wijzigingen en/of aanpassingen aan de Hardware aan te brengen die verder gaan dan in de gebruikershandleiding is vermeld.

4.11. In geval van vermoeden van misbruik van de Hardware heeft de Leverancier het recht om de teruggave te eisen van de Hardware die eigendom is van de Leverancier, cf. paragraaf 4.1, binnen een bepaald tijdsbestek.

4.12. Bij beëindiging is de Klant verantwoordelijk voor het op eigen kosten, onmiddellijk en uiterlijk binnen één maand na het verstrijken van de Contractperiode (zoals gedefinieerd in 8.2), om de Hardware die eigendom is van de Leverancier, terug te sturen, cf. artikel 4.1, volgens de instructies van de Leverancier.

4.13. In alle gevallen van niet-teruggave van de Hardware zoals hierin bepaald, is de Klant gehouden de Leverancier per Hardware te vergoeden volgens de huidige vergoeding voor verloren apparaten, binnen 14 dagen na de datum van de door de Leverancier verstrekte terugbetalingsfactuur.

5. Hardware en software van derden

5.1. Indien de Leverancier gegevens zal ontvangen en verwerken van hardware die door of aan anderen is geleverd (“Hardware van derden”) of software die door anderen (“Software van derden”) is geleverd, erkent de Klant dat de Leverancier niet aansprakelijk is voor (i ) het niet kunnen leveren van de Dienst vanwege fouten of defecten in de Hardware van Derden of Software van Derden, of (ii) fouten of storingen in de Dienst als gevolg van de Hardware van Derden of de Software van Derden.

5.2. Elk gebruik van Hardware dat door de Leverancier aan anderen dan de Klant wordt verstrekt, wordt beschouwd als Hardware van Derden. De Leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken aan dergelijke Hardware van Derden waarvoor de Leverancier niet verantwoordelijk is of waarover de Leverancier geen controle heeft, met inbegrip van maar niet beperkt tot situaties waarin de andere klant de Hardware van Derden verwijdert of beschadigt of anderszins de verzamelen van gegevens.

5.3. De Leverancier is niet verantwoordelijk of aansprakelijk met betrekking tot het gebruik door de Klant van Hardware van Derden of Software van Derden. De Klant draagt ​​alle risico's en kosten van het gebruik van dergelijke Hardware en/of Software, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enig ongemak, schade, kosten enz. die worden toegebracht aan de externe leverancier of anderen.

5.4. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het oplossen van problemen of defecten met dergelijke Hardware van Derden en/of Software van Derden, en de Klant zal zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst nakomen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, betalingsverplichtingen, ongeacht de problemen of gebreken.

5.5. De Klant zal de Leverancier onverwijld op de hoogte stellen als er problemen of defecten met Hardware van Derden of Software van Derden worden ontdekt, waarna de Leverancier de Klant assistentie of ondersteuning kan verlenen.

6. Verplichtingen van de klant

6.1. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zowel de Dienst als de Hardware worden gebruikt in overeenstemming met de instructies, gebruikershandleidingen of soortgelijke informatie die door de Leverancier en enige aanbieder van Hardware van Derden of Software van Derden wordt verstrekt.

6.2. De Klant zal de Dienst of de mogelijkheden ervan niet gebruiken in strijd met de toepasselijke wetgeving of op een manier die in strijd is met de rechten van anderen, inclusief maar niet beperkt tot de intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten van de Leverancier of derden, of in strijd met andere overeenkomsten aangegaan met de Leverancier of de groepsmaatschappijen van de Leverancier.

6.3. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst en de naleving van de Overeenkomst door zijn functionarissen, directeuren, werknemers, contractanten en elke andere persoon aan wie de Klant toegang geeft tot de Dienst .

7. Betaling

7.1. De prijs voor de Dienst is vastgelegd in het Klantcontract.

7.2. De Klant wordt jaarlijks en vooruit gefactureerd met vervaldag per 14 dagen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Op de factuur zijn factuurkosten in rekening gebracht. De eerste factuur wordt uitgegeven op de Activeringsdatum en volgende facturen elke verjaardag van de Activeringsdatum.

7.3. Bij niet tijdige betaling heeft de Leverancier recht op rente vanaf de dag waarop de betaling verschuldigd was en loopt door tot de dag waarop de betaling volledig is ontvangen. De rentevoet is in overeenstemming met de toepasselijke nationale wetgeving inzake rente op achterstallige betalingen in het land waar de leverancier zijn geregistreerde vestigingsadres heeft. Rentevorderingen doen niets af aan andere vorderingen die de Leverancier op grond van andere regels tegen de Klant heeft, waaronder vorderingen tot schadevergoeding.

7.4. Leverancier is gerechtigd om eventuele extra kosten die ontstaan ​​doordat Klant Hardware die naar het door Klant opgegeven adres is gestuurd, niet ophaalt, bij Klant in rekening te brengen.

7.5. De Klant heeft geen recht op inhoudingen op de factuur of enig recht van retentie, tegenvorderingen of verrekening met de factuur uit te oefenen, tenzij de claim schriftelijk is erkend of rechtsgeldig is geregeld.

7.6. Op de vervaldatum van een gefinancierde overeenkomst zal de facturering rechtstreeks van de Leverancier aan de Klant worden voortgezet indien de Overeenkomst niet wordt beëindigd in overeenstemming met paragraaf 8.4. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant om een ​​gefinancierde overeenkomst binnen de opzegtermijn op te zeggen.

7.7. Indien de Klant van mening is dat de factuur onjuist is, zal de Klant de Leverancier zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte stellen, en uiterlijk één dag voor de vervaldatum van de factuur, zodat de Leverancier de factuur kan corrigeren, indien de Leverancier op naar eigen goeddunken instemt met een dergelijke aanpassing.

7.8. In het geval van een wezenlijke inbreuk heeft de Leverancier het recht om betaling te vorderen van alle uitstaande en resterende vergoedingen gedurende de Contractperiode (zoals gedefinieerd in sectie 8.2).

7.9. De Leverancier behoudt zich het recht voor om de factuur aan een ander bedrijf te verkopen, die daarmee de factuur zal innen. 

8. Duur en beëindiging

8.1. Het Klantcontract wordt aangegaan door de elektronische handtekening van de Klant (de “Ingangsdatum”).

8.2. Tenzij anders overeengekomen in het Klantcontract, bedraagt ​​de initiële looptijd van de Overeenkomst 36 maanden, te rekenen vanaf de Activeringsdatum (de “Initiële Termijn”). De Overeenkomst wordt daarna automatisch verlengd met telkens 12 maanden (de “Verlengingstermijn”), tenzij deze wordt beëindigd in overeenstemming met sectie 8.4. De Initiële Looptijd en elke Verlengingstermijn worden hierna gezamenlijk de “Contractperiode” genoemd.

8.3. Indien de Klant aanvullende diensten (add-ons) bij een Dienst afneemt, is de Contractperiode van de Dienst van toepassing.

8.4. De Overeenkomst in zijn geheel of alleen specifieke Diensten kunnen door beide Partijen schriftelijk worden beëindigd ten minste 3 maanden voor het verstrijken van de Contractperiode.

8.5. Bij beëindiging stopt de Leverancier met het leveren van de Dienst aan het einde van de Contractperiode. De Leverancier heeft recht op betaling gedurende de Contractperiode, ongeacht of de Klant de Dienst gebruikt of niet.

8.6. Klant die door lidmaatschap of overeenkomst met een derde een kortingsprijs op de Dienst heeft ontvangen, verliest het recht op de korting bij het verstrijken van het lidmaatschap of de overeenkomst met de derde partij.

9. Levenslange garantie

9.1. De leverancier garandeert dat de hardware op het moment van verzending vrij is van defecten in vakmanschap en materialen en verbindt zich ertoe functionele hardware te leveren gedurende de contractperiode (de "levenslange garantie").

9.2. De levenslange garantie dekt hardwarestoringen en is uitsluitend en uitsluitend beperkt tot vervanging of reparatie, naar eigen goeddunken van de leverancier.

9.3. De levenslange garantie wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

9.3.1. De Klant stelt de Leverancier per e-mail op de hoogte van het gebrek.

9.3.2. De Klant ontkoppelt en retourneert de defecte Hardware op eigen kosten aan de Leverancier.

9.3.3. Uit het onderzoek van de geretourneerde Hardware door de Leverancier blijkt dat defecten niet zijn veroorzaakt door onjuiste behandeling, opslag, testen, installatie, verkeerd gebruik, verwaarlozing, reparatie, wijziging of ongeval.

9.3.4. De Klant ontvangt en installeert de nieuwe Hardware op eigen kosten.

9.4. De levenslange garantie geldt niet:

9.4.1. Dekking van defecten of schade veroorzaakt door omstandigheden waarvoor de Klant verantwoordelijk is, waaronder onzorgvuldig gebruik of gebruik in strijd met deze Algemene Voorwaarden, de gebruikershandleiding, de Dienstbeschrijving of andere instructies van de Leverancier.

9.4.2. Toepassen als de batterij leeg raakt bij hardware op batterijvoeding. De Klant dient ofwel de batterij ofwel de Hardware te vervangen, afhankelijk van wat de Hardware toelaat.

9.4.3. Vraag hardware van derden aan.

10. Overdracht van de Overeenkomst of Diensten

10.1. De Klant kan per e-mail aan de Leverancier verzoeken om de Overeenkomst in zijn geheel of bepaalde Diensten over te dragen aan een andere klant. Leverancier kan het verzoek afwijzen indien de kredietwaardigheidscontrole van de nieuwe klant niet wordt goedgekeurd. Bij overdracht zal de Leverancier de Klant een overdrachtsvergoeding in rekening brengen volgens de geldende prijslijst.

10.2. Leverancier heeft het recht de Overeenkomst over te dragen aan elk ander bedrijf binnen de groep of aan derden.

11. Beperkingen van aansprakelijkheid

11.1. Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van tijd of winst, inkomsten, goodwill, zakelijke kansen, gegevens of andere bedrijfsonderbrekingen.

11.2. De maximale aansprakelijkheid van de Leverancier jegens de Klant voor alle verplichtingen (al dan niet uit hoofde van de Overeenkomst) die direct of indirect verband houden met de Overeenkomst is beperkt tot de prijs die de Klant voor de Dienst heeft betaald in de laatste 36 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aan de aansprakelijkheid.

11.3. De Leverancier wijst alle aansprakelijkheid af, met inbegrip van alle uitdrukkelijke of impliciete garanties, mondeling of schriftelijk, voor hardware van derden en software van derden. Dit houdt zelfs in dat dergelijke hardware of software essentieel is voor het effectief functioneren van de Dienst. 

12. Gegevensverwerking

12.1. De Klant is de verwerkingsverantwoordelijke en verantwoordelijk voor het naleven van de regels die zijn vastgelegd in de AVG en/of de landelijke privacywet voor alle persoonsgegevens die de Leverancier via de Diensten verwerkt. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het hebben van een wettelijke en adequate verwerkingsgrondslag voor persoonsgegevens die via de betreffende Dienst worden verwerkt.

12.2. De verantwoordelijkheid en het recht van de Leverancier om gegevens op te slaan die zijn gegenereerd of gecreëerd via de Dienst, eindigt aan het einde van de Contractperiode. De Klant is verantwoordelijk voor het exporteren en opslaan van gegevens uit het systeem van de Leverancier vóór het verstrijken van de Contractperiode.

12.3. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal Leverancier alle gegevens binnen de in de Verwerkersovereenkomst genoemde termijn verwijderen. Dit geldt echter niet indien Afnemer een afzonderlijke overeenkomst met Leverancier aangaat betreffende voortgezette gegevensopslag.

12.4. De Leverancier heeft het recht om, gratis en zonder enige beperking, gegevens te gebruiken die zijn gegenereerd of gecreëerd via de Dienst die geen persoonlijke gegevens zijn en persoonlijke gegevens die geanonimiseerd zijn, inclusief het overdragen van dergelijke gegevens aan derden.

12.5. Verdere rechten en plichten van Partijen met betrekking tot de gegevensverwerking zijn geregeld in de Verwerkersovereenkomst.

13. Contractbreuk

13.1. De Overeenkomst of specifieke Diensten kunnen met onmiddellijke ingang door beide Partijen worden beëindigd in het geval van een wezenlijke inbreuk door de andere Partij, en een dergelijke inbreuk wordt niet verholpen binnen een redelijke termijn nadat de inbreukmakende Partij schriftelijk op de hoogte werd gesteld van de inbreuk. De gevolgen van een materiële overtreding worden beheerst door de achtergrondregels van het recht naast hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is vermeld, waaronder het recht op schadevergoeding ed, met de beperkingen van de aansprakelijkheid van de Leverancier voortvloeiend uit artikel 11.

13.2. In het geval van een wezenlijke inbreuk door de Klant, blijft de Klant aansprakelijk voor de betaling van de vergoedingen die gelijk zijn aan de rest van de huidige Contractperiode.

13.3. Als de betaling niet tijdig is ontvangen in overeenstemming met artikel 7, noch binnen 14 dagen nadat de Leverancier een schriftelijke kennisgeving heeft gedaan waarin betaling is vereist, wordt de schending als wezenlijk beschouwd.

13.4. Overtreding van sectie 6.2 wordt beschouwd als een wezenlijke inbreuk.

13.5. Bij een wezenlijke inbreuk door de Klant heeft de Leverancier het recht om onmiddellijk:

 • de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen

 • de toegang van de Klant tot de Dienst onmogelijk te maken

 • betaling te vorderen voor alle openstaande uitkeringen, en/of

 • schadevergoeding te vorderen voor het verlies als gevolg van betaling standaardinstellingen.

13.6. In geval van beëindiging wegens een wezenlijke inbreuk, is de Klant verplicht om de Hardware onmiddellijk terug te geven, cf. paragraaf 4.11. 

14. Software-updates en wijzigingen van de Dienst 

14.1. Software-updates zijn bij de prijs inbegrepen.

14.2. De Leverancier behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de aangeboden Diensten bij te werken, aan te passen en te wijzigen, zonder hiervan enige kennisgeving te doen. Nieuwe versies bevatten niet noodzakelijk alle functies die beschikbaar waren in de vorige versie, maar zullen het functionele niveau van de Dienst niet wezenlijk negatief wijzigen.

14.3. Indien Leverancier naar eigen goeddunken besluit een bepaalde Dienst of een deel van een Dienst niet langer aan te bieden, is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen aan Klant. Hetzelfde geldt indien een overeenkomst met een onderaannemer wordt beëindigd, waardoor de Dienst niet meer kan worden verleend.

15. Wijzigingen in de Contractdocumenten

15.1. De Leverancier kan, naar eigen goeddunken, deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken of wijzigen met een voorafgaande schriftelijke kennisgeving van één maand (ook elektronisch) aan de Klant.

15.2. Daarnaast kan de Leverancier wijzigingen aanbrengen in de Contractdocumenten zoals blijkt uit deze Algemene Voorwaarden of de individuele Contractdocumenten.

16. Prijswijzigingen

16.1. De Leverancier kan de prijs die overeenstemt met eventuele verhoogde aankoopkosten of kosten aan onderaannemers, bijvoorbeeld aan aanbieders van mobiele data en/of kaartdiensten, eenzijdig aanpassen in vergelijking met het moment van het aangaan van het Klantcontract. Een dergelijke wijziging kan geschieden met inachtneming van een termijn van 2 maanden (ook elektronisch) aan de Klant.

16.2. De Leverancier kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de voor een Dienst overeengekomen prijs aanpassen aan veranderingen in het algemene prijspeil door gebruik te maken van een erkende en veelgebruikte index in het land waar de Leverancier zijn statutaire zetel heeft of een dergelijke index in Europa. De keuze van de index is de enige beslissing van de Leverancier. Aanpassing kan op zijn vroegst plaatsvinden met ingang van januari van het kalenderjaar na de Ingangsdatum.

16.3. Bij automatische verlenging van de Overeenkomst kan de Leverancier de prijs voor de Dienst aanpassen volgens de huidige prijslijst, die zonder voorafgaande kennisgeving daarvan geldt voor de Verlengingstermijn.

17. Intellectuele eigendomsrechten en knowhow

17.1. De Leverancier is de exclusieve eigenaar en behoudt alle rechten, titels en belangen op Intellectuele Eigendomsrechten en Knowhow met betrekking tot of voortvloeiend uit de Dienst en de Hardware, inclusief maar niet beperkt tot de technologie (inclusief alle wijzigingen, verbeteringen, upgrades en updates daarvan), algoritmen, broncode, objectcode en bijbehorende documentatie, handelsmerken, logo's, domeinnamen, gebruikersinterfaceontwerp, afbeeldingen, illustraties, tekeningen, afbeeldingen, geluid, muziek, video's, concepten, technieken en specificaties.

17.2. “Intellectuele eigendomsrechten” omvatten, maar zijn niet beperkt tot, octrooirechten, ontwerprechten en auteursrechten.

17.3. "Kennis" omvat, maar is niet beperkt tot, alle industriële, technische, marketing- en commerciële informatie en technieken in welke vorm dan ook, en alle ontwerpen en artistieke creaties, ongeacht of deze octrooieerbaar, geregistreerd als Intellectuele Eigendomsrechten of beschermd zijn als handel geheimen.

18. Overmacht

18.1. Indien overmacht, die wordt aangemerkt als overmacht, de uitvoering van de overeenkomst aanzienlijk bemoeilijkt, worden de verplichtingen van Partijen uit de Overeenkomst opgeschort voor zover de omstandigheid relevant is en voor zolang de omstandigheid duurt.

18.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan ​​gebeurtenissen die buiten de macht van Leverancier liggen, zoals uitval, beschadiging, service, inspectie of reparatie van communicatiefaciliteiten, uitval van het telecommunicatienetwerk of satellieten, oorlog, natuurramp, blikseminslag, brand, staking, lock-out en andere arbeidsstoringen en incidenten die leiden tot plotselinge of onvoorziene grote ontheffingen van personeel.

18.3. Indien een beroep wordt gedaan op overmacht, dient de getroffen Partij de andere Partij daarvan in kennis te stellen. De meldingsplicht geldt ook bij het einde van de overmacht. Tijdens overmacht hebben Partijen de wederzijdse plicht om omstandigheden die voor de andere Partij van belang kunnen zijn, te informeren. De informatie moet binnen een redelijke termijn worden verstrekt.

18.4. De verplichtingen van de Klant uit hoofde van de Overeenkomst worden opgeschort gedurende de periode dat de verplichtingen van de Leverancier worden opgeschort, maar in gevallen van overmacht van korte duur kan de Klant geen verlaging van de prijs eisen.

18.5. Regelgevende wijzigingen buiten de controle van de Leverancier hebben geen invloed op de Contractperiode, de prijs of het aantal bestelde Diensten.

19. Vertrouwelijkheid

19.1. Elke partij is verplicht de vertrouwelijke informatie van de andere partij strikt vertrouwelijk te houden en te bewaren en zal de vertrouwelijke informatie van de andere partij op geen enkele andere manier aan derden ter beschikking stellen of de vertrouwelijke informatie van de andere partij gebruiken voor enig ander doel dan de nakoming van haar verplichtingen in de Overeenkomst.

19.2. Elke partij is ervoor verantwoordelijk dat hun respectieve functionarissen, agenten en werknemers de vertrouwelijke informatie van de andere partij niet openbaar maken, gebruiken of verspreiden in strijd met de voorwaarden van de overeenkomst. Elke partij zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de vertrouwelijke informatie van de andere partij te beschermen.

19.3. Vertrouwelijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot, alle informatie die van belang kan zijn voor concurrentie- of privacyoverwegingen om geheim te houden voor een derde partij, inclusief persoonlijke informatie en informatie over beveiliging en zakelijke aangelegenheden. De geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens de Contractperiode als daarna.

19.4. Voor alle duidelijkheid wordt benadrukt dat de klant niet het recht heeft om een ​​concurrent van de leverancier te machtigen om de contractdocumenten of informatie over de contractuele relatie en de voorwaarden van de overeenkomst te verkrijgen, aangezien dit vertrouwelijke informatie omvat.

20. Dwingend recht – Scheidbaarheid

20.1. Mocht een bepaling van de Contractdocumenten ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden, bijvoorbeeld vanwege een conflict met dwingend recht, dan wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling moet worden vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die qua effect het dichtst in de buurt komt van de commerciële bedoeling die wordt nagestreefd met het sluiten van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling. Hetzelfde geldt in het geval van een omissie.

20.2. Dit geldt ook als de Klant een consument is en enige bepaling van de Contractdocumenten in strijd is met de dwingende consumentenwetgeving. Meer informatie over consumentenaankopen vindt u hier: https://www.abax.com/terms-and-conditions

21. Overheersende taal

21.1. De contractdocumenten worden beheerst, geïnterpreteerd en geïnterpreteerd in de Engelse taal, ongeacht eventuele vertalingen die in een andere taal zijn gemaakt.

22. Toepasselijk recht en jurisdictie

22.1. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst worden beheerst door de wetten van het Land waar de Leverancier zijn geregistreerde vestigingsadres heeft.

22.2. De partijen streven ernaar elk geschil in der minne op te lossen door middel van onderhandelingen. Als dergelijke onderhandelingen mislukken, kan elk van de partijen een gerechtelijke procedure starten voor de gewone rechtbanken. De enige en exclusieve plaats voor alle geschillen zijn de rechtbanken van het land waar de leverancier zijn geregistreerde zakelijke adres heeft, door de plaatselijke rechtbank.

Gegevensverwerkingsovereenkomst

Tussen:

DE LEVERANCIER,

door de rechtspersoon zoals gespecificeerd in de orderbevestiging of de ondertekende klantovereenkomst (de "Klantenovereenkomst"), optredend als gegevensverwerker

en

DE KLANT, Klantovereenkomst

door de persoon of rechtspersoon zoals gespecificeerd in de, optredend als gegevens verwerkingsverantwoordelijke

de volgende overeenkomst over de verwerking van persoonsgegevens is aangegaan ("Verwerkersovereenkomst"):

1. Achtergrond en doel

1.1. De Leverancier en de Klant zijn een Klantovereenkomst aangegaan. De levering door de leverancier van sommige of alle diensten onder het klantencontract vereist dat de leverancier persoonsgegevens namens de klant verwerkt. De Leverancier wordt daarom beschouwd als een gegevensverwerker en de Klant als een gegevensbeheerder in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

1.2. Dit Gegevensverwerkerscontract beschrijft de rechten en plichten van de verwerking van persoonsgegevens door de Leverancier namens de Klant op grond van het Klantcontract, en is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die de Leverancier voor de Klant onderneemt bij het uitvoeren van de diensten. Deze gegevensverwerkersovereenkomst vormt een integraal onderdeel van het klantcontract, inclusief andere contractdocumenten. In geval van tegenstrijdigheden tussen de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

1.3. De gegevensverwerkersovereenkomst zorgt ervoor dat persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke nationale wetgeving en EU- of EU-lidstaatwetgeving voor de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) van het Europees Parlement en de Raad (“AVG”), hierna gezamenlijk de “Wetgeving inzake gegevensbescherming” genoemd.

1.4. Begrippen en definities die in deze Verwerkersovereenkomst worden gebruikt, worden op dezelfde manier begrepen als in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2. Verplichtingen van

2.1. de leverancierDe leverancier zal in opdracht van de klant persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de gedocumenteerde instructies van de klant.

2.2. Leverancier zal persoonsgegevens verwerken op de wijze zoals beschreven in deze Verwerkersovereenkomst, of zoals anderszins schriftelijk (waaronder elektronisch) tussen Leverancier en Afnemer is overeengekomen.

2.3. Eventuele aanvullende instructies over de verwerking moeten worden ingediend bij de opgegeven contactgegevens van de leverancier.

2.4. Ongeacht het gestelde in artikel 2.1 t/m 2.3 zal Leverancier persoonsgegevens verwerken zoals wettelijk vereist. De Leverancier zal de Klant informeren indien de Leverancier op grond van dwingend recht verplicht is persoonsgegevens te verwerken in strijd met de instructies van de Klant, tenzij het verstrekken van een dergelijke melding bij wet verboden is.

2.5. Indien Leverancier van mening is dat een instructie van Afnemer in strijd is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zal Leverancier Afnemer onverwijld op de hoogte stellen van zijn oordeel. De Leverancier verbindt zich ertoe zijn verplichtingen uit hoofde van het Klantcontract en de Gegevensverwerkersovereenkomst ondanks zijn oordeel uit te voeren.

2.6. Leverancier draagt ​​er zorg voor dat medewerkers en onderaannemers of andere tot het verwerken van persoonsgegevens bevoegde derden zich tot geheimhouding hebben verplicht of een passende wettelijke geheimhoudingsplicht hebben. Deze bepaling geldt ook na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst.

2.7. Leverancier zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen die vereist zijn op grond van artikel 32 van de AVG, waaronder maatregelen om ervoor te zorgen dat gegevens beschikbaar zijn voor Klant, om verlies of vernietiging van gegevens te voorkomen en om ongeoorloofde toegang tot gegevens te voorkomen.

2.8. De leverancier houdt een bijgewerkte lijst bij van alle subverwerkers en zorgt ervoor dat eventuele subverwerkers die namens de klant persoonsgegevens verwerken een bindende overeenkomst met de leverancier zijn aangegaan op grond van artikel 28, leden 2 en 4, van de AVG.

2.9. De Leverancier zal, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de aard van de verwerking en voor zover mogelijk, de Klant helpen bij het reageren op verzoeken van betrokkenen die hun rechten willen uitoefenen op grond van Hoofdstuk III van de AVG .

2.10. De Leverancier zal de Klant bijstaan ​​bij het vervullen van de taken op grond van de artikelen 32 tot en met 36 van de AVG.

2.11. Leverancier houdt een register bij van verwerkingsactiviteiten die in opdracht van Afnemer worden uitgevoerd, waarin in ieder geval de op grond van artikel 30 lid 2 AVG verstrekte gegevens zijn opgenomen.

3. Verplichtingen van

3.1. de KlantDe Klant is ervoor verantwoordelijk dat de verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de vereisten die zijn uiteengezet in de Wetgeving inzake gegevensbescherming, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de verwerking van persoonsgegevens, die de Leverancier moet uitvoeren, een wettelijke basis.

3.2. De Klant heeft het recht en de plicht om het doel en de middelen van de verwerking te bepalen.

3.3. De Klant kan de Leverancier gedocumenteerde instructies geven over hoe de persoonsgegevens moeten worden verwerkt, en hierbij de Leverancier opdragen om persoonsgegevens te verwerken voor zover en op de manier waarop een dergelijke verwerking vereist is om de diensten uit hoofde van het Klantcontract te verlenen en zoals beschreven in paragraaf 8.

3.4. De Klant kan andere aanvullende instructies geven, zolang deze aanvullende instructies, rekening houdend met de aard van en de verplichtingen van de Leverancier uit hoofde van het Klantcontract, relevant zijn voor het verlenen van de diensten op grond van het Klantcontract.

4. Gebruik van subverwerkers en overdracht van gegevens buiten de EER

4.1. Leverancier heeft het recht om gebruik te maken van de huidige subverwerkers die voorkomen op de lijst die hier te vinden is: https://www.abax.com/terms-and-conditions. De Leverancier maakt gebruik van enkele subverwerkers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waar Europese Modelcontractbepalingen (SCC's) als basis voor overdracht worden gebruikt.

4.2. De Klant verleent hierbij een algemene machtiging aan de Leverancier om subverwerkers te gebruiken om persoonsgegevens te verwerken om de contractuele verplichtingen uit hoofde van het Klantcontract na te komen.

4.3. Aan de subverwerker worden dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als uiteengezet in deze Verwerkersovereenkomst, in het bijzonder met betrekking tot garanties voor het implementeren van passende technische en organisatorische maatregelen. Indien een subverwerker zijn verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming niet nakomt, blijft de leverancier volledig aansprakelijk jegens de klant met betrekking tot de nakoming van de verplichtingen van de subverwerker. Dit laat onverlet de rechten van de betrokkenen onder de AVG.

4.4. Leverancier zal Afnemer schriftelijk informeren alvorens nieuwe subverwerkers te vervangen of toe te voegen, uiterlijk 30 dagen voorafgaand aan de voorgenomen wijziging, waarbij Afnemer in de gelegenheid wordt gesteld om bezwaar te maken tegen dergelijke wijzigingen.

4.5. De Klant mag een nieuwe subverwerker niet weigeren zonder legitieme reden. Elke weigering op basis van een gegrond vermoeden dat het niveau van gegevensbescherming kan worden verlaagd als gevolg van de verandering van subverwerker, wordt beschouwd als een legitieme reden.

4.6. Indien de Klant bezwaar wil maken tegen de inschakeling van de nieuwe subverwerker en daarvoor legitieme redenen heeft op grond van privacy, kan de Klant, binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de Leverancier, de Leverancier een schriftelijk bezwaar indienen waarin deze legitieme redenen. Indien de Klant een dergelijk bezwaarschrift niet binnen de gestelde termijn bezorgt, wordt de Klant geacht het gebruik van de nieuwe onderaannemer te hebben aanvaard.

4.7. Als de leverancier erop staat om de nieuwe subverwerker te gebruiken, hoewel de klant een bezwaar heeft ingediend met legitieme redenen op basis van privacy zoals hierboven beschreven, heeft de klant, als enige rechtsmiddel, het recht om het deel van het klantencontract te beëindigen beïnvloed door de verandering. Om een ​​deel van het Klantcontract te beëindigen, dient de Klant de Leverancier een schriftelijke kennisgeving van beëindiging te sturen met vermelding van de datum waarop de beëindiging van kracht wordt, die niet later mag zijn dan de laatste dag van de periode van 30 dagen zoals uiteengezet in artikel 4.4. Indien de Leverancier een dergelijke opzegging twee dagen voor het einde van de periode van 30 dagen niet heeft ontvangen, vervalt het recht van de Klant op opzegging op grond van dit lid 4.7.

4.8. Als het van cruciaal belang is om een ​​nieuwe subverwerker te vervangen of toe te voegen om de diensten onder het Klantcontract te kunnen uitvoeren, kan de Leverancier, niettegenstaande het bovenstaande, de wijziging onmiddellijk implementeren nadat de Klant op de hoogte is gesteld.

4.9. Leverancier is gerechtigd om persoonsgegevens buiten de EER te verwerken voor zover de verwerking op enig moment wordt uitgevoerd door subverwerkers die zijn opgenomen op de lijst van subverwerkers buiten de EER. Eventuele aanvullende overdrachten van persoonsgegevens naar een land buiten de EER zullen niet worden uitgevoerd zonder gedocumenteerde instructies van de Klant.

5. Beveiligingsmaatregelen

5.1. De Leverancier zal voldoen aan de eisen voor beveiligingsmaatregelen die worden gesteld in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal procedures en andere maatregelen kunnen documenteren om aan deze eisen te voldoen.

5.2.  

 • De Leverancier voldoet aan de informatiebeveiligingsmanagementsysteemnorm ISO 27001:2017.

 • Alle klantgegevens worden zowel tijdens het transport als "in rust" versleuteld.

 • De Leverancier maakt in al onze productieomgevingen gebruik van netwerksegmentatie.

 • Alle leveranciersinfrastructuur wordt up-to-date gehouden met de nieuwste beveiligingspatches die door onze leveranciers zijn vrijgegeven.

 • Leverancier hanteert het principe van minste privilege (PoLP) om de toegang tot systemen en gegevens te controleren om een ​​goede toegangscontrole te waarborgen.

5.3. De Leverancier heeft 24/7 oproepkrachten om ongeplande gebeurtenissen en incidenten af ​​te handelen. De leverancier zorgt voor redundantie in alle infrastructuur en systemen door gebruik te maken van leveranciers die industriestandaardoplossingen met een hoge mate van beschikbaarheid leveren.

6. Audits

6.1. De Leverancier zal aan de Klant alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om naleving van artikel 28 van de AVG en de nakoming van de verplichtingen uiteengezet in deze Verwerkersovereenkomst aan te tonen, evenals het faciliteren van en bijdragen aan audits, inclusief inspecties ter plaatse, uitgevoerd door de Klant of een andere door de Klant gemachtigde auditor. De andere auditor is geen concurrent van de Leverancier.

6.2. De Klant kan eenmaal per jaar audits verlangen. In geval van bijzondere omstandigheden die aanleiding geven tot een aanvullende audit, zoals een inbreuk in verband met persoonsgegevens of de Klant die redenen heeft om aan te nemen dat de Leverancier in strijd handelt met deze Verwerkersovereenkomst, kan de Klant een aanvullende audit uitvoeren.

6.3. De Klant zal de voorgestelde audit niet minder dan twee weken van tevoren schriftelijk melden en de audit zal worden uitgevoerd op een manier die interferentie met de dagelijkse bedrijfsactiviteiten van de Leverancier tot een minimum beperkt. De bevindingen van de audit worden vertrouwelijk behandeld en door beide partijen besproken en geëvalueerd.

6.4. De Klant draagt ​​alle kosten en vergoedingen met betrekking tot een dergelijke audit. Indien de Leverancier enige ondersteuning of diensten verleent met betrekking tot de audit, dan heeft de Leverancier het recht om een ​​uurloon van 200 EUR te factureren voor alle werkelijke kosten en erelonen.

6.5. Niettegenstaande het bovenstaande zal de Klant of inspecteur geen toegang krijgen tot serverruimten en andere informatie en locatie voor zover dit een risico zou kunnen vormen voor het beveiligingsniveau van de Leverancier of voor vertrouwelijke informatie. Alleen de Leverancier beoordeelt dit risico.

7. Meldingsroutines

7.1. Indien de leverancier kennis krijgt van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, zal de leverancier de klant hiervan onverwijld op de hoogte stellen.

7.2. In de melding wordt in ieder geval beschreven:

 1. de aard van het inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk inclusief de categorieën en bij benadering het aantal betrokken betrokkenen, en de categorieën en bij benadering het aantal betrokken persoonsgegevensrecords,

 2. de naam en contactgegevens van de gegevens beveiligingsfunctionaris of ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen,

 3. de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens,

 4. de maatregelen die zijn genomen of worden voorgesteld om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, met inbegrip van, in voorkomend geval, maatregelen om de mogelijke nadelige gevolgen ervan te beperken.

7.3. Indien de Leverancier niet in staat is alle bovenstaande informatie in de eerste kennisgeving te verstrekken, kan de informatie geleidelijk en zonder onnodige vertraging worden verstrekt.

7.4. De Klant zorgt ervoor dat een incidentrapport wordt verzonden naar de relevante Gegevensbeschermingsautoriteit in overeenstemming met artikel 33 van de AVG, terwijl de Leverancier een dergelijke melding niet mag verzenden of contact mag opnemen met de toezichthoudende autoriteit zonder de instructies van de Klant.

8. Omvang van de verwerking

8.1. De omvang van de verwerking is afhankelijk van welke diensten in het Klantcontract zijn opgenomen, en verder van de door de Klant gegeven instructies en de door de Klant gemaakte aanpassingen in de gebruikersinterface.

8.2. Hieronder volgt een beschrijving van de omvang van de verwerking, waarin onder meer wordt beschreven welk type persoonsgegevens kan worden verwerkt bij het verlenen van de diensten:

Het doel van de verwerking

De Leverancier zal persoonsgegevens verwerken om de diensten te verlenen die zijn gespecificeerd in het Klantcontract.

De duur van de verwerking

De verwerking duurt zolang de Leverancier diensten verleent aan de Klant op grond van het Klantcontract.

De aard van de verwerking

De Leverancier zal gegevens verzamelen, opslaan en ter beschikking stellen van de Klant en gebruikers via een grafische gebruikersinterface om de in het Klantencontract gespecificeerde diensten te verlenen. Op verzoek van Afnemer kan Leverancier ook gegevens aan derden overdragen.

De Leverancier zal gegevens beschikbaar stellen aan het technische en ondersteunende personeel van zijn gelieerde onderneming om ondersteuning te bieden in het kader van het Klantcontract, en bovendien gegevens verzamelen over hoe de diensten van de Leverancier worden gebruikt en verzameld.

Het type persoonsgegevens dat moet worden verwerkt

Afhankelijk van de diensten die zijn opgenomen in het Klantcontract en de instructies en wijzigingen die door de Klant zijn aangebracht, kan de Leverancier de volgende gegevens verwerken die als persoonlijk kunnen worden beschouwd:

Informatie over gebruikers, optioneel verstrekt door de Klant, zoals Naam, Adres, Mobiel, E-mail, Functie, Personeelsnummer, Belastingzone, Bankrekeningnummer, Afdeling.

Informatie over voertuigen, optioneel verstrekt door de klant, zoals kenteken, merk, model, datum eerste registratie, emissiegegevens, voertuiggroep, kleur, voertuignaam, voertuigtype, brandstoftype, voertuigcategorie, toegewezen bestuurder, initiële en gecorrigeerde kilometerstanden, leasegegevens (leasemaatschappij, contractnummer, startdatum contract, kilometerlimiet, looptijd leaseovereenkomst, kilometerstand aan het begin van de leaseperiode), verzekeringsgegevens (verzekeringsmaatschappij, contractnummer, startdatum contract, kilometerlimiet, Duur verzekeringsovereenkomst, Kilometerstand bij aanvang van de verzekering), Onderhoudsgegevens (Datum laatste servicebeurt, Kilometerstand laatste servicebeurt, Service-interval op afgelegde afstand, Service-interval op tijd, E-mailadres over wie verwittigd moet worden en wie op de hoogte gesteld).

Informatie over apparatuur, optioneel door de Klant verstrekt, zoals Merk, Model, Naam, Serienummer, Registratienummer, Afdeling, Tags, Bedrijfsuren bij laatste servicebeurt, Onderhoudsintervallen, Inspectiegegevens (Laatste inspectiedatum, Inspectie-interval, Inspectienota's) , E-mailadres over wie op de hoogte moet worden gesteld en wie is geïnformeerd).

Gegevens geleverd door hardware of gemaakt op basis van hardwaregegevens, zoals locatie, motor aan en uit, rit start- en stoplocatie, rit start- en stopadres, start- en stopdatum en -tijd rit, huidige snelheid, huidige richting, onbewerkte versnellingsmetergegevens om rijgedragscore op te bouwen en rijgebeurtenissen detecteren (snelle acceleratie, hard remmen, hard draaien, stationair draaien), gegevens per 1 HZ om een risicoprofiel op te bouwen voor verbeterde- en lagere kosten van verzekeringen, leasing en onderhoudskosten van voertuigen, hardwarediagnose zoals GPS-satellieten in zicht, installatiehoek, bedrijfsuren.

Gebruikersprofielinformatie zoals gebruikersnaam, wachtwoord, e-mail, mobiel nummer en taalvoorkeur.

Loggen van softwaregebruik zoals waar de gebruiker op klikt, volgorde van klikken, statistieken en analysegegevens inclusief IP-adres.

De categorieën van betrokkenen

Klanten, medewerkers van Klanten of anderen die het voertuig of de apparatuur gebruiken.

8.3. Afnemer kan Leverancier echter instructies geven over de verwerking, waardoor de verwerking kan afwijken van hetgeen hierboven is beschreven. De Klant kan ook informatie toevoegen en wijzigingen aanbrengen in de gebruikersinterface, waaronder wijzigingen van instellingen, waardoor de verwerking kan afwijken van de bovenstaande beschrijving.

8.4. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de Leverancier recht op een redelijke vergoeding indien de Klant instructies geeft die niet binnen de dienstverlening vallen en wijzigingen of aanpassingen vereisen, met een vergoeding gebaseerd op het uurtarief van de Leverancier van 200 EUR. De Leverancier kan de opdracht ook weigeren indien deze de dienst overschrijdt en niet op eenvoudige wijze kan worden uitgevoerd.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Elke partij is verantwoordelijk voor het dekken van administratieve boetes en andere sancties die worden opgelegd als gevolg van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien een partij aansprakelijk is gesteld voor schade op grond van artikel 82 van de AVG voor een zaak waarvoor de andere partij verantwoordelijk is, zal de verantwoordelijke partij de schadekosten vergoeden. De aansprakelijkheidsbeperking zoals vastgelegd in de Algemene Voorwaarden is van toepassing op aansprakelijkheid op grond van artikel 82 van de AVG.

10. Duur en beëindiging

10.1. Deze Verwerkersovereenkomst treedt in werking door de elektronische handtekening van de Klant en blijft van kracht zolang de Leverancier persoonsgegevens namens de Klant verwerkt op grond van het Klantcontract.

10.2. Indien de Klantovereenkomst wordt beëindigd, wordt deze Verwerkersovereenkomst automatisch beëindigd wanneer de verwerking na verwijdering (inclusief back-up) is beëindigd.

10.3. In geval van overtreding van deze Verwerkersovereenkomst of de Wet Bescherming Persoonsgegevens, kan Afnemer Leverancier opdracht geven de verdere verwerking van de gegevens met onmiddellijke ingang stop te zetten.

11. Plichten bij beëindiging en opzegging

11.1. Bij beëindiging van het Klantcontract zal de Leverancier naar keuze van de Klant alle namens de Klant ontvangen persoonsgegevens permanent verwijderen of teruggeven.

11.2. De Klant kan van de Leverancier verlangen dat alle persoonsgegevens die in het kader van deze overeenkomst worden verwerkt, worden verwijderd. De verwijdering vindt plaats uiterlijk 60 dagen nadat de overeenkomst is beëindigd.

11.3. Indien de Klant niet verzoekt om teruggave of verwijdering in overeenstemming met de vorige paragraaf, zal de Leverancier de namens de Klant ontvangen persoonsgegevens niet later dan 60 dagen na beëindiging van het Klantcontract wissen, tenzij de Leverancier een andere rechtsgrond heeft voor het bewaren de gegevens, zoals het hebben van een wettelijke verplichting daartoe of een aparte overeenkomst met Klant over verdere gegevensopslag.

11.4. De verplichting van Leverancier om persoonsgegevens te wissen geldt niet indien de informatie geanonimiseerd is (en dus geen persoonsgegevens meer vormt) of Leverancier een wettelijke basis heeft om af te zien van verwijdering, bijvoorbeeld om een ​​rechtsvordering te verdedigen.

11.5. Back-upkopieën die persoonsgegevens bevatten, worden verwijderd in overeenstemming met de routines van Leverancier voor het verwijderen van back-ups. Indien Klant wenst dat de reservekopieën buiten de reguliere routines worden verwijderd, zal Leverancier dit als betaalde dienst doen, tegen vergoeding op basis van de uurtarieven van Leverancier.

12. Diversen

12.1. Deze Verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de Klantovereenkomst, inclusief andere contractdocumenten, zoals de Algemene Voorwaarden. Bepalingen vastgelegd in de bovengenoemde documenten zijn van toepassing, inclusief maar niet beperkt tot de contactgegevens, beperking van aansprakelijkheid en wet en juridische plaats.

12.2. Bij overdracht van het Klantcontract aan andere partijen wordt de Verwerkersovereenkomst dienovereenkomstig overgedragen.

12.3. Leverancier is gerechtigd noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in deze Verwerkersovereenkomst. Leverancier zal een schriftelijke mededeling (ook elektronisch) aan Afnemer sturen. De Klant heeft het recht om binnen 30 dagen schriftelijk bezwaar te maken tegen ingrijpende wijzigingen, mits de Klant een gegrond en feitelijk bezwaar heeft.

Privacyerklaring

1. Inleiding

De ABAX Group zet zich in voor de bescherming van persoonsgegevens. De diensten die wij aan onze klanten aanbieden, zijn ontwikkeld op basis van privacy by design, wat inhoudt dat privacy is opgenomen in het gehele ontwerp van het systeem waardoor wij gegevens op een veilige manier kunnen verwerken. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld toegang hebben tot gegevens die niet zichtbaar zijn voor de beheerder, bijvoorbeeld privéreizen.

ABAX Group omvat het moederbedrijf, ABAX AS, en haar dochterondernemingen. Alle verwijzingen naar "wij", "ons" en "onze" verwijzen naar de bedrijven binnen de ABAX Group.

Dit privacybeleid beschrijft de informatie die we over u kunnen verzamelen en verwerken als u een klant bent of verbonden bent met een van onze klanten, als u een gebruiker bent van onze diensten, als u een partner of leverancier bent, als u zich hebt geabonneerd op onze nieuwsbrief of informatie bij ons hebt opgevraagd als u onze website hebt bezocht of hebt gesolliciteerd naar een functie binnen de ABAX Group. Al het bovenstaande wordt gezamenlijk de "Betrokkenen" genoemd.

2. De gegevens die we verzamelen

2.1   Klantgegevens

Wanneer u een klantovereenkomst met ons aangaat, kunnen we de volgende gegevens over u verzamelen:

 • De naam van de klant en het ondernemingsregisternummer

 • Telefoonnummer, e-mailadres en postadres van de klant

 • Informatie over de contactpersoon(en) van de klant (naam, e-mailadres en telefoonnummer)

 • Informatie over de beheerdersgebruiker(s) van de klant (naam, e-mailadres en telefoonnummer)

 • Betalingsgegevens

Deze informatie wordt verzameld om het contract uit te voeren met de klant en wordt gedurende de contractperiode opgeslagen zodat wij de klantrelatie kunnen beheren en ondersteunende diensten kunnen verlenen.

We kunnen bepaalde informatie bewaren na de contractperiode om de volgende redenen:

 • Boekhouding; aangezien wij op grond van de nationale wetgeving mogelijk verplicht zijn een boekhouding voor een bepaald aantal jaren bij te houden.

 • Vordering openstaande schulden; als u ons na afloop van de abonnementsperiode nog geld verschuldigd bent.

 • Verdedigen van juridische claims, als er een geschil is over de voorwaarden van het klantcontract.

2.2 Gegevens met betrekking tot het gebruik van onze diensten

Bij het leveren van onze diensten kan de klant activa verbinden, volgen en monitoren vanuit één interface. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om onze dienstverlening te kunnen leveren, waarna wij persoonsgegevens alleen verwerken in opdracht van de klant en in overeenstemming met de instructies van de klant. Onze klanten hebben controle over de gegevens die we namens hen verwerken, en op basis hiervan hebben we de rol van gegevensverwerker en is de klant de gegevensbeheerder.

Welke gegevens wij verwerken, hangt af van welke diensten in het klantencontract zijn opgenomen, en verder van de instructies van de klant en de aanpassingen door de klant en eindgebruiker in de gebruikersinterface.

Bij het verlenen van onze diensten kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

Het type persoonsgegevens dat moet worden verwerkt

Afhankelijk van de diensten die zijn opgenomen in het klantencontract, kan de leverancier de volgende gegevens verwerken die als persoonlijk kunnen worden beschouwd:

informatie over gebruikers, optioneel verstrekt door de klant, zoals naam, adres, mobiel, e-mail , Functietitel, Werknemersnummer, Belastingzone, Bankrekeningnummer, Afdeling.

Informatie over voertuigen, optioneel verstrekt door de klant, zoals kenteken, merk, model, datum eerste registratie, emissiegegevens, voertuiggroep, kleur, voertuignaam, voertuigtype, brandstoftype, voertuigcategorie, toegewezen bestuurder, initiële en gecorrigeerde kilometerstanden, leasegegevens (leasemaatschappij, contractnummer, startdatum contract, kilometerlimiet, looptijd leaseovereenkomst, kilometerstand aan het begin van de leaseperiode), verzekeringsgegevens (verzekeringsmaatschappij, contractnummer, startdatum contract, kilometerlimiet, Duur verzekeringsovereenkomst, Kilometerstand bij aanvang van de verzekering), Onderhoudsgegevens (Datum laatste servicebeurt, Kilometerstand bij laatste servicebeurt, Service-interval op gereden afstand, Service-interval op tijd, E-mailadres over wie verwittigd moet worden en wie aangemeld)

Informatie over apparatuur, optioneel aangeleverd door de Klant, zoals Merk, Model, Naam, Serienummer, Registratienummer, Afdeling, Tags, Bedrijfsuren bij laatste servicebeurt, Service i intervallen, Inspectiegegevens (Laatste inspectiedatum, Inspectie-interval, Inspectienota's), E-mailadres over wie op de hoogte moet worden gesteld en wie op de hoogte is gebracht)

Gegevens verstrekt door hardware of gemaakt op basis van hardwaregegevens, zoals Locatie, Motor aan en uit, Rit start- en stoplocatie, start- en stopadres van de rit, start- en stopdatum en -tijd van de rit, huidige snelheid, huidige richting, onbewerkte accelerometergegevens om rijgedragscore op te bouwen en rijgebeurtenissen te detecteren (snelle acceleratie, hard remmen, hard draaien, stationair draaien), Hardwarediagnose zoals GPS-satellieten in zicht, installatiehoek, bedrijfsuren

Gebruikersprofielinformatie zoals gebruikersnaam, wachtwoord, e-mail, mobiel nummer en taalvoorkeur.

Loggen van softwaregebruik zoals waar de gebruiker op klikt, volgorde van klikken, statistieken en analysegegevens inclusief IP-adres.

De categorieën van betrokkenen

Klanten, medewerkers van Klanten of anderen die onze diensten gebruiken.

We bewaren de gegevens zolang de klant ons dat opdraagt, of totdat de klant volledig opzegt. De klant bepaalt zelf hoe lang het nodig is om de gegevens te bewaren en onze aansprakelijkheid is beperkt tot het opvolgen van de instructies van de klant.

De beheerder en gebruiker van de klant kunnen verzoeken om verwijdering van gegevens, wanneer de klant de gegevensbeheerder is, in de gebruikersinterface en kunnen ook om aanvullende verwijdering verzoeken door contact op te nemen met onze Group Data Protection Officer in gevallen waarin ABAX gegevensbeheerder is.

2.3 Partners en leveranciers

Wij verwerken persoonsgegevens over partners en leveranciers voor de uitvoering van het contract. De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn namen, telefoonnummers, adressen, e-mailadressen en factuurgegevens.

Deze informatie wordt gedurende de contractperiode bewaard. Om eventueel toekomstig contact en samenwerking mogelijk te maken, bewaren we bovendien gegevens van huidige, vorige en potentiële partners en leveranciers gedurende 5 jaar, op basis van gerechtvaardigd belang. Op verzoek zullen wij echter alle gegevens verwijderen.

2.4   Nieuwsbriefabonnees en informatieverzoeken

Als u contact met ons opneemt of zich abonneert op onze nieuwsbrief, verzamelen wij de volgende gegevens:

 1. Nieuwsbrief: E-mailadres, naam en functie, om nieuwsbrieven te kunnen versturen

 2. Contact per e-mail: E-mailadres en de e-mailcorrespondentie, om uw verzoek te beantwoorden

 3. Telefonisch contact: Telefoonnummer, naam en een samenvatting van het corresponderende schriftelijk, om op uw verzoek te kunnen reageren. We nemen ook telefoongesprekken op voor veiligheids- en trainingsdoeleinden, bij inkomende gesprekken op basis van een actieve toestemming van de inkomende beller.

Om u aan te melden voor onze nieuwsbrieven hebben wij uw toestemming nodig. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. In dat geval zullen wij uw e-mail van de e-maillijst verwijderen en u geen nieuwsbrieven meer sturen.

Als u een klant bent, behouden wij ons het recht voor om de e-mail en telefooncorrespondentie te bewaren zolang u een actieve klant bent om de best mogelijke klantenservice te bieden, en gedurende één jaar na het einde van de klantrelatie in het geval er is behoefte aan meer contact. Daarnaast kan de informatie ook worden bewaard voor het afhandelen van klachten en voor het afhandelen van een lopende juridische claim. U kunt ons een verzoek sturen om alle correspondentie te verwijderen. Wij zullen uw aanvraag dan in behandeling nemen. Als we besluiten uw gegevens te bewaren, zullen we u onverwijld informeren over de redenering achter een dergelijke beslissing.

Alle klanten van de ABAX Group ontvangen transactionele e-mails, ook als ze zich hebben afgemeld voor onze nieuwsbrieven. Een transactionele e-mail kan een melding zijn van een privacyschending, wijziging in algemene voorwaarden en soortgelijke informatie. Dit is informatie waarover ABAX wettelijk verplicht is om bestaande klanten te informeren.

2.5 Websitebezoekers

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer, telefoon, tablet of elk ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. We gebruiken cookies op onze websites geleverd door Google Analytics, HubSpot, Hotjar, Lead Forensics en vergelijkbare tools om te analyseren hoe u onze website gebruikt (welke pagina's u bezoekt, op welke links u klikt en de tijd en duur van uw bezoek). Daarnaast gebruiken we cookies van Google Ads, Facebook en andere advertentieaanbieders om de effecten van onze marketinginspanningen te meten. Ten slotte gebruiken we cookies van providers als HubSpot, HeyFlow en ITX Services om het gebruik van chattools mogelijk te maken.

Cookies verlopen uiterlijk één jaar nadat u de website voor het laatst heeft bezocht. U kunt al onze cookies verwijderen in het menu "Instellingen" van uw browser. Onze cookies kunnen ook worden uitgeschakeld door de volgende link te bezoeken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

We verzamelen en bewaren informatie die u verstrekt wanneer u een van onze leadformulieren indient. Dergelijke gegevens worden maximaal drie jaar bewaard. U kunt te allen tijde verzoeken om uw gegevens te verwijderen.

2.6 Werving

Als u solliciteert naar een functie binnen de ABAX Group, verzamelen en verwerken wij uw sollicitatie, cv, certificaten en referenties, evenals persoonlijke gegevens zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer. De basis van onze verwerking van deze persoonsgegevens is uw toestemming die u vrijwillig heeft gegeven tijdens het sollicitatieproces. We bewaren dergelijke gegevens gedurende 12 maanden na het einde van het wervingsproces om u in overweging te nemen voor toekomstige functies. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

3. Beveiligingsmaatregelen

We hebben een aantal beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om gegevens op een veilige manier te kunnen verwerken (die uw persoonsgegevens beschermt tegen verlies en onbevoegde toegang, kopiëren, gebruik, wijziging of openbaarmaking), zoals:

 • We voldoen aan norm voor informatiebeveiligingsbeheersysteem ISO 27001:2017.

 • Klantgegevens worden zowel tijdens het transport als in rust versleuteld.

 • We gebruiken netwerksegmentatie in al onze productieomgevingen.

 • Alle infrastructuur wordt up-to-date gehouden met de nieuwste beveiligingspatches die zijn vrijgegeven door onze leveranciers.

 • We gebruiken een veelgebruikte methode van toegangscontrole, het principe van de minste privileges (PoLP), om ervoor te zorgen dat onze infrastructuur veilig blijft.

Meer gedetailleerde informatie over de beveiligingsmaatregelen vindt u hier: https://www.abax.com/nl/privacy

4. Ontvangers van persoonlijke gegevens en het gebruik van subverwerkers

We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden bekendmaken, tenzij dit vereist of toegestaan ​​is onder de toepasselijke privacywetgeving, bijv. wij zijn hiertoe geïnstrueerd door de klant of door gebruik te maken van een goedgekeurde subverwerker.

Wanneer we persoonsgegevens delen met een subverwerker, eisen we dat de subverwerker een verwerkersovereenkomst met ons sluit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Huidige subverwerkers verschijnen op de lijst die hier te vinden is: https://www.abax.com/terms-and-conditions. We maken gebruik van enkele subverwerkers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waar Europese modelcontractbepalingen (SCC's) als basis voor doorgifte worden gebruikt.

5. Uw rechten als betrokkene

5.1 Recht op toegang, correctie, verwijdering en overdraagbaarheid

Als betrokkene kunt u verzoeken om:

 • toegang tot alle persoonlijke gegevens die we over u hebben opgeslagen,

 • correctie van eventuele fouten in de persoonlijke gegevens die we hebben over u hebben opgeslagen, en

 • verwijdering van uw persoonlijke gegevens

 • ontvangst van uw persoonlijke gegevens en overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (gegevensoverdraagbaarheid)

Uw recht op toegang tot de persoonlijke gegevens is niet absoluut, aangezien wet- of regelgeving ons kan toestaan ​​of verplichten om te weigeren een deel van de persoonsgegevens verstrekken.

Voor een optimale dienstverlening is het van belang dat de persoonsgegevens in onze administratie correct zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens veranderen of om andere redenen niet correct zijn.

Het recht op verwijdering is niet absoluut, aangezien wet- of regelgeving ons kan toestaan ​​of verplichten om het verwijderen van sommige persoonsgegevens te weigeren. In plaats van persoonlijke gegevens te verwijderen, kunnen we de gegevens bijvoorbeeld anoniem maken, zodat ze niet met u kunnen worden geassocieerd of naar u kunnen worden herleid.

Indien de verwerking is gebaseerd op gerechtvaardigd belang, kunt u daarnaast bezwaar maken tegen de verwerking en verzoeken om beperking van de verwerking.

5.2 Waar een verzoek indienen

Zowel de klant als de medewerkers van de klant (of andere gebruikers van onze diensten) kunnen de bovengenoemde rechten uitoefenen door in te loggen op de gebruikersinterface, waar u de meeste gegevens vindt die we over u hebben opgeslagen en de mogelijkheid hebben om correcties aan te brengen en verwijdering aan te vragen.

Aangezien we gegevens namens onze klant verwerken bij het uitvoeren van onze diensten, moet elk verzoek om uitgebreide toegang, correcties of verwijdering, die niet in de gebruikersinterface kunnen worden gedaan, door onze klant bij ons worden ingediend. Als u gebruik maakt van onze diensten op basis van een dienstverband of andere band met onze klant, dient u contact op te nemen met de betreffende persoon in het bedrijf, die de nodige beslissingen kan nemen, waaronder het indienen van een verzoek aan ons.

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen met betrekking tot persoonlijke gegevens, die niet zijn opgeslagen in de gebruikersinterface, kunt u contact opnemen met onze Group Data Protection Officer, zie paragraaf 7. We zullen de nodige stappen ondernemen om de identiteit van de betrokkene te bevestigen voordat we informatie verstrekken over persoonlijke gegevens.

6. Wijzigingen in ons privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Dit is te allen tijde van toepassing en het bijgewerkte privacybeleid is beschikbaar op: https://www.abax.com/terms-and-conditions

7. Functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, zorgen heeft over hoe wij uw persoonlijke gegevens beheren of een klacht wilt indienen, neem dan contact op met onze Group Data Protection Officer, op dpo@abax.no.

8. Klachten

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u een klacht indienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit in uw land. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij ABAX Group op https://www.abax.com/nl/klachtenprocedure

Subverwerkers

NaamLandBeschrijvingKoppeling
Amazon Web Services EMEA SARL (AWS Europe)LuxembourgWe use AWS public cloud services to deliver services to our customers https://aws.amazon.com/
AS Skan-KontrollNorwayIn your request and only after signing a legal contract we share certain data with Skan-Kontroll in order to enable our after-theft recovery solution.http://www.skan-kontroll.no
Telenor ASANorwayTelenor delivers connectivity to our sensors. https://www.telenor.no
Twoday ASNorwayTwoday helps us operate our business intelligence platformhttps://www.twoday.no
Saga Regnskap og Rådgivning ASNorwaySaga helps us operate our ERP platformhttps://sagarr.no/
ITX Norge ASNorwayITX delivers our unified communication platform used to communicate with our customershttps://itx.no
Ferde ASNorwayOn your request and only after signing legal contract we cooperate with Ferde to deliver Toll Road service including ferry. https://ferde.no
Skyttel ASNorwayOn your request and only after signing legal contract we cooperate with Skyttel to deliver out Toll Road service. https://skyttel.no/
EasyPark ASSwedenOn your request and only after signing legal contract on this service we share certain data with Easy Park to enable this service.https://easypark.no
Caruso GmbHGermanyOn your request and only after signing legal contract we can share certain data in order to offer new and better services. https://www.caruso-dataplace.com/
Ruptela UABLithuaniaSupplier of our Fleet Management Solution.https://www.ruptela.com
HubSpot Ireland LtdIrelandWe use HubSpot to communication with our customers and prospects as well as building additional webpages on abax.comhttps://hubspot.com
Google IrelandIrelandWe use GCP public cloud services to deliver services to our customershttps://cloud.google.com/
Greater Than ABSwedenGreater Than is a data analytics company that predicts driver-related risk & CO2 emissions, providing an AI DriverDNA tool for pricing and management of insurance, mobility, and fleets.  The supplier will be used in correlation with contractual agreements based on enabled features. https://greaterthan.eu
Tryg Forsikring (Tryg Adferdsforsikring)NorwayTryg will receive data from ABAX to calculate user based insurance premium offers. The supplier will be used in correlation with contractual agreements based on enabled features.https://www.tryg.no/

Sub Data Processors – Third countries

As a result of the recent Court of Justice of the European Union ruling on data transfers, invalidating the Privacy Shield, ABAX will be moving to Standard Contractual Clauses (SCCs) for transfers of online advertising and measurement personal data out of the EU/EEA.

Any questions regarding this? Please get in touch with our Data Protection Officer, on dpo@abax.no

Zakenpartners

NaamLandBeschrijvingKoppeling
Tryg Forsikring (Tryg Adferdsforsikring)NorwayTryg will receive data from ABAX to calculate user based insurance premium offers. The supplier will be used in correlation with contractual agreements based on enabled features.https://www.tryg.no/

Informatie over het herroepingsrecht voor particuliere klanten

Download here