ABAX

Ogólne Warunki Umów

Poniższe warunki obowiązują na rynku norweskim. Jeżeli zapisy warunków norweskich nie są adekwatne do zastosowania, należy je uzupełnić o zawarte tutaj zapisy warunków w języku angielskim. W przypadku konfliktu, pierwszeństwo mają zapisy warunków w języku angielskim.

Powyższe dokumenty mają zastosowanie dla wszystkich umów podpisanych od 12 kwietnia 2022.

Ogólne Warunki Umów

1. Strony umowy i zakres

1.1. Stronami umowy są:

 • Dostawca, osoba prawna określona w potwierdzeniu zamówienia lub w podpisanej umowie sprzedaży („Umowa sprzedaży”)

 • Klient, osoba fizyczna lub prawna określona w Umowie klienta.

1.2. Dostawca i Klient zwani są łącznie „Stronami”, a osobno „Stroną”.

1.3. Niniejsze ogólne warunki („Warunki ogólne”) mają zastosowanie do każdego zakupu usług od Dostawcy.

1.4. Stosunek Umowny między Stronami jest regulowany przez następujące dokumenty i w następującej kolejności w przypadku konfliktu między dokumentami („Dokumenty Umowy”), które łącznie stanowią „Umowę”:

 • Umowa z klientemUmowa

 • z przetwarzaniem danych

 • niniejsze Ogólne Warunki

 • Umowa o Poziomie Świadczenia Usług (jeśli została zawarta)

 • aktualizowany okresowo opis usług Dostawcy, dostępny pod adresem https://www.abax.com/pl/servicedescription, ("Opis usługi")

 • Warunki Odbiorcy (jeżeli stanowią część Umowy przez akceptację Dostawcy)

1.5. Modyfikacje lub uzupełnienia Dokumentów Kontraktowych są wiążące tylko wtedy, gdy Dostawca potwierdził je na piśmie (również elektronicznie).

1.6. Swoim podpisem na Dokumentach Kontraktowych osoba zawierająca Umowę w imieniu Klienta potwierdza tym samym posiadanie umocowania prawnego do związania Klienta.

2. Dane kontaktowe

2.1. Dane kontaktowe Stron są podane w Umowie Klienta. Wszelkie zapytania i zawiadomienia zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami należy składać pisemnie na podany adres e-mail jako złożone.

2.2. Strony są odpowiedzialne za wzajemne informowanie się o wszelkich zmianach danych kontaktowych. Zapytania i powiadomienia przesłane na oryginalne lub ostatnio podane dane kontaktowe Strony będą uważane za przesłane.

3. Usługa

3.1. Każda subskrypcja, jak określono w Umowie Klienta, tworzy Usługę („Usługa”).

3.2. Usługę uważa się za aktywowaną z chwilą wysłania sprzętu objętego Usługą („Data Aktywacji”). Jeżeli Dostawca nie zapewni sprzętu, Datą Aktywacji jest podanie przez Klienta danych do logowania umożliwiających dostęp do Usługi oraz udostępnienie danych z podłączonego urządzenia.

3.3. Klient otrzymuje niewyłączne i niepodlegające podlicencjonowaniu prawo do korzystania z Usługi oraz danych generowanych lub tworzonych za pośrednictwem Usługi w celu świadczenia Usługi. Prawo użytkowania jest ograniczone czasowo do czasu trwania Umowy.

3.4. Uprawnienie przyznane w pkt. 3.3 nie obejmuje prawa dostępu do kodu źródłowego lub kodu obiektowego lub innego dostępu do części Usługi lub systemów Dostawcy, które nie są celowo udostępniane. Prawo do użytkowania nie obejmuje prawa do modyfikowania, reprodukowania, inżynierii wstecznej, dekompilacji, dezasemblacji, kopiowania lub imitowania Usługi.

4. Sprzęt dostarczony przez Dostawcę

4.1. O ile w Umowie Klienta nie określono inaczej, fizyczny sprzęt/sprzęt („Sprzęt”) dostarczony przez Dostawcę jest oddany do dyspozycji Klienta i stanowi własność Dostawcy. Sprzęt, który został zakontraktowany przed 1 lutego 2020 r., jest jednak własnością Klienta, niezależnie od treści Umowy Klienta.

4.2. Sprzęt jest dostarczany zgodnie z DAP (Incoterms 2020), chyba że ustalono lub uzgodniono inaczej.

4.3. O ile nie uzgodniono inaczej, Klient jest zobowiązany do samodzielnego zainstalowania Sprzętu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że Sprzęt jest prawidłowo umieszczony i zmontowany zgodnie z opisem w instrukcji użytkownika i dodatkowych instrukcjach Dostawcy.

4.4. Klient jest zobowiązany do przetestowania Sprzętu po instalacji i niezwłocznie powiadomić Dostawcę, jeśli Sprzęt nie działa. Test odbywa się poprzez sprawdzenie rejestracji w interfejsie.

4.5. Klient może zażądać wskazówek dotyczących instalacji i testowania pocztą elektroniczną do Dostawcy. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii technicznej lub nieodpowiedniej rejestracji spowodowane nieprawidłową instalacją lub przemieszczeniem Sprzętu.

4.6. Wszelkie usługi serwisowe, konserwacyjne lub naprawy Sprzętu mogą być wykonywane wyłącznie przez Dostawcę lub jego autoryzowanych partnerów, zgodnie z instrukcjami Dostawcy. Jeśli Klient wykryje, że Sprzęt jest wadliwy lub uszkodzony, Dostawca zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną w celu uzyskania wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów i/lub procedury zwrotu i ponownej dostawy Sprzętu.

4.7. Dostawca zastrzega sobie prawo do wymiany całości lub części Sprzętu w dowolnym momencie. W takim przypadku Klient zobowiązany jest na własny koszt odebrać i zainstalować nowy Sprzęt, a także zwrócić stary Sprzęt (jeżeli Sprzęt jest własnością Dostawcy, por. pkt 4.1), nie później niż 7 dni po otrzymaniu nowego Sprzętu.

4.8. Dostawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania Sprzętu do zbierania danych dla innych klientów, pod warunkiem, że ten ostatni zapewni, że wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

4.9. Sprzęt sprzedawany do użytku na terenie UE/EOG/Wielkiej Brytanii nie może być używany poza tym obszarem, chyba że zostało to uzgodnione na piśmie. W przypadku korzystania poza zatwierdzonym obszarem, Klient zwróci Dostawcy wszelkie dodatkowe wydatki spowodowane korzystaniem poza obszarem, np. roaming, w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury przez Dostawcę.

4.10. Sprzęt może być używany wyłącznie w związku z usługami Dostawcy. Klient zobowiązany jest do przetwarzania Sprzętu z należytą starannością i zgodnie z instrukcją obsługi. Klient nie jest uprawniony do wprowadzania zmian i/lub modyfikacji Sprzętu poza określonymi w instrukcji obsługi.

4.11. W przypadku podejrzenia nadużycia Sprzętu, Dostawca ma prawo zażądać zwrotu Sprzętu będącego własnością Dostawcy, por. pkt 4.1, w określonym terminie.

4.12. Po rozwiązaniu, Klient jest odpowiedzialny na własny koszt, niezwłocznie i najpóźniej w ciągu jednego miesiąca po wygaśnięciu Okresu Umowy (zgodnie z definicją w 8.2), zwrócić Sprzęt komputerowy, który jest własnością Dostawcy, por. pkt 4.1, zgodnie z instrukcjami podanymi przez Dostawcę.

4.13. We wszystkich przypadkach niezwrotu Sprzętu, jak przewidziano w niniejszym dokumencie, Klient będzie zobowiązany do zwrotu Dostawcy za Sprzęt zgodnie z aktualną opłatą za utracone urządzenie, w ciągu 14 dni od daty wystawienia przez Dostawcę faktury zwrotu.

5. Sprzęt i oprogramowanie innych firm

5.1. Jeśli Dostawca nie dostarczy Klientowi Sprzętu, ale otrzyma i przetworzy dane ze sprzętu dostarczonego przez lub na rzecz innych („Sprzęt strony trzeciej”) lub oprogramowania dostarczonego przez inne osoby („Oprogramowanie strony trzeciej”), Klient przyjmuje do wiadomości, że Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za (i) niemożność świadczenia Usługi z powodu błędów lub wad Sprzętu lub Oprogramowania strony trzeciej, ani (ii) błędów lub awarii w Usługach spowodowanych przez Sprzęt strony trzeciej lub Oprogramowanie firm trzecich.

5.2. Każde użycie Sprzętu dostarczonego przez Dostawcę innym niż Klient będzie uważane za Sprzęt Strony Trzeciej. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady takiego Sprzętu Strony Trzeciej, za które Dostawca nie jest odpowiedzialny ani nad którym nie ma kontroli, w tym między innymi w sytuacjach, w których inny klient usuwa lub uszkadza Sprzęt Strony Trzeciej lub w inny sposób ogranicza lub uniemożliwia kolekcja danych.

5.3. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta ze Sprzętu lub Oprogramowania Strony Trzeciej. Klient ponosi wszelkie ryzyko i koszty korzystania z takiego Sprzętu i/lub Oprogramowania, w tym między innymi wszelkie niedogodności, szkody, koszty itp. poniesione przez dostawcę będącego stroną trzecią lub inne osoby.

5.4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za rozwiązanie wszelkich problemów lub usterek związanych ze Sprzętem i/lub Oprogramowaniem Osób Trzecich, a Klient jest zobowiązany do przestrzegania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w tym między innymi zobowiązania do zapłaty, niezależnie od problemów lub wad.

5.5. Klient powiadomi Dostawcę z nieuzasadnioną zwłoką w przypadku wykrycia problemów lub wad Sprzętu lub Oprogramowania Strony Trzeciej, po czym Dostawca może zapewnić Klientowi pomoc lub wsparcie.

6. Obowiązki Klienta

6.1. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że zarówno Usługa, jak i Sprzęt są używane zgodnie z wszelkimi instrukcjami, podręcznikami użytkownika lub podobnymi informacjami dostarczonymi przez Dostawcę i dowolnego dostawcę Sprzętu lub Oprogramowania Strony Trzeciej.

6.2. Klient nie będzie korzystał z Usługi lub jej możliwości z naruszeniem obowiązującego prawa lub w sposób sprzeczny z prawami innych osób, w tym między innymi z prawami własności intelektualnej i prawami do prywatności Dostawcy lub osoby trzeciej, lub w sposób sprzeczny z jakimikolwiek innymi umowami zawarte z Dostawcą lub spółkami z grupy Dostawcy.

6.3. Klient jest odpowiedzialny za korzystanie z Usługi i przestrzeganie Umowy przez swoich funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, wykonawców i wszelkie inne osoby, którym Klient daje dostęp do Usługi. 

7. Płatność

7.1. Cena za Usługę określona jest w Umowie Klienta.

7.2. Klient będzie wystawiany faktury roczne i z góry z terminem płatności za 14 dni, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Faktura podlega opłacie fakturowej. Pierwsza faktura zostanie wystawiona w Dacie Aktywacji, a kolejne faktury w każdą rocznicę Daty Aktywacji.

7.3. W przypadku opóźnionej płatności, Dostawcy przysługują odsetki od dnia, w którym płatność była wymagalna i trwają do dnia pełnego otrzymania płatności. Oprocentowanie powinno być zgodne z obowiązującym prawem krajowym dotyczącym odsetek od zaległych płatności w kraju, w którym Dostawca ma siedzibę. Roszczenia o odsetki nie pomniejszają innych roszczeń Dostawcy wobec Klienta na innych zasadach, w tym roszczeń odszkodowawczych.

7.4. Dostawca jest uprawniony do obciążenia Klienta wszelkimi dodatkowymi kosztami poniesionymi w wyniku nieodebrania przez Klienta Sprzętu, który został wysłany na adres podany przez Klienta.

7.5. Klient nie ma prawa do potrąceń na fakturze ani do skorzystania z prawa zatrzymania, roszczeń wzajemnych lub potrąceń z faktury, chyba że roszczenie zostało potwierdzone na piśmie lub prawnie uregulowane.

7.6. Po wygaśnięciu jakiejkolwiek umowy finansowanej, fakturowanie będzie kontynuowane bezpośrednio od Dostawcy do Klienta, jeśli Umowa nie zostanie rozwiązana zgodnie z punktem 8.4. Wypowiedzenie umowy finansowanej w okresie wypowiedzenia jest wyłączną odpowiedzialnością Klienta.

7.7. Jeżeli Odbiorca uważa, że ​​faktura jest błędna, Odbiorca powiadomi Dostawcę e-mailem jak najszybciej, nie później niż na jeden dzień przed terminem płatności faktury, w celu skorygowania faktury przez Dostawcę, jeżeli Dostawca na jego wyłączne uznanie zgadza się na takie dostosowanie.

7.8. W przypadku istotnego naruszenia Dostawca ma prawo żądać zapłaty za wszystkie zaległe i pozostałe świadczenia w Okresie Umowy (zgodnie z definicją w punkcie 8.2).

7.9. Dostawca zastrzega sobie prawo do sprzedaży faktury innej firmie, która tym samym odbierze fakturę.

8. Okres obowiązywania i wypowiedzenie

8.1. Umowa z Klientem jest zawierana podpisem elektronicznym Klienta („Data wejścia w życie”).

8.2. O ile nie uzgodniono inaczej w Umowie Klienta, początkowy okres obowiązywania Umowy wynosi 36 miesięcy liczonych od Daty Aktywacji („Okres początkowy”). Umowa zostanie następnie automatycznie przedłużona na okres 12 miesięcy („Okres odnowienia”), o ile nie zostanie wypowiedziana zgodnie z punktem 8.4. Okres Początkowy i Okres Odnowienia są dalej łącznie zwane „Okresem Umowy”.

8.3. W przypadku zakupu przez Klienta dodatkowych usług (dodatków) do Usługi, obowiązuje Okres obowiązywania Umowy.

8.4. Umowa w całości lub tylko poszczególne Usługi może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron na piśmie co najmniej 3 miesiące przed upływem Okresu obowiązywania Umowy.

8.5. Po wypowiedzeniu Dostawca zaprzestanie świadczenia Usługi na koniec Okresu Umowy. Dostawca jest uprawniony do zapłaty przez cały Okres Umowy bez względu na to, czy Klient korzysta z Usługi, czy nie.

8.6. Klient, który otrzymał zniżkową cenę w Usłudze z tytułu członkostwa lub umowy z osobą trzecią, traci prawo do zniżki z chwilą wygaśnięcia członkostwa lub umowy z osobą trzecią.

9. Dożywotnia gwarancja

9.1. Dostawca gwarantuje, że Sprzęt jest wolny od wad produkcyjnych i materiałowych w momencie wysyłki i zobowiązuje się zapewnić sprawny Sprzęt przez cały Okres Umowy („Dożywotnia Gwarancja”).

9.2. Dożywotnia Gwarancja obejmuje awarie Sprzętu i jest ograniczona wyłącznie do wymiany lub naprawy, według wyłącznego wyboru Dostawcy.

9.3. Dożywotnia Gwarancja jest udzielana na następujących warunkach:

9.3.1. Klient powiadamia Dostawcę o wadzie e-mailem.

9.3.2. Klient odłącza i zwraca wadliwy Sprzęt do Dostawcy na własny koszt.

9.3.3. Badanie przez Dostawcę zwróconego Sprzętu ujawnia, że ​​wady nie zostały spowodowane przez niewłaściwą obsługę, przechowywanie, testowanie, instalację, niewłaściwe użycie, zaniedbanie, naprawę, zmianę lub wypadek.

9.3.4. Klient otrzymuje i instaluje nowy Sprzęt na własny koszt.

9.4. Dożywotnia Gwarancja nie obejmuje:

9.4.1. Obejmuje wady lub szkody spowodowane okolicznościami, za które odpowiada Klient, w tym niedbalstwem lub użytkowaniem niezgodnym z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, instrukcją obsługi, Opisem usługi lub innymi instrukcjami Dostawcy.

9.4.2. Zastosuj, jeśli bateria się wyczerpie w sprzęcie zasilanym z baterii. Klient musi wymienić baterię lub Sprzęt, w zależności od tego, na co pozwala Sprzęt.

9.4.3. Złóż wniosek o dowolny sprzęt innych firm.

10. Przeniesienie Umowy lub Usług

10.1. Klient może za pośrednictwem poczty elektronicznej do Dostawcy wystąpić o przeniesienie Umowy w całości lub określonych Usług na innego Klienta. Dostawca może odrzucić wniosek, jeśli kontrola kredytowa nowego klienta nie zostanie zatwierdzona. Z chwilą dokonania przelewu Dostawca obciąży Klienta opłatą za przelew zgodnie z aktualnym cennikiem.

10.2. Dostawca ma prawo przenieść Umowę na dowolną inną spółkę z grupy lub na osoby trzecie.

11. Ograniczenia odpowiedzialności

11.1. Dostawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty pośrednie lub szkody wynikowe, w tym między innymi za utratę czasu lub zysku, przychodów, reputacji, możliwości biznesowych, danych lub innych przerw w działalności.

11.2. Maksymalna odpowiedzialność Dostawcy wobec Klienta za wszelkie zobowiązania (zarówno wynikające z Umowy, jak i inne), które są bezpośrednio lub pośrednio związane z Umową, jest ograniczona do ceny, jaką Klient zapłacił za Usługę w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed zdarzeniem powodującym do odpowiedzialności.

11.3. Dostawca zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, w tym wszelkich gwarancji wyraźnych lub dorozumianych, ustnych lub pisemnych, dotyczących Sprzętu i Oprogramowania Strony Trzeciej. Oznacza to, nawet jeśli taki sprzęt lub oprogramowanie jest niezbędne do skutecznego działania Usługi.

12. Przetwarzanie danych

12.1. Klient jest administratorem danych i odpowiada za przestrzeganie zasad określonych w RODO i/lub krajowej ustawie o ochronie prywatności w odniesieniu do wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez Dostawcę za pośrednictwem Usług. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za posiadanie przez cały czas legalnej i odpowiedniej podstawy przetwarzania danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem odpowiedniej Usługi.

12.2. Odpowiedzialność i prawo Dostawcy do przechowywania danych wygenerowanych lub utworzonych za pośrednictwem Usługi wygasa z końcem Okresu Umowy. Klient jest odpowiedzialny za eksport i przechowywanie danych z systemu Dostawcy przed upływem Okresu Umowy.

12.3. Po rozwiązaniu Umowy Dostawca usunie wszystkie dane w terminie określonym w Umowie powierzenia przetwarzania danych. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której Klient zawrze z Dostawcą odrębną umowę dotyczącą dalszego przechowywania danych.

12.4. Dostawca ma prawo nieodpłatnie i bez ograniczeń wykorzystywać dane generowane lub tworzone za pośrednictwem Usługi w sposób anonimowy, w tym przekazywać zanonimizowane dane osobom trzecim.

12.5. Dalsze prawa i obowiązki Stron związane z przetwarzaniem danych reguluje Umowa Administratora Danych.

13. Naruszenie umowy

13.1. Umowa lub określone Usługi mogą zostać rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym przez każdą ze Stron w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę, a takie naruszenie nie zostanie naprawione w rozsądnym terminie po powiadomieniu Strony naruszającej o naruszeniu na piśmie. Konsekwencje istotnego naruszenia są regulowane przez obowiązujące przepisy prawa oprócz tego, co określono w niniejszych Ogólnych Warunkach, w tym prawo do odszkodowania itp., z ograniczeniami odpowiedzialności Dostawcy wynikającymi z punktu 11.

13.2. W przypadku istotnego naruszenia przez Klienta, Klient pozostaje odpowiedzialny za uiszczenie opłat w wysokości pozostałej części bieżącego Okresu Umowy.

13.3. Jeżeli płatność nie została otrzymana w terminie zgodnie z ust. 7, ani w ciągu 14 dni od daty pisemnego wezwania Dostawcy do zapłaty, naruszenie uważa się za istotne.

13.4. Naruszenie sekcji 6.2 jest uważane za istotne naruszenie.

13.5. W przypadku istotnego naruszenia przez Klienta, Dostawca jest uprawniony do natychmiastowego:

 • rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym

 • wyłączenia dostępu Odbiorcy do Usługi

 • żądania zapłaty wszystkich zaległych świadczeń i/lub

 • żądania odszkodowania z tytułu straty należnej domyślne.

13.6. W przypadku wypowiedzenia z powodu istotnego naruszenia, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Sprzętu, por. pkt 4.11.

14. Aktualizacje Oprogramowania i Zmiany Usługi 

14.1. Aktualizacje oprogramowania są wliczone w cenę.

14.2. Dostawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji, modyfikacji i zmiany treści oferowanych Usług w każdym czasie bez powiadamiania o tym. Nowe wersje nie muszą zawierać wszystkich funkcji dostępnych w poprzedniej wersji, ale nie mogą w istotny sposób zmieniać poziomu funkcjonalnego Serwisu.

14.3. W przypadku, gdy Dostawca, według własnego uznania, zdecyduje o zaprzestaniu oferowania określonej Usługi lub części Usługi, Dostawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy w całości lub w części z 30-dniowym wyprzedzeniem. To samo dotyczy przypadku rozwiązania umowy z podwykonawcą, co oznacza, że ​​Usługa nie może być dalej świadczona.

15. Zmiany w Dokumentach Kontraktowych

15.1. Dostawca, według własnego uznania, może od czasu do czasu aktualizować lub modyfikować niniejsze Ogólne Warunki z jednomiesięcznym pisemnym powiadomieniem (również drogą elektroniczną) do Klienta.

15.2. Ponadto Dostawca może wprowadzić takie zmiany w Dokumentach Kontraktowych, jakie wynikają z niniejszych Ogólnych Warunków lub poszczególnych Dokumentów Kontraktowych.

16. Zmiany cen

16.1. Dostawca może jednostronnie dostosować cenę odpowiadającą wszelkim zwiększonym kosztom zakupu lub kosztów do podwykonawców, na przykład dostawców usług danych mobilnych i/lub map, w porównaniu z czasem zawarcia Umowy z Klientem. Taka zmiana może nastąpić z dwumiesięcznym pisemnym powiadomieniem Klienta (również drogą elektroniczną).

16.2. Dostawca może w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia skorygować uzgodnioną cenę za Usługę zgodnie ze zmianami ogólnego poziomu cen, korzystając z uznanego i powszechnie używanego indeksu w kraju, w którym Dostawca ma swój adres siedziby lub takiego indeksu w Europa. Wybór indeksu jest wyłączną decyzją Dostawcy. Korekta może nastąpić najwcześniej ze skutkiem od stycznia roku kalendarzowego następującego po Dacie Wejścia w Życie.

16.3. Po automatycznym przedłużeniu Umowy Dostawca może dokonać korekty ceny za Usługę zgodnie z aktualnym cennikiem, który bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje przez Okres Odnowienia.

17. Prawa własności intelektualnej i know-how

17.1. Dostawca jest wyłącznym właścicielem i zachowuje wszelkie prawa, tytuły i interesy do Praw Własności Intelektualnej i Know-How związane z Usługą i Sprzętem lub wynikające z nich, w tym między innymi technologię (w tym wszelkie modyfikacje, ulepszenia, ulepszenia i ich aktualizacje), algorytmy, kod źródłowy, kod obiektowy i towarzysząca dokumentacja, znaki towarowe, logo, nazwy domen, projekt interfejsu użytkownika, grafika, ilustracje, rysunki, obrazy, dźwięk, muzyka, filmy, koncepcje, techniki i specyfikacje.

17.2. „Prawa własności intelektualnej” obejmują między innymi prawa patentowe, prawa do wzorów i prawa autorskie.

17.3. „Know-How” obejmuje, ale nie ogranicza się do wszelkich informacji i technik przemysłowych, technicznych, marketingowych i handlowych w dowolnej formie, a także wszelkich projektów i dzieł artystycznych, niezależnie od tego, czy mają one zdolność patentową, są zarejestrowane jako Prawa Własności Intelektualnej lub chronione jako handlowe tajniki. 

18. Siła wyższa

18.1. W przypadku, gdy okoliczności niezależne od Stron, zakwalifikowane jako siła wyższa, znacząco utrudnią realizację umowy, zobowiązania Stron wynikające z Umowy ulegają zawieszeniu w zakresie, w jakim okoliczność ta jest istotna i na czas trwania okoliczności.

18.2. Siła wyższa obejmuje między innymi zdarzenia pozostające poza kontrolą Dostawcy, takie jak awaria, uszkodzenie, serwis, kontrola lub naprawa urządzeń komunikacyjnych, awaria sieci telekomunikacyjnej lub satelitów, wojna, klęska żywiołowa, uderzenia pioruna, pożar, strajk, lokaut i inne zakłócenia i incydenty związane z pracą, które skutkują nagłym lub nieprzewidzianym zwolnieniem personelu.

18.3. W przypadku wystąpienia siły wyższej, Strona poszkodowana musi powiadomić drugą Stronę. Obowiązek powiadomienia obowiązuje również po zakończeniu działania siły wyższej. Podczas działania siły wyższej Strony mają obopólny obowiązek informowania o okolicznościach, które mogą mieć znaczenie dla drugiej Strony. Informacje muszą być podane w rozsądnym terminie.

18.4. Zobowiązania Odbiorcy wynikające z Umowy ulegają zawieszeniu w okresie zawieszenia zobowiązań Dostawcy, przy czym krótkotrwałe przypadki siły wyższej nie uprawniają Odbiorcy do żądania obniżenia ceny.

18.5. Zmiany regulacyjne pozostające poza kontrolą Dostawcy nie mają wpływu na Okres Umowy, cenę ani liczbę zamawianych Usług.

19. Poufność

19.1. Każda ze Stron jest zobowiązana do zachowania i utrzymywania informacji poufnych drugiej Strony w ścisłej tajemnicy i nie może w żaden inny sposób udostępniać informacji poufnych drugiej Strony w jakiejkolwiek formie osobom trzecim ani wykorzystywać informacji poufnych drugiej Strony do celów innych niż wykonania swoich zobowiązań w Umowie.

19.2. Każda ze Stron jest odpowiedzialna za zapewnienie, że jej odpowiedni funkcjonariusze, agenci i pracownicy nie ujawniają, nie wykorzystują ani nie rozpowszechniają poufnych informacji drugiej Strony z naruszeniem warunków Umowy. Każda ze Stron dołoży uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań w celu ochrony informacji poufnych drugiej Strony.

19.3. Informacje poufne obejmują między innymi wszelkie informacje, które mogą mieć znaczenie dla konkurencji lub prywatności w celu zachowania tajemnicy dla osób trzecich, w tym dane osobowe oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i spraw biznesowych. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje zarówno w Okresie Umowy, jak i później.

19.4. W celu uniknięcia wątpliwości podkreśla się, że Klient nie ma prawa upoważniać konkurenta Dostawcy do uzyskania Dokumentów Kontraktowych lub informacji o stosunku umownym i warunkach Umowy, ponieważ obejmuje to informacje poufne.

20. Prawo obowiązkowe – rozdzielność

20.1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Dokumentów Kontraktowych jest lub stanie się nieważne lub niewykonalne, np. z powodu sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, ważność pozostałych postanowień nie zostanie naruszona. Nieważne lub niewykonalne postanowienie należy zastąpić ważnym i wykonalnym przepisem, który w swoim skutkach jest najbliższy intencjom handlowym, do których dąży się przy zawieraniu nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo dotyczy przypadku pominięcia.

20.2. Dotyczy to również sytuacji, gdy Klient jest konsumentem, a jakiekolwiek postanowienie Dokumentów Umowy jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa konsumenckiego. Więcej informacji na temat zakupów konsumenckich można znaleźć tutaj: https://www.abax.com/terms-and-conditions

21. Dominujący język

21.1. Dokumenty Kontraktowe będą regulowane, interpretowane i interpretowane w języku angielskim, niezależnie od wszelkich tłumaczeń, które mogą być dokonywane na jakikolwiek inny język.

22. Prawo właściwe i jurysdykcja

22.1. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub w związku z nią podlegają prawu Kraju, w którym Dostawca ma siedzibę.

22.2. Strony będą dążyć do polubownego rozwiązania wszelkich sporów w drodze negocjacji. W przypadku niepowodzenia takich negocjacji każda ze Stron może wszcząć postępowanie sądowe przed sądami powszechnymi. Jedynym i wyłącznym miejscem rozstrzygania wszelkich sporów będą sądy kraju, w którym Dostawca ma siedzibę, przez sąd rejonowy.

Umowa o powierzenie przetwarzania danych

Pomiędzy:

DOSTAWCĄ,

przez osobę prawną określoną w potwierdzeniu zamówienia lub podpisaną umową z klientem ("Umowa klienta"), działając jakoprzetwarzający dane,

a

KLIENTEM,

podmiotprzez osobę prawną lub osobę prawną określoną w Umowie z klientem, działając jako dane z administratorem

została zawarta następująca umowa dotycząca przetwarzania danych osobowych („Umowa o przetwarzanie danych”):

1. Tło i cel

1.1. Dostawca i Klient zawarli Umowę z Klientem. Świadczenie przez Dostawcę niektórych lub wszystkich usług w ramach Umowy z Klientem wymaga, aby Dostawca przetwarzał dane osobowe w imieniu Klienta. Dostawca jest zatem traktowany jako przetwarzający dane, a Klient jako administrator danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

1.2. Niniejsza Umowa o przetwarzanie danych określa prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Dostawcę w imieniu Klienta zgodnie z Umową z Klientem i ma zastosowanie do wszelkiego przetwarzania danych osobowych, które Dostawca zobowiązuje się wobec Klienta w związku ze świadczeniem usług. Niniejsza Umowa dotycząca przetwarzania danych stanowi integralną część Umowy Klienta, w tym innych dokumentów umowy. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy warunkami niniejszej Umowy Przetwarzania Danych a Ogólnymi Warunkami, postanowienia niniejszej Umowy Przetwarzania Danych mają pierwszeństwo w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych.

1.3. Umowa Przetwarzania Danych zapewnia, że ​​dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego oraz prawem UE lub państwa członkowskiego UE w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (2016/679) Parlamentu Europejskiego i Rady („RODO”), zwane dalej łącznie „przepisami o ochronie danych”.

1.4. Pojęcia i definicje użyte w niniejszej Umowie o przetwarzaniu danych należy rozumieć w taki sam sposób, jak w Przepisach dotyczących ochrony danych.

2. Obowiązki Dostawcy

2.1. Dostawca przetwarza dane osobowe w imieniu Odbiorcy wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi instrukcjami Odbiorcy.

2.2. Dostawca przetwarza dane osobowe w sposób opisany w niniejszej Umowie Przetwarzania Danych lub w inny sposób uzgodniony na piśmie (w tym elektronicznie) między Dostawcą a Klientem.

2.3. Wszelkie dodatkowe instrukcje dotyczące przetwarzania należy przesyłać na podane przez Dostawcę dane kontaktowe.

2.4. Niezależnie od postanowień pkt 2.1 do 2.3 Dostawca przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami prawa. Dostawca zawiadomi Odbiorcę, jeżeli Dostawca jest zobowiązany przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa do przetwarzania danych osobowych wbrew poleceniom Odbiorcy, chyba że przekazanie takiego zawiadomienia jest zabronione przez prawo.

2.5. Jeżeli Dostawca uzna, że ​​polecenie Klienta narusza przepisy o ochronie danych, Dostawca niezwłocznie poinformuje Klienta o swojej opinii. Dostawca zobowiązuje się do wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy Klienta i Umowy Przetwarzania Danych pomimo swojej opinii.

2.6. Dostawca zapewnia, że ​​pracownicy i podwykonawcy lub inne osoby trzecie upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania poufności lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności. Postanowienie to obowiązuje również po rozwiązaniu Umowy o przetwarzanie danych.

2.7. Dostawca wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na podstawie art. 32 RODO, w tym środki zapewniające dostępność danych dla Klienta, zapobiegające utracie lub zniszczeniu danych oraz zapobiegające nieuprawnionemu dostępowi do danych.

2.8. Dostawca będzie prowadził aktualną listę wszystkich podwykonawców przetwarzania i zapewni, że podwykonawcy przetwarzania przetwarzający dane osobowe w imieniu Klienta zawarli wiążącą umowę z Dostawcą zgodnie z art. 28 ust. 2 i 4 RODO.

2.9. Dostawca za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, mając na uwadze charakter przetwarzania i w możliwym zakresie, pomaga Klientowi w odpowiadaniu na żądania zgłaszane przez osoby, których dane dotyczą, w celu realizacji swoich praw zgodnie z rozdziałem III RODO .

2.10. Dostawca pomaga Klientowi w wypełnianiu obowiązków wynikających z art. 32 do 36 RODO.

2.11. Dostawca prowadzi ewidencję czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Klienta, która zawiera co najmniej informacje przekazane na podstawie art. 30 ust. 2 RODO.

3. Obowiązki Klienta

3.1. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z wymogami określonymi w Przepisach o Ochronie Danych, w tym zapewnienie, że przetwarzanie danych osobowych, do którego wykonania polecono Dostawcy, ma podstawa.

3.2. Klient ma prawo i obowiązek określenia celu i sposobów przetwarzania.

3.3. Klient może przekazać Dostawcy udokumentowane instrukcje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych i niniejszym poucza Dostawcę o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie i w sposób, w jakim takie przetwarzanie jest wymagane do świadczenia usług na podstawie Umowy z Klientem oraz jak opisano w punkcie 8.

3.4. Klient może wydać inne dodatkowe instrukcje, o ile takie dodatkowe instrukcje, biorąc pod uwagę charakter i zobowiązania Dostawcy wynikające z Umowy Klienckiej, są istotne dla świadczenia usług w ramach Umowy Klienckiej.

4. Wykorzystywanie podprzetwarzających i przekazywanie danych poza EOG

4.1. Dostawca ma prawo korzystać z aktualnych podprzetwarzających, którzy widnieją na liście znajdującej się tutaj: https://www.abax.com/terms-and-conditions. Dostawca korzysta z kilku podwykonawców przetwarzania poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), gdzie jako podstawę do przeniesienia stosuje się Europejskie Standardowe Klauzule Umowne (SCC).

4.2. Klient niniejszym udziela Dostawcy ogólnego upoważnienia do korzystania z podwykonawców przetwarzania do przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia zobowiązań umownych wynikających z Umowy Klienta.

4.3. Na podprzetwarzającego nakładane są takie same obowiązki w zakresie ochrony danych, jak określone w niniejszej Umowie o przetwarzanie danych, w szczególności dotyczące gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Jeżeli podprzetwarzający nie wypełnia swoich obowiązków w zakresie ochrony danych, Dostawca pozostaje w pełni odpowiedzialny wobec Klienta w zakresie wypełniania obowiązków podprzetwarzającego. Nie ma to wpływu na prawa osób, których dane dotyczą, wynikające z RODO.

4.4. Dostawca poinformuje Klienta na piśmie przed zastąpieniem lub dodaniem nowych podwykonawców przetwarzania, nie mniej niż 30 dni przed zamierzoną zmianą, dając w ten sposób Klientowi możliwość sprzeciwu wobec takich zmian.

4.5. Klient nie może odrzucić nowego podprzetwarzającego bez uzasadnionej przyczyny. Każde odrzucenie oparte na uzasadnionym podejrzeniu, że poziom ochrony danych może ulec pogorszeniu w wyniku zmiany podwykonawcy przetwarzania, uznaje się za uzasadniony powód.

4.6. Jeżeli Klient chce sprzeciwić się zaangażowaniu nowego podwykonawcy przetwarzania i ma uzasadnione powody oparte na prywatności, aby to zrobić, Klient może, w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia Dostawcy, doręczyć Dostawcy pisemny sprzeciw z wyszczególnieniem takiego uzasadnionego powodów. Jeżeli Klient nie doręczy takiego sprzeciwu w wyznaczonym terminie, uważa się, że Klient zaakceptował korzystanie z nowego podwykonawcy.

4.7. Jeżeli Dostawca nalega na korzystanie z nowego podwykonawcy przetwarzania, mimo że Klient zgłosił sprzeciw z uzasadnionych powodów opartych na prywatności, jak opisano powyżej, Klient ma, jako jedyny środek zaradczy, prawo do rozwiązania części Umowy z Klientem dotknięte zmianą. Aby rozwiązać część Umowy Klienckiej, Odbiorca doręczy Dostawcy pisemne wypowiedzenie z podaniem daty, w której wypowiedzenie stanie się skuteczne, nie później niż ostatniego dnia 30-dniowego okresu określonego w punkcie 4.4. Jeżeli Dostawca nie otrzyma takiego wypowiedzenia na dwa dni przed końcem 30-dniowego okresu, prawo Klienta do wypowiedzenia na podstawie niniejszego ustępu 4.7 wygasa.

4.8. Jeżeli zastąpienie lub dodanie nowego podprzetwarzającego ma kluczowe znaczenie w celu realizacji usług w ramach Umowy z Klientem, Dostawca może, niezależnie od powyższego, wprowadzić zmianę niezwłocznie po powiadomieniu Klienta.

4.9. Dostawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych poza EOG w zakresie, w jakim przetwarzanie jest realizowane przez podprzetwarzających w dowolnym momencie znajdujących się na liście podprzetwarzających poza EOG. Wszelkie dodatkowe transfery danych osobowych do kraju poza EOG nie będą realizowane bez udokumentowanych poleceń Klienta.

5. Środki bezpieczeństwa

5.1. Dostawca spełni wymagania dotyczące środków bezpieczeństwa nałożonych przepisami o ochronie danych i będzie w stanie udokumentować procedury i inne środki w celu spełnienia tych wymagań.

5.2.

 • Dostawca przestrzega normy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001:2017.

 • Wszystkie dane Klienta są szyfrowane zarówno podczas przesyłania, jak i „w spoczynku”.

 • Dostawca stosuje segmentację sieci we wszystkich naszych środowiskach produkcyjnych.

 • Cała infrastruktura dostawcy jest aktualizowana za pomocą najnowszych poprawek zabezpieczeń wydanych przez naszych dostawców.

 • Dostawca stosuje zasadę najmniejszych uprawnień (PoLP) do kontroli dostępu do systemów i danych w celu zapewnienia właściwej kontroli dostępu.

5.3. Dostawca dysponuje całodobowym personelem dyżurnym, który zajmuje się nieplanowanymi zdarzeniami i incydentami. Dostawca zapewnia nadmiarowość we wszystkich infrastrukturze i systemach, korzystając z usług dostawców, którzy dostarczają standardowe rozwiązania branżowe o wysokim stopniu dostępności.

6. Audyty

6.1. Dostawca udostępni Klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności z art. 28 RODO i wypełnienia obowiązków określonych w niniejszej Umowie Przetwarzania Danych, a także ułatwi i przyczyni się do przeprowadzenia audytów, w tym inspekcji na miejscu, przeprowadzane przez Klienta lub innego audytora upoważnionego przez Klienta. Drugi audytor nie może być konkurentem Dostawcy.

6.2. Klient może wymagać audytów raz w roku. W przypadku szczególnych okoliczności uzasadniających przeprowadzenie dodatkowego audytu, takich jak naruszenie danych osobowych lub gdy Klient ma powody, by sądzić, że Dostawca narusza niniejszą Umowę dotyczącą przetwarzania danych, Klient może przeprowadzić dodatkowy audyt.

6.3. Zamawiający przekaże pisemne powiadomienie o proponowanym audycie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, a audyt zostanie przeprowadzony w sposób minimalizujący ingerencję w codzienną działalność gospodarczą Dostawcy. Ustalenia audytu będą traktowane jako poufne i zostaną omówione i ocenione przez obie strony.

6.4. Klient ponosi wszelkie koszty i opłaty związane z takim audytem. Jeżeli Dostawca świadczy jakiekolwiek wsparcie lub usługi związane z audytem, ​​Dostawca jest uprawniony do wystawienia faktury za godzinę 200 EUR na wszystkie rzeczywiste koszty i opłaty.

6.5. Niezależnie od powyższego Klient lub inspektor nie będą mieli dostępu do serwerowni oraz innych informacji i lokalizacji w zakresie, w jakim może to potencjalnie zagrażać poziomowi bezpieczeństwa Dostawcy lub informacji poufnych. Sam Dostawca ocenia to ryzyko.

7. Procedury powiadamiania

7.1. Jeżeli Dostawca dowie się o naruszeniu ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki powiadomi o tym Klienta.

7.2. W powiadomieniu należy opisać co najmniej:

 1. charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym, w miarę możliwości, kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę rekordów danych osobowych, których dotyczy,

 2. nazwę i dane kontaktowe danych inspektor ochrony lub inny punkt kontaktowy, w którym można uzyskać więcej informacji,

 3. prawdopodobne konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych,

 4. środki podjęte lub proponowane do podjęcia w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym, w stosownych przypadkach, środki mające na celu złagodzenie jego ewentualnych negatywnych skutków.

7.3. Jeżeli Dostawca nie jest w stanie podać wszystkich powyższych informacji w pierwszym zawiadomieniu, informacje mogą być dostarczane stopniowo, bez zbędnej zwłoki.

7.4. Klient zapewni, że zgłoszenie incydentu zostanie przesłane do odpowiedniego organu ochrony danych zgodnie z art. 33 RODO, przy czym Dostawca nie może wysyłać takiego zawiadomienia ani kontaktować się z organem nadzorczym bez instrukcji Klienta. 

8. Zakres przetwarzania

8.1. Zakres przetwarzania będzie zależał od tego, które usługi są zawarte w Umowie z Klientem, a ponadto od instrukcji udzielonych przez Klienta i zmian wprowadzonych przez Klienta w interfejsie użytkownika.

8.2. Poniżej podajemy opis zakresu przetwarzania, określający m.in. rodzaj danych osobowych, które mogą być przetwarzane w związku ze świadczeniem usług:

Cel przetwarzania

Dostawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług określonych w Umowie z Klientem.

Czas trwania przetwarzania

Przetwarzanie trwa tak długo, jak Dostawca świadczy usługi na rzecz Klienta w ramach Umowy z Klientem.

Charakter przetwarzania

Dostawca zbiera, przechowuje i udostępnia dane Klientowi i użytkownikom za pośrednictwem graficznego interfejsu użytkownika w celu świadczenia usług określonych w Umowie Klienta. Dostawca może również przekazywać dane podmiotom trzecim na życzenie Klienta.

Dostawca udostępni dane personelowi technicznemu i pomocniczemu swojej spółki stowarzyszonej w celu zapewnienia wsparcia w ramach Umowy z Klientem, a ponadto zbierze dane dotyczące sposobu korzystania i gromadzenia usług Dostawcy.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

W zależności od usług zawartych w Umowie Klienta oraz instrukcji i zmian wprowadzanych przez Klienta, Dostawca może przetwarzać następujące dane, które mogą zostać uznane za osobowe:

Informacje o użytkownikach, opcjonalnie podane przez Klienta, takie jak Imię i nazwisko, adres, telefon komórkowy, e-mail, stanowisko, numer pracownika, strefa podatkowa, numer konta bankowego, dział.

Informacje o pojazdach, opcjonalnie podane przez Klienta, takie jak Numer rejestracyjny, Marka, Model, Data pierwszej rejestracji, Dane o emisji, Grupa pojazdu, Kolor, Nazwa pojazdu, Typ pojazdu, Rodzaj paliwa, Kategoria pojazdu, Przypisany kierowca, Wstępne i poprawione odczyty kilometrów, szczegóły leasingu (firma leasingowa, numer umowy, data rozpoczęcia umowy, limit przebiegu, czas trwania umowy leasingowej, odczyt przebiegu na początku okresu leasingu), dane ubezpieczenia (firma ubezpieczeniowa, numer umowy, data rozpoczęcia umowy, limit przebiegu, Czas trwania umowy ubezpieczenia, Stan licznika na początku ubezpieczenia, Dane serwisowe (Data ostatniego przeglądu, Przebieg ostatniego przeglądu, Interwał serwisowy wg przejechanej odległości, Interwał serwisowy wg czasu, Adres e-mail, kogo powiadomić i kto był powiadomiony).

Informacje o sprzęcie, opcjonalnie dostarczone przez Klienta, takie jak Marka, Model, Nazwa, Nr seryjny, Numer rejestracyjny, Dział, Etykiety, Godziny pracy ostatniego przeglądu, Częstotliwość przeglądów, Szczegóły przeglądów (Data ostatniego przeglądu, Częstotliwość przeglądów, Notatki z przeglądów) , adres e-mail na kogo powiadomić i kogo powiadomiono).

Dane dostarczane przez sprzęt lub utworzone na podstawie danych sprzętowych, takich jak lokalizacja, włączanie i wyłączanie silnika, lokalizacja rozpoczęcia i zakończenia podróży, adres rozpoczęcia i zakończenia podróży, data i godzina rozpoczęcia i zakończenia podróży, aktualna prędkość, aktualny kierunek, surowe dane akcelerometru w celu zbudowania wyniku zachowania podczas jazdy i wykrywanie zdarzeń jazdy (szybkie przyspieszenie, gwałtowne hamowanie, ostre skręcanie, praca na biegu jałowym), dane w przeliczeniu na 1 HZ służące do budowania profilu ryzyka mającego na celu poprawę struktury i zmniejszenie kosztów posiadania, w tym kosztów ubezpieczeń, leasingu i utrzymania pojazdów, diagnostyka sprzętu, taka jak widoczne satelity GPS, kąt instalacji, godziny pracy.

profilu użytkownika, Informacje otakie jak nazwa użytkownika, hasło, adres e-mail, numer telefonu komórkowego i preferencje językowe.

Rejestrowanieoprogramowania, użyciatakie jak klikanie użytkownika, sekwencja kliknięć, statystyki i dane analityczne, w tym adres IP.

Kategorie osób, których dane dotyczą

, Klienci, pracownicy Klienta lub inne osoby korzystające z pojazdu lub sprzętu.

8.3. Klient może jednak poinstruować Dostawcę o przetwarzaniu, co może spowodować, że przetwarzanie będzie odbiegać od opisanego powyżej. Klient ma również możliwość dodawania informacji i dokonywania zmian w interfejsie użytkownika, w tym zmian ustawień, które mogą spowodować, że przetwarzanie będzie odbiegało od powyższego opisu.

8.4. O ile nie uzgodniono inaczej, Dostawca ma prawo do otrzymania rozsądnej zapłaty, jeśli Odbiorca wyda instrukcje, które nie mieszczą się w zakresie usługi i wymaga zmian lub korekt, za wynagrodzeniem opartym na stawce godzinowej Dostawcy w wysokości 200 EUR. Dostawca może również odmówić realizacji dyspozycji, jeśli przekracza ona usługę i nie może być zrealizowana w prosty sposób.

9. Odpowiedzialność

9.1. Każda ze stron jest odpowiedzialna za pokrycie kar administracyjnych i innych sankcji nałożonych w wyniku naruszenia przepisów o ochronie danych. Jeżeli strona została pociągnięta do odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie art. 82 RODO w sprawie, za którą odpowiada druga strona, strona odpowiedzialna pokrywa koszty odszkodowania. Ograniczenie odpowiedzialności określone w Ogólnych Warunkach stosuje się do odpowiedzialności na podstawie art. 82 RODO.

10. Okres obowiązywania i wypowiedzenie

10.1. Niniejsza Umowa dotycząca przetwarzania danych wchodzi w życie przez podpis elektroniczny Klienta i pozostaje w mocy tak długo, jak Dostawca przetwarza dane osobowe w imieniu Klienta zgodnie z Umową Klienta.

10.2. Jeśli Umowa Klienta zostanie rozwiązana, niniejsza Umowa dotycząca przetwarzania danych zostanie automatycznie rozwiązana po zakończeniu przetwarzania po usunięciu (w tym kopii zapasowej).

10.3. W przypadku naruszenia niniejszej Umowy przetwarzania danych lub Przepisów o ochronie danych, Klient może polecić Dostawcy zaprzestanie dalszego przetwarzania danych ze skutkiem natychmiastowym.

11. Obowiązki związane z wypowiedzeniem i anulowaniem

11.1. Po rozwiązaniu Umowy Odbiorcy Dostawca, według wyboru Odbiorcy, usunie na stałe lub zwróci wszystkie dane osobowe otrzymane w imieniu Odbiorcy.

11.2. Klient może zażądać od Dostawcy usunięcia wszystkich danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej umowy. Usunięcie nastąpi nie później niż 60 dni po rozwiązaniu umowy.

11.3. Jeżeli Klient nie zażąda zwrotu lub usunięcia zgodnie z poprzednim ustępem, Dostawca usunie jednak dane osobowe otrzymane w imieniu Klienta nie później niż 60 dni po rozwiązaniu Umowy Klienta, chyba że Dostawca ma inną podstawę prawną do przechowywania dane, np. obowiązek prawny lub odrębna umowa z Klientem na dalsze przechowywanie danych.

11.4. Obowiązek usunięcia danych osobowych przez Dostawcę nie ma zastosowania, jeżeli informacje są zanonimizowane (a tym samym nie stanowią już danych osobowych) lub Dostawca ma podstawę prawną do powstrzymania się od usunięcia, np. w celu obrony roszczenia prawnego.

11.5. Kopie zapasowe zawierające dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z procedurami Dostawcy dotyczącymi usuwania kopii zapasowych. Jeśli Klient zażąda usunięcia kopii zapasowych poza normalnymi procedurami, Dostawca wykona to jako usługę płatną, za wynagrodzeniem opartym na stawkach godzinowych Dostawcy.

12. Różne

12.1. Niniejsza Umowa dotycząca przetwarzania danych stanowi integralną część Umowy klienta, w tym innych dokumentów umowy, takich jak Ogólne Warunki. Obowiązują postanowienia zawarte w ww. dokumentach, w tym m.in. dane kontaktowe, ograniczenie odpowiedzialności oraz prawo i właściwość miejscowa sądu.

12.2. Z chwilą przeniesienia Umowy z Klientem na inne strony, Umowa Przetwarzania Danych zostanie odpowiednio przekazana.

12.3. Dostawca jest uprawniony do wprowadzenia niezbędnych zmian w niniejszej Umowie Przetwarzania Danych. Dostawca prześle Zamawiającemu pisemne zawiadomienie (również drogą elektroniczną). Klient ma prawo do sprzeciwu na piśmie w stosunku do większych zmian w terminie 30 dni, pod warunkiem zgłoszenia przez Klienta słusznego i faktycznego sprzeciwu.

Polityka prywatności

1. Wstęp

Grupa ABAX zobowiązuje się do ochrony danych osobowych. Usługi, które oferujemy naszym klientom, są opracowywane w oparciu o zasadę „privacy by design”, co oznacza, że ​​prywatność jest uwzględniona w całym projekcie systemu, co umożliwia nam bezpieczne przetwarzanie danych. Na przykład użytkownicy mogą mieć dostęp do danych, które nie są widoczne dla administratora, np. prywatne podróże.

Grupa ABAX obejmuje spółkę dominującą ABAX AS i jej spółki zależne. Wszelkie odniesienia do „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do spółek wchodzących w skład Grupy ABAX.

Niniejsza polityka prywatności opisuje informacje, które możemy gromadzić i przetwarzać o Tobie, jeśli jesteś klientem lub jesteś powiązany z jednym z naszych klientów, jeśli jesteś użytkownikiem naszych usług, jeśli jesteś partnerem lub dostawcą, jeśli zapisałeś się do naszego newslettera lub zażądałeś od nas informacji, jeśli odwiedziłeś naszą stronę internetową lub ubiegałeś się o stanowisko w grupie ABAX. Wszystkie powyższe są łącznie określane jako „Podmioty danych”.

2. Zbierane przez nas dane

2.1   Dane klienta

Kiedy zawierasz z nami umowę z klientem, możemy zbierać następujące dane o Tobie:

 • Imię i nazwisko klienta oraz numer w rejestrze handlowym

 • Numer telefonu, adres e-mail i adres pocztowy do klienta

 • Informacje o osobie/osobach kontaktowych klienta (imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu)

 • Informacje o użytkowniku/użytkownikach administratora klienta (imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu)

 • Szczegóły płatności Informacje

te są zbierane w celu realizacji umowy z klientem i są przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy, abyśmy mogli zarządzać relacjami z klientem i świadczyć usługi wsparcia.

Możemy zachować niektóre informacje poza okresem obowiązywania umowy z następujących powodów:

 • Księgowość; ponieważ zgodnie z prawem krajowym możemy być zobowiązani do prowadzenia księgowości przez określoną liczbę lat.

 • Roszczenia zaległych długów; jeśli nadal jesteś nam winien pieniądze po wygaśnięciu okresu subskrypcji.

 • Obrona przed roszczeniami prawnymi w przypadku sporu dotyczącego warunków umowy z klientem. 

2.2 Dane związane z korzystaniem z naszych usług

Po świadczeniu naszych usług klient może łączyć się, śledzić i monitorować zasoby z jednego interfejsu. Przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu świadczenia naszych usług, przy czym przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w imieniu klienta i zgodnie z jego instrukcjami. Nasi klienci sprawują kontrolę nad danymi, które przetwarzamy w ich imieniu i na tej podstawie pełnimy rolę podmiotu przetwarzającego dane, a klient jest administratorem danych.

Przetwarzane przez nas dane będą zależeć od tego, które usługi są zawarte w umowie z klientem, a ponadto od instrukcji udzielonych przez klienta oraz zmian wprowadzonych przez klienta i użytkownika końcowego w interfejsie użytkownika.

W ramach świadczenia naszych usług możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

W zależności od usług zawartych w Umowie Klienta, Dostawca może przetwarzać następujące dane, które mogą zostać uznane za osobowe:

Informacje o użytkownikach, opcjonalnie podane przez Klienta, takie jak Imię i nazwisko, Adres, Telefon komórkowy, E-mail , Stanowisko, Numer pracownika, Strefa podatkowa, Numer rachunku bankowego, Oddział.

Informacje o pojazdach, opcjonalnie podane przez Klienta, takie jak Numer rejestracyjny, Marka, Model, Data pierwszej rejestracji, Dane o emisji, Grupa pojazdu, Kolor, Nazwa pojazdu, Typ pojazdu, Rodzaj paliwa, Kategoria pojazdu, Przypisany kierowca, Wstępne i poprawione odczyty kilometrów, szczegóły leasingu (firma leasingowa, numer umowy, data rozpoczęcia umowy, limit przebiegu, czas trwania umowy leasingowej, odczyt przebiegu na początku okresu leasingu), dane ubezpieczenia (firma ubezpieczeniowa, numer umowy, data rozpoczęcia umowy, limit przebiegu, Czas trwania umowy ubezpieczenia, Stan licznika na początku ubezpieczenia, Dane serwisowe (Data ostatniego przeglądu, Przebieg ostatniego przeglądu, Interwał serwisowy wg przejechanej odległości, Interwał serwisowy wg czasu, Adres e-mail, kogo powiadomić i kto był zgłoszony)

Informacje o sprzęcie, opcjonalnie podane przez Klienta, takie jak Marka, Model, Nazwa, Nr seryjny, Numer rejestracyjny, Dział, Etykiety, Godziny pracy w ostatnim serwisie, Serwis i terminy, szczegóły kontroli (data ostatniej kontroli, częstotliwość kontroli, notatki z kontroli), adres e-mail, kogo powiadomić i kto został powiadomiony)

dane dostarczone przez sprzęt lub utworzone na podstawie danych sprzętowych, takie jak lokalizacja, włączenie i wyłączenie silnika, podróż lokalizacja rozpoczęcia i zakończenia podróży, adres rozpoczęcia i zakończenia podróży, data i godzina rozpoczęcia i zakończenia podróży, aktualna prędkość, aktualny kierunek, surowe dane akcelerometru do budowania wyniku zachowania podczas jazdy i wykrywania zdarzeń podczas jazdy (szybkie przyspieszenie, ostre hamowanie, ostre skręcanie, praca na biegu jałowym), Diagnostyka sprzętu, taka jak widoczne satelity GPS, kąt instalacji, godziny pracy

profilu użytkownika, Informacje otakie jak nazwa użytkownika, hasło, adres e-mail, numer telefonu komórkowego i preferencje językowe.

Rejestrowanieoprogramowania, użyciatakie jak to, w co klika użytkownik, sekwencja kliknięć, statystyki i dane analityczne, w tym adres IP 

Kategorie osób, których dane dotyczą

, Klienci, pracownicy Klientów lub inne osoby korzystające z naszych usług.

Przechowujemy dane tak długo, jak poleci nam to klient lub do czasu całkowitego wypowiedzenia umowy przez klienta. Klient sam decyduje o tym, jak długo konieczne jest przechowywanie danych, a nasza odpowiedzialność ogranicza się do wykonania poleceń Klienta.

Administrator i użytkownik klienta mogą zażądać usunięcia danych, w przypadku gdy klient jest Administratorem Danych, w interfejsie użytkownika, a także może zażądać dodatkowego usunięcia, kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Grupy w przypadkach, gdy ABAX jest Administratorem Danych.

2.3 Partnerzy i dostawcy

Przetwarzamy dane osobowe partnerów i dostawców w celu realizacji umowy. Przetwarzane dane osobowe to nazwiska, numery telefonów, adresy, adresy e-mail oraz informacje o fakturach.

Informacje te będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. Ponadto, w celu ułatwienia potencjalnego przyszłego kontaktu i współpracy, przechowujemy ewidencję obecnych, poprzednich i potencjalnych partnerów i dostawców przez 5 lat, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Na żądanie usuniemy jednak wszystkie dane.

2.4   Subskrybenci Newslettera i prośby o informacje

Jeśli skontaktujesz się z nami lub zapiszesz się do naszego newslettera, będziemy gromadzić następujące dane:

 1. Newsletter: Adres e-mail, imię i nazwisko oraz rola, w celu wysyłania biuletynów

 2. Kontakt przez e-mail: Adres e-mail oraz korespondencja e-mail, w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie

 3. Kontakt telefoniczny: Numer telefonu, imię i nazwisko oraz streszczenie korespondencji w formie pisemnej, w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. Rejestrujemy również rozmowy telefoniczne w celach bezpieczeństwa i szkoleniowych, na rozmowy przychodzące na podstawie aktywnej zgody osoby dzwoniącej.

Potrzebujemy Twojej zgody, aby zapisać Cię do naszych biuletynów. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, w takim przypadku usuniemy Twój e-mail z listy e-mailowej i przestaniemy wysyłać Ci newslettery.

Jeśli jesteś klientem, zastrzegamy sobie prawo do zachowania korespondencji e-mailowej i telefonicznej tak długo, jak jesteś aktywnym klientem w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi klienta oraz przez rok od zakończenia relacji z klientem w przypadku istnieje potrzeba dalszego kontaktu. Ponadto informacje mogą być również przechowywane w celu rozpatrywania reklamacji oraz w celu obsługi toczącego się roszczenia prawnego. Możesz wysłać do nas prośbę o usunięcie całej korespondencji. Następnie przetworzymy Twoją prośbę. Jeśli zdecydujemy się zachować Twoje dane, bez zbędnej zwłoki poinformujemy Cię o uzasadnieniu takiej decyzji.

Wszyscy klienci Grupy ABAX będą otrzymywać e-maile transakcyjne, również w przypadku rezygnacji z subskrypcji naszych biuletynów. E-mail transakcyjny może być powiadomieniem o naruszeniu prywatności, zmianie regulaminu i podobnych informacjach. Są to informacje, o których ABAX zgodnie z prawem musi informować dotychczasowych klientów.

2.5 Odwiedzający witrynę

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, z którego możesz korzystać w celu uzyskania dostępu do naszej witryny. Używamy plików cookie na naszych stronach internetowych dostarczanych przez Google Analytics, HubSpot, Hotjar, Lead Forensics i podobne narzędzia do analizy sposobu korzystania z naszej witryny (które strony odwiedzasz, jakie linki klikasz oraz czas i czas trwania wizyty). Ponadto używamy plików cookie od Google Ads, Facebooka i innych dostawców reklam w celu pomiaru efektów naszych działań marketingowych. Wreszcie używamy plików cookie od dostawców, takich jak HubSpot, HeyFlow i ITX Services, aby umożliwić korzystanie z narzędzi czatu.

Pliki cookie wygasają nie później niż rok po ostatniej wizycie na stronie. Możesz usunąć wszystkie nasze pliki cookie w menu „Ustawienia” swojej przeglądarki. Nasze pliki cookie można również wyłączyć, odwiedzając poniższy link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  

Zbieramy i przechowujemy informacje podane przez Ciebie podczas przesyłania któregokolwiek z naszych formularzy kontaktowych. Takie dane będą przechowywane przez okres do trzech lat. W każdej chwili możesz zażądać usunięcia swoich danych.

2.6 Rekrutacja

Jeśli aplikujesz na stanowisko w ABAX Group, zbierzemy i przetworzymy Twoją aplikację, CV, certyfikaty i referencje, a także dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Podstawą przetwarzania przez nas tych danych osobowych jest Twoja zgoda dobrowolnie wyrażona przez Ciebie podczas procesu aplikacyjnego. Takie dane będziemy przechowywać przez 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, aby uwzględnić Cię na kolejne stanowiska. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie.

3. Środki bezpieczeństwa

Wdrożyliśmy szereg środków bezpieczeństwa, aby móc przetwarzać dane w sposób bezpieczny (co chroni Twoje dane osobowe przed utratą i nieuprawnionym dostępem, kopiowaniem, wykorzystaniem, modyfikacją lub ujawnieniem), takich jak:

 • Przestrzegamy norma systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001:2017.

 • Dane klienta są szyfrowane zarówno podczas przesyłania, jak i „w spoczynku”.

 • Stosujemy segmentację sieci we wszystkich naszych środowiskach produkcyjnych.

 • Cała infrastruktura jest na bieżąco aktualizowana za pomocą najnowszych poprawek zabezpieczeń wydanych przez naszych dostawców.

 • Stosujemy szeroko stosowaną metodę kontroli dostępu zwaną zasadą najmniejszych uprawnień (PoLP), aby zapewnić bezpieczeństwo naszej infrastruktury.

Więcej szczegółowych informacji na temat środków bezpieczeństwa można znaleźć tutaj: https://www.abax.com/pl/ochrona-prywatnosci

4. Odbiorcy danych osobowych i wykorzystanie podwykonawców przetwarzania

Nie będziemy ujawniać Twoich danych osobowych stronom trzecim, chyba że jest to wymagane lub dozwolone na mocy obowiązujących przepisów dotyczących prywatności, np. zostaliśmy tak poinstruowani przez klienta lub za pośrednictwem zatwierdzonego podwykonawcy przetwarzania.

Kiedy udostępniamy dane osobowe podwykonawcy przetwarzania, wymagamy, aby podprzetwarzający zawarł z nami umowę o przetwarzanie danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Obecni podprzetwarzający pojawiają się na liście znajdującej się tutaj: https://www.abax.com/terms-and-conditions. Korzystamy z kilku podwykonawców przetwarzania poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), gdzie jako podstawę do przekazywania stosuje się Europejskie Standardowe Klauzule Umowne (SCC).

5. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

5.1 Prawo do dostępu, poprawiania, usuwania i przenoszenia

Jako osoba, której dane dotyczą, możesz zażądać:

 • dostępu do wszystkich przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych,

 • korekty wszelkich błędów w danych osobowych, które przechowywać o Tobie, oraz

 • usunięcia Twoich danych osobowych

 • otrzymania Twoich danych osobowych i przekazania innemu administratorowi (przenośność danych)

Twoje prawo dostępu do danych osobowych nie jest bezwzględne, ponieważ prawo lub przepisy mogą zezwalać lub wymagać od nas odmowy podać niektóre dane osobowe.

Ważne jest, aby dane osobowe w naszych rejestrach były poprawne, abyśmy mogli świadczyć najlepszą usługę. Prosimy o informowanie nas, jeśli Twoje dane osobowe ulegną zmianie lub z innych powodów są nieprawidłowe.

Prawo do usunięcia nie jest bezwzględne, ponieważ prawo lub przepisy mogą zezwalać lub wymagać od nas odmowy usunięcia niektórych danych osobowych. Na przykład, zamiast usuwać dane osobowe, możemy uczynić je anonimowymi, aby nie mogły być z Tobą powiązane ani z Tobą powiązane.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, możesz dodatkowo sprzeciwić się przetwarzaniu i zażądać ograniczenia przetwarzania.

5.2 Gdzie złożyć wniosek

Zarówno klient, jak i pracownicy klienta (lub inni użytkownicy naszych usług) mogą skorzystać z wyżej wymienionych praw, logując się do interfejsu użytkownika, gdzie znajdziesz większość danych, które przechowujemy o Tobie oraz mieć możliwość dokonywania poprawek i żądania usunięcia.

Ponieważ przetwarzamy dane w imieniu naszego klienta podczas świadczenia naszych usług, wszelkie prośby o rozszerzenie dostępu, poprawki lub usunięcie, których nie można dokonać w interfejsie użytkownika, muszą zostać przesłane do nas przez naszego klienta. Jeśli korzystasz z naszych usług na podstawie zatrudnienia lub innego powiązania z naszym klientem, musisz skontaktować się z odpowiednią osobą w firmie, która może podjąć niezbędne decyzje, w tym złożyć do nas wniosek.

W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw związanych z danymi osobowymi, które nie są przechowywane w interfejsie użytkownika, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Grupy, patrz punkt 7. Podejmiemy niezbędne kroki w celu potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą, przed przekazaniem jakichkolwiek informacji dotyczących danych osobowych. dane.

6. Zmiany w naszej polityce

prywatności Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą politykę prywatności. Obowiązuje to przez cały czas, a zaktualizowana polityka prywatności jest dostępna pod adresem https://www.abax.com/terms-and-conditions

7. Inspektor ochrony danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, wątpliwości dotyczące sposobu zarządzania Twoimi danymi osobowymi lub chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z naszą Grupą ds. Danych Inspektor ochrony, pod adresem dpo@abax.no.

8. Skargi

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz złożyć skargę do odpowiedniego organu ochrony danych w Twoim kraju. Dodatkowo możesz złożyć skargę do ABAX Group pod adresem https://www.abax.com/pl/reklamacje

Podwykonawcy przetwarzania

NazwaKrajOpisŁącze
Amazon Web Services EMEA SARL (AWS Europe)LuxembourgWe use AWS public cloud services to deliver services to our customers https://aws.amazon.com/
AS Skan-KontrollNorwayIn your request and only after signing a legal contract we share certain data with Skan-Kontroll in order to enable our after-theft recovery solution.http://www.skan-kontroll.no
Telenor ASANorwayTelenor delivers connectivity to our sensors. https://www.telenor.no
Twoday ASNorwayTwoday helps us operate our business intelligence platformhttps://www.twoday.no
Saga Regnskap og Rådgivning ASNorwaySaga helps us operate our ERP platformhttps://sagarr.no/
ITX Norge ASNorwayITX delivers our unified communication platform used to communicate with our customershttps://itx.no
Ferde ASNorwayOn your request and only after signing legal contract we cooperate with Ferde to deliver Toll Road service including ferry. https://ferde.no
Skyttel ASNorwayOn your request and only after signing legal contract we cooperate with Skyttel to deliver out Toll Road service. https://skyttel.no/
EasyPark ASSwedenOn your request and only after signing legal contract on this service we share certain data with Easy Park to enable this service.https://easypark.no
Caruso GmbHGermanyOn your request and only after signing legal contract we can share certain data in order to offer new and better services. https://www.caruso-dataplace.com/
Ruptela UABLithuaniaSupplier of our Fleet Management Solution.https://www.ruptela.com
HubSpot Ireland LtdIrelandWe use HubSpot to communication with our customers and prospects as well as building additional webpages on abax.comhttps://hubspot.com
Google IrelandIrelandWe use GCP public cloud services to deliver services to our customershttps://cloud.google.com/
Greater Than ABSwedenGreater Than is a data analytics company that predicts driver-related risk & CO2 emissions, providing an AI DriverDNA tool for pricing and management of insurance, mobility, and fleets.  The supplier will be used in correlation with contractual agreements based on enabled features. https://greaterthan.eu
Tryg Forsikring (Tryg Adferdsforsikring)NorwayTryg will receive data from ABAX to calculate user based insurance premium offers. The supplier will be used in correlation with contractual agreements based on enabled features.https://www.tryg.no/

Sub Data Processors – Third countries

As a result of the recent Court of Justice of the European Union ruling on data transfers, invalidating the Privacy Shield, ABAX will be moving to Standard Contractual Clauses (SCCs) for transfers of online advertising and measurement personal data out of the EU/EEA.

Any questions regarding this? Please get in touch with our Data Protection Officer, on dpo@abax.no

Partnerzy biznesowi

NazwaKrajOpisŁącze
Tryg Forsikring (Tryg Adferdsforsikring)NorwayTryg will receive data from ABAX to calculate user based insurance premium offers. The supplier will be used in correlation with contractual agreements based on enabled features.https://www.tryg.no/

Informacja o prawie do odstąpienia od umowy dla klientów prywatnych