ABAX

Aftalevilkår

Følgende vilkår gælder for det Danske marked. Hvis de Danske termer ikke er fyldestgørende, skal disse suppleres med de Engelske termer, der er indeholdt her. I tilfælde af konflikt har de Engelske udtryk forrang.

Disse dokumenter er gyldige fra den 12. april 2022.

Aftalevilkår

1. Kontraherende parter og anvendelsesområde

1.1. Kontraherende parter er:

 • Leverandøren, af den juridiske enhed som angivet i ordrebekræftelse eller den underskrevne kundekontrakt ("Kundeaftalen")

 • Kunden, af personen eller juridiske enhed som specificeret i Kundeaftalen.

1.2. Leverandøren og kunden betegnes samlet som "parterne" og hver for sig som en "part".

1.3. Disse generelle vilkår og betingelser ("Generelle vilkår") gælder for ethvert køb af tjenester fra leverandøren.

1.4. Kontraktsforholdet mellem parterne styres af følgende dokumenter og i følgende rækkefølge i tilfælde af konflikt mellem de dokumenter ("kontraktsdokumenterne"), der tilsammen udgør "aftalen":

 • kundekontrakten

 • databehandleraftalen

 • disse generelle vilkår

 • serviceniveauaftalen (hvis den er indgået)

 • beskrivelsen af ​​leverandørens tjenester, som opdateres fra tid til anden, tilgængelig på https://www.abax.com/dk/servicedescription, ("servicebeskrivelsen")

 • Kundens vilkår og betingelser (hvis den er en del af aftalen ved leverandørens accept)

1.5. Ændringer eller ændringer af kontraktsdokumenterne er kun bindende, hvis leverandøren skriftligt har bekræftet dem (også elektronisk).

1.6. Ved sin underskrift på kontraktsdokumenterne bekræfter den person, der indgår aftalen på vegne af kunden, dermed den juridiske myndighed til at forpligte kunden.

2. Kontaktoplysninger

2.1. Parternes kontaktoplysninger fremgår af kundekontrakten. Alle henvendelser og meddelelser i overensstemmelse med disse generelle vilkår skal ske skriftligt til den angivne e-mail-adresse, der anses for indsendt.

2.2. Parterne er ansvarlige for at informere hinanden om eventuelle ændringer i kontaktoplysninger. Forespørgsler og meddelelser sendt til partens originale eller senest leverede kontaktoplysninger betragtes som indsendte.

3. Tjenesten

3.1. Hvert abonnement, som angivet i kundekontrakten, opretter en tjeneste ("tjenesten").

3.2. Tjenesten betragtes som aktiveret, når den hardware, der er inkluderet i tjenesten, er afsendt ("Aktiveringsdatoen"). Hvis leverandøren ikke skal levere hardware, er aktiveringsdatoen, når kunden får oplysninger om log-in, der giver adgang til at bruge tjenesten, og data fra tilsluttet enhed gøres tilgængelige.

3.3. Kunden får en ikke-eksklusiv og ikke-underlicensierbar ret til at bruge Tjenesten og de data, der genereres eller oprettes via Tjenesten inden for Tjenestens formål. Brugsretten er tidsbegrænset til aftalens varighed.

3.4. Retten givet i afsnit 3.3 omfatter ikke retten til at få adgang til kildekoden eller objektkoden eller på anden måde få adgang til dele af Tjenesten eller Leverandørens systemer, som ikke forsætligt stilles til rådighed. Retten til brug omfatter ikke retten til at ændre, gengive, reverse-manipulere, dekompilere, adskille, kopiere eller efterligne tjenesten.

4. Hardware leveret af leverandøren

4.1. Medmindre andet er angivet i kundekontrakten,det fysiske udstyr / hardware ("hardwarestilles") leveret af leverandøren til kundens rådighed og er leverandørens ejendom. Hardware, der er indgået kontrakt inden den 1. februar 2020, er imidlertid Kundens ejendom uanset ordlyden i kundeaftalen.

4.2. Hardware leveres DAP (Incoterms 2020), medmindre andet er angivet eller aftalt.

4.3. Medmindre andet er aftalt, er kunden forpligtet til selv at installere hardwaren og er alene ansvarlig for, at hardwaren er placeret korrekt og samlet som beskrevet i brugermanualen og yderligere instruktioner fra leverandøren.

4.4. Kunden er forpligtet til at teste hardwaren efter installationen og straks underrette leverandøren, hvis hardwaren ikke fungerer. Testen udføres ved at kontrollere registreringer i grænsefladen.

4.5. Kunden kan anmode om vejledning om installation og test via e-mail til leverandøren. Leverandøren er ikke ansvarlig for konsekvenserne af teknisk fejl eller utilstrækkelig registrering på grund af forkert installation eller fejlplacering af hardwaren.

4.6. Enhver service, vedligeholdelse eller reparation af hardwaren må kun udføres af leverandøren eller dennes autoriserede partnere, efter anvisning fra leverandøren. Hvis kunden opdager, at hardwaren er defekt eller beskadiget, skal leverandøren straks underrettes via e-mail for vejledning i fejlfinding og / eller proceduren for returnering og genlevering af hardware.

4.7. Leverandøren forbeholder sig retten til når som helst at udskifte hele eller dele af hardwaren. I et sådant tilfælde er kunden for egen regning forpligtet til at modtage og installere den nye hardware samt at returnere den gamle hardware (hvis hardwaren er leverandørens ejendom, jf. Afsnit 4.1), senest den 7. dage efter modtagelse af ny hardware.

4.8. Leverandøren forbeholder sig retten til at gøre brug af hardwaren til at indsamle data til andre kunder, forudsat at sidstnævnte sikrer, at eventuelle personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

4.9. Hardware, der sælges til brug inden for EU/EØS/Storbritannien, kan ikke bruges uden for dette område, medmindre det er skriftligt aftalt. I tilfælde af brug uden for det godkendte område, refunderer Kunden Leverandøren for alle og eventuelle ekstraomkostninger, der er forårsaget af brug uden for området, f.eks. Roaming, inden for 14 dage efter datoen for faktura leveret af Leverandøren.

4.10. Hardwaren må kun bruges i forbindelse med leverandørens tjenester. Kunden er forpligtet til at behandle hardwaren med omhu og i overensstemmelse med brugervejledningen. Kunden er ikke berettiget til at foretage ændringer og / eller ændringer af hardwaren ud over det, der er angivet i brugermanualen.

4.11. I tilfælde af mistanke om misbrug af hardwaren har leverandøren ret til at kræve returnering af hardware, der er leverandørens ejendom, jf. afsnit 4.1 inden for en given tidsramme.

4.12. Ved ophør er Kunden ansvarlig for egen regning, straks og senest inden for en måned efter kontraktperiodens udløb (som defineret i 8.2), for at returnere hardware, der er leverandørens ejendom, jf. afsnit 4.1, i henhold til instruktionerne fra leverandøren.

4.13. I alle tilfælde af manglende returnering af hardwaren som angivet heri, er kunden ansvarlig for at tilbagebetale leverandøren pr. Hardware i henhold til det aktuelle gebyr for tabt enhed inden for 14 dage efter datoen for refusionsfaktura leveret af leverandøren.

5. Tredjeparts hardware og software

5.1. Hvis leverandøren skal modtage og behandle data fra hardware leveret af eller til andre ("tredjepartshardware") eller software leveret af andre ("tredjepartssoftware"), anerkender kunden, at Leverandøren er ikke ansvarlig for (i) ikke at kunne levere Tjenesten på grund af fejl eller mangler i tredjeparts hardware eller tredjeparts software, eller (ii) fejl eller fejl i tjenesterne på grund af tredjeparts hardware eller tredjepartssoftwaren.

5.2. Enhver brug af hardware, som leveres af leverandøren til andre end kunden, betragtes som tredjeparts hardware. Leverandøren er ikke ansvarlig for fejl på sådan tredjepartshardware, som leverandøren ikke er ansvarlig for eller har kontrol over, herunder men ikke begrænset til situationer, hvor den anden kunde fjerner eller beskadiger tredjepartshardwaren eller på anden måde begrænser eller forhindrer indsamling af data.

5.3. Leverandøren har intet ansvar eller ansvar for kundens brug af tredjeparts hardware eller tredjeparts software. Kunden påtager sig alle risici og omkostninger ved brug af sådan hardware og / eller software, herunder, men ikke begrænset til, ulemper, skader, omkostninger osv. Påført tredjepartsleverandøren eller andre.

5.4. Kunden er eneansvarlig for at løse eventuelle problemer eller mangler med sådan tredjeparts hardware og / eller tredjeparts software, og kunden skal overholde sine forpligtelser i henhold til aftalen, herunder, men ikke begrænset til, betalingsforpligtelse uanset problemerne eller defekter.

5.5. Kunden skal underrette leverandøren med unødig forsinkelse, hvis der opdages problemer eller mangler med tredjeparts hardware eller tredjepartssoftware, hvorefter leverandøren kan yde assistance eller support til kunden.

6. Kundens forpligtelser

6.1. Kunden er ansvarlig for at sikre, at både Tjenesten og Hardwaren bruges i overensstemmelse med eventuelle instruktioner, brugermanualer eller lignende oplysninger fra Leverandøren og enhver udbyder af Tredjeparts Hardware eller Tredjeparts Software.

6.2. Kunden må ikke bruge Tjenesten eller dens muligheder i strid med gældende lov eller på en måde, der er i strid med andres rettigheder, herunder men ikke begrænset til Leverandørens eller tredjeparts immaterielle rettigheder og fortrolighedsrettigheder eller i strid med andre aftaler indgået med leverandøren eller leverandørens koncernselskaber.

6.3. Kunden er ansvarlig for brugen af ​​Tjenesten og overholdelse af Aftalen af ​​dens officerer, direktører, medarbejdere, entreprenører og enhver anden person, som Kunden giver adgang til Tjenesten til.

7. Betaling

7.1. Prisen for tjenesten er angivet i kundekontrakten.

7.2. Kunden faktureres årligt og på forhånd med forfald pr. 14 dage, medmindre andet er skriftligt aftalt. Fakturaen er underlagt et fakturagebyr. Den første faktura udstedes på aktiveringsdatoen og efterfølgende fakturaer hvert årsdag for aktiveringsdatoen.

7.3. I tilfælde af forsinket betaling har leverandøren ret til renter fra den dag, hvor betalingen skyldtes, og fortsætter, indtil betalingen er fuldt ud modtaget. Renten skal være i overensstemmelse med den gældende nationale lovgivning om renter på forfaldne betalinger i det land, hvor leverandøren har sin registrerede forretningsadresse. Krav om renter reducerer ikke andre krav, som leverandøren kan have mod kunden i henhold til andre regler, herunder krav om erstatning.

7.4. Leverandøren er berettiget til at opkræve Kunden for eventuelle ekstraomkostninger som følge af, at Kunden ikke afhenter hardware, der er sendt til den adresse, som Kunden har oplyst.

7.5. Kunden har ikke ret til at foretage fradrag i fakturaen eller udøve nogen ret til tilbageholdelse, modkrav eller modregning af fakturaen, medmindre kravet er blevet anerkendt skriftligt eller lovligt afgjort.

7.6. Ved udløbsdatoen for en finansieret aftale fortsættes fakturering direkte fra leverandøren til kunden, hvis aftalen ikke opsiges i henhold til afsnit 8.4. Det er Kundens eneansvar at opsige en finansieret aftale inden for opsigelsesperioden.

7.7. Hvis Kunden mener, at fakturaen er forkert, skal Kunden underrette Leverandøren hurtigst muligt via e-mail og senest en dag før fakturaens forfaldsdato, for at Leverandøren kan rette fakturaen, hvis Leverandøren kl. dets eget skøn stemmer overens med en sådan justering.

7.8. I tilfælde af en væsentlig misligholdelse har Leverandøren ret til at kræve betaling for alle udestående og resterende fordele i kontraktperioden (som defineret i afsnit 8.2).

7.9. Leverandøren forbeholder sig retten til at sælge fakturaen til et andet selskab, som derved indsamler fakturaen.

8. Løbetid og opsigelse

8.1. Kundeaftalen indgås ved Kundens elektroniske signatur (“ikrafttrædelsesdatoen”).

8.2. Medmindre andet er aftalt i kundekontrakten, skal aftalens indledende løbetid være 36 måneder regnet fra aktiveringsdatoen ("denindledende periode"). Aftalen fornyes derefter automatisk for 12 måneder ad gangen ("fornyelsesperioden"), medmindre den opsiges i henhold til afsnit 8.4. Den indledende periode og enhver fornyelsesperiode betegnes i det følgende samlet som "kontraktperioden".

8.3. Hvis kunden køber yderligere tjenester (tilføjelser) til en tjeneste, gælder tjenestens kontraktperiode.

8.4. Aftalen i sin helhed eller specifikke tjenester kan kun opsiges af en af ​​parterne skriftligt mindst 3 måneder før kontraktperiodens udløb.

8.5. Ved ophør stopper leverandøren med at levere tjenesten ved kontraktperiodens udløb. Leverandøren er berettiget til betaling i hele Kontraktperioden, uanset om Kunden anvender Tjenesten eller ej.

8.6. Kunde, der har modtaget en nedsat pris på Tjenesten på grund af medlemskab eller aftale med en tredjepart, mister retten til rabatten ved medlemskabets udløb eller aftale med tredjepart.

9. Livstidsgaranti

9.1. Leverandøren garanterer, at hardwaren er fri for defekter i udførelse og materialer på afsendelsestidspunktet og forpligter sig til at levere funktionel hardware i hele kontraktperioden ("livstidsgarantien").

9.2. Livstidsgarantien dækker hardwarefejl og er udelukkende og udelukkende begrænset til udskiftning eller reparation efter leverandørens eneste mulighed.

9.3. Livstidsgarantien er givet på følgende betingelser:

9.3.1. Kunden meddeler Leverandøren om fejlen via e-mail.

9.3.2. Kunden afbryder og returnerer den defekte hardware til leverandøren for egen regning.

9.3.3. Leverandørens undersøgelse af den returnerede hardware afslører, at fejl ikke er forårsaget af forkert håndtering, opbevaring, test, installation, misbrug, forsømmelse, reparation, ændring eller ulykke.

9.3.4. Kunden modtager og installerer den nye hardware for egen regning.

9.4. Livstidsgarantien gør ikke:

9.4.1. Dæk mangler eller skader forårsaget af omstændigheder, som kunden er ansvarlig for, herunder uagtsom brug eller brug i strid med disse generelle vilkår, brugermanualen, servicebeskrivelsen eller andre instruktioner fra leverandøren.

9.4.2. Anvend, hvis batteriet løber tør for batteridrevet hardware. Kunden skal enten udskifte batteriet eller hardwaren, alt efter hvad hardwaren tillader.

9.4.3. Ansøg om enhver tredjeparts hardware.

10. Overførsel af aftalen eller tjenesterne

10.1. Kunden kan pr. E-mail til leverandøren anmode om, at aftalen i sin helhed eller specifikke tjenester overføres til en anden kunde. Leverandøren kan afvise anmodningen, hvis den nye kundes kreditcheck ikke godkendes. Ved overførsel opkræver leverandøren Kunden et overførselsgebyr i henhold til den aktuelle prisliste.

10.2. Leverandøren har ret til at overdrage aftalen til ethvert andet selskab i gruppen eller til tredjemand.

11. Ansvarsbegrænsninger

11.1. Leverandøren er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder men ikke begrænset til, tidstab eller fortjeneste, indtægter, goodwill, forretningsmuligheder, data eller andre forretningsafbrydelser.

11.2. Leverandørens maksimale ansvar over for kunden for alle forpligtelser (uanset om det er i henhold til aftalen eller på anden måde), der er direkte eller indirekte forbundet med aftalen, er begrænset til den pris, kunden har betalt for tjenesten de sidste 36 måneder før begivenheden, der giver anledning til til ansvaret.

11.3. Leverandøren fraskriver sig ethvert ansvar, herunder enhver udtrykkelig eller stiltiende garanti, hvad enten den er mundtlig eller skriftlig, for tredjeparts hardware og tredjeparts software. Dette indebærer, selvom sådan hardware eller software er afgørende for, at tjenesten kan fungere effektivt.

12. Databehandling

12.1. Kunden er den dataansvarlige og ansvarlig for at overholde reglerne i GDPR og/eller national fortrolighedslov for alle personoplysninger, der behandles af leverandøren via tjenesterne. Kunden er eneansvarlig for til enhver tid at have et lovligt og tilstrækkeligt behandlingsgrundlag for personoplysninger, der behandles gennem den relevante service.

12.2. Leverandørens ansvar og ret til at gemme data, der genereres eller oprettes via tjenesten, ophører ved kontraktperiodens udløb. Kunden er ansvarlig for at eksportere og lagre data fra leverandørens system inden kontraktperiodens udløb.

12.3. Ved aftalens ophør sletter leverandøren alle data inden for den frist, der er angivet i databehandleraftalen. Dette gælder dog ikke, hvis kunden indgår en separat aftale med leverandøren om fortsat datalagring.

12.4. Leverandøren har ret til gratis og uden nogen begrænsning at bruge data genereret eller oprettet via Tjenesten, der ikke udgør personlige data og personoplysninger, der er blevet anonymiseret, herunder overførsel af sådanne data til tredjemand.

12.5. Parternes yderligere rettigheder og forpligtelser i forbindelse med databehandlingen er reguleret i databehandleraftalen. 

13. Kontraktbrud

13.1. Aftalen eller specifikke tjenester kan opsiges med øjeblikkelig virkning af en af ​​parterne i tilfælde af en væsentlig overtrædelse af den anden part, og en sådan misligholdelse rettes ikke inden for rimelig tid efter, at den krænkende part blev underrettet om sit brud skriftligt. Konsekvenserne af et væsentligt brud er underlagt lovens baggrundsregler ud over det, der er anført i disse generelle vilkår, herunder retten til erstatning mv., Med begrænsningerne i leverandørens ansvar, der følger af afsnit 11.

13.2. I tilfælde af væsentlig misligholdelse fra kundens side er kunden ansvarlig for betaling af gebyrer svarende til resten af ​​den aktuelle kontraktperiode.

13.3. Hvis betalingen ikke er modtaget rettidigt i henhold til afsnit 7, eller inden for 14 dage efter at Leverandøren har givet en skriftlig meddelelse om betaling, anses bruddet for væsentligt.

13.4. Overtrædelse af afsnit 6.2 betragtes som et væsentligt brud.

13.5. Ved et væsentligt brud fra kundens side er leverandøren berettiget til straks:

 • at afslutte aftalen med øjeblikkelig virkning

 • deaktivere kundens adgang til tjenesten

 • kræve betaling for alle udestående fordele og/eller

 • kræve erstatning for tabet som følge af betaling standardindstillinger.

13.6. I tilfælde af opsigelse på grund af et væsentligt brud er Kunden forpligtet til straks at returnere hardwaren, jf. afsnit 4.11.

14. Softwareopdateringer og ændringer af tjenesten 

14.1. Softwareopdateringer er inkluderet i prisen.

14.2. Leverandøren forbeholder sig retten til når som helst at opdatere, foretage ændringer og ændre indholdet af de tilbudte tjenester uden at give meddelelse herom. Nye versioner inkluderer ikke alle de tilgængelige funktioner i den tidligere version, men ændrer ikke væsentligt servicens funktionsniveau negativt.

14.3. Hvis Leverandøren efter eget skøn beslutter ikke længere at tilbyde en bestemt Tjeneste eller en del af en Tjeneste, har Leverandøren ret til at opsige Aftalen helt eller delvist med 30 dages forudgående varsel til Kunden. Det samme gælder, hvis en kontrakt med en underleverandør opsiges, hvilket indebærer, at Tjenesten ikke længere kan leveres.

15. Ændringer i kontraktsdokumenterne

15.1. Leverandøren kan efter eget skøn fra tid til anden opdatere eller ændre disse generelle vilkår med en måneds forudgående skriftlig meddelelse (også elektronisk) til kunden.

15.2. Derudover kan Leverandøren foretage sådanne ændringer i Kontraktsdokumenterne, som det fremgår af disse Almindelige Betingelser eller de enkelte Kontraktsdokumenter.

16. Prisændringer

16.1. Leverandøren kan ensidigt justere prisen svarende til eventuelle øgede indkøbsomkostninger eller omkostninger til underleverandører, f.eks. Til udbydere af mobildata og / eller korttjenester, sammenlignet med tidspunktet for indgåelse af kundekontrakten. En sådan ændring kan finde sted med 2 måneders forudgående skriftligt varsel (også elektronisk) til kunden.

16.2. Leverandøren kan til enhver tid og uden forudgående varsel justere den pris, der er aftalt for en tjenesteydelse i overensstemmelse med ændringer i det generelle prisniveau ved hjælp af et anerkendt og almindeligt anvendt indeks i det land, hvor leverandøren har sin registrerede forretningsadresse eller et sådant indeks i Europa. Valg af indeks er leverandørens eneste beslutning. Justering kan tidligst finde sted med virkning fra januar kalenderåret efter ikrafttrædelsesdatoen.

16.3. Ved automatisk fornyelse af aftalen kan leverandøren justere prisen for tjenesten i henhold til den aktuelle prisliste, som uden forudgående varsel herom gælder for fornyelsesperioden.

17. Immaterielle rettigheder og knowhow

17.1. Leverandøren er eneejer og beholder alle rettigheder, titler og interesser til intellektuelle ejendomsrettigheder og knowhow relateret til eller som følge af tjenesten og hardware, herunder, men ikke begrænset til teknologien (inklusive alle ændringer, forbedringer, opgraderinger og opdateringer dertil), algoritmer, kildekode, objektkode og tilhørende dokumentation, varemærker, logoer, domænenavne, design af brugergrænseflader, grafik, illustrationer, tegninger, billeder, lyd, musik, videoer, koncepter, teknikker og specifikationer.

17.2. "Intellektuel ejendomsret" omfatter, men er ikke begrænset til, patentrettigheder, designrettigheder og ophavsrettigheder.

17.3. "Know-how" omfatter, men er ikke begrænset til, alle industrielle, tekniske, marketing- og kommercielle oplysninger og teknikker i enhver form og alle designs og kunstneriske kreationer, uanset om det er patenterbart, registreret som intellektuel ejendomsret eller beskyttet som handel hemmeligheder.

18. Force Majeure

18.1. Hvis omstændigheder uden for Parternes kontrol, der er klassificeret som force majeure, komplicerer gennemførelsen af ​​aftalen væsentligt, suspenderes parternes forpligtelser i henhold til aftalen i det omfang omstændigheden er relevant og så længe omstændigheden varer.

18.2. Force majeure omfatter blandt andet hændelser, der er uden for leverandørens kontrol, såsom fejl, skader, service, inspektion eller reparation af kommunikationsfaciliteter, svigt i telekommunikationsnetværket eller satellitter, krig, naturkatastrofe, lynnedslag, brand, strejke, lockout og andre arbejdsforstyrrelser og hændelser, der resulterer i pludselige eller uforudsete store dispensationer for personale.

18.3. Hvis der påberåbes force majeure, skal den ramte part underrette den anden part. Meddelelsespligten gælder også ved afslutningen af ​​force majeure. Under force majeure har parterne en gensidig pligt til at informere om forhold, der kan have betydning for den anden part. Oplysningerne skal gives inden for rimelig tid.

18.4. Kundens forpligtelser i henhold til aftalen suspenderes i den periode, leverandørens forpligtelser suspenderes, men kortsigtede force majeure-sager tillader ikke kunden at kræve en nedsættelse af prisen.

18.5. Lovændringer uden for leverandørens kontrol påvirker ikke kontraktperioden, prisen eller antallet af bestilte tjenester.

19. Fortrolighed

19.1. Hver part er forpligtet til at opbevare og vedligeholde den anden parts fortrolige oplysninger i strengt fortrolighed og må ikke på anden måde stille den anden parts fortrolige oplysninger til rådighed i nogen form, til en tredjepart eller bruge den anden parts fortrolige oplysninger til andre formål end opfyldelsen af ​​sine forpligtelser i aftalen.

19.2. Hver part er ansvarlig for at sikre, at deres respektive officerer, agenter og medarbejdere ikke videregiver, bruger eller distribuerer den anden parts fortrolige oplysninger i strid med aftalens vilkår og betingelser. Hver part skal gøre kommercielt rimelige bestræbelser på at beskytte den anden parts fortrolige oplysninger.

19.3. Fortrolige oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til, alle oplysninger, der kan have betydning for konkurrence- eller fortrolighedshensyn for at hemmeligholde for en tredjepart, herunder personlige oplysninger og oplysninger om sikkerhed og forretningsmæssige forhold. Tavshedspligten gælder i såvel kontraktperioden som senere.

19.4. For at undgå tvivl understreges det, at kunden ikke har ret til at give en konkurrent til leverandøren tilladelse til at indhente kontraktsdokumenter eller oplysninger om kontraktforholdet og vilkårene i aftalen, da dette omfatter fortrolige oplysninger. 

20. Obligatorisk lov - Adskillelighed

20.1. Hvis en bestemmelse i kontraktsdokumenterne er eller bliver ugyldig eller ikke kan håndhæves, f.eks. På grund af strid med lovpligtig lovgivning, påvirkes gyldigheden af ​​de resterende bestemmelser ikke. Den ugyldige eller ikke -håndhævelige bestemmelse skal erstattes af en gyldig og håndhævelig regulering, der i sin virkning kommer nærmest den kommercielle hensigt, der forfølges med at indgå den ugyldige eller ikke -håndhævelige bestemmelse. Det samme gælder i tilfælde af en undladelse.

20.2. Dette gælder også, hvis kunden er forbruger, og enhver bestemmelse i kontraktsdokumenterne er i strid med obligatorisk forbrugerlovgivning. Yderligere oplysninger om forbrugerkøb findes her: https://www.abax.com/terms-and-conditions

21. Herskende sprog

21.1. Kontraktsdokumenterne skal styres, fortolkes og tolkes på engelsk, uanset eventuelle oversættelser, der måtte foretages til et andet sprog.

22. Gældende lov og jurisdiktion

22.1. Alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med aftalen, er underlagt lovgivningen i det land, hvor leverandøren har sin registrerede forretningsadresse.

22.2. Parterne søger at løse enhver tvist i mindelighed gennem forhandlinger. Hvis sådanne forhandlinger mislykkes, kan hver af parterne indlede retssager ved almindelige domstole. Eneste og eksklusive værneting for alle tvister er domstolene i det land, hvor leverandøren har sin registrerede forretningsadresse, ved den lokale distriktsdomstol.

Databehandleraftale

Mellem:

LEVERANDØREN,

af den juridiske enhed som angivet i ordrebekræftelse eller den underskrevne kundeaftale ("Kundeaftalen"), der fungerer som databehandler

og

KUNDEN,

af personen eller juridiske enhed som specificeret Kundeaftalen, der fungerer som data dataansvarlig

er der indgået følgende aftale om behandling af personoplysninger ("Databehandleraftale"): 

1. Baggrund og formål

1.1. Leverandøren og Kunden har indgået en Kundekontrakt. Leverandørens levering af nogle eller alle tjenester i henhold til kundekontrakten kræver, at leverandøren behandler personoplysninger på vegne af kunden. Leverandøren betragtes derfor som en databehandler og Kunden som en dataansvarlig i forbindelse med behandling af personoplysninger.

1.2. Denne databehandlerkontrakt fastsætter rettigheder og forpligtelser for leverandørens behandling af personoplysninger på vegne af kunden i henhold til kundekontrakten og gælder for al behandling af personoplysninger, leverandøren påtager sig for kunden ved udførelsen af ​​tjenesterne. Denne databehandleraftale udgør en integreret del af kundekontrakten, herunder andre kontraktdokumenter. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem vilkårene i denne databehandleraftale og de generelle vilkår og betingelser, vil vilkårene i denne databehandleraftale have forrang med hensyn til behandling af personoplysninger.

1.3. Databehandleraftalen sikrer, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende national lovgivning og EU- eller EU -medlemslandets lovgivning til behandling af personoplysninger, herunder Europa -Parlamentets og Rådets generelle databeskyttelsesforordning (2016/679) ("GDPR"), i det følgende i fællesskab omtalt som "databeskyttelseslovgivningen".

1.4. Begreber og definitioner, der anvendes i denne databehandleraftale, skal forstås på samme måde som i databeskyttelseslovgivningen.

2. Leverandørens forpligtelser

2.1. Leverandøren må kun behandle personoplysninger på Kundens vegne i overensstemmelse med Kundens dokumenterede instruktioner.

2.2. Leverandøren behandler personoplysninger på den måde, der er beskrevet i denne databehandleraftale, eller som på anden måde er aftalt skriftligt (herunder elektronisk) mellem leverandøren og kunden.

2.3. Eventuelle supplerende instruktioner om behandlingen skal indsendes til leverandørens angivne kontaktoplysninger.

2.4. Uanset hvad der er angivet i punkt 2.1 til 2.3, skal Leverandøren behandle personoplysninger som krævet ved lov. Leverandøren skal underrette Kunden, hvis Leverandøren ifølge lovpligtig lovgivning skal behandle personoplysninger i strid med Kundens instruktioner, medmindre det er forbudt ved lov at give en sådan meddelelse.

2.5. Hvis Leverandøren mener, at en instruktion fra kunden er i strid med databeskyttelseslovgivningen, skal leverandøren straks underrette kunden om sin mening. Leverandøren forpligter sig til at udøve sine forpligtelser i henhold til kundekontrakten og databehandleraftalen på trods af sin mening.

2.6. Leverandøren skal sikre, at medarbejdere og underleverandører eller andre tredjeparter, der er bemyndiget til at behandle personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovpligtig tavshedspligt. Denne bestemmelse gælder også efter afslutningen af ​​databehandleraftalen.

2.7. Leverandøren skal implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der kræves i henhold til artikel 32 i GDPR, herunder foranstaltninger til at sikre, at data er tilgængelige for kunden, for at forhindre tab eller ødelæggelse af data og forhindre uautoriseret adgang til data.

2.8. Leverandøren skal føre en opdateret liste over alle underbehandlere og sikre, at eventuelle underbehandlere, der behandler personoplysninger på vegne af Kunden, har indgået en bindende aftale med Leverandøren i henhold til artikel 28, stk. 2 og 4 GDPR.

2.9. Leverandøren skal ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger under hensyntagen til behandlingens art og i det omfang det er muligt hjælpe kunden med at besvare anmodninger fra registrerede, der ønsker at udøve deres rettigheder i henhold til kapitel III i GDPR .

2.10. Leverandøren bistår Kunden med at opfylde sine forpligtelser i henhold til artikel 32 til 36 i GDPR.

2.11. Leverandøren skal føre en fortegnelse over behandlingsaktiviteter, der udføres på Kundens vegne, og som mindst skal indeholde de oplysninger, der er givet i henhold til GDPR artikel 30, stk.

3. Kundens forpligtelser

3.1. Kunden er ansvarlig for, at behandlingen af ​​personoplysninger overholder kravene i databeskyttelseslovgivningen, herunder sikrer, at behandlingen af ​​personoplysninger, som leverandøren instrueres i at udføre, har en lovlig basis.

3.2. Kunden har ret og pligt til at bestemme formålet med og midlerne til behandlingen.

3.3. Kunden kan give Leverandøren dokumenterede instruktioner om, hvordan personoplysningerne skal behandles, og pålægger hermed Leverandøren at behandle personoplysninger i det omfang og på den måde, som sådan behandling er påkrævet for at levere tjenesterne i henhold til kundekontrakten og som beskrevet i afsnit 8.

3.4. Kunden kan give andre yderligere instruktioner, så længe sådanne yderligere instruktioner er under hensyntagen til arten af ​​og leverandørens forpligtelser i henhold til kundekontrakten relevante for levering af tjenesterne i henhold til kundeaftalen. 

4. Brug af underprocessorer og overførsel af data uden for EØS

4.1. Leverandøren har ret til at anvende de nuværende underprocessorer, der vises på listen her: https://www.abax.com/terms-and-conditions. Leverandøren bruger få underprocessorer uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEA), hvor European Standard Contract Clauses (SCC'er) bruges som grundlag for overførsel.

4.2. Kunden giver hermed en generel autorisation for Leverandøren til at bruge underbehandlere til at behandle personoplysninger for at opfylde de kontraktmæssige forpligtelser i henhold til kundekontrakten.

4.3. De samme databeskyttelsesforpligtelser som angivet i denne databehandleraftale pålægges underdatabehandleren, især vedrørende garantier for at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Hvis en underbehandler ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, er Leverandøren fortsat ansvarlig over for Kunden for så vidt angår opfyldelsen af ​​underprocessorens forpligtelser. Dette påvirker ikke de registreredes rettigheder i henhold til GDPR.

4.4. Leverandøren skal informere Kunden skriftligt, inden der udskiftes eller tilføjes nye underprocessorer, senest 30 dage før den påtænkte ændring, og derved give kunden mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer.

4.5. Kunden må ikke afvise en ny underprocessor uden en legitim grund. Enhver afvisning baseret på velbegrundet mistanke om, at databeskyttelsesniveauet kan blive forringet som følge af ændringen af ​​underprocessoren, betragtes som en legitim grund.

4.6. Hvis Kunden ønsker at gøre indsigelse mod engagementet i den nye underprocessor og har legitime grunde baseret på privatlivets fred for at gøre det, kan kunden inden for 14 dage efter modtagelse af leverandørens skriftlige meddelelse forkynde leverandøren en skriftlig indsigelse, der beskriver denne legitime grunde. Hvis Kunden ikke meddeler en sådan indsigelsesvarsel inden for den fastsatte frist, anses Kunden for at have accepteret brugen af ​​den nye underentreprenør.

4.7. Hvis Leverandøren insisterer på at bruge den nye underprocessor, selvom Kunden har fremlagt en indsigelse med legitime grunde baseret på privatlivets fred som beskrevet ovenfor, har Kunden som eneste afhjælpning ret til at opsige den del af Kundeaftalen påvirket af ændringen. For at opsige en del af kundekontrakten skal kunden forkynde leverandøren en skriftlig opsigelsesvarsel med angivelse af den dato, hvor opsigelsen træder i kraft, senest den sidste dag i den 30-dages periode som angivet i afsnit 4.4. Hvis Leverandøren ikke har modtaget en sådan opsigelsesvarsel to dage før udløbet af 30-dagesperioden, udløber Kundens ret til opsigelse i henhold til dette afsnit 4.7.

4.8. Hvis det er afgørende at udskifte eller tilføje en ny underprocessor for at opfylde tjenesterne i henhold til kundekontrakten, kan leverandøren på trods af ovenstående implementere ændringen umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet.

4.9. Leverandøren er berettiget til at behandle personoplysninger uden for EØS i det omfang behandlingen udføres af underbehandlere til enhver tid på listen over underbehandlere uden for EØS. Eventuelle yderligere overførsler af personoplysninger til et land uden for EØS vil ikke blive udført uden dokumenterede instruktioner fra kunden.

5. Sikkerhedsforanstaltninger

5.1. Leverandøren skal opfylde kravene til sikkerhedsforanstaltninger pålagt i henhold til databeskyttelseslovgivningen og skal kunne dokumentere procedurer og andre foranstaltninger for at opfylde disse krav.

5.2.  

 • Leverandøren overholder informationssikkerhedsstyringssystemets standard ISO 27001:2017.

 • Alle kundedata er krypteret både under forsendelse og "i hvile".

 • Leverandøren anvender netværkssegmentering i alle vores produktionsmiljøer.

 • Al leverandørinfrastruktur holdes ajour med de nyeste sikkerhedsrettelser udgivet af vores leverandører.

 • Leverandøren anvender princippet om mindst privilegium (PoLP) til at kontrollere adgang til systemer og data for at sikre korrekt adgangskontrol.

5.3. Leverandøren har 24/7 vagthavende personale til at håndtere uplanlagte hændelser og hændelser. Leverandøren sikrer redundans i al infrastruktur og systemer ved at bruge leverandører, der leverer branchestandardløsninger med en høj grad af tilgængelighed.

6. Revisioner

6.1. Leverandøren stiller alle nødvendige oplysninger til rådighed for kunden for at påvise overholdelse af artikel 28 i GDPR og opfyldelse af forpligtelserne i denne databehandleraftale samt lette og bidrage til revisioner, herunder inspektioner på stedet, udført af Kunden eller en anden af ​​Kunden pålagt Mand. Den anden revisor må ikke være leverandørens konkurrent.

6.2. Kunden kan kræve revision en gang om året. I tilfælde af særlige omstændigheder, der motiverer en yderligere revision, f.eks. Et brud på persondata, eller hvis kunden har grunde til at tro, at leverandøren overtræder denne databehandleraftale, kan kunden foretage en yderligere revision.

6.3. Kunden skal give mindst to ugers skriftlig varsel om den påtænkte revision, og revisionen skal udføres på en måde, der minimerer indgreb i leverandørens daglige forretningsaktiviteter. Resultaterne af revisionen behandles fortroligt og diskuteres og evalueres af begge parter.

6.4. Kunden afholder alle omkostninger og gebyrer i forbindelse med sådan revision. Hvis leverandøren yder support eller tjenester i forbindelse med revisionen, er leverandøren berettiget til at udstede en faktura for timetid 200 EUR for alle faktiske omkostninger og gebyrer.

6.5. Uagtet ovenstående får Kunden eller inspektøren ikke adgang til serverrum og andre oplysninger og placering i det omfang dette potentielt kan udgøre en risiko for leverandørens sikkerhedsniveau eller for fortrolige oplysninger. Leverandøren vurderer alene denne risiko.

7. Meddelelsesrutiner

7.1. Hvis Leverandøren får kendskab til et brud på persondata, skal Leverandøren underrette Kunden uden unødig forsinkelse.

7.2. Meddelelsen skal i det mindste beskrive:

 1. Persondatabrudets art, herunder hvor det er muligt, kategorierne og det omtrentlige antal berørte registrerede samt kategorierne og det omtrentlige antal berørte personoplysninger,

 2. navnene og kontaktoplysningerne for dataene beskyttelsesofficer eller andet kontaktpunkt, hvor der kan fås flere oplysninger,

 3. De sandsynlige konsekvenser af overtrædelsen af ​​personoplysninger,

 4. de foranstaltninger, der er truffet eller foreslået at blive truffet for at afhjælpe overtrædelsen af ​​personoplysninger, herunder, hvor det er relevant, foranstaltninger til at afbøde dets mulige negative virkninger.

7.3. Hvis Leverandøren ikke er i stand til at give alle ovenstående oplysninger i den første meddelelse, kan oplysningerne blive givet gradvist uden unødig forsinkelse.

7.4. Kunden skal sikre, at en hændelsesrapport sendes til den relevante databeskyttelsesmyndighed i overensstemmelse med artikel 33 i GDPR, hvorimod leverandøren ikke må sende en sådan meddelelse eller kontakte tilsynsmyndigheden uden kundens instruktioner.

8. Behandlingens omfang

8.1. Behandlingsomfanget afhænger af, hvilke tjenester der er inkluderet i kundekontrakten, og endvidere af instruktionerne fra kunden og de justeringer, som kunden foretager i brugergrænsefladen.

8.2. Herved følger en beskrivelse af behandlingens omfang, der bl.a. beskriver den type personoplysninger, der kan behandles ved levering af tjenesterne:

Formålet med behandlingen

Leverandøren skal behandle personoplysninger for at levere de tjenester, der er specificeret i kundeaftalen.

Behandlingens varighed

Behandlingen skal vare, så længe leverandøren leverer tjenester til kunden i henhold til kundekontrakten.

Behandlingens art

Leverandøren skal indsamle, gemme og stille data til rådighed for kunden og brugerne via en grafisk brugergrænseflade for at levere de tjenester, der er specificeret i kundeaftalen. Leverandøren kan også overføre data til tredjemand på Kundens anmodning.

Leverandøren skal stille data til rådighed for sin tilknyttede virksomheds tekniske og supportpersonale til at yde support i henhold til kundekontrakten og yderligere indsamle data om, hvordan leverandørens tjenester bruges og indsamles.

Typen af ​​personoplysninger, der skal behandles

Afhængigt af tjenester inkluderet i kundeaftalen og instruktionerne og ændringer foretaget af kunden, kan leverandøren behandle følgende data, der kan betragtes som personlige:

Oplysninger om brugere, der eventuelt leveres af kunden, f.eks. Navn, adresse, mobil, e-mail, jobtitel, medarbejdernummer, skattezone, bankkontonummer, afdeling.

Oplysninger om køretøjer, der eventuelt leveres af kunden, såsom registreringsnummer, mærke, model, første gang registreret dato, emissionsdata, køretøjsgruppe, farve, køretøjsnavn, køretøjstype, brændstoftype, køretøjskategori, tildelt driver, initial og korrigeret kilometertal, Leasingoplysninger (Leasingselskab, Kontraktnummer, Kontraktens startdato, Kilometertal, Leasingaftalens varighed, Kilometertal ved starten af ​​leasingperioden), Forsikringsdetaljer (Forsikringsselskab, Kontraktnummer, Kontraktens startdato, Kilometerværdi, Forsikringsaftalens varighed, Kilometertal ved forsikringens start), Servicedetaljer (Dato for sidste service, Kilometertal ved sidste service, Serviceinterval efter kørt afstand, Serviceinterval efter tid, E-mail-adresse om, hvem der skal meddele, og hvem der har været meddelt).

Oplysninger om udstyr, der eventuelt leveres af kunden, såsom mærke, model, navn, serienummer, registreringsnummer, afdeling, mærker, driftstimer ved sidste service, serviceintervaller, inspektionsoplysninger (sidste inspektionsdato, inspektionsinterval, inspektionsnotater) , E-mail-adresse om, hvem der skal meddele, og hvem der er blevet underrettet).

Data leveret af hardware eller oprettet ud fra hardwaredata, såsom placering, motor til og fra, start og stop for tur, start- og stopadresse for tur, dato og klokkeslæt for start og stop, aktuel hastighed, strømretning, rå accelerationsdata til opbygning af kørselsadfærdsscore og registrere kørselshændelser (hurtig acceleration, hård nedbrydning, hård drejning, tomgang), data pr. 1 HZ til at opbygge en risikoprofil for forbedrede og reducerede ejeromkostninger, herunder omkostninger til forsikring, leasing og vedligeholdelse af køretøjer., hardware diagnostik såsom GPS -satellitter i udsigt, installationsvinkel, driftstimer.

Brugerprofiloplysninger såsom brugernavn, adgangskode, e-mail, mobilnummer og sprogpræference.

Logning af softwarebrug , såsom hvad brugeren klikker på, kliksekvens, statistik og analysedata inklusive IP -adresse.

Kategorierne af registrerede

Kunder, Kunders medarbejdere eller andre, der bruger køretøjet eller udstyret.

8.3. Kunden kan dog instruere Leverandøren i behandlingen, hvilket kan få behandlingen til at afvige fra det ovenfor beskrevne. Kunden kan også tilføje oplysninger og foretage ændringer i brugergrænsefladen, herunder ændringer af indstillinger, som kan få behandlingen til at afvige fra beskrivelsen ovenfor.

8.4. Medmindre andet er aftalt, har Leverandøren ret til at modtage rimelig betaling, hvis Kunden giver instruktioner, der ikke ligger inden for tjenesten og kræver ændringer eller justeringer, med vederlag baseret på Leverandørens timepris på 200 EUR. Leverandøren kan også nægte instruktionen, hvis den overstiger servicen og ikke kan opfyldes på enkle måder.

9. Ansvar

9.1. Hver part er ansvarlig for dækning af administrative bøder og andre sanktioner, der pålægges som følge af overtrædelse af databeskyttelseslovgivningen. Hvis en part er blevet holdt ansvarlig for skader i henhold til artikel 82 i GDPR for et spørgsmål, som den anden part er ansvarlig for, dækker den ansvarlige part skadesomkostningerne. Ansvarsbegrænsningen i de generelle vilkår og betingelser finder anvendelse på ansvar i henhold til artikel 82 i GDPR.

10. Gyldighedsperiode og opsigelse

10.1. Denne databehandleraftale træder i kraft ved kundens elektroniske signatur og forbliver i kraft, så længe leverandøren behandler personlige oplysninger på vegne af kunden i henhold til kundeaftalen.

10.2. Hvis kundeaftalen opsiges, ophører denne databehandleraftale automatisk, når behandlingen er afsluttet efter sletning (inklusive backup).

10.3. I tilfælde af brud på denne databehandleraftale eller databeskyttelseslovgivningen kan kunden pålægge leverandøren at stoppe den videre behandling af dataene med øjeblikkelig virkning.

11. Pligter ved opsigelse og aflysning

11.1. Ved afslutning af kundekontrakten skal leverandøren efter kundens valg enten permanent slette eller returnere alle modtagne personoplysninger på vegne af kunden.

11.2. Kunden kan kræve, at Leverandøren sletter alle personoplysninger, der behandles i henhold til denne aftale. Sletningen skal foretages senest 60 dage efter aftalens ophør.

11.3. Skulle Kunden ikke anmode om returnering eller sletning i overensstemmelse med det foregående afsnit, skal Leverandøren ikke desto mindre slette personoplysninger modtaget på Kundens vegne senest 60 dage efter, at Kundeaftalen er ophørt, medmindre Leverandøren har et andet hjemmel til lagring dataene, f.eks. at have en juridisk forpligtelse hertil eller en separat aftale med kunden om yderligere datalagring.

11.4. Leverandørens forpligtelse til at slette personoplysninger gælder ikke, hvis oplysningerne er anonymiserede (og dermed ikke længere udgør personoplysninger) eller Leverandøren har et retsgrundlag for at afstå fra at slette, f.eks. At forsvare et juridisk krav.

11.5. Sikkerhedskopier, der indeholder personoplysninger, slettes i overensstemmelse med leverandørens rutiner for sletning af sikkerhedskopier. Hvis Kunden kræver, at sikkerhedskopierne slettes uden for de almindelige rutiner, vil Leverandøren gøre dette som en betalt service, med vederlag baseret på Leverandørens timepriser.

12. Diverse

12.1. Denne databehandleraftale udgør en integreret del af kundekontrakten, herunder andre kontraktdokumenter, såsom de generelle vilkår og betingelser. Bestemmelserne i ovennævnte dokumenter finder anvendelse, herunder men ikke begrænset til kontaktoplysninger, ansvarsbegrænsning og lov og værneting.

12.2. Ved overførsel af kundekontrakten til andre parter overføres databehandleraftalen i overensstemmelse hermed.

12.3. Leverandøren er berettiget til at foretage nødvendige ændringer i denne databehandleraftale. Leverandøren sender en skriftlig meddelelse (også elektronisk) til kunden. Kunden har ret til at gøre indsigelse mod større ændringer skriftligt inden for 30 dage, forudsat at kunden har en rimelig og saglig indsigelse.

Fortrolighedserklæring

1. Indledning

ABAX -koncernen forpligter sig til beskyttelse af personoplysninger. De tjenester, vi tilbyder til vores kunder, er udviklet på grundlag af fortrolighed ved design, hvilket betyder, at fortrolighed er omfattet af hele systemets design, som gør det muligt for os at behandle data på en sikker måde. For eksempel kan brugere have adgang til data, der ikke er synlige for administratoren, f.eks. Private ture.

ABAX Group omfatter moderselskabet, ABAX AS, og dets datterselskaber. Alle referencer til “vi”, “os” og “vores” refererer til virksomhederne i ABAX Group.

Denne fortrolighedspolitik beskriver de oplysninger, vi kan indsamle og behandle om dig, hvis du er kunde eller tilknyttet en af ​​vores kunder, hvis du er bruger af vores tjenester, hvis du er partner eller leverandør, hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev eller anmodet om oplysninger fra os, hvis du har besøgt vores websted eller ansøgt om en stilling i ABAX Group. Alle ovenstående betegnes samlet som "Dataemner".

2. De data, vi indsamler

2.1 Kundedata

Når du indgår en kundekontrakt med os, kan vi indsamle følgende data om dig:

 • Kundens navn og virksomhedsregisternummer

 • Telefonnummer, e -mail -adresse og postadresse til kunden

 • Oplysninger om kundens kontaktperson (er) (navn, e -mail og telefonnummer)

 • Oplysninger om kundens administratorbruger (navn, e -mail -adresse og telefonnummer)

 • Betalingsoplysninger

Disse oplysninger indsamles for at opfylde kontrakten med kunden og gemmes i hele kontraktperioden, så vi kan styre kundeforholdet og yde supporttjenester.

Vi kan beholde nogle oplysninger ud over kontraktperioden af ​​følgende årsager:

 • Regnskab; som vi i henhold til national lovgivning kan være forpligtet til at føre regnskab i et givet antal år.

 • Gør krav på restgæld hvis du stadig skylder os penge, efter at abonnementsperioden er udløbet.

 • Forsvare juridiske krav, hvis der er en tvist om vilkårene i kundekontrakten.

2.2 Data vedrørende brugen af ​​vores tjenester

Ved levering af vores tjenester kan kunden forbinde, spore og overvåge aktiver fra en grænseflade. Behandlingen af ​​personoplysninger er påkrævet for at kunne levere vores tjenester, hvorefter vi kun behandler personoplysninger på vegne af kunden og i overensstemmelse med kundens instruktioner. Vores kunder har kontrol over de data, vi behandler på deres vegne, og på dette grundlag har vi rollen som en databehandler, og kunden er den dataansvarlige.

De data, vi behandler, afhænger af, hvilke tjenester der er inkluderet i kundekontrakten, og endvidere af instruktionerne fra kunden og de justeringer, der er foretaget af kunden og slutbrugeren i brugergrænsefladen.

Ved levering af vores tjenester kan vi behandle følgende personoplysninger:

Typen af ​​personoplysninger, der skal behandles

Afhængigt af de tjenester, der er inkluderet i kundekontrakten, kan leverandøren behandle følgende data, der kan betragtes som personlige:

Oplysninger om brugere, der eventuelt leveres af kunden, f.eks. Navn, adresse, mobil, e-mail , Stillingsbetegnelse, Medarbejdernummer, Skattezone, Bankkontonummer, Afdeling.

Oplysninger om køretøjer, som eventuelt leveres af kunden, såsom registreringsnummer, mærke, model, første gang registreret dato, emissionsdata, køretøjsgruppe, farve, køretøjsnavn, køretøjstype, brændstoftype, køretøjskategori, tildelt driver, initial og korrigeret kilometertal, Leasingoplysninger (Leasingselskab, Kontraktnummer, Kontraktens startdato, Kilometerværdi, Leasingaftalens varighed, Kilometertal ved starten af ​​leasingperioden), Forsikringsoplysninger (Forsikringsselskab, Kontraktnummer, Kontraktens startdato, Kilometergrænse, Forsikringsaftalens varighed, Kilometertal ved forsikringens start), Servicedetaljer (Dato for sidste service, Kilometertal ved sidste service, Serviceinterval efter kørt afstand, Serviceinterval efter tid, E-mail-adresse om, hvem der skal meddele, og hvem der har været underrettet)

Information om udstyr, der eventuelt leveres af kunden, f.eks. mærke, model, navn, serienummer, registreringsnummer, afdeling, tags, driftstimer ved sidste service, service i intervaller, inspektionsoplysninger (sidste inspektionsdato, inspektionsinterval, inspektionsnotater), e-mail-adresse om, hvem der skal underrettes, og hvem der er blevet underrettet)

Data leveret af hardware eller skabt af hardwaredata, f.eks. placering, motor til og fra, tur start og stop placering, Trip start og stop adresse, Trip start og stop dato og klokkeslæt, Aktuel hastighed, Aktuel retning, Rå accelerometer data til at opbygge kørselsadfærd score og registrere kørselshændelser (Hurtig acceleration, Hårdt brud, Kraftig drejning, Tomgang), Hardware-diagnostik såsom GPS-satellitter i udsigt, installationsvinkel, driftstimer

Brugerprofiloplysninger såsom brugernavn, adgangskode, e-mail, mobilnummer og sprogpræference.

Logning af softwarebrug , såsom hvad brugeren klikker på, kliksekvens, statistik og analysedata inklusive IP -adresse.

Kategorierne af registrerede

Kunder, Kunders medarbejdere eller andre, der bruger vores tjenester.

Vi gemmer dataene, så længe kunden instruerer os om det, eller indtil kunden fuldstændigt afslutter. Kunden bestemmer udelukkende, hvor længe det er nødvendigt at beholde dataene, og vores ansvar er begrænset til at overholde kundens instruktioner.

Kundens administrator og bruger kan anmode om sletning af data, hvor kunden er den dataansvarlige, i brugergrænsefladen og kan også anmode om yderligere sletning ved at kontakte vores Group Data Protection Officer i tilfælde, hvor ABAX er dataansvarlig. 

2.3 Partnere og leverandører

Vi behandler personoplysninger om partnere og leverandører med henblik på opfyldelse af kontrakten. De personlige oplysninger, der behandles, er navne, telefonnumre, adresser, e-mail-adresser og fakturaoplysninger.

Disse oplysninger gemmes i kontraktperioden. For at lette potentiel fremtidig kontakt og samarbejde opbevarer vi desuden registreringer af nuværende, tidligere og potentielle partnere og leverandører i 5 år på grundlag af legitim interesse. Vi sletter dog alle data efter anmodning.

2.4   Abonnenter på nyhedsbrev og informationsanmodninger

Hvis du kontakter os eller abonnerer på vores nyhedsbrev, indsamler vi følgende data:

 1. Nyhedsbrev: E-mail-adresse, navn og rolle for at sende nyhedsbreve

 2. Kontakt via e-mail: E-mail-adresse og e-mail korrespondance, for at besvare din anmodning

 3. Kontakt via telefon: Telefonnummer, navn og en oversigt over den tilsvarende skriftligt for at besvare din anmodning. Vi optager også telefonopkald af sikkerheds- og uddannelsesformål, på indgående opkald baseret på et aktivt samtykke fra den indgående opkald.

Vi har brug for dit samtykke for at tilmelde dig vores nyhedsbreve. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage, i så fald sletter vi din e-mail fra e-mail-listen og stopper med at sende dig nyhedsbreve. 

Hvis du er kunde, forbeholder vi os retten til at beholde e-mail og telefonkorrespondance, så længe du er en aktiv kunde for at yde den bedst mulige kundepleje og i et år efter afslutningen af ​​kundeforholdet i tilfælde af der er behov for yderligere kontakt. Desuden kan oplysningerne også opbevares til behandling af klager og til behandling af et igangværende juridisk krav. Du kan sende os en anmodning om at slette al korrespondance. Vi behandler derefter din anmodning. Hvis vi beslutter os for at beholde dine data, vil vi uden unødig forsinkelse informere dig om begrundelsen bag en sådan beslutning.

Alle kunder i ABAX Group vil modtage transaktionsmails, også hvis de afmeldes vores nyhedsbreve. En transaktions -e -mail kan være en underretning om krænkelse af fortrolige oplysninger, ændringer i vilkår og betingelser og lignende oplysninger. Dette er oplysninger ABAX ved lov skal informere eksisterende kunder om.

2.5 Besøgende på webstedet

Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer, telefon, tablet eller enhver anden enhed, du kan bruge til at få adgang til vores websted. Vi bruger cookies på vores websteder leveret af Google Analytics, HubSpot, Hotjar, Lead Forensics og lignende værktøjer til at analysere, hvordan du bruger vores websted (hvilke sider du besøger, hvilke links du klikker på og tid og varighed af dit besøg). Derudover bruger vi cookies fra Google Ads, Facebook og andre annonceudbydere for at måle virkningerne af vores marketingindsats. Endelig bruger vi cookies fra udbydere som HubSpot, HeyFlow og ITX Services til at muliggøre brugen af ​​chatværktøjer.

Cookies udløber senest et år efter, at du sidst besøgte webstedet. Du kan slette alle vores cookies i "Indstillinger" -menuen i din browser. Vores cookies kan også deaktiveres ved at besøge følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  

Vi indsamler og gemmer oplysninger fra dig, når du indsender en af ​​vores kundeformularer. Sådanne data gemmes i en periode på op til tre år. Du kan til enhver tid anmode om, at dine oplysninger slettes.

2.6 Rekruttering

Hvis du ansøger om en stilling i ABAX Group, indsamler og behandler vi din ansøgning, CV, certifikater og referencer samt personlige oplysninger såsom navn, e-mail-adresse og telefonnummer. Grundlaget for vores behandling af disse personoplysninger er dit samtykke, som du frit kan give under ansøgningsprocessen. Vi gemmer sådanne data i 12 måneder efter afslutningen af ​​rekrutteringsprocessen for at overveje dig til kommende stillinger. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage.

3. Sikkerhedsforanstaltninger

Vi har implementeret en række sikkerhedsforanstaltninger for at kunne behandle data på en sikker måde (som beskytter dine personlige data mod tab og uautoriseret adgang, kopiering, brug, ændring eller videregivelse), såsom:

 • Vi overholder informationssikkerhedsstyringssystem standard ISO 27001:2017.

 • Kundedata er krypteret både under forsendelse og "i hvile".

 • Vi udnytter netværkssegmentering i alle vores produktionsmiljøer.

 • Al infrastruktur holdes ajour med de nyeste sikkerhedsrettelser udgivet af vores leverandører.

 • Vi bruger en udbredt metode til adgangskontrol kaldet princippet om mindste privilegium (PoLP) for at sikre, at vores infrastruktur forbliver sikker.

Du kan finde mere detaljerede oplysninger om sikkerhedsforanstaltningerne her: https://www.abax.com/dk/personvaern

4. Modtagere af personoplysninger og brug af underbehandlere

Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjemand, medmindre det er påkrævet eller tilladt i henhold til den gældende lovgivning om fortrolighed, f.eks. vi instrueres i at gøre det af kunden eller ved at bruge en godkendt underprocessor.

Når vi deler personoplysninger med en underprocessor, kræver vi, at underbehandleren indgår en databehandleraftale med os i overensstemmelse med General Data Protection Regulation (GDPR). Aktuelle underprocessorer vises på listen, der findes her: https://www.abax.com/terms-and-conditions. Vi bruger et par underprocessorer uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEA), hvor European Standard Contract Clauses (SCC'er) bruges som grundlag for overførsel.

5. Dine rettigheder som registreret

5.1 Ret til adgang, korrektion, sletning og portabilitet

Som registreret kan du anmode om:

 • adgang til alle personoplysninger, vi har gemt om dig,

 • rettelse af eventuelle fejl i de personoplysninger, vi har gemt om dig, og

 • sletning af dine personoplysninger

 • modtagelse af dine personoplysninger og overførsel til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)

Din ret til at få adgang til personoplysningerne er ikke absolut, da lov eller forskrifter kan tillade eller kræve, at vi nægter at give nogle af personoplysningerne.

Det er vigtigt, at personoplysningerne i vores optegnelser er korrekte, for at vi kan levere den bedste service. Hold os informeret, hvis dine personlige data tilfældigvis ændres eller af andre årsager er forkerte.

Retten til sletning er ikke absolut, da lov eller forskrifter kan tillade eller kræve, at vi nægter at slette nogle af personoplysningerne. For eksempel kan vi i stedet for sletning af personoplysninger gøre dataene anonyme, så de ikke kan knyttes til eller spores tilbage til dig.

Hvis behandlingen er baseret på legitim interesse, kan du derudover gøre indsigelse mod behandlingen og anmode om begrænsning af behandlingen.

5.2 Hvor skal der indsendes en anmodning

Både kunden og kundens medarbejdere (eller andre brugere af vores tjenester) kan udøve ovennævnte rettigheder ved at logge ind på brugergrænsefladen, hvor du finder de fleste af de data, vi har gemt om dig og har mulighed for at foretage rettelser og anmode om sletning.

Da vi behandler data på vores kundes vegne ved udførelsen af ​​vores tjenester, skal enhver anmodning om udvidet adgang, rettelser eller sletning, som ikke kan foretages i brugergrænsefladen, indsendes til os af vores kunde. Hvis du bruger vores tjenester på grundlag af en ansættelse eller anden tilknytning til vores kunde, skal du kontakte den relevante person i virksomheden, som kan træffe de nødvendige beslutninger, herunder indsende en anmodning til os.

For at udøve de ovennævnte rettigheder i forbindelse med personoplysninger, som ikke er gemt i brugergrænsefladen, bedes du kontakte vores gruppedatabeskyttelsesansvarlige, se afsnit 7. Vi vil tage nødvendige skridt til at bekræfte den registreredes identitet, før vi giver oplysninger om personlige oplysninger data.

6. Ændringer i vores fortrolighedspolitik

Vi kan opdatere denne fortrolighedspolitik fra tid til anden. Dette er til enhver tid gældende, og opdateret fortrolighedspolitik er tilgængelig på https://www.abax.com/terms-and-conditions

 7. Databeskytter Beskyttelsesofficer

Databeskytter Beskyttelsesofficer på dpo@abax.no.

8. Klager

Hvis du er bekymret over, hvordan vi behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at indgive en klage til den relevante databeskyttelsesmyndighed i dit land. Derudover kan du indgive en klage til ABAX Group på https://www.abax.com/dk/klage

Underbehandlere

NavnLandBeskrivelseLink
Amazon Web Services EMEA SARL (AWS Europe)LuxembourgWe use AWS public cloud services to deliver services to our customers https://aws.amazon.com/
AS Skan-KontrollNorwayIn your request and only after signing a legal contract we share certain data with Skan-Kontroll in order to enable our after-theft recovery solution.http://www.skan-kontroll.no
Telenor ASANorwayTelenor delivers connectivity to our sensors. https://www.telenor.no
Twoday ASNorwayTwoday helps us operate our business intelligence platformhttps://www.twoday.no
Saga Regnskap og Rådgivning ASNorwaySaga helps us operate our ERP platformhttps://sagarr.no/
ITX Norge ASNorwayITX delivers our unified communication platform used to communicate with our customershttps://itx.no
Ferde ASNorwayOn your request and only after signing legal contract we cooperate with Ferde to deliver Toll Road service including ferry. https://ferde.no
Skyttel ASNorwayOn your request and only after signing legal contract we cooperate with Skyttel to deliver out Toll Road service. https://skyttel.no/
EasyPark ASSwedenOn your request and only after signing legal contract on this service we share certain data with Easy Park to enable this service.https://easypark.no
Caruso GmbHGermanyOn your request and only after signing legal contract we can share certain data in order to offer new and better services. https://www.caruso-dataplace.com/
Ruptela UABLithuaniaSupplier of our Fleet Management Solution.https://www.ruptela.com
HubSpot Ireland LtdIrelandWe use HubSpot to communication with our customers and prospects as well as building additional webpages on abax.comhttps://hubspot.com
Google IrelandIrelandWe use GCP public cloud services to deliver services to our customershttps://cloud.google.com/
Greater Than ABSwedenGreater Than is a data analytics company that predicts driver-related risk & CO2 emissions, providing an AI DriverDNA tool for pricing and management of insurance, mobility, and fleets.  The supplier will be used in correlation with contractual agreements based on enabled features. https://greaterthan.eu
Tryg Forsikring (Tryg Adferdsforsikring)NorwayTryg will receive data from ABAX to calculate user based insurance premium offers. The supplier will be used in correlation with contractual agreements based on enabled features.https://www.tryg.no/

Sub Data Processors – Third countries

As a result of the recent Court of Justice of the European Union ruling on data transfers, invalidating the Privacy Shield, ABAX will be moving to Standard Contractual Clauses (SCCs) for transfers of online advertising and measurement personal data out of the EU/EEA.

Any questions regarding this? Please get in touch with our Data Protection Officer, on dpo@abax.no

Forretningspartnere

NavnLandBeskrivelseLink
Tryg Forsikring (Tryg Adferdsforsikring)NorwayTryg will receive data from ABAX to calculate user based insurance premium offers. The supplier will be used in correlation with contractual agreements based on enabled features.https://www.tryg.no/

Oplysning om fortrydelsesret for private kunder

Download here