Zaktualizowane ogólne warunki umowy

ABAX aktualizuje Ogólne Warunków Umów, Umowy o powierzenie przetwarzania danych i Polityki Prywatności od 1 stycznia 2022 roku *

* Dla umów zawartych z ABAX po 1 września 2021 r. będą obowiązywać warunki z dnia zawarcia umowy.

Kluczowe zmiany obejmują:

 • Wersja angielska jest dokumentem nadrzędnym jako URL, wszystkie dokumenty umowy na tej samej stronie, możliwość zapisu/druku w PDF, tłumaczenia dla ułatwienia
 • Przyszłościowo przystosowany do realizacji wizji ABAX - Simply Connected (5.)
 • Krótsze, zrestrukturyzowane, przejrzyste
 • Umowa o przetwarzaniu danych (DPA) ma obecnie pierwszeństwo wobec Warunków w kolejności dokumentów kontraktowych (1.4.)
 • Okres obowiązywania umowy rozpoczyna się teraz od daty wysyłki sprzętu, a nie od daty podpisania umowy (3.2.)
 • Umowa z klientem określa teraz wyraźniej, kto jest właścicielem sprzętu (4.1.)
 • Warunki dostawy DAP zamiast DDP (4.2.)
 • Dożywotnia gwarancja jest opisana bardziej szczegółowo (9.)
 • Odpowiedzialność ograniczona do zapłaconej kwoty do dnia na usługę max 36 miesięcy (11.2.)
 • Możliwość dostosowania cen w przypadku automatycznego odnawiania (16.3.)
 • Aktualizacja zakresu danych osobowych w ramach Umowy o przetwarzaniu danych osobowych i polityki prywatności

ABAX zaktualizował treść Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży i Usług, ważnych od 1 marca 2020

* Dla klientów, którzy podpisali umowę z ABAX po 1 lutego 2020, Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Usług obowiązują od dnia zawarcia umowy.

Aby zapewnić najwyższą jakość naszych usług, ABAX zaktualizował Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i  Usług, zgodnie z ustępem 3 Ogólnych Warunków Umów.

ABAX wprowadził następujące zmiany:

 • Ułatwiliśmy sposób zgłaszania wypowiedzenia umowy – wypowiedzenie może być wysłane e-mailem lub poprzez sekcję w interfejsie administratora ABAX (punkt 5.5)
 • Dla wszystkich umów z klientami, które zostaną zawarte po 01.02.2020, ABAX będzie właścicielem urządzeń (hardware). Dla istniejących klientów, nic w tym zakresie nie ulega zmianie i nadal będą właścicielami sprzętu, który otrzymali od ABAX (nowy Ustęp 6)
 • ABAX zastrzegł sobie prawo do obciążenia klienta wszystkimi dodatkowymi kosztami dostawy urządzeń, tzn. jeżeli klient nie współpracuje przy odbiorze urządzeń (Punkt 7.5).
 • Zarówno klienci, jak i ABAX uzyskali możliwość cesji relacji z klientem stronie trzeciej (Ustęp 8)
 • Doprecyzowano wyjaśnienie dotyczące własności danych klienta (Ustęp 10)
 • Ogólne Warunki Produktowe – Grupa 1 (ABAX Triplog, ABAX Equipment Control i ABAX Toll Road) zostały uzupełnione o Autopass Ferrycard Agreement (punkt 17.5)
 • Ogólne Warunki Produktowe – Grupa 3 (ABAX Worker i ABAX Performance) zostały usunięte z Ogólnych Warunków Umów. Usługa ABAX Worker została przeniesiona z ABAX AS do Håndverksdata AS (org. No. 989 307 835). 
 • Wprowadzono Warunki Produktowe dla nowej usługi ABAX API
 • Ponadto, w różnych punktach naniesiono poprawki językowe i wyjaśnienia, dlatego też zachęcamy klientów do zapoznania się z poszczególnymi punktami.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z ABAX poprzez kontakt@abax.net.pl

ABAX zaktualizował treść Umowy o powierzenie przetwarzania danych, ważnej od 1 marca 2020

Minęło prawie półtora roku od wejścia w życie RODO i nowych przepisów o ochronie danych osobowych. Aby zapewnić zgodność z przepisami i wypełnić swoje obowiązki jako Podmiotu Przetwarzającego Dane, ABAX zaktualizował standardową umowę o powierzenie przetwarzania danych, dostępną pod adresem https://www.abax.com/terms-and-conditions
ABAX wprowadził następujące zmiany:

 • Ustęp 4 dotyczący wykorzystania podwykonawców przetwarzania oraz ustęp 6 dotyczący przekazywania danych poza obszar EOG, zostały połączone w jeden ustęp.
 • Zmiany w korzystaniu z usług podwykonawców przetwarzania muszą być zgłaszane w formie pisemnej, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Jeśli istnieją uzasadnione przesłanki, w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o zmianach, Klienci mogą wnieść sprzeciw do zmian.
 • W ustępie 4 umowy o powierzenie przetwarzania danych dodano link do listy wszystkich podwykonawców wykorzystywanych przez ABAX, w tym informacji, że podwykonawcy spoza EOG są certyfikowani w Tarczy Prywatności.
 • Zmiany w umowie o powierzenie przetwarzania danych muszą być zgłaszane w formie pisemnej, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Jeśli istnieją uzasadnione przesłanki, w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o zmianach, Klienci mogą wnieść sprzeciw do zmian.
 • Załącznik 2 zawiera informację o tym, że do 30 czerwca 2020 r. ABAX będzie wspólnie z Håndverksdata AS (org. nr 989 307 835) odpowiedzialny za przetwarzanie danych w ramach usługi ABAX Worker.

Zmiany w umowie o powierzenie przetwarzania danych zostały sformułowane w ślad za cennym wkładem  naszych klientów i zostały wprowadzone w celu lepszego dostosowania przetwarzania danych do obowiązujących przepisów.

Informujemy, że nie wprowadzono żadnych zmian do oddzielnie wynegocjowanych umów o powierzenie przetwarzania danych.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania o zmianę treści umowy o powierzenie przetwarzania danych, prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych ABAX pod adresem: dpo@abax.no