ABAX

Skattefradrag for bilkostnader

For yrkesbiler, gis det i utgangspunktet fradrag for alle kostnader ved bilholdet med unntak av bøter og forelegg. Brukes yrkesbilen til privat kjøring skal det foretas en tilbakeføring av det beløpet som faller på bruk av bilen til privat kjøring.  Bruker du privatbilen din i yrket får du et fradrag på grunnlag av en standardsats ganget med antall km du har kjørt bilen i yrket. I tillegg får du fradrag for visse andre kostnader.

Camilla Runnerstrøm Laumatia
Skattefradrag for bilkostnader

Når privatbilen fyller vilkårene for å være yrkesbil

Når en bil fyller vilkårene for å være yrkesbil, kan skattyteren kreve fradrag for alle faktiske kostnader, redusert med eventuell tilbakeføring for privat bruk.

Som kostnader regnes alle kostnader ved bilholdet, herunder avskrivninger og driftskostnader til privatkjøring. 

Kostnader til garasje i tilknytning til bilbrukerens bolig, er bare fradragsberettiget når bilen utelukkende nyttes i yrket. Dette gjelder også om garasjen er frittliggende.

Kostnader til direkte medlemskap i bilbergingsselskap, regnes med i bilkostnadene.

Kostnader til medlemskap i bilorganisasjon anses som ikke-fradragsberettiget kontingent. Hvis kontingenten inkluderer veihjelp/bilberging, gis det fradrag for den merprisen som betales for dette.

Parkeringsavgift/leie av parkeringsplass, bompenger, piggdekkavgift og fergekostnad anses ikke som bilkostnad, men er fradragsberettiget når kostnaden er pådratt i forbindelse med yrkeskjøring. Det samme gjelder tilleggsavgift, f.eks. ved oversittelse av parkeringstiden.

Bøter/forelegg er ikke fradragsberettiget, selv om de er pådratt i forbindelse med yrkesbruken.

Unngå dyre feil

Skaff deg den store sjekklisten for å unngå skattesmell på firmabil, yrkesbil og privatkjøring.

Last ned gratis guide - Vi har samlet de 5 vanligste feilene ved bruk av yrkesbil

Når privatbilen brukes av og til i yrket – bilgodtgjørelse

Når privatbilen din ikke fyller vilkårene for å være yrkesbil, f.eks. på grunn av begrenset bruk i yrket, kan du ikke kreve fradrag for faktiske kostnader. Du kan i stedet kreve fradrag for yrkesbruk etter statens standard på kr 3,50 multiplisert med antall km du kjører i yrket. Denne kjørelengden må kunne dokumenteres, for eksempel ved bruk av elektronisk kjørebok. Kjørelengden per bil i yrke kan normalt ikke overstige 6000 km i året for biler som ikke er yrkesbiler. Unntak gjelder dersom du et år er så uheldig å kjøre noe mer enn 6000 km, men hvor kjørelengden året før var under og den forventes å ligge under også i påfølgende år.

Standardsatsen på kr 3,50 gjelder uansett om du kjører et gammelt vrak eller en splitter ny sportsbil. Fordi satsen kun omfatter kostnader som er direkte bilkostnader, så som verdiforringelse (avskrivninger), drivstoffutgifter, veiavgift og forsikring, kan du i tillegg trekke fra kostnader til utbedring av bilskade eller egenandel/bonustap ved skade oppstått under kjøring i yrket.

I tillegg kan du også kreve fradrag for kostnader til parkering, bompenger, ferge og lignende når disse kostnadene er knyttet til yrkeskjøring.

Det har ikke noe å si om du eier bilen selv. Det kan være en bil du har lånt av foreldrene dine, eller en bil du leier av andre. Men låner du bilen vederlagsfritt av en annen arbeidsgiver enn den du kjører for, kan du ikke kreve fradrag for kostnader med mindre du betaler bilens eier vederlag spesielt for denne kjøringen.

Dersom du leier bil som formidles via nettbasert markedsplass får du fradrag for utgifter med kr 2,80 per kilometer dersom du som leietaker dekker kostnadene til drivstoff i tillegg til leien, og utleien ikke anses som virksomhet.

Når yrkesbilen brukes til privat kjøring – firmabil

Skatteetatens standardregel for fastsetting av fordel ved privat bruk gjelder dersom du som arbeidstaker kjører arbeidsgivers bil, eller du kjøre egen yrkesbil.

Standardregelen for fastsetting av fordel ved privat kjøring av bil omfatter

 • Deg som skattyter dersom du regnskapsbehandles for kjøring av bil i yrket, herunder i egen virksomhet

 • Deg som arbeidstaker (ikke næringsdrivende) som kjører bil privat og bilen er stilt til disposisjon av/gjennom arbeidsgiveren din. Såkalt firmabil.

Reglene gjelder selv om du er hovedaksjonær i et aksjeselskap hvor du også er ansatt, forutsatt at bilen er stilt til disposisjon til deg i egenskap av å være ansatt.

Standardfordelen for den private kjøringen din fastsettes ved

 • først å fastslå beregningsgrunnlaget for standardfordelen og

 • deretter gange dette grunnlaget med de fastsatte prosentsatsene

Se våre skattesider, unngå skattesmell

Beregningsgrunnlaget for standardtillegget

Beregningsgrunnlaget for standardtillegg for privat kjøring av bil settes som hovedregel til:

 • 100 % av listepris som ny hvis yrkeskjøringen din i løpet av året er 40 000 km eller mindre

 • 75 % av listepris som ny når det kan dokumenteres ved elektronisk kjørebok at yrkeskjøringen din overstiger 40 000 km i året

 • 60 % av listepris for elbiler uavhengig av yrkeskjøringens lengde i året. Som elbil regnes motorvogn som bare bruker elektrisk kraft som framdrift. Hybridbil (bil hvor batteri under kjøring kan tilføres strøm ved bruk av forbrenningsmotor) regnes ikke som elbil.

Du kan lese mer om listepris i avsnittet “Slik fastsetter du bilens listepris som ny”

Du må redusere beregningsgrunnlagene ovenfor med ytterligere 25 % dersom bilen du kjører er 3 år eller eldre per 1. januar i inntektsåret. 100% blir til 80%, 75% blir til 60%, og 60% blir til 48%.

Har du importert bilen brukt fra utlandet, er det tidspunktet for førstegangsregistrering i utlandet som er avgjørende.

Kjører du varebil klasse 2, eller lastebil med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg, som er eldre enn tre år, skal listeprisen reduseres med 25 % (fradrag for alder) før beregning av et særskilt bunnfradrag. 

NB! Reduksjon av beregningsgrunnlaget for elbil og reduksjon i form av bunnfradrag, kan ikke gjøres for samme bil. 

Du kan lese mer om bunnfradraget i avsnittet “Slik fastsetter du fordel for varebil klasse 2, eller lastebil med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg”

Les om reglene for beskatning av de tre forskjellige biltypene som benyttes i arbeid.

 

Reduksjon av beregningsgrunnlaget ved yrkeskjøring over 40 000 km

Hvis du kan dokumentere ved elektronisk kjørebok at yrkeskjøringen din overstiger 40 000 km i inntektsåret, skal bilen du disponerer verdsettes til 75 prosent av bilens listepris som ny. Mer om krav til den elektroniske kjøreboken i slutten av artikkelen.

Disponerer du en bil som oppfyller krav til varebil klasse 2 eller en lastebil med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg, og du har tjenstlig behov for en slik bil, gis det ikke reduksjon i beregningsgrunnlaget for yrkeskjøring over 40 000 km, og   fordelen fastsettes etter egne regler. Se avsnitt lenger nede “Slik fastsetter du fordel for varebil klasse 2, eller lastebil med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg”

Det er den samlede kjøringen din i yrket med den/de bilene som du fordelsbeskattes for, som skal legges til grunn for 40 000-kilometersgrensen. Dette gjelder selv om du som skattyter har brukt flere biler. Yrkeskjøring for deg og ektefellen din skal ikke legges sammen.

Du kan ikke redusere beregningsgrunnlaget til 75 % av listeprisen i år hvor yrkeskjøringen din er kortere enn 40 000 km, uansett årsaken til den reduserte kjøringen. Du kan eksempelvis ikke bruke redusert beregningsgrunnlag i et år blir yrkesbruken blir under 40 000 km fordi bilordningen din starter/opphører.

Kjører du en bil eldre enn 3 år kombinert med høy årlig kjørelengde?

Kjører du en bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, det vil si at bilen ble registrert første gang i 2018 eller tidligere, og bilen kjøres over 40 000 km i yrket i året, blir grunnlaget 56,25 % (75 % x 75 %) av listeprisen.

Eksempel

Du kjører en bil som er førstegangsregistrert i 2018 (eldre enn 3 år), og bilen hadde da en listepris på kr 580 000. Du kjører bilen over 40 000 km årlig i yrket.

Fordelen din for privat bruk etter hovedregelen beregnes da slik:

Beregningsgrunnlaget er 580 000 x 75 % (du kjører over 40 000 km i yrket i året) x 75 % (eldre enn 3 år) = kr 326 250.

Den private fordelen din i 2021 beregnes til

kr 92 550 (kr 308 500 x 30 %) + kr 3 550 (20 % av (kr 326 250 minus kr 308 500)) = kr 96 100

Kjører du elbil som er eldre enn 3 år?

Kjører du elbil som er eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, det vil si at den er registrert første gang i 2018 eller tidligere, blir grunnlaget 45 % (60 % x 75 %) av listeprisen.

Kjører du elbil som anses som yrkesbil?

Selv om yrkeskjøringen din med elbil overstiger 40 000 km i inntektsåret, skal beregningsgrunnlaget settes til 60 % av listeprisen.

Kjører du en bil hvor listeprisen avviker betydelig i forhold privat bruksverdi?

Der finnes særlige tilfeller hvor standardfordelen basert på listepris ved førstegangsregistrering klart ikke står i forhold til fordelen ved den private bruken. Dette gjelder begge veier, både ved for høy og for lav beregnet fordel. Da kan standardfordelen fastsettes ved skjønn. 

Dette kan for eksempel gjelde for en bil som er registrert som lastebil med en vekt fra 3 500 kg inntil 7 500 kg, samt enkelte større eller spesialinnredede varevogner. De har gjerne for høy beregnet standardfordel basert på listepris. 

Eller det kan gjelde biler som er bygget om eller restaurert, eller veteranbiler, slik at markedsverdien langt overstiger listepris ved førstegangsregistrering. Biler som har for lav beregnet standardfordel basert på listepris. 

Dersom du kjører en slik bil som har for lav beregnet standardfordel, vil skattemyndigheten gjerne fastsette standardfordelen ved å benytte en korrigert listepris. De vil som oftes bruke markedsverdi som korrigert listepris.

Slik fastsetter du standardfordelen

Ditt inntektstillegg fastsettes til 30 % av bilens listepris som ny opp til kr  308 500, og deretter til 20 % av overskytende listepris. Inntektstillegget ditt for 2021 blir da for bilen din med listepris som ny

 • opp til kr 308 500, 30 % av beregningsgrunnlaget og

 • over kr 308 500, kr 92 550 (dvs. 30 % av kr 308 500) tillagt 20 % av beregningsgrunnlaget over kr 308 500. 

La oss si du disponerer en ny bil med listepris kr 500.000, og du kjører mindre enn 40.000 km i året. Da beregnes standardfordelen slik:

kr 92 550 (kr 308 500 x 30 %) + kr 38 300 (20 % av (kr 500 000 minus kr 308 500)) = kr 130 850

Standardregelen for fastsetting av fordelen brukes enten du som skattyter eier/leaser en regnskapsbehandlet yrkesbil, du er deltaker i selskap med deltakerfastsetting, eller du får bilen stilt til disposisjon av arbeidsgiveren din.

Den gjelder også om du av ulike årsaker har vært forhindret fra å kjøre bilen. Det hjelper ikke om du har vært syk, vært på ferie, vært på tjenestereise, du har avtjent militærtjeneste eller fått inndratt førerkortet. Om bilen har vært på verksted for service/reparasjon vil ikke det heller redusere standardfordelen. 

Bytter du bil som brukes privat i løpet av året med en bil med en annen listepris, beregner du standardfordelen etter listepris for hver av bilene ut fra hele kalendermåneder.

Har du flere biler til disposisjon gjelder fastsetting av standardfordelen for hver bil.

Er det slik at flere bruker samme bil til privat bruk og de ikke har noen annen firmabilordning utenom dette, skal standardfordelen beregnes forholdsmessig for hver skattyter etter varigheten av den enkeltes disponering. 

Har du kun hatt bilen til disposisjon til privat bruk en del av året, skal fordelsbeskatningen gjennomføres for det antall hele og påbegynte kalendermåneder (beregnet etter tolvdeler) som du har hatt bilen til disposisjon.

Er det slik at bilparken til arbeidsgiveren din brukes av mange hele tiden, og det ikke går an å fastslå noe bestemt tidsrom for din private bruk av den enkelte bil, beregnes standardfordelen ut fra gjennomsnittet av beregningsgrunnlagene for de bilene som du som ansatte har tilgang til. 

Dersom du dekker alle eller noen av kostnadene som som påløper ved bilholdet vil ikke verdien av fordelen ved privat bruk av bil bli redusert. Dette gjelder for eksempel ved at du

 • betaler eieren/leaseren av bilen for den private bruken

 • dekker noen av de faktiske kostnadene til bruken privat, f.eks. betaler drivstoff på ferieturer uten å få kostnadene refundert og/eller

 • betaler en del av bilens kostpris, f.eks. ekstrautstyr eller prisforskjellen mellom en sedan og stasjonsvogn

Verdien av fordelen du får skal ikke reduseres i tilfeller hvor arbeidsgiveren din leier (leaser) en bil og fremleier denne til deg, og du dekker alle kostnader som påløper ved bilholdet, herunder arbeidsgiveren din sine kostnader til leie (leasing) av bilen.

Eier du bilen i sameie med arbeidsgiveren din, og den brukes av deg privat, skal fordelen ved privat bruk beregnes med utgangspunkt i standardregelen. Men bare den forholdsmessige delen av den beregnede standardfordelen som faller på arbeidsgiveren din sin eierandel skal tillegges deg som inntekt, forutsatt at de totale kostnadene vedrørende bilen er utredet av eierne i forhold til eierandelene.

For å fastsette beregningsgrunnlaget for varebil klasse 2 eller lastebil med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg, se neste avsnitt.

Slik fastsetter du fordel for varebil klasse 2, eller lastebil med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg

Den skattemessige fordelen ved den private bruken din av varebil klasse 2 eller lastebil med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg, kan også fastsettes etter en ordinær sjablongmetode, med et særskilt bunnfradrag.

Bruker du sjablongmetoden får du et særskilt bunnfradrag, som skal kompensere for at varebiler klasse 2 og lastebil med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg, i mindre grad enn ordinære firmabiler er egnet til privat bruk.

Bunnfradraget innebærer at du får redusert beregningsgrunnlaget med 50 %, begrenset oppad til kr 150 000. Har du en yrkesbil som er eldre enn tre år settes grunnlaget til 75 % av listepris før beregning av bunnfradraget. NB! Reduksjon av beregningsgrunnlaget for elbil og reduksjon i form av bunnfradrag kan ikke gjøres for samme bil. Du får ikke reduksjon for yrkeskjøring over 40 000 km i tillegg til bunnfradraget.

Eksempel 1:

Du disponerer en varebil klasse 2, og du velger ordningen med sjablongbeskatning med bunnfradrag. Bilen din har en listepris på kr 350 000. Bilen er ny, så du får ikke gjøre fradrag for bilens alder. Du skal beregne et bunnfradrag på 50 % av listeprisen, men maks kr 150 000. Fordelen beregnes slik:

Beregningsgrunnlag:

Kr 350 000 (listepris) – kr 150 000 (bunnfradrag) = kr 200 000

Skattepliktig fordel: Kr 200 000 kr x 30 % = kr 60 000

60.000 kroner blir dermed lagt til inntekten din og dette må du skatte av på vanlig måte.

Eksempel 2:

Du som arbeidstaker disponerer en varebil klasse 2, og du velger ordningen med sjablongbeskatning med bunnfradrag. Bilen din har en listepris som ny på 400 000 kr. Bilen er registrert første gang 11.11.2012 og du skal derfor gjøre en reduksjon i listepris for bil som er eldre enn tre år. Du skal i tillegg beregne et bunnfradrag på 50 % av beregningsgrunnlaget, men maks kr 150 000. Fordelen beregnes slik:

Beregningsgrunnlag:

Kr 400 000 (listepris) x 75 % (reduksjon for alder) = 300 000 kr

Kr 300 000 – kr 150 000 (bunnfradrag) = kr 150 000

Skattepliktig fordel: 150 000 kr x 30 % = 45 000 kr

45.000 kroner blir dermed lagt til inntekten din og dette må du skatte av på vanlig måte.