ABAX

Hållbarhet: ett grundläggande ansvar

Vi arbetar för att hitta lösningar som åstadkommer mer med färre resurser.

Att jobba hållbart är ett grundläggande ansvar som vi har gentemot våra anställda, kunder, planeten och kommande generationer.

Klimat

Hittills ser vår resa ut så här:

Under 2020 beräknade och kompenserade ABAX för utsläpp från verksamheten och affärsresor.

År 2021 tog vi itu med utsläpp som vi inte äger eller kontrollerar, men som ingår i vår värdekedja.

Från 2022 mätte vi utsläppen i scope 1, 2 och 3, med ambitionen att minska utsläppen och kompensera för de återstående utsläppen.

Vår klimatkompensation kommer endast från PAS 2060-certifierade koldioxidprojekt, verifierade av Gold Standard eller Vera.

För att stärka vårt hållbarhetsarbete i leveranskedjan har vi startat vårt ABAX Re:Use-program, där vi renoverar och återanvänder hårdvara. När vi anpassar våra processer för att bli mer cirkulära ser vi betydande minskningar av utsläppen från vår leveranskedja.Följ våra framsteg i ABAX årliga hållbarhetsrapport.

Hållbar leveranskedja på detaljerad nivå

Vi mäter och hanterar vårt klimatavtryck i hela leveranskedjan. Genom att ansluta fordon, utrustning och verktyg till ABAX IoT-plattformen kan vi omedelbart mäta och hantera utsläppen på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Här spelar telematikteknologin en nyckelroll i att minska den påverkan som bygg, transport, posttjänster och samhällssektorerna kan ha på miljön.

ABAX mäter koldioxidutsläpp längs hela värdekedjan, för både verksamheter och produkter, så att vi kan ta itu med utsläppsminskningar på en detaljerad nivå. Hantering av och kompensation för kvarvarande utsläpp är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Bland annat uppmuntrar vi våra medarbetare till miljövänlig pendling och att komma med nya initiativ för hållbarhetsarbetet. 

Samhällsengagemang

Våra anställda i Sverige och Europa deltar regelbundet i klimatpositiva initiativ på lokal nivå. På makronivå stödjer ABAX stödjer globala miljöprogram. 

Skogsplantering – hittills har vi planterat 200 200 träd i samarbete med WeForest. Detta återbeskogningsprojekt startades i Malawi och har haft en positiv inverkan på samhällena runt berget Mulanje där träden växer. 

Havsstädning – plastföroreningar i alla former påverkar klimatet och har negativa konsekvenser för allt levande. Därför är ABAX Driving Behaviour ett viktigt verktyg för våra kunder, eftersom det minskar slitaget på däck och mikroplastförorening. Varje år samlas ABAX anställda för att städa upp i hamnar, på stränder och i vattendrag och främjar miljömedvetenheten.

Reducering av plast – i samarbete med Empower, Trash Mongers och Ecodrop har vi tagit bort 1 000 000 plastflaskor från markdeponier. Flaskorna säljs på öppna marknaden för att återvinnas som råmaterial för produktion.

Likvärdiga möjligheter för alla

ABAX är ett mikroklimat som vi tar hand om, på precis samma sätt som vi tar hand om vår planet.

Vi tror att framgången för helheten kommer från framgången för varje enskild del. ABAX huvudkontor i Larvik i Norge, byggdes av det lokala byggföretaget Helge Klyve med särskilt fokus på lägre utsläpp. Cirka 90 procent av materialen är återvunna från den gamla fabriken som stod på platsen. 

Uppvärmnings- och kylsystemet är baserat på förnybar energi med höggradig värmeåtervinning och energihantering. 

Våra kontor över hela Europa är dessutom utformade för personlig utveckling och trivsel. Vi strävar verkligen efter att varje medarbetares ska trivas. Vi utför regelbundna undersökningar av det, och den senaste visar att 84 procent av våra medarbetare trivs och är engagerade.