ABAX

Viktig säkerhetsinformation och varningar

Viktig säkerhetsinformation och varningar

Global Positioning System (GPS) och Global Navigation Satellite System (GLONASS) är satellitbaserade system som ger plats- och tidsinformation runt om i världen. GPS drivs och kontrolleras av den amerikanska regeringen som ansvarar helt för dess tillgänglighet och exakthet. GLONASS drivs och kontrolleras av den ryska regeringen som ansvarar helt för dess tillgänglighet och exakthet. Förändringar i tillgängligheten och exaktheten hos GPS eller GLONASS, eller förändrade miljövillkor, kan påverka den här enhetens funktion. ABAX tar inget ansvar för tillgängligheten och exaktheten hos GPS eller GLONASS.

Dödsfall eller allvarlig skada kan resultera från underlåtenhet, eller delvis underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner. Felaktig installation, inställning, användning och underhåll av enheten kan höja risken för allvarlig skada eller dödsfall, eller skada på enheten.

Varning. Det är ditt ansvar att ditt bästa omdöme, varsamhet och uppmärksamhet vid användning av ABAX utrustning. Låt inte interaktionerna med några enheter störa dig medan du kör.

Korrekt montering

Montera inte enheten på ett sätt som gör att det kan störa din vy eller förmåga att kontrollera fordonet eller maskinen. Placera inte enheten på en plats som kan störa/blockera airbag eller andra säkerhetsfunktioner i fordonet. ABAX enheten ska monteras i enlighet med ABAX dokumentation och installationsvideor. Ta inte bort säkringar, ändra säkringens storlek eller modifiera kablagets hårdhet. Felaktig installation kan leda till skada på fordonet och ogiltigförklara garanti/försäkring.

Underhåll av enheten

Det är viktigt att ta väl hand om er enhet: Öppna inte den förslutna enheten under några omständigheter. Det kan vara farligt och ogiltigförklarar garantin.

Miljö- och batteriinformation

Plocka inte isär, krossa, böj, deformera, punktera eller strimla din enhet. Försätt inte, lagra eller lämna din enhet på en plats med väldigt hög temperator, i eller nära en värmekälla, i en mikrovågsugn eller i en trycksatt behållare och utsätt inte enheten för temperaturer över 60°C eller lägre än -30°C. Undvik att tappa enheten. Om enheten har tappats och du misstänker skada, vänligen kontakta ABAX Kundcenter. Långvarig exponering av höga eller lägre temperaturer kan orsaka skada på enheten och är därför inte rekommenderat. Långvarig förvaring: -30°C till 30°C.
Använd ABAX-enheterna endast med medföljande laddare, monteringsanordningar eller USB-kablar.

Enhetens batteri

ABAX produkter innehåller ett litium polymer-batteri eller primärt litiumbatteri. Modifiera inte eller återskapa batteriet. Försök inte att installera främmande objekt i batteriet, nedsänk eller exponera inte batteriet för vatten eller andra vätskor. Utsätt inte batteriet för eld, explosioner eller andra faror. Kortslut inte ett batteri eller låt metalliska ledande föremål kopplas till batteriets terminaler. Försök inte att byta ut eller flytta batteriet själv, om inte användarmanualen tydligt förklarar att detta kan göras av användaren. Batterier som kan flyttas av användaren får bara användas i system för vilka de är ämnade till.

Varning: Risk för explosion om batteriet byts ut till en felaktig typ. Om du har ett problem med batteriet, vänligen kontakta ABAX Kundcenter. Den angivna batteritiden är den maximala batterikapaciteten, vilken är baserad på en genomsnittlig användningsprofil och kan endast uppnås under specifika atmosfäriska förhållanden.

Underlåtenhet att inte följa dessa riktlinjer kan orsaka att batteriet läcker syra, blir varmt, exploderar eller antänds och orsakar förstörelse och/eller skada. Försök inte att genombryta, öppna eller plocka isär batteriet. Om batteriet läcker och du kommer i kontakt med läckta vätskor, skölj noggrant med vatten och sök medicinsk hjälp direkt.