Företagsstyrning

ABAX har åtagit sig att följa de högsta etiska standarderna i alla upphandlingsprocesser

 CO2 neutralt

Etisk riktlinjer

ABAX åtar sig att följa de strängaste etiska normerna vid alla upphandlingar, för att säkerställa att detta sker enligt internationellt erkänd upphandlingsetik. Alla upphandlingar ska präglas av öppenhet och ansvar.

ABAX upphandlingsetik bygger på nolltolerans mot korruption, undvikande av alla slags intressekonflikter och ärlig representation av leverantörernas kapacitet.


Miljö

WeForest partnerskap

Lär mer

Personal

Interna funktioner

Läs mer

Samhälle 

Relation

Läs mer