ABAX

Hva er en yrkesbil, privatbil og firmabil ifølge skatteetatens regler?

Personbiler, varevogner, kombinerte biler, busser, lastebiler med flere. Hva er det som bestemmer om det er en yrkesbil, firmabil eller privatbil? Kommer det an på størrelsen eller bilklassen? Har det noe å si hvem som eier den? Eller er det bruken som sier noe om hva slags bil det er skattemessig forstand?

Camilla Runnerstrøm Laumatia
Man in car smiling with hand on stearing wheel

Bil som er eiet/leaset av en bedrift er som regel en yrkesbil

La oss først se på biler som er eiet eller leaset av et aksjeselskap eller et selskap med deltakerfastsetting (ANS, DA, KS, indre selskap, PR og utenlandske selskap som skatter til Norge). Disse bilene vil alltid være regnet som yrkesbiler. De anses som en kostnad for å kunne tjene penger. Og den ansattes kjøring regnes som bruk i inntektsgivende aktiviteter.

Alle kostnader ved bilholdet, utenom bøter og forelegg, er som utgangspunkt fradragsberettiget for selskapet. Og yrkesbiler avskrives enten i saldogruppe c eller d.

Men den som kjører yrkesbilen kan fordelsbeskattes på ulike måter dersom vedkommende kjører bilen privat.

Det er kun grønnskiltede yrkesbiler klasse 2 (under 7501 kg) som er berettiget for beskatning av privatbruk.

En hvitskiltet yrkesbil åpner kun opp for sporadisk privat bruk (inntil 10 dager per år eller 1000 km - det første som inntreffer).

Unngå feil ved bruk av yrkesbil

Skaff deg  sjekklisten for å unngå skattesmell på firmabil, yrkesbil og privatkjøring.

Last ned guide

Bil som er eiet/leaset av personlig skatteyter kan regnes som yrkesbil

“Biler som utelukkende brukes til yrkeskjøring og overhodet ikke brukes privat av eier/leaser, heller ikke til kjøring mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser) og/eller besøksreiser til hjemmet, skal anses som yrkesbil uansett kjørelengde. Dette gjelder uavhengig av biltype.”

Dersom bilen du bruker i yrket, og eier privat, er en av følgende biler, er det en yrkesbil uavhengig av kjørelengde:

  • lastebil med totalvekt på 7,5 tonn eller mer

  • buss med mer enn 15 passasjerplasser

  • bil som er registrert for ni passasjerer eller mer såfremt den brukes i kjøreordning organisert av arbeidsgiver for transport av ansatte på arbeidsreise og ikke brukes privat utover arbeidsreise

  • bil som det er fastsatt forbud mot å benytte til annen privatkjøring enn arbeidsreise

Dersom bilen du eier privat, ikke er en av de som er nevnt over, inkludert buss med 15 passasjerplasser eller mindre, og den brukes i yrket, vil den i praksis kun regnes som en yrkesbil dersom minst ett av vilkårene nedenfor er oppfylt:

  • all yrkeskjøring utgjør minst 6000 km kjørt per bil per år (forholdene over en treårsperiode bør legges til grunn), eller

  • yrkesbruken utgjør den overveiende del av den totale bruken

Bil som er eiet/leaset av personlig skatteyter, som ikke regnes som yrkesbil, er definert som privatbil

Når bilen ikke fyller vilkårene for å være yrkesbil, behandles den skattemessig som privatbil. Dette gjelder selv om bilen brukes noe i yrket.

Bil som er eiet/leaset av et foretak, og som arbeidstaker disponerer privat, er definert som firmabil

Er du ansatt i et foretak og kjører en bil som er eid eller leaset av foretaket, og som stilles til disposisjon for deg i arbeidsforholdet, regnes denne bilen som en firmabil. En firmabil sees på av Skatteetaten som en fordel på lik linje med lønnsinntekt, og du får et ekstra inntektspåslag etter nærmere regler. (Er du selvstendig næringsdrivende og benytter bil i næring, må du følge reglene for yrkesbil.)

Mer om de skattemessige sidene ved yrkesbil, privatbil og firmabil i neste bloggartikkel.

Opplysningene i denne artikkelen er hentet fra Skatteetaten.

Sjekk priser