< Tilbake til hovedside skatt

Bedriftseier

Her har vi samlet skatteinformasjon som er aktuelt å vite for deg om er bedriftseier

Oppfølging av kjørebok – KONTROLLANSVAR

Det er arbeidsgivers ansvar å kontrollere at kjørebøkene er korrekte og at ikke private turer er oppgitt som yrkesreise. Og du må også rette opp ved eventuelle feil i de ansattes kjørebøker.

De fleste arbeidsgivere har bilinstrukser hvor det er tydelig at ansatte ikke kan benytte arbeidsgivers bil til private formål. Det mange arbeidsgivere ikke er klar over er at slike instrukser eller avtaler ikke skal tillegges stor vekt, med mindre arbeidsgiver har tilfredsstillende kontroll på at bilene ikke benyttes privat.

Her har med andre ord arbeidsgiver et kontrollansvar. Og om arbeidsgiver ikke har tilfredsstillende kontroll, vil også arbeidsgiver løpe en betydelig økonomisk risiko dersom kontrollmyndighetene avdekker at ansatte har benyttet arbeidsgivers bil til private formål.

Utfordringen for arbeidsgiver er at man er ansvarlig for ansattes private bruk selv om man ikke kjenner til den. Man er pålagt å ha tilfredsstillende kontroll, og dersom ansatte benytter arbeidsgivers bil uten arbeidsgivers viten har man ikke det.

Behov og formål

Det er lovpålagt  etter arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven å opplyse de ansette om at det er installert en kjørebok i bedriftens biler. Ved å sette et formål for bruk av kjørebok . På ABAX har vi gode rutiner for personvern og vi hjelper deg gjerne med dette.

Som arbeidsgiver har du informasjonsplikt ved innføring av elektronisk kjørebok i virksomheten. Dette er det mange som ikke vet og konsekvensene kan bli kostbare i form av store bøter i 100 000-klassen.

Full firmabilbeskatning

Dersom man har et tjenstlig behov for, og disponerer en varebil klasse 2 eller mindre lastebil under 7 501 kg, kan denne beskattes som en firmabil, med en vesentlig reduksjon på bilens nyprisverdi.

Dersom føreren ikke har et tjenstlig behov for bilen kan ikke modellen benyttes. Eksempelvis vil ikke en daglig leder som utfører jobben sin på kontoret ha et tjenstlig behov for en større bil for å utføre jobben sin.

Dersom man beskatter bilen som firmabil med reduksjon på nyprisverd, er det ikke behov for elektronisk kjørebok. 

De færreste bedrifter ønsker at de ansatte skal benytte denne modellen. Når ansatte går fra yrkesbil til firmabil vil antall private turer økes som igjen vil øke kostnadene for arbeidsgiver

Modellen blir oftest brukt av ansatte som har hatt firmabil tidligere. De vil fortsatt ha firmabil, men nå med store besparelser på skatten.

Mobilapp

I tillegg til at en elektronisk kjørebok sporer alle turene til yrkesbilen, har vi i tillegg en app som gjør det enkelt å administrere bilflåten

Har du ikke lastet ned ABAX Driver - app? Gjør det her

Download admin app
Download Admin app Android
App video

Konsekvenser

En kjørebok er avgjørende for å kunne dokumentere at du har brukt bilene rettmessig etter kemnerens krav.

Hvor dyrt kan et bokettersyn bli?

Skattetaten krever at du lagrer informasjon fra dine kjørebøker 5 år tilbake i tid, men det normal ved bokettersyn er at kemneren sjekker 3 år tilbake, og her kan det bli dyrt. Bilens listepris som ny er utgangspunktet for sjablong beskatningen. Her endres prisnivået årlig.

Kontakt meg 

En av våre ansatte vil kontakte deg på nummerert du oppgir

Ring meg

BILTYPER

I arbeidslivet i Norge er det 3 forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype må forholde seg til forskjellig lovverk.


PRIVATBIL

Ansatte som benytter privatbil i arbeid mottar kjøregodtgjørelse. Denne er hovedsakelig skattefri, men kan også være skattepliktig.


FIRMABIL

Ansatte som benytter seg av firmabil betaler skatt for å benytte denne privat. Det er en fast sum basert på bilen pris som ny. 


YRKESBIL

Skal som hovedregel kun benyttes i arbeid. Kan i noen tilfeller benyttes privat mot at det beskattes med en kilometersats per kjørte kilometer. Alle biltyper kan klassifiseres som en yrkesbil, men biltype avgjør hva bilen kan brukes til utover yrkeskjøring.Yrkesbiler deles inn i 2 typer. Den ene typen kan benyttes til privatkjøring mot beskatning per kjørte kilometer, den andre kan kun brukes til sporadisk privat bruk.
 

YRKESBIL TIL DISPOSISJON

Varebil klasse 2, eller er en lastebil med egenvekt under 7 501 kg. Denne bilen kan benyttes til privat bruk mot beskatning per kjørte kilometer.
Alternativt kan bilen beskattes som firmabil, med reduksjon på bilens nyprisverdi.

YRKESBIL TIL DISPOSISJON FOR YRKESKJØRING

Biler som ikke oppfyller kravene nevnt ovenfor kan ikke benyttes til privat bruk utover sporadisk privat bruk. Dersom denne biltypen benyttes til privat utover sporadisk bruk, skal bilen beskattes som en firmabil.
Varebil klasse 2, eller er en lastebil med egenvekt under 7 501 kg. Bruk av en slik bil innebærer ingen beskatning når den kun benyttes til yrkeskjøring.

Dersom bilen benyttes privat, kan man benytte en av to modeller for beskatning: 

 1.     Beskatning per kjørte kilometer*, forutsetter dokumentasjon med elektronisk kjørebok.
 2.     Firmabil-beskattning med reduksjon på nyprisverdi 

 

 • Dersom man er avhengig av en større bil for å utføre sitt daglige arbeid, har man et tjenstlig behov for yrkesbil. F.eks. Håndverkere som jobber i felt. Prosjektledere vil ofte ikke ha et tjenstlig behov.


Beskatte per private kilometer

 • Dersom man har et tjenstlig behov for, og disponerer en varebil klasse 2, eller en mindre lastebil under 7 501 kg, kan man beskatte per faktisk kjørte private kilometer.
 • Satsen for beskatningen er 3,40 per kjørte kilometer (lønnspåslag) og forutsetter at dette dokumenteres med en elektronisk kjørebok.
 • Skatte-ABC Bil – privat bruk kap. 3.3: Etter FSFIN § 5-13-1 fjerde ledd kan fordelen fastsettes individuelt etter kilometersats på kr 3,40 for privat kjøring, med krav om dokumentasjon ved elektronisk kjørebok. 

   

Modell for å beskatte per private kilometer


Selv om regelverket åpner for privat bruk av denne type yrkesbil er det opp til arbeidsgiver å avgjøre om bilen skal kunne benyttes privat og eventuelt hvor mye.
Dersom bilen benyttes privat har arbeidstaker ansvar for at kjøreboken er oppdatert. Kjøreboken skal kontrolleres og administreres av arbeidsgiver
Når man kjører yrkesbil er det viktig å kunne skille på hva som er yrkesreise og hva som er privatreise.
 

YRKESREISE ELLER PRIVATE REISER

Biler som ikke oppfyller kravene nevnt ovenfor kan ikke benyttes til privat bruk utover sporadisk privat bruk.
Dersom denne biltypen benyttes til privat utover sporadisk bruk, skal bilen beskattes som en firmabil.
 

Ulike typer reiser

YRKES REISER

 • Skattefrie reiser kun er gjort i sammenheng med en jobb.
 • Reise mellom fast arbeidssted (kontor ) og ikke fast arbeidssted ( som for eksempel en kunde)
 • Hjemreise - en reise mellom ikke fast arbeidssted og hjem  til fast arbeidssted med kort stopp før reisen går videre til kunde som for eksempel når ,man skal hente med deg materialer til oppdraget.
 • Reiser gjort mellom fast arbeidssted og ikke fast sted slik som reise mellom kontor og kunde. 

 
PRIVATE REISER

 • Reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise) og reiser med private formal (hyttetur)
 • Det er privat å komme seg til jobb, og det skal gjøres for egen regning. Dette er en gode som må det må skattes av.
 • Når man bruker yrkesbilen til private reiser skal disse beskattes med et lønnspåslag på 3,50 kr per km som det skal betales skatt av (Man får ikke utbetalt 3,40 per km, det brukes kun for å avregne skatt!)
 • Andre private reiser kan være dersom man kjører en omvei med et privat formål under en yrkesreise, da skal merreisen behandles som privat.

 
SPORADISK PRIVAT BRUK

 • Det er åpninger i regelverket for å låne bil av arbeidsgiver uten at dette må beskattes, såfremt denne bruken er sporadisk.
 • Man kan benytte yrkesbilen til sporadisk bruk maks 10 dager i året eller 1000 km. Den første av disse som inntreffer er førende.
 • Sporadisk bruk av yrkesbil bør dokumenteres med en elektronisk kjørebok. Dette gjelder også for yrkesbiler som ikke er klassifisert som varebil klasse 2.
   

BEREGNE SKATT

Eksempel med satser fra 2021:

Arbeidstakeren disponerer en ett år gammel firmabil med listepris på 350 000 kroner og kjører under 40 000 kilometer i yrket i året.

PERSONBIL*
 Beløp
Grunnlag320.000,-
30% av 325.400,-97.620,-
20% av 24.600,- (350.00-325.400)4.920,-
Fordel firmabil102.540,-

*Eksempelet er hentet fra altinn.
 

VAREBIL KLASSE 2*
 Beløp
Grunnlag350.000- 50% (maks 150.000 = 200.000)
30% av 200.00060.000,-
20% av 00
Fordel av firmabil60.000,-

*Eksempelet er hentet fra altinn.


Bruk av arbeidstakers private bil:

Velger den ansatte å benytte sin private bil i stedet for å ha tilgang på firmabil, kan arbeidstakeren skattefritt motta kilometersats etter tabellen nedenfor.
Dersom det ubetales godtgjørelse som overstiger den skattefrie satsen, vil det det overstivgende beløpet bli en skattepliktig utbetaling. 

SKATTEFRI SATSBELØP
Egen bil uansett kjørelengde og biltype3,50 per km
Egen elbil uansett kjørelengde3,50 per km
Tillegg per passasjer1,00 per km
Tillegg for henger1,00 per km
Tillegg for frakt og utstyr1,00 per km

 

SKATT MED GRØNNE SKILTER

Visste du at det er mulig med individuell verdsetting for varebil klasse 2? Alt du trenger er en elektronisk kjørebok.


Mange bedrifter har skaffet elektronisk kjørebok nettopp for å sikre seg disse besparelsene.  Og under pandemien har det vært mye penger å spare 
 

UTREGNING AV FORDEL

Du kan beregne den skattepliktige fordelen med to alternative modeller:

 • sjablongmodellen som for ordinære firmabiler, men med særskilt bunnfradrag
 • individuell verdsettelse basert på faktisk privat bruk

 

Sjablongmodellen

Dersom du velger sjablongmodellen skal listeprisen reduseres med et bunnfradrag på 50 %, begrenset oppad til kr 150.000.

På denne nedjusterte listeprisen benyttes prosentsatsene etter sjablonreglene:

 • 30 % av listepris inntil kr 325.400 
 • 20 % av overskytende listepris

Dersom yrkesbilen er 3 år eller eldre i hele inntektsåret, skal listeprisen også reduseres med 25 % før man beregner inntektstillegget. Her er det viktig å være klar over at man reduserer først for alder, deretter reduserer man etter den særskilte yrkesbilregelen.

Det er ikke anledning til å få noen ekstra redusering av listepris på grunn av lang kjørelengde (40.000 km.), eller dersom yrkesbilen er en elbil

 

Individuell verdsettelse

Du kan også velge modellen for individuell verdsettelse. Denne metoden innebærer at man skal skattlegges for faktiske private kilometer  med en sats på kr 3,40 per km.

Med private kilometer menes:

 • kjøring mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreiser)
 • annen privat kjøring

For å bruke denne metoden er det et krav at yrkeskjøringen dokumenteres med en elektronisk kjørebok.
All kjøring ut over det som dokumenteres som yrkeskjøring, skattlegges etter satsen over.
 

FAST ARBEIDSSTED

Dersom yrkessjåføren ikke har et fast arbeidssted, vil de allikevel få det dersom følgende kriterier er oppfylt:

 •     Arbeidstaker jobber over 50% av en kalendermåned på ett og samme arbeidssted.
 •     Arbeidstaker har samme arbeidsted i mer enn 10 dager sammenhengende.


Ved et oppdrag på mer en 14 dager er du stort sett alltid innenfor denne regelen.