< Tilbake til hovedside skatt

Skattetips for ansatte

Lurer du på hva du bør kunne som ansatt når det gjelder skatt og din bruk av firmabil?

Skattepliktig kjøring

Dersom din arbeidsgiver tillater deg å bruke bedriftens yrkesbiler privat, ,må du skatte av hver kjøret kilometer.  Her gjelder det å huske at hvitskilta biler kan fort bli dyrt å låne da disse kan bli beskattet som firmabil  da slike biler kun skal benyttes til næring.

Beskatning av private km

Dersom man har et tjenstlig behov for å deponer varebil i klasse 2, eller annen mindre lastebil under 70501 kg må man skatte av faktiske kjørte private kilometer.

Denne satsen er per 2021 på 3,40 kr per kjørte km og blir et lønnspåslag som du må skatte av. Denne kjøringen må dokumenteres i en elektronisk kjørebok, slik som ABAX6S. Det er ditt ansvar som ansatt å påse at du markerer turen som privat, noe som er enkelt å gjøre i ABAX Driver APP.

Hva er et tjenstlig behov?

Et eksempel på tjenstlig behov er for eksempel at bilen, som har grønne skilter, inneholder verktøy som er en forutsetning for å kunne utføre jobben.

Hvor mye kan jeg kjøre privat?

Selv om det er lovlig å bruke varebil klasse 2 privat, er det opp til arbeidsgiver å bestemme hvor mye den ansatte kan låne bedriftens biler til privat kjøring. Årsaken til dette er at bedriften dekker både drivstoff, service og vedlikehold.

Vaktbil og skatt

Dersom du får med deg yrkesbilen hjem som vaktbil er følgende reiser skattefrie:

 • Reise fra jobben og retur etter endt vakt.
 • Alle reiser der du blir kalt ut i tjeneste

Alle private ærend under vaktperioden vil være private.

Unntak -frakt av utstyr

Reise mellom bolig og fast arbeidssted er yrkesreise når arbeidet regelmessig krever at:

 • Frakte arbeidsutstyr, varer
 • Frakten må gjennomføres med bil på grunn av tunge størrelse, eller mengde.
 • Ofte kan dette være å frakte med seg utstyr hjem for å forhindre tyveri med mer.

2.11 Nærmere om reiser hvor arbeidsutstyr medbringes

Reise mellom bolig og fast arbeidssted er yrkesreise når arbeidet regelmessig gjør det påkrevd:

å frakte med seg arbeidsutstyr, varer o.l. på reisen og at frakten må foretas med bil, f.eks. fordi utstyret, varene mv. er tungt og/eller omfangsrikt

Hensyn som gjør det påkrevd å frakte arbeidsutstyr mv. mellom bolig og arbeidssted, kan være at det ikke er lagringsmuligheter på arbeidsstedet, eller at lagring der er for usikkert med hensyn til tyveri, hærverk mv. Slikt hensyn kan også være at skattyter regelmessig må vedlikeholde utstyret og utfører dette hjemme utenfor arbeidstid. 

Fare for tyveri av eller hærverk mv. på selve bilen, kan imidlertid ikke påberopes som grunnlag for å anse kjøringen mellom hjemmet og arbeidsstedet som yrkeskjøring.

Sporadisk privat bruk 

 • Det er åpninger i regelverket for å låne bil av arbeidsgiver uten at dette må beskattes, såfremt denne bruken er sporadisk.
 • Man kan benytte yrkesbilen til sporadisk bruk maks 10 dager i året eller 1000 km. Den første av disse som inntreffer er førende.
 • Sporadisk bruk av yrkesbil bør dokumenteres med en elektronisk kjørebok. Dette gjelder også for yrkesbiler som ikke er klassifisert som varebil klasse 2.

Kalendermåned regelen

Dersom arbeidstaker jobber den overveiende del (over 50%) av en kalendermåneden på et arbeidssted, vil dette arbeidsstedet være arbeidstakerens faste arbeidssted.

Eksempelvis er det 21 arbeidsdager i januar, arbeidsstedet vil da bli fast dersom arbeidstakeren jobber 11 dager eller mer på det arbeidsstedet.

Jobbes det over 50% av arbeidsdagen på et sted, anses det som en arbeidsdag. 

10 dagers regelen

Dersom arbeidstaker jobber over 10 sammenhengende dager på et arbeidssted vil arbeidsstedet bli fast. Reisen mellom hjem og arbeidsstedet vil derfor bli en skattepliktig arbeidsreise.

Dersom man f.eks. jobber på et annet prosjekt den 10. dagen, vil mønsteret brytes og dagene telles på nytt.

Det samme gjelder dersom man møter opp på samme arbeidsplass over 10 dager sammenhengende. 

Konsekvenser

Skatteetaten krever at du lagrer informasjon fra dine kjørebøker 5 år tilbake i tid, men det normal ved bokettersyn er at kemneren sjekker 3 år tilbake, og her kan det bli dyrt. Bilens listepris som ny er utgangspunktet for sjablong beskatningen. Her endres prisnivået årlig.

Mobilapp

Som sjåfør søker du opp ABAX Driver APP i apple store eller goolge play.

Det er enkelt å endre turen fra næring til privat, og du har full oversikt selv. Disse turene legges i en gene rapport som bedriftens økonomiavdeling automatisk kan legge på somlønn.

Under turdetaljer kan du fjerne omveier som for eksempel innom barnehagen eller andre turer som skal dekkes privat og ikke kun til næring.

Jeg vil gjerne ha en prat som skatt

En av våre ansatte vil kontakte deg på nummerert du oppgir

Ring meg

BILTYPER

I arbeidslivet i Norge er det 3 forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype må forholde seg til forskjellig lovverk.


PRIVATBIL

Ansatte som benytter privatbil i arbeid mottar kjøregodtgjørelse. Denne er hovedsakelig skattefri, men kan også være skattepliktig.


FIRMABIL

Ansatte som benytter seg av firmabil betaler skatt for å benytte denne privat. Det er en fast sum basert på bilen pris som ny. 


YRKESBIL

Skal som hovedregel kun benyttes i arbeid. Kan i noen tilfeller benyttes privat mot at det beskattes med en kilometersats per kjørte kilometer. Alle biltyper kan klassifiseres som en yrkesbil, men biltype avgjør hva bilen kan brukes til utover yrkeskjøring.Yrkesbiler deles inn i 2 typer. Den ene typen kan benyttes til privatkjøring mot beskatning per kjørte kilometer, den andre kan kun brukes til sporadisk privat bruk.
 

YRKESBIL TIL DISPOSISJON

Varebil klasse 2, eller er en lastebil med egenvekt under 7 501 kg. Denne bilen kan benyttes til privat bruk mot beskatning per kjørte kilometer.
Alternativt kan bilen beskattes som firmabil, med reduksjon på bilens nyprisverdi.

YRKESBIL TIL DISPOSISJON FOR YRKESKJØRING

Biler som ikke oppfyller kravene nevnt ovenfor kan ikke benyttes til privat bruk utover sporadisk privat bruk. Dersom denne biltypen benyttes til privat utover sporadisk bruk, skal bilen beskattes som en firmabil.
Varebil klasse 2, eller er en lastebil med egenvekt under 7 501 kg. Bruk av en slik bil innebærer ingen beskatning når den kun benyttes til yrkeskjøring.

Dersom bilen benyttes privat, kan man benytte en av to modeller for beskatning: 

 1.     Beskatning per kjørte kilometer*, forutsetter dokumentasjon med elektronisk kjørebok.
 2.     Firmabil-beskattning med reduksjon på nyprisverdi 

 

 • Dersom man er avhengig av en større bil for å utføre sitt daglige arbeid, har man et tjenstlig behov for yrkesbil. F.eks. Håndverkere som jobber i felt. Prosjektledere vil ofte ikke ha et tjenstlig behov.


Beskatte per private kilometer

 • Dersom man har et tjenstlig behov for, og disponerer en varebil klasse 2, eller en mindre lastebil under 7 501 kg, kan man beskatte per faktisk kjørte private kilometer.
 • Satsen for beskatningen er 3,40 per kjørte kilometer (lønnspåslag) og forutsetter at dette dokumenteres med en elektronisk kjørebok.
 • Skatte-ABC Bil – privat bruk kap. 3.3: Etter FSFIN § 5-13-1 fjerde ledd kan fordelen fastsettes individuelt etter kilometersats på kr 3,40 for privat kjøring, med krav om dokumentasjon ved elektronisk kjørebok. 

   

Modell for å beskatte per private kilometer


Selv om regelverket åpner for privat bruk av denne type yrkesbil er det opp til arbeidsgiver å avgjøre om bilen skal kunne benyttes privat og eventuelt hvor mye.
Dersom bilen benyttes privat har arbeidstaker ansvar for at kjøreboken er oppdatert. Kjøreboken skal kontrolleres og administreres av arbeidsgiver
Når man kjører yrkesbil er det viktig å kunne skille på hva som er yrkesreise og hva som er privatreise.
 

YRKESREISE ELLER PRIVATE REISER

Biler som ikke oppfyller kravene nevnt ovenfor kan ikke benyttes til privat bruk utover sporadisk privat bruk.
Dersom denne biltypen benyttes til privat utover sporadisk bruk, skal bilen beskattes som en firmabil.
 

Ulike typer reiser

YRKES REISER

 • Skattefrie reiser kun er gjort i sammenheng med en jobb.
 • Reise mellom fast arbeidssted (kontor ) og ikke fast arbeidssted ( som for eksempel en kunde)
 • Hjemreise - en reise mellom ikke fast arbeidssted og hjem  til fast arbeidssted med kort stopp før reisen går videre til kunde som for eksempel når ,man skal hente med deg materialer til oppdraget.
 • Reiser gjort mellom fast arbeidssted og ikke fast sted slik som reise mellom kontor og kunde. 

 
PRIVATE REISER

 • Reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise) og reiser med private formal (hyttetur)
 • Det er privat å komme seg til jobb, og det skal gjøres for egen regning. Dette er en gode som må det må skattes av.
 • Når man bruker yrkesbilen til private reiser skal disse beskattes med et lønnspåslag på 3,50 kr per km som det skal betales skatt av (Man får ikke utbetalt 3,40 per km, det brukes kun for å avregne skatt!)
 • Andre private reiser kan være dersom man kjører en omvei med et privat formål under en yrkesreise, da skal merreisen behandles som privat.

 
SPORADISK PRIVAT BRUK

 • Det er åpninger i regelverket for å låne bil av arbeidsgiver uten at dette må beskattes, såfremt denne bruken er sporadisk.
 • Man kan benytte yrkesbilen til sporadisk bruk maks 10 dager i året eller 1000 km. Den første av disse som inntreffer er førende.
 • Sporadisk bruk av yrkesbil bør dokumenteres med en elektronisk kjørebok. Dette gjelder også for yrkesbiler som ikke er klassifisert som varebil klasse 2.
   

BEREGNE SKATT

Eksempel med satser fra 2021:

Arbeidstakeren disponerer en ett år gammel firmabil med listepris på 350 000 kroner og kjører under 40 000 kilometer i yrket i året.

PERSONBIL*
 Beløp
Grunnlag320.000,-
30% av 325.400,-97.620,-
20% av 24.600,- (350.00-325.400)4.920,-
Fordel firmabil102.540,-

*Eksempelet er hentet fra altinn.
 

VAREBIL KLASSE 2*
 Beløp
Grunnlag350.000- 50% (maks 150.000 = 200.000)
30% av 200.00060.000,-
20% av 00
Fordel av firmabil60.000,-

*Eksempelet er hentet fra altinn.


Bruk av arbeidstakers private bil:

Velger den ansatte å benytte sin private bil i stedet for å ha tilgang på firmabil, kan arbeidstakeren skattefritt motta kilometersats etter tabellen nedenfor.
Dersom det ubetales godtgjørelse som overstiger den skattefrie satsen, vil det det overstivgende beløpet bli en skattepliktig utbetaling. 

SKATTEFRI SATSBELØP
Egen bil uansett kjørelengde og biltype3,50 per km
Egen elbil uansett kjørelengde3,50 per km
Tillegg per passasjer1,00 per km
Tillegg for henger1,00 per km
Tillegg for frakt og utstyr1,00 per km

 

SKATT MED GRØNNE SKILTER

Visste du at det er mulig med individuell verdsetting for varebil klasse 2? Alt du trenger er en elektronisk kjørebok.


Mange bedrifter har skaffet elektronisk kjørebok nettopp for å sikre seg disse besparelsene.  Og under pandemien har det vært mye penger å spare 
 

UTREGNING AV FORDEL

Du kan beregne den skattepliktige fordelen med to alternative modeller:

 • sjablongmodellen som for ordinære firmabiler, men med særskilt bunnfradrag
 • individuell verdsettelse basert på faktisk privat bruk

 

Sjablongmodellen

Dersom du velger sjablongmodellen skal listeprisen reduseres med et bunnfradrag på 50 %, begrenset oppad til kr 150.000.

På denne nedjusterte listeprisen benyttes prosentsatsene etter sjablonreglene:

 • 30 % av listepris inntil kr 325.400 
 • 20 % av overskytende listepris

Dersom yrkesbilen er 3 år eller eldre i hele inntektsåret, skal listeprisen også reduseres med 25 % før man beregner inntektstillegget. Her er det viktig å være klar over at man reduserer først for alder, deretter reduserer man etter den særskilte yrkesbilregelen.

Det er ikke anledning til å få noen ekstra redusering av listepris på grunn av lang kjørelengde (40.000 km.), eller dersom yrkesbilen er en elbil

 

Individuell verdsettelse

Du kan også velge modellen for individuell verdsettelse. Denne metoden innebærer at man skal skattlegges for faktiske private kilometer  med en sats på kr 3,40 per km.

Med private kilometer menes:

 • kjøring mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreiser)
 • annen privat kjøring

For å bruke denne metoden er det et krav at yrkeskjøringen dokumenteres med en elektronisk kjørebok.
All kjøring ut over det som dokumenteres som yrkeskjøring, skattlegges etter satsen over.
 

FAST ARBEIDSSTED

Dersom yrkessjåføren ikke har et fast arbeidssted, vil de allikevel få det dersom følgende kriterier er oppfylt:

 •     Arbeidstaker jobber over 50% av en kalendermåned på ett og samme arbeidssted.
 •     Arbeidstaker har samme arbeidsted i mer enn 10 dager sammenhengende.


Ved et oppdrag på mer en 14 dager er du stort sett alltid innenfor denne regelen.