ABAX

Slik kan telematikk redusere de vanligste trafikkulykkene

En flåteadministrators ansvarsområder kan virke uendelige, fra å føre tilsyn med alle kjøretøy, sjåfører og tilhørende eiendeler til å ha en sentral operativ rolle i virksomheten. I tillegg spiller flåteansvarlige en avgjørende rolle når det gjelder å sikre sjåførenes helse, sikkerhet og føreradferd.

Anna Edwards
toy cars crashing into each other pink green yellow

Med dette ansvaret følger behovet for å håndtere risikoer og utfordringer knyttet til kjøring og håndtere årsakene til og resultatene av ulykker. Ved å forstå disse årsakene og iverksette effektive tiltak kan flåteansvarlige redusere antall ulykker, redusere erstatningsansvaret og beskytte både sjåførene og flåten.

De 7 viktigste årsakene til trafikkulykker

Flåteledere spiller en viktig rolle når det gjelder å ivareta sjåførenes sikkerhet og redusere risikoen for ulykker. Det er bedriftens ansvar å implementere noen viktige strategier og rutiner for å redusere risikoen for ulykker.

  • Aggressiv kjøring: En stor andel av dødsulykkene i trafikken skyldes aggressiv atferd, som hyppige filskift, manglende avstand og for høy hastighet. Ved hjelp av insentiver og poengsystemer kan flåteledere skape en kultur preget av tålmodighet og respekt for medtrafikanter, oppmuntre til defensiv kjøring og sørge for løpende overvåking og tilbakemelding på sjåførenes atferd.  

  • For høy fart: For høy fart er en viktig årsak til ulykker, noe som øker risikoen for kollisjoner og reduserer sjåførenes evne til å reagere på uventede situasjoner. Ifølge det svenske Trafikverket kan opptil 50 liv reddes hvert år hvis alle sjåfører holder fartsgrensen. Flåtesjefer bør understreke viktigheten av å overholde fartsgrensene, jevnlig overvåke sjåførenes atferd og vurdere å implementere løsninger for fartsovervåking for å sikre at sjåførene overholder reglene. .

  • Tretthet: Rapport fra Transportøkonomisk institutt viser til at hele 36% av yrkesjåfører har opplevd å duppe av eller sovne bak rattet. Tretthet svekker dømmekraften, reduserer reaksjonstiden og øker sannsynligheten for ulykker. Flåtesjefer kan bekjempe tretthetsrelaterte ulykker ved å innføre retningslinjer for håndtering av tretthet, oppmuntre til hvilepauser under lange kjøreturer og fremme sunne søvnvaner blant sjåførene.  

  • Uoppmerksomhet: En av de vanligste årsakene til trafikkulykker er ulike former for distraksjoner, hele 22% av ulykker kommer nettop av uoppmerksomhet*. Alle trafikanter, uansett transportmiddel, kan bli distrahert av for eksempel mobiltelefon, lydanlegg i bilen og passasjerer.  Flåteadmin bør sørge for at sjåførene bruker handsfree og understreke viktigheten av å følge bedriftens sikkerhetsregler. 

  • Uerfarne sjåfører: Manglende erfaring, utilstrekkelig opplæring eller utilstrekkelig kunnskap om trafikkregler og sikker kjøring bidrar til ulykker (15% i følge en politirapport*). Dette gjelder særlig blant unge eller nyutdannede sjåfører. Bedriftene bør prioritere opplæring og utviklingsprogrammer for å forbedre sjåførenes ferdigheter og kunnskaper. 

  • Dårlige værforhold: Vanskelige værforhold, som regn, snø eller tåke, kan påvirke kjøresikkerheten betydelig og forårsake flere dødsulykker hvert år. Flåtadmin bør gi sjåførene opplæring i sikker kjøring under ulike værforhold og vurdere å bruke værvarslingssystemer som gir sanntidsoppdateringer og hjelp til ruteplanlegging når sjåførene er ute på veien. 

  • Fyllekjøring: Det er ulovlig å kjøre i ruspåvirket tilstand. I følge politiets rappor for årsaker og skyld ved dødsulykker i 2022 er Sovning og rus 9% og 8% av ulykkene. Flåtadmin bør fremme en kultur for sikker kjøring, men også ha muligheten til å gjennomføre regelmessige alkohol- og narkotikatester for å ivareta sikkerheten. 

Hvis du vil vite mer om hvordan teknologi kan forbedre flåtesikkerheten og redusere ulykkesrisikoen, kan du utforske ABAX' flåtestyringsløsninger. Våre avanserte telematikkløsninger og verktøy for oppfølging av føreratferd kan gi flåteadministratorer innsikt i sanntid, hjelpe dem med å ta informerte beslutninger og fremme et tryggere kjøremiljø.  

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe virksomheten din med å redusere risiko, kostnader og administrasjonstid?

Kilde: https://www.politiet.no/globalassets/tall-og-fakta/trafikk/analyse-av-dodsulykkene-i-2022.pdf