ABAX

Hva er privatkjøring og hva er yrkeskjøring?

Når vi snakker om privat kjøring kontra yrkeskjøring, har det ikke noe å si hvem som eier bilen. Grunnen til at det er viktig å vite forskjellen på privat kjøring og yrkeskjøring er at de to utløser ulik beskatning. Enkelt forklart må du som personlig skatteyter skatte av privat kjøring, og ikke av yrkeskjøring.

Marie Lislott
Hva er privatkjøring og hva er yrkeskjøring?

Yrkeskjøring er all kjøring som foretas av hensyn til jobb

Yrkeskjøring er kjøring som inngår i utøvelsen av selve yrket, herunder kjøring i virksomhet. Har du som skattyter et yrkesopphold med overnatting, vil kjøring hjem og tilbake i en helg også være yrkeskjøring, selv om du ikke utfører arbeid på hjemstedet. Imidlertid kan kjøring også være en såkalt besøksreise når du under et yrkesopphold kjører hjem. Mer om besøksreise i neste avsnitt.

Man regner følgende reiser som yrkeskjøring:

 • reise/kjøring mellom bosted/hjem og ikke-fast arbeidssted

 • reise/kjøring mellom fast arbeidssted og ikke-fast arbeidssted 

 • reise/kjøring mellom ikke-faste arbeidssteder

En såkalt arbeidsreise (mer om arbeidsreise i neste avsnitt) skal også regnes som yrkeskjøring dersom den oppfyller minst ett av disse kriteriene:

 • Du reiser fordi du må bo utenfor hjemmet på grunn av virksomheten din (gjelder ikke besøksreiser til hjemmet)

 • Du reiser til et arbeidssted der du arbeider inntil 10 dager i inntektsåret

 • Du reiser mellom bosted og fast arbeidssted i forbindelse med videre reise som er yrkeskjøring (gjelder bare dersom du oppholder deg på arbeidsstedet i kort tid, og ikke utfører alminnelig arbeid under oppholdet – tilsvarende gjelder returreise)

 • Du reiser og yrket gjør det ofte nødvendig for deg å ta med arbeidsutstyr i bilen

 • Du reiser fra stedet du oppholder deg, til fast arbeidssted, fordi det var nødvendig å tilkalle deg utenom vanlig arbeidstid. I mange tilfeller snakker vi her om vakt. En vaktbil kan tas med hjem en fredags ettermiddag for vakt. Men, all kjøring som gjøres i privat ærend skal også her beskattes. Skatt tar ikke hensyn til responstid.

 • Du reiser mellom fast arbeidssted og et oppmøtested der oppdragsgiveren din sørger for å transportere deg videre til sokkelinnretning, fartøy eller utlandet

Kjører du en omvei mellom hjemmet og arbeidsstedet fordi du skal hente post for virksomheten, eller gjøre annet i forbindelse med virksomheten, regner du den korteste veien fra hjemmet til arbeidsstedet som arbeidsreise. Den strekningen du har kjørt som overstiger den korteste veien mellom hjem og arbeidssted regner du som yrkeskjøring.

Privat kjøring er all kjøring som ikke er yrkeskjøring

Som privatkjøring regnes all kjøring som ikke anses som yrkeskjøring, herunder kjøring mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise), og kjøring mellom hjem og sted for pendleropphold med overnatting (besøksreise). Kjøring mellom hjem og fast arbeidssted anses normalt som privatkjøring selv om bilen brukes i yrket i løpet av dagen. 

Hva er en arbeidsreise?

En arbeidsreise er en betegnelse for reise/kjøring mellom bolig og fast arbeidssted, eller reise/kjøring mellom faste arbeidssteder, eller reise/kjøring mellom bolig eller arbeidssted og undervisningssted hvor det ytes undervisning.

Hva er en besøksreise?

En besøksreise er en betegnelse for reise/kjøring mellom hjem og sted for pendleropphold med overnatting utenfor hjemmet, når arbeidstakeren skal returnere til arbeidsstedet og reisen hovedsakelig har private formål. Reise/kjøring mellom hjemmet og oppmøtested for transport til og fra fast arbeidssted på sokkelinnretning mv., er også besøksreise selv om viderereisen fra oppmøtestedet til det faste arbeidsstedet er en yrkesreise.

Sporadisk bruk av arbeidsgivers bil regnes ikke skattemssig som privat kjøring.

Sporadisk privat bruk av arbeidsgivers bil skal ikke regnes som privat kjøring og utløse fordelsbeskatning for skattyter. Den private bruken anses som sporadisk når:

 • bruken ikke overstiger 10 kalenderdager per år, og

 • samlet privat årlig kjørelengde ikke overstiger 1 000 kilometer

Begge vilkår må være oppfylt for at bruken skal anses som sporadisk. Om ett av vilkårene ikke er oppfylt er det privat kjøring, og det utløser fordelsbeskatning på vanlig måte.

Ved anvendelse av grensen på 10 dager vil det avgjørende være antall påbegynte døgn skattyter har brukt bilen. Har skattyter lånt bilen, anses den å være brukt også dager der den står parkert. Om skattyter f.eks. låner bilen i 11 dager for å reise på hyttetur, vil grensen på 10 dager være overskredet selv om bilen har stått parkert ved hytta mesteparten av tiden.

Når det oppstår tvil om kjøring er privat kjøring eller yrkeskjøring

Følgende tekst er sitat fra Skatteetatens Skatte-ABC 2024.

Ved uenighet mellom skattyter og skattekontoret om hvorvidt en bil er brukt privat eller ikke, må skattekontoret foreta en fri bevisvurdering av alle foreliggende opplysninger i saken og legge det mest sannsynlige faktum til grunn. Ved vurderingen av sannsynligheten for at en bil er brukt privat, vil bl.a. følgende momenter være av betydning

 • hvor bilen er parkert utenom arbeidstiden (hos arbeidstaker eller hos arbeidsgiver)

 • antall førerkort i familien

 • type og antall andre biler til disposisjon

 • privatbilen(e)s stand og kjørt distanse

 • yrkesbilens stand og kjørt distanse vurdert opp mot den typen virksomhet hvor bilen brukes

 • familiesammensetning

 • privatboligens beliggenhet

 • yrkesbilens egnethet til privatkjøring

En riktig ført kjørebok som redegjør for den totalt utkjørte distanse i løpet av året, og som viser at all kjøring er yrkeskjøring, må tillegges stor vekt.

Det kan ikke legges stor vekt på utsagn fra/avtale med f.eks. arbeidsgiver om at skattyteren ikke har tillatelse til å kjøre bilen privat, med mindre arbeidsgiveren har hatt tilfredsstillende kontroll med at den faktisk ikke er brukt privat.

SJEKK PRIS

Det er ikke avgjørende at skattyteren selv ikke har førerkort dersom bilen faktisk er brukt privat, f.eks. at skattyters nærstående har benyttet bilen. Det er heller ikke avgjørende at skattyteren har annen bil til disposisjon privat. Heller ikke kan det tillegges avgjørende vekt at det oppbevares verktøy eller lignende i bilen.

Opplysningene i denne artikkelen er hentet fra Skatteetatens Skatte-ABC 2024