ABAX

Arbeidsgiver vant frem

Silje Engebretsen

Da er dommen i saken fra i fjor sommer om GPS-overvåkning falt. Retten konkluderer med at oppsigelsen er berettiget, og den tidligere ansatte må tilbakebetale lønn for uberettiget overtid, samt dekke saksomkostninger på kr. 280.000 pluss mva, og nesten 27.000 for utgifter til parter og vitner.

Jeg finner ikke dommen overraskende, men stusset litt på at ikke arbeidstaker fikk erstatning siden noen av bevisene var innhentet ulovlig via GPS. Fra omtalen i bl.a. VG kan man imidlertid lese at det forut for innhenting av GPS-bevisene var det gitt flere advarsler, samt at andre ansatte i selskapet også avga vitnemål som støttet arbeidsgivers fremstilling.

Basert på dette finner jeg det sannsynlig at GPS-beviset ikke var avgjørende for utfallet, men at arbeidsgiver sannsynligvis ville vunnet saken også uten dette.

Men tingretten er også helt klare på at arbeidsgiver har brutt Personopplysningsloven ved å innhente GPS-beviset. Nå var dette forholdet ikke en del av denne saken, men det er sannsynlig at det komme en rettssak til hvor arbeidsgiver settes på tiltalebenken for brudd på Personopplysningsloven. Personopplysningsloven har en strafferamme på bøter eller inntil ett års fengsel.

Advokat Kjetil Edvardsen fra Fagforbundet mener det er to store tapere i denne saken, hans klient og personvernet. Dette må jeg si meg uenig i. Det er ingen tvil om at klienten har tapt, men ikke personvernet.

Realiteten i saken er at arbeidstaker har svindlet sin arbeidsgiver. Dette er han dømt for, og det er ikke noe urimelig i det. Jeg ser det som meget positivt at retten ikke godtar at man kan bruke personvern som et argument for å unngå konsekvensene av ulovligheter man har begått.

Om personvernet taper vil være avhengig av utfallet av en eventuell sak om dette. Denne saken har ikke vært fremmet for en domstol enda, men jeg forventer at Datatilsynet sørger for at så skjer.

PS: Det er foreløpig ikke tatt stilling til om dommen skal ankes, den er med andre ord ikke rettskraftig enda.