fleet management system

Kalustonhallinnan järjestelmän edut


Haluatko tietää lisää eduista, joita kalustonhallintajärjestelmän käyttö voi tuoda kone- tai ajoneuvokalustosi hallintaan? Olemme koonneet alla oleviin kohtiin tietoa eduista, joita kalustonhallintaratkaisun lisääminen osaksi päivittäisiä kalustoon liittyviä rutiineja voi tarjota.

Mitä on kalustonhallinta?

Kalustonhallinta voidaan määritellä prosessiksi, jonka avulla yritykset voivat seurata ja hallita kaikkia ajoneuvo- ja konekalustoon ja muihin resursseihin liittyviä tietoja. Kalustovastaavien vastuulla on varmistaa, että kaluston käyttö tapahtuu tehokkaasti, aikataulussa ja budjetin sallimissa rajoissa.

He voivat valvoa kalustoon liittyvää toimintaa ja tehdä kalustoresurssien hallintaa ja reititystä sekä ajoneuvojen hankintaa ja poistoa koskevia päätöksiä.

Ajoneuvojen ja koneiden hankinta

Yritykset voivat hankkia ajoneuvo- ja konekalustoa pääasiassa kahdella tavalla: ostamalla tai leasing-sopimuksella.   

Ostaminen

Tätä hankintatapaa käytettäessä yritys ostaa ajoneuvokaluston suoraan jälleenmyyjältä, huutokaupasta tai itsenäiseltä myyjältä. Monet autonvalmistajat ja jälleenmyyjät tarjoavat alennuksia yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita suurempien ajoneuvomäärien ostamisesta kerralla.

Leasing

Jos ajoneuvot tai koneet hankitaan leasing-järjestelyä käyttäen, yritys allekirjoittaa leasing-sopimuksen ajoneuvot omistavan organisaation tai yrityksen kanssa. Tämä sopimus kattaa kaikki leasing-järjestelyn ehdot, kuten kuukausimaksut, huoltoa koskevat vaatimukset, kilometrirajoitukset ja leasing-järjestelyn keston. 

Kalustoresurssien hankkiminen leasing-sopimuksella alentaa useimmissa tapauksissa kuukausittaisia kustannuksia, ja kalusto on mahdollista päivittää muutaman vuoden välein.

Vihreä kalusto

Ilmastonmuutos on noussut viime vuosina entistä enemmän suuren yleisön tietoisuuteen, ja monet yritykset ovat alkaneet siirtyä bensiinin ja dieselin kaltaisia fossiilisia polttoaineita käyttävästä kalustosta ympäristöystävällisempiin vaihtoehtoihin, kuten sähköajoneuvoihin.

Sähkökäyttöisten ajoneuvojen ja koneiden määrä kasvaakin jatkuvasti. "Vihreämpien" ajoneuvo- tai konekalustovaihtoehtojen harkitsemiseen on useita syitä. Tehokkaasti hallitun vihreän kaluston elinkaarikustannukset voivat olla huomattavasti alhaisemmat, ja vihreämpään kalustoon siirtyminen vähentää korkeiden polttoaineen hintojen vaikutuksia.

Vihreät ajoneuvot vähentävät lisäksi merkittävästi kaluston päästöjä, ja ne tarjoavat siten välittömän ja tehokkaan tavan pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä.
Myös yrityksen julkisuuskuvan parantaminen saattaa olla riittävän hyvä syy harkita vihreää kalustoa. Lisäksi on tärkeää huomata, että vireillä oleva lainsäädäntö voi pakottaa kuljetusalan investoimaan vihreämpiin kalustovaihtoehtoihin.  

Varmista yrityksen kasvu vihreämmällä ajokalustolla

Kaluston seuranta GPS-paikannuksen avulla

Eräs kalustonhallinnan suurimmista edistysaskelista on ollut kaluston seurannan ja erityisesti satelliittipaikannusjärjestelmiin (GPS) perustuvan ajoneuvojen ja koneiden reaaliaikaisen seurannan yleistyminen. Tällainen seuranta mahdollistaa suoraan ajoneuvosta ohjelmistoalustalle lähetettäviin tietoihin perustuvat reaaliaikaiset päivitykset ja hälytykset. 

Kalustonhallinnan tärkeimpiä tavoitteita ovat tehokkuuden parantaminen ja käyttökustannusten alentaminen. GPS-paikanninlaitteet ja kalustonvalvonta mahdollistavat monien eri kalustoosi liittyvien tietojen seuraamisen: 

 • Resurssien sijainti

 • Ajoreitit

 • Tyhjäkäyntiaika

 • Kuljettajan tila (liikkeellä, pysäköitynä tai tyhjäkäynnillä)

 • Kartalla näytettävät poikkeustilanteet (voimakkaat jarrutukset, jyrkät käännökset tai nopeat kiihdytykset)

 • Käyttö huoltosuunnitelman perustana
   

White van idling

Lisätietoa tyhjäkäynnistä ja päästöjen vähentämisestä

Perävaunujen seuranta – rahdin seuranta 

Perävaunujen seurantapalvelu virtaviivaistaa kalustosi käytön. Suunnittele reitit, opi historiallisista reiteistä ja analysoi lastausajat geofence-alueita käyttäen kalustosi määrästä riippumatta.

Telematiikkaratkaisu muuntaa monimutkaiset tiedot helppotajuisiksi ohjeiksi, joiden pohjalta on helppo toimia. Kalustosi käyttöä parantavat tiedot ovat luotettavia ja reaaliaikaisia.

Turvallisuus ja riskienhallinta 

Kalustonhallintajärjestelmä voi myös parantaa kalustosi turvallisuutta tieliikenteessä ja rakennustyömailla. Ratkaisun käyttö mahdollistaa vaarallisen ajokäyttäytymisen, kuten voimakkaiden jarrutusten tai jyrkkien käännösten tunnistamisen ja näyttämisen kartalla.

Ajotapaa koskevat tiedot tarjoavat yritykselle mahdollisuuden tutkia poikkeustilanteet esimerkiksi tieliikenneonnettomuuden tapahtuessa.

Kaluston käyttäjien kouluttaminen

Järjestelmät on suunniteltu parantamaan työturvallisuutta, asiakaspalvelua ja kehittämään liiketoimintaa. Jotta nämä edut saadaan käyttöön mahdollisimman kattavasti on järjestelmän käyttäjien kouluttaminen yrityksille ensiarvoisen tärkeää.

ABAX is keeping track of data privacy

Lue lisää ABAXin tietosuojasta

Ajoneuvojen kuljettajille ja koneiden käyttäjille tulisi tarjota koulutusmahdollisuuksia. Pakollisten ja vapaaehtoisten koulutusohjelmien säännöllinen tarjoaminen on hyödyllinen tapa pitää kuljettajat ajan tasalla alan trendeistä ja yrityksen ohjeistuksista, kuten kuljettajia koskevista säännöistä. Jatkuvasti käynnissä oleva käytännönläheinen ja teoreettisen koulutusohjelmien yhdistelmä takaa, että kuljettajat käyttävät kalustoa turvallisesti ja tehokkaasti. 

Monet ratkaisut tarjoavat mahdollisuuden kuljettajien ajotavan kehittämiseen. Kalustonhallinta tarjoaa sekä kuljettajalle että hänen esimiehelleen tietoa ajotavan kehittymisestä sekä liikennekäyttäytymisestä.

Kalustovastaavat ja vaatimustenmukaisuus

Tietosuojaa koskevien lakisääteisten vaatimusten noudattaminen on tärkeää, jotta asiat hoidetaan työntekijöiden näkökulmasta asianmukaisesti. Tarkista palvelua valitessasi, että tietojenkäsittely tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti ja että palveluntarjoaja voi auttaa sinua määrittämään seurantaratkaisun oikeat käyttötarkoitukset.

Lue lisää siitä, kuinka ABAX hallitsee yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja tietosuojaa

Hyvin organisoitu huolto takaa turvallisuuden

Monet kaluston käyttäjiin kohdistuvista riskeistä voitaisiin välttää, jos koneet pidettäisiin moitteettomassa kunnossa. Huoltojen ja tarkastusten toteutumisen seuraaminen ei ainoastaan ehkäise onnettomuuksia ja tapaturmia, mutta myös vähentää odottamattomia korjauskuluja ja lyhentää aikaa, jonka kalusto on poissa käytöstä. Kaikkien kuljettajien tulisi lisäksi tietää käyttämiensä ajoneuvojen turvallisuuteen ja hätätilanteisiin liittyvien laitteiden sijainti, ja heidän tulisi osata käyttää näitä laitteita oikein.

Turvallinen toimintakulttuuri

Turvallisen toimintakulttuurin juurruttaminen on eräs tärkeimmistä asioista, jonka voit tehdä kalustovastaavana. Yrityksillä on kaluston osalta omia turvallisuuskäytäntöjään, joiden avulla on helppo parantaa esimerkiksi liikenneturvallisuutta ennaltaehkäisevästi.

Tällaisen käytännön tulisi sisältää esimerkiksi turvavyön käyttöä ja nopeusrajoitusten noudattamista koskevia sääntöjä sekä toimintaohjeita poikkeustilanteissa. Turvallinen toimintakulttuuri voidaan saavuttaa keskittymällä turvallisuuteen organisaation kaikilla tasoilla.

Apu omaisuusrikosten ratkaisuun

Paikannuspalveluita voidaan käyttää onnettomuuden tai varkauden sattuessa ajoneuvojen, työkalujen ja koneiden paikantamiseen. Ohjelmiston avulla voidaan seurata ajoneuvon tai muun resurssin luvatonta käyttöä projektin, rakennustyömaan tai minkä tahansa muun maantieteellisen alueen ympärille määritettyjen geofence-aitojen avulla. 

Suojaako paikannus resurssejasi ja koneitasi?

Kaluston huollon hallinta ja seuraaminen

Kaluston huolto-ohjelma pitää yleensä sisällään määräajoin suoritettavat tarkastus-, huolto- ja korjaustyöt, joiden tavoitteena on resurssin käytettävyysajan maksimoiminen. Hyvin toteutettu kaluston huolto-ohjelma on erinomainen tapa hallita riskejä, varmistaa turvallisuus ja minimoida kulut.

Kaluston puutteellinen hoito ja ylläpito johtavat tilanteisiin, joissa resursseja ei ole mahdollista käyttää turvallisesti. Huollon laiminlyönti ei ainoastaan vaaranna työntekijöiden turvallisuutta, vaan se voi myös johtaa korvaus- ja oikeudenkäyntikuluihin, jos jokin menee vikaan.

Huolto voidaan jakaa kolmeen pääryhmään 

1. Ennaltaehkäisevä huolto

Tämä huoltotyyppi keskittyy ajoneuvon tai koneen yleiseen kunnossapitoon ja mahdollisten tulevien ongelmien tunnistamiseen. Se auttaa pitämään silmällä resurssien yleistä kuntoa.

2. Määräaikainen huolto

Tämä huoltotyyppi keskittyy ennaltaehkäisevän huollon tavoin töihin, jotka suoritetaan säännöllisesti. Määräaikaisten huoltojen välit riippuvat koneen tai ajoneuvon tyypistä.

3. Korjaava huolto

Kuten jo nimestä voi päätellä, korjaava huolto ei ole määräaikaista eikä sitä voida suunnitella tai ennakoida. Mittavaa korjaavaa huoltoa vaativat ongelmat ovat vältettävissä ihanteellisessa tilanteessa telematiikkaratkaisun tarjoamien tietojen ja asianmukaisen ennaltaehkäisevän ja määräaikaisen huollon avulla. 
Kaluston seuranta ja valvonta helpottaa huomattavasti ennaltaehkäisevän huoltosuunnitelman laatimista koko kalustolle. 

Miten tämä liittyy kustannussäästöihin?

Yritys menettää rahaa ja mahdollisuuksia kustannussäästöihin, jos esimerkiksi kaivinkoneen moottorille tarvitsee suorittaa yllättäviä huoltotöitä. Suunnittelemattomat huollot ovat itsessään kalliita, ja koneen seisominen käyttämättömänä ja korvaavan hankkiminen tilalle maksaa vielä enemmän.

Rutiininomaiseen ennaltaehkäisevään huoltoon sisältyy:

 • Huoltotehtävät sisältävä tarkistuslista, jonka sisältö perustuu ajoneuvo- ja konekohtaisiin vaatimuksiin. 

 • Huoltoaikataulu, joka osoittaa, koska nämä tehtävät pitää suorittaa. 

 • Järjestelmä, jonka avulla käyttäjät voivat kirjata vaivattomasti tarkastusten tiedot ja ajoneuvoja ja koneita koskevat valitukset. 

 • Säännöllisesti järjestettävät kaluston tilaa käsittelevät kokoukset. 

 • Yrityksen tai kolmannen osapuolen palveluksessa olevat koulutetut asentajat, jotka suorittavat korjaukset ja huollon. 

 • Testaus, tarkastus, voitelu, puhdistus, kulutusosien vaihto ja muut tarvittavat tehtävät. 

Paranna kalustosi tehokkuutta ja reititystä

Auta kuljettajiasi välttämään liikenneruuhkat ja mahdolliset viivytykset hyödyntämällä sijainti-, kellonaika- ja viikonpäiväkohtaisia historiallisia liikennetietoja. Useimmat telematiikkaratkaisut sisältävät historialliset reitit, jotka tarjoavat ihanteellisen perustan tulevien reittien suunnittelemiseen ja tehokkuuden parantamiseen.

Ajoneuvojen ja koneiden huollon ja käytön optimointi

Kalustonvalvontaa voidaan käyttää kaluston ennaltaehkäisevän huolto-ohjelman laadintaan, käyttöönottoon ja ylläpitoon. Automatisoidun järjestelmän käyttöönotto säästää aikaa ja vaivaa.

Automatisoitu telematiikkajärjestelmä kykenee keräämään kaikki kalustoon liittyvät tiedot, mukaan lukien ajoneuvon sijainnin, kuljettajan ajotapaa koskevat tiedot, ajoneuvon tilan ja moottorin diagnostiikan. Kerättyjä ja tallennettuja tietoja käytetään helposti saatavilla olevien raporttien tarjoamiseen kalustovastaaville ja asentajille.  

Kalustonhallintaa helpottavat raportit 

Raportit ovat kriittisen tärkeä osa kalustonhallintaa, sillä ne auttavat sinua yrityksesi käytettävissä olevien ajoneuvo-, kone- ja työkaluresurssien hallinnassa. Määräaikaiset raportit mahdollistavat olennaisimpien tietojen lähettämisen automaattisesti suoraan sähköpostiisi.

Lisätietoa raporteista

Miksi ottaa käyttöön kalustonhallinta järjestelmä? 

Kalustonhallintaohjelmisto seuraa ja analysoi kalustosi käyttöä ja optimoi kaiken kalustoosi liittyvän. Tulevaisuuden haasteisiin valmis telematiikkaratkaisu mahdollistaa kuljettajien kouluttamisen, kaluston seurannan, huollon ja turvallisuuden parantamisen, riskien vähentämisen, kaikkiin tilanteisiin varautumisen ja riskienhallinnan parantamisen.

Seurantaratkaisun tulisi tarjota kaikki useimmin tarvittavat tiedot saman käyttöliittymän kautta, jolloin tärkeimmät vertailukelpoiset tiedot ovat aina nopeasti käden ulottuvilla.