Ukens spørsmål - Lite egnet for privat bruk

Som jeg skrev i mitt forrige blogginnlegg, kan man bruke yrkesbilen til å kjøre arbeidsreiser dersom bilen er «lite egnet for privat bruk». Ukens spørsmål er derfor; Hva er kriteriene for at en bil skal være lite egnet for privat bruk?

Om bilen i liten grad er egnet til privat bruk vil i de fleste tilfeller bero på en helhetsvurdering hvor det må tas hensyn til flere forhold. Ligningens ABC lister opp følgende kriterier som de viktigste:

– Bilens størrelse og vekt tillegges betydning. Jo større og tyngre bilen er, desto lettere vil bilen kunne karakteriseres som i liten grad egnet til privat bruk. Det må imidlertid ses hen til bilens beskaffenhet. Visse biltyper er konstruert og utstyrt på en måte som gjør de godt egnet til privat bruk til tross for at de er forholdsvis store og tunge.

– Biltyper som varevogn, pick-up o.l. er ikke i seg selv i liten grad egnet til privat bruk. Andre biler med dominerende lasteplan vil ofte i liten grad være egnet til privat bruk. Det må her foretas en konkret vurdering hvor det ses hen til de øvrige momentene.

– Biler som inneholder faste innredninger og store mengder av verktøy/utstyr, vil ofte i liten grad være egnet til privat bruk. Det må imidlertid vurderes om innredningen er lett å demontere og/eller om verktøyet/utstyret er lett å fjerne. Hvis bilen kun har lasteplan og det av den grunn er nødvendig å ha verktøy/utstyr av et visst omfang inne i førerhuset, taler dette for at bilen i liten grad er egnet til privat bruk.

– En bil som etter ombygging, bare har sitteplass til føreren, vil i utgangspunktet i liten grad være egnet til privat bruk.

– Spesialbiler av typen renovasjonsbiler, tankbiler mv. vil aldri være egnet til privat bruk.

– Smuss, lukt og støy er forhold som kan tale for at bilen i liten grad er egnet til privat bruk. Dersom setene i kupe/førerhus jevnlig må dekkes til for å unngå at fører/passasjer får flekker på klærne, vil dette være et tungtveiende moment.

– Ved vurderingen av om bilen er egnet til privat bruk, kan det til en viss grad ses hen til bilens alder og slitasjegrad.

Hvorvidt bilen er lite egnet eller ikke, er en vurdering man må ta for hver enkelt bil i bedriften. Vi i ABAX oppfordrer alle våre kunder til å gjøre dette skriftlig og med referanser til kriteriene som listet ovenfor. Ettersom dette er en vurderingssak, kan det være at skatteetatens saksbehandler har en annen vurdering av bilens egnethet til privatkjøring en din bedrift har. Derfor vil en skriftlig vurdering være meget viktig for bedriftens argumentasjon ved et eventuelt bokettersyn.