Aeldre-bilmodeller-foermaansbeskattas-ocksaa-ta-hjaelp-av-skatteraadgivning-hos-ABAX.jpg

Skal transport gjøres overflødig?

Dette virker jo fullstendig utopisk, da et moderne samfunn er avhengig av effektive transportsystemer for varer og personer. Men hvorfor er det da slik at styrende myndigheter fører en politikk som minner om en avvikling av transportsystemene i dette landet?

Den senere tids hendelser når det gjelder jernbanenettet minner mest om en velregissert såpeopera. Samferdselsminister Ragnhild Meltveit Kleppa og Jernbaneverkets direktør Elisabeth Enger har i fellesskap kommet frem til at jernbanedriften i Norge kan betegnes som i "forfall", og at infrastrukturen er i ferd med å ramle sammen. Elisabeth Enger sier at situasjonen for jernbanen er mye verre enn selv hun trodde, og at statsråden er blitt grundig informert. Det er feil og mangler ved skinnegang, strømføring og sikkerhetsopplegg. Det er vel det meste av hva et jernbanenett består av.

For meg så ville en slik erkjennelse måtte resultere i strakstiltak, økte bevilgninger og sterkere satsning på vedlikehold og investeringer. Men her tenker tydeligvis Jernbaneverkets direktør og statsråden anderledes. Elisabeth Enger er villig til å gå så langt som til å erkjenne at det må brukes noe mer penger på vedlikehold. Statsråden er imidlertid klar på at "Mer penger blir det ikke!". Dermed må det kuttes enda mer i investeringene - og forfallet fortsetter. Dette gjør selvfølgelig at sikkerheten blir stadig dårligere. Det var en alvorlig ulykke i Oslo for kort tid tilbake, og den manglende satsningen varsler at det kan komme flere.

Jeg velger å ikke ta toget!

Hva så med veinettet? Det er jo det eneste reelle alternativet til jernbanen. Det er nedslående å måtte erkjenne at situasjonen her om mulig er enda verre. Når det gjelder riks- og fylkesveier er konklusjoenen i en nylig publisert rapport: "Store deler av riksveinettet holder ikke mål, særlig når det gjelder sikkerhet. Stort behov for drifts- og vedlikeholdsløft. Veiene innfrir ikke dagens standarder." Samme rapport estimerer at kostnaden for å få til en positiv fremdrift beløper seg til astronomiske 700 mrd kroner. Samtidig foreslår finansminster Sigbjørn Johnsen å øke milliardetterslepet på samferdsel ytterligere.

Vi har et jerbanenett som er bekreftet å være i forfall og et veinett som ikke holder mål. Dette i et såkalt moderne samfunn hvor effektiv transport og kommunikasjon er en viktig bærebjelke.

Det er et gjennomgripende forfall i norsk infrastruktur generelt, ikke minst når det gjelder veinett og jernbane.

Dette er tydeligvis erkjent av bestemmende myndigheter, men det bekymringsfulle er at de samme myndigheter tydeligvis aksepterer at slik skal det være, og styrer deretter.

Det spørs om ikke transport med hest og kjerre vil få en ny vår!