Omlegging av fastsettelse av skattefritak for kjøregodtgjørelse

I "alle år" har det vært slik at Statens Satser for kjøregodtgjørelse danner grunnlag for hvilket beløp som er skattefri godtgjørelse for bruk av egen bil i jobb. Det vil regjeringen nå ha slutt på.

Kanskje er det urettferdig, men jeg blir litt skeptisk når myndighetene vil endre på måten skattefritaket for kjøregodtgjørelse fastsettes på. I forslaget til statsbudsjett for 2011, som ble fremlagt i går, argumenteres det for en "Teknisk frikobling av skattereglene fra statens regulativer".

Dette innebærer at hva partene i arbeidslivet kommer frem til i lønnsoppgjøret som godtgjørelse for bruk av egen bil, ikke uten videre vil videreføres som skattefri godtgjørelse. Hva som er skattefritt skal fremover ivaretas av Skattedirektoratets årlige takseringsregler.

Argumentasjonen for endringen er god, da man ser et prinsippielt problem i at et skattefritak fastsettes av partene i næringslivet og ikke av Finansdepartementet.

Nå skal riktignok regelverket utarbeides først, men vi kan fort komme i den situasjon at det oppnås enighet om nye godtgjørelsessatser ved lønnsoppgjøret, og at et eventuelt tillegg da blir skattepliktig frem til neste statsbudsjett vedtas og skattefrie satser blir justert.

Min skepsis utløses allikevel i første omgang av at det i samme forslag til statsbudsjett hevdes at kjøregodtgjørelsen innebærer et tap for staten, ved at det skattefrie beløpet er for høyt. Det står å lese:

"Ifølge statistikk over kostnader ved bilhold er de gjennomsnittlige variable kostnadene ved bruk av egen mellomstor dieselbil i overkant av 2 kroner per km. Differansen mellom statens satser og de reelle, variable kostnadene utgjør en skatteutgift på i størrelsesorden 1 910 mill. kroner i 2011."

Her kan man fort mistenke en målsetning om å senke, eller fryse, det skattefrie beløpet for kjøregodtgjørelse, for å hente inn igjen et “tap" på nesten to milliarder kroner.

Problemet i logikken rundt dette “tapet" er at man ser ensidig på de variable kostnadene ved bruk av egen bil. Det at mange faktisk må anskaffe en bil grunnet behov i jobb ser man borti fra. Jeg har tidligere argumentert for en heving av gjeldende satser, basert bl.a. på analyser fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). I forslaget som nå er kommet ser jeg en fare for at myndighetene vil gå motsatt vei.

Nå skal man imidlertid ikke ta sorgene på forskudd, men det er grunn til å være oppmerksom. I første runde vil Regjeringen ikke endre satsene, så 2011 vil være ganske forutsigbart. Men jeg ser med spenning fram til neste lønnsoppgjør i staten hvor statens satser blir justert.