Skatterevision-paa-servicebil.jpg

Nå er det på tide igjen – har du oversikt på bilbruken?

Den 31/1 er fristen for å innrapportere ansattes skattepliktige fordeler for fjoråret. De fleste bedrifter har gode rutiner og systemer for å sende inn lønns og trekkoppgaver, men får man med alt?

Når det gjelder rene lønnsytelser er dette som regel oversiktlig og blir rapportert korrekt, men også andre fordeler skal med slik som fri telefon, fri avis og fordel ved bruk av arbeidsgivers bil.

Dersom ansatte har avtale om firmabil skal arbeidsgiver beregne hva fordelen er, og innrapportere dette under kode 118-A. Og så lenge det foreligger avtale om fri bil er dette også som regel greit. Tilsvarende skal ansatte som kun benytter arbeidsgivers bil mellom hjem og fast arbeidssted, og bilen er lite egnet til privat bruk, innrapporteres en fordel pr. kilometer under kode 135-A.

Men hva med ansatte som benytter arbeidsgivers bil privat uten at arbeidsgiver er klar over det?

På dette punktet er det store mørketall. Det er anslått, basert på spørreundersøkelser, at det unndras ca. 3,74 milliarder kroner fra beskatning hvert år ved denne type bruk. Derfor har dette fått et stadig økende fokus fra kontrollmyndighetene.

De fleste arbeidsgivere har bilinstrukser hvor det er tydelig at ansatte ikke kan benytte arbeidsgivers bil til private formål. Det mange arbeidsgivere ikke er klar over er at slike instrukser eller avtaler ikke skal tillegges stor vekt, med mindre arbeidsgiver har tilfredsstillende kontroll på at bilene ikke benyttes privat. Her har med andre ord arbeidsgiver et kontrollansvar. Og om arbeidsgiver ikke har tilfredsstillende kontroll, vil også arbeidsgiver løpe en betydelig økonomisk risiko dersom kontrollmyndighetene avdekker at ansatte har benyttet arbeidsgivers bil til private formål. Kontrollansvaret fremkommer bl.a. av Lignings-ABC kapittel Bil – privat bruk pkt. 5.4.

Utfordringen for arbeidsgiver er at man er ansvarlig for ansattes private bruk selv om man ikke kjenner til den. Man er pålagt å ha tilfredsstillende kontroll, og dersom ansatte benytter arbeidsgivers bil uten arbeidsgivers viten har man ikke slik kontroll.

Om denne teksten gjør deg usikker på om du har kontroll eller ikke, så er det på tide å ta tak i problemstillingen. Fristen for innrapportering er 31/1 – hvert år.