Abax-day2-MRakke-109.jpg

Holdningsendring på gang

Jeg er mye ute hos bedrifter og holder foredrag for de ansatte om skatteregler, personvern og elektroniske kjørebøker. Dette har jeg gjort på jevnlig basis siden 2007. I en del selskaper har det vært ganske stor motstand fra de ansatte ved innføring av elektroniske kjørebøker. Motstanden har i første rekke gitt seg uttrykk gjennom argumentasjon i forhold til personvernet.

I løpet av de siste månedene har jeg imidlertid registrert en ganske stor holdningsendring. Det er stadig oftere at ansatte i selskapene presser på internt for å få innført systemet. Viktigheten av personvernet er ikke redusert, men det er gjennomgående en tillit til at dette blir håndtert på en god måte. Samtidig er bevisstheten rundt de farer man har rent skattemessig ved manglende dokumentasjon på bilbruk blitt høyere.

Jeg har lenge hevdet at det er tre grupper ansatte som argumenterer mot elektronisk kjørebok. Argumentene er de samme, men årsaken bak er forskjellig.

  • Den første gruppen er oppriktig bekymret for sitt personvern. Dette skal man ta på alvor, og håndtere de personvernmessige tingene på en ordentlig måte og i henhold til lovverket.
  • Den andre gruppen misliker systemet da de ikke lengre kan benytte bilen privat. Dette kan det imidlertid ikke argumenteres for, og derfor benyttes personvernargumentet også her.
  • Den tredje gruppen misliker systemet da de ikke lengre kan benytte arbeidsgivers bil til svart arbeid på kveldstid og i helg.

Når argumentene kommer kan det være vanskelig å vite hvilken gruppe den som argumenterer tilhører, men det spiller til syvende og sist ingen rolle. Personvernspørsmålet må håndteres på en ordenlig måte uavhengig av årsaken til argumentet.

Men i det siste er det færre og færre som argumenterer i mot. Jeg tror dette skyldes at alle gruppene blir mindre. Dersom arbeidsgiver bryter personopplysningsloven vil dette få konsekvenser. Saken i Avfallsservice viser dette ganske tydelig. Det gjør at tilliten til at personmvernet ivaretas øker.

Risikoen ved å snyte på skatten, enten ved å bruke arbeidsgivers bil privat eller til svart arbeid, er økende. Skattemyndighetene har satt inn større ressurser på disse områdene, og dermed reduseres argumentasjonen mot systemet også av denne grunn.

Jeg ser det som positivt at man ønsker trygghet for at lover og regler følges. Dette stiller økte krav til leverandør og arbeidsgiver, og bidrar til å sikre at man opptrer i henhold til gjeldende lovverk. Jeg ser det også som meget positivt at det i større og større grad er samstemmighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om innføring av denne type systemer, spesielt siden systemene skal sikre både arbeidsgiver og arbeidstaker.