Fascinerende ineffektivitet

Jeg har tilbragt to dager på Norvegkonferansen i Trondheim. Dette er en konferanse for bomselskaper i Norge, som organiseres av Norvegfinans. Norvegfinans er en interesseorganisasjon for bomselskapene i Norge, og har pt. 47 medlemmer.

Så langt er alt vel og bra, men det jeg reagerer på er hvordan innkreving av bompenger i Norge er organisert. Det kan tas en lang debatt om bompenger som sådan, men det skal jeg la ligge nå.

I Norge er det slik at for å få bygget en ny bompengefinansiert vei så må dette være forankret lokalt, og vedtas på Stortinget. Det er lokale ildsjeler rundt om i Norge som klarer å få samlet lokalmiljøer om veiprosjekter, og igangsatt disse. Som regel er lokalpolitikerne sterkt involvert og engasjert i disse prosessene. Dersom man lokalt klarer å skapt en folkevilje for bompengefinansiering av en hardt tiltrengt vei, kan man gå til Stortinget og få godkjent dette og også få bevilget statlige midler til deler av finansieringen.

Denne prosessen er på mange måter god, med unntak av en tragisk lang saksbehandlingstid. Planleggingsfasen for slike prosjekter har i gjennomsnitt en varighet på ca. 10 år. Dernest kommer byggeperioden som gjerne varer tre til fem år. Dette resulterer i at på det tidspunkt veien er ferdig er denne ofte allerede overbelastet.

Men planleggingen er heller ikke mitt hovedtema her, men organiseringen av prosessen. Det som skjer når man igangsetter et veiprosjekt er at man oppretter et selskap som skal drive igjennom prosessen. I dette selskapet ansettes en liten administrasjon, og styret består ofte av lokale politikere. I en initiativ fase kan dette virke fornuftig, da det er viktig med lokalkunnskap og lokal forankring. Men det som skjer litt lengre frem i tid er at dette selskapet går over til å bli et driftsselskap for bomstasjonene, og skal stå for drift og vedlikehold av bomstasjonene, samt innkreving av bompenger.

Da har man endt opp med at lokale ildsjeler som får igangsatt et veiprosjekt blir sittende å drive et bomselskap. Jeg kan ikke se at det å drive et bomselskap på noen måte er kjernekompetansen til en politiker.

Dersom dette hadde vært et enkeltstående tilfelle ville det vært greit nok, men dette skjer konsekvent ved nesten hvert eneste nye bompengefinansiert veianlegg. Dermed har vi i dag 47 bomselskaper over det ganske land. I tillegg til en interesseorganisasjon som skal organisere samarbeid mellom disse bomselskapene og fremme deres felles interesser.

Det innebærer at man må bygge opp 47 forskjellige administrasjoner, sørge for 47 miljøer med den samme fagkompetansen, ha 47 forskjellige drifts- og vedlikeholdsorganisasjoner etc. Og det er da jeg blir fasinert av hvordan det er mulig å organisere seg så lite effektivt. Bomselskapene er i utgangspunktet offentlig eide selskaper, da burde det være en felles offentlig organisering.

Det diskuteres nå på politisk hold om man skal effektivisere bomselskapene ved bare å ha et selskap pr. fylke. Det ville jo innebære en forbedring, men hvorfor kan man ikke nøye seg med et selskap for hele landet? Da kan man ha en felles administrasjon, til en brøkdel av kostnaden. Man må selvfølgelig ha vedlikehold av bomstasjonene lokalt, men det kan organiseres felles for å skape synergier og bedre effektivitet.

De lokale selskapene har en misjon, men kun frem til veien er vedtatt og man går fra en initiativfase til en bygge- og driftsfase. På det tidspunkt bør de lokale selskapene avvikles slik at politikeren kan fortsette med politikk og ikke administrere bomselskaper.

Vi leser stadig i avisene om at andelen av de betalte bompengene som går til administrasjon av innkrevingen er altfor høy. Vel, noe av årsaken kan nok ligge i det som er beskrevet her.

Skatt tema sider

BILTYPER

I arbeidslivet i Norge er det 3 forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype må forholde seg til forskjellig lovverk.


PRIVATBIL

Ansatte som benytter privatbil i arbeid mottar kjøregodtgjørelse. Denne er hovedsakelig skattefri, men kan også være skattepliktig.


FIRMABIL

Ansatte som benytter seg av firmabil betaler skatt for å benytte denne privat. Det er en fast sum basert på bilen pris som ny. 


YRKESBIL

Skal som hovedregel kun benyttes i arbeid. Kan i noen tilfeller benyttes privat mot at det beskattes med en kilometersats per kjørte kilometer. Alle biltyper kan klassifiseres som en yrkesbil, men biltype avgjør hva bilen kan brukes til utover yrkeskjøring.

Yrkesbiler deles inn i 2 typer. Den ene typen kan benyttes til privatkjøring mot beskatning per kjørte kilometer, den andre kan kun brukes til sporadisk privat bruk.
 

YRKESBIL TIL DISPOSISJON

Varebil klasse 2, eller er en lastebil med egenvekt under 7 501 kg. Denne bilen kan benyttes til privat bruk mot beskatning per kjørte kilometer.
Alternativt kan bilen beskattes som firmabil, med reduksjon på bilens nyprisverdi.

YRKESBIL TIL DISPOSISJON FOR YRKESKJØRING

Biler som ikke oppfyller kravene nevnt ovenfor kan ikke benyttes til privat bruk utover sporadisk privat bruk. Dersom denne biltypen benyttes til privat utover sporadisk bruk, skal bilen beskattes som en firmabil.
Varebil klasse 2, eller er en lastebil med egenvekt under 7 501 kg. Bruk av en slik bil innebærer ingen beskatning når den kun benyttes til yrkeskjøring.

Dersom bilen benyttes privat, kan man benytte en av to modeller for beskatning: 

 1.     Beskatning per kjørte kilometer*, forutsetter dokumentasjon med elektronisk kjørebok.
 2.     Firmabil-beskattning med reduksjon på nyprisverdi 


•    Dersom man er avhengig av en større bil for å utføre sitt daglige arbeid, har man et tjenstlig behov for yrkesbil. F.eks. Håndverkere som jobber i felt. Prosjektledere vil ofte ikke ha et tjenstlig behov.


Beskatte per private kilometer

 •  Dersom man har et tjenstlig behov for, og disponerer en varebil klasse 2, eller en mindre lastebil under 7 501 kg, kan man beskatte per faktisk kjørte private kilometer.
 •  Satsen for beskatningen er 3,40 per kjørte kilometer (lønnspåslag) og forutsetter at dette dokumenteres med en elektronisk kjørebok.
 •  Skatte-ABC Bil – privat bruk kap. 3.3: Etter FSFIN § 5-13-1 fjerde ledd kan fordelen fastsettes individuelt etter kilometersats på kr 3,40 for privat kjøring, med krav om dokumentasjon ved elektronisk kjørebok. 

   

Modell for å beskatte per private kilometer


Selv om regelverket åpner for privat bruk av denne type yrkesbil er det opp til arbeidsgiver å avgjøre om bilen skal kunne benyttes privat og eventuelt hvor mye.
Dersom bilen benyttes privat har arbeidstaker ansvar for at kjøreboken er oppdatert. Kjøreboken skal kontrolleres og administreres av arbeidsgiver
Når man kjører yrkesbil er det viktig å kunne skille på hva som er yrkesreise og hva som er privatreise.
 

YRKES REISE ELLER PRIVATE REISER

Biler som ikke oppfyller kravene nevnt ovenfor kan ikke benyttes til privat bruk utover sporadisk privat bruk. Dersom denne biltypen benyttes til privat utover sporadisk bruk, skal bilen beskattes som en firmabil.

YRKES REISER

 

 •    Reise mellom fast arbeidssted (kontor ) og ikke fast arbeidssted ( som for eksempel en kunde)
 •    Hjemreise - en reise mellom ikke fast arbeidssted og hjem  til fast arbeidssted med kort stopp før reisen går videre til kunde som for eksempel når ,man skal hente med deg materialer til oppdraget.

 
PRIVATE REISER

 

 •    Reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise) og reiser med private formal (hyttetur)
 •    Når man bruker yrkesbilen til private reiser skal disse beskattes med et lønnspåslag på 3,50 kr per km som det skal betales  (Man får ikke utbetalt 3,40 per km, det brukes kun for å avregne skatt!)
 •    Andre private reiser kan være dersom man kjører en omvei med et privat formål under en yrkesreise, da skal merreisen behandles som privat.

 
SPORADISK PRIVAT BRUK

 

 •     Det er åpninger i regelverket for å låne bil av arbeidsgiver uten at dette må beskattes, såfremt denne bruken er sporadisk.
 •     Man kan benytte yrkesbilen til sporadisk bruk maks 10 dager i året eller 1000 km. Den første av disse som inntreffer er førende.
 •     Sporadisk bruk av yrkesbil bør dokumenteres med en elektronisk kjørebok. Dette gjelder også for yrkesbiler som ikke er klassifisert som varebil klasse 2.
   

VAKTBIL OG SKATT

SKATT MED GRØNNE SKILTER

Visste du at det er mulig med individuell verdsetting for varebil klasse 2? Alt du trenger er en elektronisk kjørebok.


Mange bedrifter har skaffet elektronisk kjørebok nettopp for å sikre seg disse besparelsene.  Og under pandeminen har det vært mye penger å spare 
 

UTREGNING AV FORDEL

Du kan beregne den skattepliktige fordelen med to alternative modeller:

 •     sjablonmodellen som for ordinære firmabiler, men med særskilt bunnfradrag
 •     individuell verdsettelse basert på faktisk privat bruk

 

Sjablonmodellen

Dersom du velger sjablonmodellen skal listeprisen reduseres med et bunnfradrag på 50 %, begrenset oppad til kr 150.000. På denne nedjusterte listeprisen benyttes prosentsatsene etter sjablonreglene:

    30 % av listepris inntil kr 325.400 og
    20 % av overskytende listepris

Dersom yrkesbilen er 3 år eller eldre i hele inntektsåret, skal listeprisen også reduseres med 25 % før man beregner inntektstillegget. Her er det viktig å være klar over at man reduserer først for alder, deretter reduserer man etter etter den særskilte yrkesbilregelen.

Det er ikke anledning til å få noen ekstra redusering av listepris på grunn av lang kjørelengde (40.000 km.), eller dersom yrkesbilen er en elbil

 

Individuell verdsettelse

Du kan også velge modellen for individuell verdsettelse. Denne metoden innebærer at man skal skattlegges for faktiske private kilometer  med en sats på kr 3,40 per km.

Med private kilometer menes:

    kjøring mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreiser), og
    annen privat kjøring

For å bruke denne metoden er det et krav at yrkeskjøringen dokumenteres med en elektronisk kjørebok. All kjøring ut over det som dokumenteres som yrkeskjøring, skattlegges etter satsen over.