Er gjeldende regelverk for beskatning av privat bruk av bil foreldet?

Gjeldende regelverk for beskatning av privat bruk av bil begynner å bli gammelt. Skatteberegningen har stadig vært justert, men grensedragningen for privat bruk av bil har stått uendret i en årrekke. Samfunnet og teknologien utvikler seg, men regelverket står stille. Er det på tide med en oppdatering?

Det er flere punkter i regelverket som man kan stille spørsmålstegn ved, men jeg vil her trekke frem reglene for beskatning av arbeidsreise. Arbeidsreise er kjøring mellom hjem og fast arbeidssted. Denne transporten er i utgangspunktet privat, da det å komme seg til og fra arbeid er et privat anliggende. For ansatte som ikke disponerer bil fra arbeidsgiver, må de betale for dette selv. Det er da ikke mer enn rettferdig at ansatte som får dette dekket av arbeidsgiver må betale skatt for denne fordelen. Det er dypt forankret i det rettferdighetsprinsipp skattereglene er bygget på.

Det er imidlertid et men her. Regelen er slik at dersom bilen anses uegnet for privat bruk, kan den ansatte betale skatt for faktisk kjørte kilometer mellom hjem og arbeidssted. Dersom bilen imidlertid anses egnet for privat bruk, vil man bli skattepliktig fullt ut for fri bil selv om man ikke har annen privatkjøring enn mellom hjem og fast arbeidssted. Jeg sliter med å se rettferdigheten i denne regelen.

Det er slik at en varebil i seg selv ikke anses for uegnet til privat bruk, mens en bil som har faste innredninger og/eller store mengder av verktøy og utstyr vil kunne anses for uegnet til privat bruk.

Hvorfor er det slik at fordelen ved å kjøre mellom hjem og fast arbeidssted øker dersom man har et tomt varerom? For den ansatte er det samme transport i begge tilfeller. Denne regelen er etter min oppfatning urimelig, og strider mot det rettferdighetsprinsipp som er omtalt over.

Begrunnelsen bak regelverket kan nok ha vært fornuftig den gang det ble laget. Når man har en bil som er egnet til privat bruk hjemme, er det ikke usannsynlig at den også brukes privat.

Verden har imidlertid gått videre. Det finnes nå enkle måter å kunne dokumentere at bilen faktisk ikke benyttes til annen privatkjøring enn mellom hjem og fast arbeidssted. Det gir grunnlag for å fjerne kravet om at bilen skal anses for uegnet til privat bruk for å unngå beskatning for fri bil. Isteden kan man øke kravet til dokumentasjon for at bilen faktisk ikke er brukt privat.

En slik regelendring vil medføre flere fordeler:

  • Regelverket blir oppfattet som mer rettferdig
  • Regelverket blir enklere å praktisere, ved at man fjerner den skjønnsmessige vurderingen av om bilen er egnet til privat bruk.
  • Det blir enklere for ansatte og bedrift å holde seg innenfor regelverket. I dag er det slik at mange tror de er innenfor regelverket, men ved at skattemyndighetene har en annen vurdering av bilen enn arbeidsgiver, er man allikevel på utsiden.

ABAX vil fremme forslag om at regelverket blir justert på dette punkt.