Morten-Rakke-Thomas-Kvaerner-in-ABAX-office.png

Enig med Skatt Øst for første gang

Av Geir Andre Lie

På onsdag denne uken var jeg invitert til å holde et innlegg på generalforsamlingen til en av våre samarbeidspartnere, sammen med representanter fra Skatt Øst. Og for første gang siden jeg startet med dette for snart 5 år siden var vi faktisk enige om tolkningen i regelverket!

Det har vært mange åpninger for tolkninger i regelverket

Helt frem til 1.1. 2016 har både jeg og våre kunder opplevd at regelverket har vært både for omfattende og gitt for mange åpninger for tolkninger. Hver gang jeg har holdt et informasjonsmøte har det blitt diskusjon rundt «hva er en bil lite egnet for privat bruk», «hvor går grensen for sporadisk bruk», «når har jeg arbeidsreise» osv.

Nye, enklere regler i 2016

Med de nye reglene fra 2016 har grensedragningene blitt vesentlig lettere å forstå, samtidig som det gir sjåførene av yrkesbiler en enklere hverdag ved at de nå faktisk kan betale for de private turene de kjører. Tidligere har det vært slik at dersom yrkesbilen har blitt brukt privat, så skulle man innrapportere bilen som en firmabil og betale i dyre dommer for få private turer.

I år kan man velge å beskatte turene med et lønnspåslag på 3,40 per kjørte kilometer, forutsatt at dette dokumenteres med en elektronisk kjørebok. Bra for de ansatte, og bra for ABAX.

Ny definisjon av yrkesbil

Regelen om «lite egnet for privat bruk» er nå erstattet med en klar definisjon på hva en yrkesbil er. I år klassifiseres en yrkesbil som en varebil klasse 2, har du et tjenstlig behov for og kjører en slik bil, kan du nå velge å betale for de få private turene du måtte kjøre i løpet av et år. En billig forsikring fremfor å risikere etterligning for fri bil!

Det er også satt klare grenser for sporadisk  privat bruk. Benytter man bilen til sporadisk privat bruk maksimalt 1000 km i året fordelt på maksimalt 10 dager, vil denne bruken være skattefri. Krysser man grensen, enten på dager eller kilometer, vil alle turer være skattepliktige med tilbakevirkende kraft. Denne grensesettingen er lett å forholde seg til og også lett å administrere.

Environment Toll Road Van

Tolkning av reglene for arbeidsreiser og fast arbeidssted

Når det kommer til arbeidsreiser og reglene for fast arbeidssted, mente representantene for Skatt at regelverket var klart og lett og forholde seg til. Men det ble raskt tydelig at de ikke hadde erfaring med våre kunders utfordringer når det kommer til oppmøtested.

Ifølge regelverket har du fast arbeidssted der du normalt jobber, der du jobber den overveiende del av en kalendermåned, der du jobber sammenhengende i en periode på mer enn 2 uker eller når du møter opp på samme adresse sammenhengende på en periode på mer enn 2 uker for å hente materialer, oppdrag for dagen e.l.

Dette med kalendermåned er en noe diffus regel. Hva er overveiende del? Satt på spissen kan man jobbe 2 dager på et prosjekt, og 1 dag på forskjellige prosjekt resten av måneden, da vil du jo ha jobbet den overveiende delen der du har vært 2 dager! Jeg har alltid sagt at man i alle fall bør ta de stedene man jobber over 50% av måneden. Dersom man i januar, med 21 arbeidsdager jobber 11 dager på et prosjekt, har man jobbet over 50% på det prosjektet og får dermed et fast arbeidssted og en arbeidsreise mellom hjem og det prosjektet. Det var også Skatt enige i at var den mest logiske tolkningen.

Unntaksregel for arbeidsreiser med frakt av utstyr

Det ligger også en unntaksregel i lovverket som sier at arbeidsreiser (reiser mellom hjem og fast arbeidssted) blir omklassifisert til en yrkesreise når arbeidet regelmessig gjør det påkrevd å frakte med seg varer, utstyr o.l. på reisen og at frakten må foretas med bil fordi utstyret er for tungt eller omfangsrikt. Hensyn som gjør det påkrevd å frakte med seg dette på reisen, kan være at det ikke er lagringsmuligheter på arbeidsstedet eller at lagring er for usikkert med hensyn til tyveri og hærverk.

Denne regelen er igjen åpen for tolkning, og jeg har diskutert opp og i mente med skat tidligere på hva som er «regelmessig» og hvor strengt man skal tolke hensynet til at det MÅ fraktes med bil.

Alle håndverkere frakter regelmessig med seg utstyr, og jeg har alltid satt det på spissen og sagt at alternativet for frakt, er at man må ta kollektivtransport. Det var Skatt også enige i, så omfanget av utstyret må med andre ord ikke være så mye. Når det kommer til lagring, har de færreste håndverkere oppdrag på steder hvor verdier kan sikres tilstrekkelig og vil derfor komme inn under unntaksregelen.

Utstyrskontroll-fra-ABAX-med-bedre-GPS-og-bedre-batterikapasitet.jpg

De fleste havner under unntaksregelen

Det vil da som hovedregel bare være de som jobber på sikrede arbeidsplasser som vil ha problemer med å komme inn under unntaksregelen. Skatt var enig i mine vurderinger og sa at de fleste håndverker nok vil komme inn under dette regelverket, dermed ingen arbeidsreiser og heller ingen skatt!

Jeg har tidligere laget en skatteguide til de nye reglene og Skatt sin presentasjon tok for seg alle momentene i vår skatteguide, med de samme tolkningene av regelverket.

Book en gratis demo

Vi viser deg hvordan ABAX effektiviserer og støtter deg i det daglige arbeidet.

Book en demo