Car driving over a bridge

Bindende forhåndsuttalelser fra Skattedirektoratet

Av Geir Andre Lie

Regelverket rundt bruk av yrkesbil er ofte uklare og åpent for tolkning. Da er det veldig vanskelig for både ansatte og arbeidsgiver å vite om deres tolkning av regelverket er riktig eller ikke. I mange av tilfellene kan vi hos ABAX være behjelpelig med spørsmål rundt regelverket, men selv om vi nok er den bedriften som jobber mest mot skatteregler i forbindelse med yrkeskjøring, kommer også vi til kort av og til. Skal man da være sikker på at man tolker regelverket slik som skattedirektoratet gjør, kan man be om en bindende forhåndsuttalelse.

Hensikten med en bindende forhåndsuttalelse er ifølge skatteetaten.no:

«...å gi skatte- og avgiftspliktige større forutsigbarhet i forhold til framtidige disposisjoner. Dette er et supplement til den alminnelige veiledningsplikten.»

Skatteetaten.no

Forhåndsuttalelser er bindende i fem år

Alle bindende forhåndsuttalelser gjelder i fem år forutsatt at det ikke er gjort endringer i rettsreglene som er lagt til grunn for uttalelsen. Søknaden skal sendes til ditt lokale skattekontor.

Forskjellige tolkninger av regelverket

Vi har kunder som har fått slike forhåndsuttalelser om forskjellige tolkninger av regelverket. Det er alt fra om bilene er egnet til privat bruk eller ikke, grenser mellom privat og yrkeskjøring med mer.

Forhåndsuttalelsene gjelder kun for den som har forespurt om uttalelsen, men kan brukes som veiledning for andre.

looking at tax for vehicles

Dyrt med forhåndsuttalelser

Problemet med forhåndsuttalelser er at det koster penger, mange penger ...

Skatteetaten tar et solid gebyr for å kommentere sitt eget regelverk. Gebyret følger rettsgebyret, og størrelsen avhenger av hvor stor bedriften er. For de som regnes som små foretak etter regnskapsloven § 1-6: åtte ganger rettsgebyret. For andre: femten ganger rettsgebyret.

I kroner og øre betyr det kr 6 880 for små foretak og kr 12 900 for større bedrifter. Men det kan være en god forsikring, for beløpet kan bli vesentlig høyere dersom man blir lignet for fri bil fordi man har feiltolket regelverket!

Veiledende forhåndsuttalelser

Et alternativ kan være å søke om en veiledende forhåndsuttalelse:

Veiledende uttalelser er ikke bindende for Skatteetaten, men gir uttrykk for etatens syn på det aktuelle spørsmål. Uttalelsen er gratis.

Så dersom du er i tvil og ikke jeg eller mine kolleger kan gi et svar, er det mulig å få et konkret svar fra skattedirektoratet, om man betaler godt ...