ABAX

Skatteverket – varför gör ni det enkla så svårt?

Skatteverket bör ha som uppgift att publicera lättförståeliga anvisningar och inte referera till irrelevanta exempel som endast riskeras att missuppfattas.

Fanny Anselin
back of white van on road with mountains in the background

Både vi på ABAX och våra kunder har som ambition att saker och ting ska göras på rätt sätt när det gäller bilkörning och dokumentationen kring detta. Därför kommer vi som utlovat att exemplifiera några av Skatteverkets skrivelser och försöka reda ut vad de egentligen menar. Veckans tema är Skatteverkets beskrivning av tjänsteställe och när undantagsregeln ska gälla (när bostaden ska betraktas som tjänsteställe).

Skatteverkets text avseende detta är formulerad på följande sätt:

Undantagsregeln – arbete under begränsad tid på varje plats 

Om arbetet på varje arbetsplats pågår under en begrän­sad tid enligt de villkor som gäller för vissa arbeten inom byggnads- och anläggningsbranschen eller liknande branscher ska den anställdes bostad anses som tjänsteställe.

Regleringen som gäller för vissa anställda inom byggnads- och anläggningsbranschen är alltså ett undantag från vad som gäller för övriga anställda. För att undantaget ska vara tillämpligt måste uppställda krav vara upp­fyllda. Om du som arbetsgivare betalar ut skattefritt traktamente måste du kunna visa att förutsättningar­na för utbetalningen är uppfyllda.

Även om arbetet under längre tidsperioder förläggs inom ett visst begränsat geografiskt område är bostaden tjänste­stället för anställda i bygg- och anläggningsbranschen under förutsättning att arbetet pågår under en begränsad tid på varje byggarbetsplats.

Skatteverket, Broschyr SKV 353 Utgåva 5

I lagtexten hänvisar man till bygg- och anläggningsbranschen för att exemplifiera ett beteende. Dock överensstämmer inte detta helt och hållet med verkligheten. Nästan 90 % av de jag har träffat ute på vägarna har inte berörts av undantagsregeln utan istället av alternativregeln. I min värld ska Skatteverkets hjälpdokument fungera som en handledning i de svåra frågorna. Att då fortsätta  hänvisa till bygg-  och anläggningsbranschen snarare stjälper än hjälper. Och att sedan lägga till "liknande branscher". Det gör det bara än mer förvirrande.

Vad borde då Skatteverket istället ha gjort? Enligt mitt sätt att se på saken så skulle Skatteverket helt och hållet ha fokuserat på att bara förklara hur och varför man får sitt tjänsteställe definierat på ett visst sätt. Många som arbetar inom bygg- och anläggningsbranschen har i sina anställnings- och/eller kollektivavtal hemmet som sin utgångsposition. Med texten ovan cementerar man tyvärr en av de absolut vanligaste missuppfattningarna avseende hur ens tjänsteställe definieras.

Skatteverket har tagit fram nedanstående bild för att visa vad som är att betrakta som tjänsteresor eller privatresor.

Om Skatteverket konsekvent utgått från denna bild i sina förklaringar så hade det också varit mycket enklare att förstå utan att blanda in specifika branscher. Oavsett vad man har för yrke så är det ingen skillnad på hur man betraktar dessa typer av resor. Det finns heller inga yrkesgrupper som är undantagna från detta. Börjar man sina arbetsdagar med att först åka till kund, arbetsplats eller en leverantör så är detta att betrakta som en tjänsteresa, detsamma gäller även när man avslutar sin arbetsdag. Åker man under dagen in till någon lokal som tillhör arbetsgivaren så är detta också att betrakta som en tjänsteresa. Men det som händer är att om man gör detta mer än en gång per vecka så blir denna lokal ens tjänsteställe.  Detta är det enda som skatteverket hade behövt fokusera på för att kunna ge en enkel och rimlig förklaring till när undantagsregeln träder i kraft. Förklaringen hade inte behövt vara mer komplicerad än att skriva: Om man åker hemifrån och direkt ut till kund, leverantör eller en arbetsplats, där arbetet pågår under en begränsad tid, och inte besöker någon av arbetsgivarens lokaler mer än en gång per vecka i genomsnitt så omfattas man av undantagsregeln. Jag har full förståelse för att lagtexten skrivs med möjlighet till tolkningar eftersom det finns ca 35 000 jurister i Sverige som behöver möjlighet till försörjning. Riktlinjer och information från Skatteverket bör dock skrivas enkelt, tydligt och lättförståeligt. Tyvärr så är det också väldigt svårt att hitta tydliga riktlinjer på vad begränsad tid innebär och när man byter tjänsteställe, denna problematik kommer vi att ta upp i framtida blogginlägg.

Resorna ska dokumenteras med elektronisk körjournal

Skatteverket rekommenderar elektronisk körjournal för att dokumentera bilresor. 

GRATIS SKATTEGUIDE

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?