ABAX

Lös fordonsflottans utmaningar effektivt med data

Fordonsförvaltare måste inta flera roller för att säkerställa effektiv och smidig drift av sitt företag. Ta reda på hur programvara för fordonsförvaltning kan hjälpa dem att utföra sina dagliga uppgifter.

Matias Rodriguez
Ny teknologi i smart mobilitet

Fordonsförvaltare spelar en avgörande roll för att övervaka och hantera en fordonsflotta inom olika branscher, från kurirverksamhet till bygg- och ingenjörsföretag. En grundläggande position inom ett företag kräver att fordonsförvaltare intar flera roller för att säkerställa effektiva och smidiga operationer. Dessutom är förarens välbefinnande och säkerhet en prioritet, samtidigt som olika operativa utmaningar måste hanteras dagligen.

Vad är en fordonsförvaltare ansvarig för?

En fordonsförvaltares uppgift är att säkerställa att fordon alltid körs på ett säkert och effektivt sätt. Ansvarsområdena varierar beroende på organisationen och de specifika fordonsoperationerna och behoven, men de utför vanligtvis följande aktiviteter:

Underhåll av fordonsflottan för att säkerställa att rätt underhåll och skötsel av alla fordon är i ordning. Detta är ett kritiskt ansvar, inklusive att schemalägga regelbundna inspektioner, organisera rutinmässigt underhåll och snabbt åtgärda eventuella reparationer eller driftstopp.
Planering och optimering av rutter som innebär att minimera körsträckan, minska bränsleförbrukningen och förbättra övergripande effektivitet i verksamheten. Fordonsförvaltare måste analysera data och beakta faktorer som trafikförhållanden och leveransscheman för att utveckla effektiva och säkra ruttplaner för sina förare.
 
Fordonsförvaltare är även ansvariga för bränslehantering, vilket innebär övervakning och hantering av bränsleförbrukning. De följer bränsleanvändningen och identifierar områden av ineffektivitet där de kan implementera bränslebesparande strategier.
Förutom att säkerställa att fordon alltid är i bra skick är de även ansvariga för förarhantering och övervakning av förarprestanda. De måste säkerställa att deras förare följer säkerhetsbestämmelser och företagspolicyer samt praktiserar säkerhet på vägarna.
 
Fordonsförvaltare ansvarar även för att spåra och hantera tillgångar inom fordonsflottan, inklusive fordon, utrustning och inventarier.
De måste också säkerställa att efterlevnaden och de reglerande kraven uppfylls. Förvaltare måste hålla sig uppdaterade om relevanta regler, tillstånd och licenser som krävs för fordonsoperationer.
Det ligger inom deras ansvar att hantera fordonsflottans budget och kontrollera kostnader. De måste analysera utgifter, förhandla om avtal med leverantörer och tjänsteleverantörer samt implementera kostnadsbesparande åtgärder.
 
Fordonsförvaltare samlar in och analyserar data relaterad till fordonsprestanda, underhåll, bränsleförbrukning och andra viktiga mätetal. Denna information används för att skapa rapporter och ge insikter till intressenter, vilket möjliggör informerade beslut.
Under det senaste decenniet har rollerna som fordonsförvaltare genomgått betydande förändringar på grund av framsteg inom teknologi, förändrade branschdynamiker och utvecklingen av miljömässiga och reglerande hänsynstaganden. Dessa förändringar har förändrat ansvarsområdena och förväntningarna som ställs på fordonsförvaltare och har lyft dem till strategiska ledare inom sina organisationer.
 
En stor drivkraft bakom denna utveckling är integreringen av teknologi. Fordonsförvaltare har nu tillgång till sofistikerad programvara för fordonsförvaltning, telematiksystem, GPS-spårning och verktyg för dataanalys. Dessa teknologiska framsteg ger realtidsinsyn i fordonsoperationer, vilket möjliggör datadrivna beslut, strömlinjeformade processer och förbättrad övergripande effektivitet.
Det har också funnits en växande betoning på hållbarhet och miljöpåverkan, vilket fordonsförvaltare har behövt anpassa sig till genom att utforska alternativa bränslen, uppta elfordon (EV) och genomföra gröna initiativ. Att utvärdera genomförbarheten och påverkan av övergången till mer miljövänliga fordonsalternativ har blivit en avgörande aspekt av deras roll inom organisationen.
 
Fordonsförvaltare arbetar inte längre isolerat; rollen har utvecklats till att nu kräva strategiskt samarbete med andra avdelningar inom deras organisationer. Deras insatser och insikter efterfrågas under strategisk planering och beslutsprocesser, vilket kräver att de arbetar nära tillsammans med inköp, finans och driftsteam för att anpassa fordonsförvaltningens mål med företagens övergripande affärsmål.

Genom framstegen inom teknologi fordonsförvaltare utvecklats från traditionella operativa roller till att bli strategiska ledare som använder teknologi, data och branschtrender för att optimera fordonsprestanda, förbättra säkerheten, minska kostnader och förhöja den övergripande kundupplevelsen. Detta positionerar fordonsförvaltare som avgörande bidragsgivare till framgången för sina organisationer.

Varför har rollen av programvara blivit så kritisk?

I det moderna landskapet för fordonsförvaltning är data lika med guld. programvara för fordonsförvaltning har blivit kritisk på grund av dess förmåga att effektivt utnyttja och dra nytta av data. Genom att integrera olika datakällor, som telematik, GPS och fordonstestning, ger programvara för fordonsförvaltning chefer realtidsinsyn i deras fordonsflottas prestanda, bränsleförbrukning, underhållsbehov och förarbeteenden. Denna datadrivna metod gör det möjligt för fordonsförvaltare att fatta informerade beslut, optimera rutter, förbättra bränsleeffektivitet och därmed förbättra övergripande operationell effektivitet.

Den information, insikter och data som avancerad programvara för fordonsförvaltning tillhandahåller är ovärderlig för att minska kostnaderna för fordonsförvaltning. Den gör det möjligt för dessa förvaltare att effektivt utföra sina uppgifter genom att analysera och använda mobilitetsdata, som de kan använda för att identifiera områden för förbättring, genomföra bränslebesparande åtgärder och övervaka förarprestanda för att förbättra säkerheten och effektiviteten i sina operationer.

Genom implementeringen av programvara för fordonsförvaltning kan företag sänka sina driftskostnader inom olika områden av fordonsförvaltningen genom att analysera förarbeteenden och övervaka fordonsflottan.

  • Förbättra förarbeteende för att sänka kostnaderna – När det inte kontrolleras kan trafikbrott, olyckor och dåligt förarbeteende öka dina operativa kostnader. Med spårning av förarbeteende kommer programvaran att utlösa automatiska larm för händelser som överhastighet, vilket möjliggör omedelbara åtgärder. Rapporter om förarbeteende kommer att utgöra en utmärkt grund för att coacha och vägleda anställda. Aggressiv körning och överhastighet stod ensamt för 29% av alla dödliga olyckor år 2021 enligt NHTSA. Färre olyckor och skador innebär lägre kostnader för företag.

  • Spara bränsle med data  En förarens påverkan på bränsleeffektivitet kan vara så mycket som nästan 20% - detta nummer är baserat på data från ABAX kundbas. Dåligt förarbeteende som hård acceleration, tomgång, inkonsekventa hastigheter och hård bromsning är vanor som kan övervakas och korrigeras genom att använda fordonsförvaltningsprogramvara.

  • Minska kostnaderna med förebyggande fordonsservice – Användningen av mobilitetsdata kommer att säkerställa att fordon är väl underhållna, vanligtvis med mindre bränsleförbrukning, och förebyggande underhåll kan förhindra driftstopp. Varje gång ett fordon går sönder är det pengar och tid som slösas bort. Med inbyggd fordonsdata kan fordonsförvaltningssystem övervaka realtidslarm för att identifiera mindre problem innan de blir stora, vilket hjälper till att minska kostsamma reparationer och driftsstopp för företaget.

Utbudet av tillgänglig programvara är stort – men är den användbar i isolering?

Fordonsförvaltare får ofta jonglera flera helt separata programapplikationer som hanterar olika aspekter av deras verksamhet. Detta isolerade tillvägagångssätt skapar ineffektivitet och begränsar insynen i den övergripande fordonsprestandan – men det behöver inte vara på detta sätt.

Telematiksystem

Telematiksystem använder GPS-teknologi och ombordssensorer för att samla in och överföra data om fordon och förare. Det används för att övervaka fordonets plats, spåra rutter, analysera förarbeteende och samla prestandadata

Programvara för bränslehantering

Denna programvara hjälper fordonsförvaltare att övervaka och hantera bränsleförbrukning och kostnader. Den spårar bränsleinköp, beräknar bränsleeffektivitet, identifierar bränslerelaterade problem (som stöld eller ineffektivitet) och genererar rapporter för analys.

Programvara för underhållshantering 

Programvara för underhållshantering hjälper till med att schemalägga och följa upp fordonets underhåll och reparationer. Den kan också upprätthålla historik över service, skicka påminnelser för underhållsuppgifter, spåra garantinformation och underlätta hanteringen av underhållsbudgetar

Programvara för ruttplanering

Programvara för ruttplanering och optimering underlättar för fordonsförvaltare genom att bestämma de mest effektiva rutterna för sina fordon. Den tar hänsyn till faktorer som trafik, avstånd, leveransfönster och fordonsspecifikationer

Programvara för spårning av tillgångar

Programvara för spårning av tillgångar gör det möjligt för fordonsförvaltare att spåra och hantera sina värdefulla tillgångar, såsom släpvagnar, containrar och utrustning. Den tillhandahåller platsdata i realtid, larm för obehörig förflyttning eller stöld och hjälper till att effektivisera användningen av tillgångar.

Programvara för fordonshantering, som lösningen som erbjuds av ABAX, hanterar detta problem genom att integrera olika funktioner i en enhetlig och centraliserad plattform.

Genom att erbjuda en omfattande uppsättning verktyg eliminerar denna programvara dataisolering och effektiviserar verksamheten. Fordonsförvaltare kan få tillgång till kritisk information, såsom underhållsscheman för fordon, förarregister och ruttoptimering, allt på ett ställe. Denna integration förbättrar samarbete över avdelningar och förbättrar beslutsfattandet genom att ge en helhetsbild av flottans prestanda.
 
Att hantera saker i isolering kan leda till flera konsekvenser, inklusive dubblerat arbete, fragmenterade data och begränsade effektivitetsvinster. Programvaran för fordonshantering löser dessa problem genom att centralisera data och processer, vilket gör det möjligt för fordonsförvaltare att fatta bättre informerade beslut och uppnå betydande operativa förbättringar.

Programvara för fordonshantering - kostnad eller investering?

Enligt forskning utförd av Data Bridge Market Research förväntas den brittiska marknaden för fordonshantering få en tillväxt under prognosperioden 2022 till 2029. Marknaden växer med en CAGR på 9,6% under prognosperioden 2022 till 2029 och förväntas nå 5 272,17 miljoner USD år 2029. Tillväxten inom marknaden för fordonshantering indikerar en ökad efterfrågan på lösningar och tjänster för fordonshantering. Allt fler företag inser fördelarna med effektiv fordonshantering och marknaden expanderar för att möta denna efterfrågan.

En vanlig fråga som uppstår när man överväger programvara för fordonshantering är om det är en kostnad eller en investering. Även om den initiala kostnaden för att implementera programvara för fordonshantering kan verka betydande, är det viktigt att betrakta det som en långsiktig investering som ger betydande avkastning.

Programvara för fordonshantering ger en rad fördelar som bidrar till kostnadsbesparingar och operationell effektivitet. Optimerad rutplanering, minskad bränsleförbrukning, proaktiv schemaläggning av underhåll och förbättrat förarbeteende är bara några exempel. Genom att dra nytta av dessa funktioner kan fordonsförvaltare uppnå betydande kostnadsminskningar och förbättra den övergripande prestandan för fordonsflottan.

Genom att minska det genomsnittliga antalet körda mil för ett fordon som gör ca 2000 affärsmil om året med 10 procent skulle man spara ca 1600kr enbart i bränslekostnader – enligt en fallstudie om ekonomiska fördelar med att minska körsträckan av The Energy Saving Trust. Det innebär att föraren av fordonet spenderar i genomsnitt 300 timmar per år vid ratten med en genomsnittlig hastighet av ca 65 km/h, vilket motsvarar ungefär 20% av förarens arbetstid. Genom att minska en fordons körsträcka med 10% kan du frigöra 30 timmar för olika arbetsaktiviteter. Vid 400kr per timme innebär detta effektivt en årlig besparing på ca 12000kr per anställd.

Vid den initiala installationen kan kostnaderna för programvara för fordonshantering verka som en dyr utgift, men i det långa loppet sparar många tusen per år, vilket förbättrar dina vinster och låter dig investera pengar i att utveckla olika aspekter av ditt företag

Utmaningarna som fordonsförvaltare kommer att stå inför under de kommande 5 åren

När vi blickar framåt kommer fordonsförvaltare att ställas inför flera utmaningar som kommer att kräva innovativa lösningar för att övervinnas

Brist på förare och rekrytering

Bristen på kvalificerade förare förväntas bestå, vilket utgör en betydande utmaning för fordonsförvaltare. I takt med att efterfrågan på transporttjänster fortsätter att öka kommer det att bli allt svårare att hitta och behålla erfarna förare. Innan COVID-19-pandemin uppskattade RHA att det fanns en brist på 60 000 förare i Storbritannien. En rapport från Logistics UK avslöjade att antalet förare för tunga lastbilar (HGV - Heavy Goods Vehicle) minskade med ytterligare 30 300 under första kvartalet 2023, vilket ökar oro bland skeppare och transportörer.

Det finns flera orsaker till förarbristen, inklusive svårigheter att rekrytera nya förare, bristande intresse för yrket bland yngre människor, och Brexit har också spelat en betydande roll i denna kris genom att göra det svårare för EU-medborgare att få arbetstillstånd i Storbritannien och resulterat i färre förare i landet.

Fordonsförvaltare kommer att behöva implementera strategier för att locka och behålla förare, såsom att erbjuda konkurrenskraftiga kompensationspaket, förbättra förarens tillfredsställelse och investera i utbildnings- och utvecklingsprogram för förare.

Programvara för fordonshantering kan förbättra arbetsvillkoren för förare genom att effektivisera processer och lindra mycket av den frustration och stress som förare står inför. Integrerade appar för förare gör det enkelt för fordonsförvaltare att hantera scheman, kommunicera uppdateringar och göra realtidsändringar i resor vid behov. Ytterligare funktioner som dataanalys och realtidsplatsövervakning samt ruttoptimering hjälper dem att undvika att fastna i trafiken eller behöva leta efter alternativa rutter själva, vilket hjälper dem att nå varje uppdrag i tid. Innovativa programvarulösningar kan kontinuerligt göra livet lättare för både fordonsförvaltare och förare.

Genom att utnyttja data om förarprestanda och beteende kan fordonsförvaltare identifiera områden för förbättring och genomföra strategier för att attrahera och behålla talangfulla förare.

Förarens välbefinnande och säkerhet

Att säkerställa förarens välbefinnande och säkerhet är av yttersta vikt för fordonsförvaltare. Förare bör inte betraktas som resurser utan som människor som försöker slutföra sina uppgifter i mycket stressiga miljöer. Att köra är fysiskt påfrestande för kroppen, men långa timmar på vägen påverkar också förarens mentala hälsa. Företag kan investera i träning för att hjälpa sina förare att hantera emotionell stress genom att fokusera på mentalt välbefinnande. En frisk och glad arbetskraft är vanligtvis också en mer produktiv arbetskraft.

Programvara för fordonshantering spelar också en avgörande roll för att främja förarsäkerhet genom att övervaka förarens beteende, ge feedback i realtid och möjliggöra snabba interventioner. Förare tillbringar långa timmar på vägen och kan lätt bli trötta och göra misstag som orsakar olyckor. Övervakning av förarens beteende underlättar också genomförandet av säkerhetsprotokoll, såsom förarutbildningsprogram och system för hantering av trötthet, för att förbättra förarens övergripande välbefinnande.

Förstå den bredare rollen av data i organisationen

Data är inte bara värdefullt för fordonsförvaltning utan spelar också en betydande roll i andra avdelningar inom en organisation. Fordonsförvaltningsprogramvara kan fungera som en bro mellan olika avdelningar och möjliggöra delning av data och insikter. Dessa system utgör bara en del av den globala transportlandskapet, som består av flera andra aktörer från fordon och sensorproducenter, programvaru- och kartdatabehandlare till lagerchefer. När data delas på ett korrekt sätt mellan olika system möjliggör det synergi och skapar ytterligare värde för fordonsförvaltare och kunder. Till exempel kan integrationen av fordonsförvaltningsprogramvara med lagerhanteringssystem optimera lagernivåer, förebygga stöld och effektivisera verksamheten. Det smarta lagererbjudandet från ABAX omfattar åtgärder mot stöld, lagerhantering och förebyggande åtgärder och ger en omfattande lösning.

Värdet av automatisering och införande av artificiell intelligens (AI)

Automatisering och införande av artificiell intelligens (AI) blir allt viktigare inom fordonsförvaltning. Fordonsförvaltningsprogramvara kan automatisera repetitiva uppgifter, som underhållsplanering och rapportering, vilket frigör tid för fordonsförvaltare att fokusera på strategisk beslutsfattande. AI-drivnen prediktiv analys kan också identifiera potentiella problem innan de inträffar, vilket möjliggör proaktivt underhåll och minimerar fordonets stilleståndstid. Värdet av automatisering och införande av AI inom fordonsförvaltning kan inte överdrivas.

Fordonförvaltare arbetar med stora mängder data, och AI kan användas för att analysera denna data och generera insikter som kan bidra till att förbättra fordonsverksamheten genom att öka operationell effektivitet.

Inom fordonsförvaltningsbranschen utvecklas AI snabbt inom olika områden, inklusive:

  • Prediktivt eller proaktivt underhåll av fordon

  • Tillgångsutnyttjande med hjälp av algoritmer för ruttplanering och optimering

  • Identifiering av dåliga förarvanor såsom aggressiv körning eller överskridande av hastighetsgränser för att förbättra säkerheten och minska olyckor

  • Minskning av bränsleförbrukningen genom att identifiera beteendemässiga, miljömässiga eller mekaniska mönster som kan leda till bränslebesparingar

Electric vehicles and alternative fuel adoption

Adoptionen av elfordon och alternativa bränslen är en växande trend inom fordonsbranschen. I maj 2023 observerades en betydande ökning av antalet elfordon, med en ökning på 58,7% jämfört med föregående år, på grund av stigande bränslekostnader och en ostabil marknad i Storbritannien. Bränsle utgör en av de största kostnaderna för företag med en fordonsflotta, och med den ständiga ökningen kan dålig hantering av bränslekostnader vara skadlig för ett företag.

Under 2022 nådde bränslepriserna rekordnivåer i Storbritannien, där det genomsnittliga priset på bensin nådde 191,53 pence per liter och diesel nådde 199,05 pence i juli. Lättnad kom när priserna sakta började sjunka igen i augusti 2022, men i dessa osäkra tider måste företag vara förberedda på allt.

Företag inom byggbranschen har också stött på sina egna utmaningar efter att regeringen införde ett förbud mot röd diesel. Från och med den 1 april 2022 är det olagligt att använda röd diesel i bränsletankar för fordon och byggmaskiner i Storbritannien, förutom under mycket begränsade och specifika omständigheter. Denna lagändring infördes för att bidra till att uppnå klimatförändrings- och luftkvalitetsmål.

Detta innebär att byggföretag måste övergå från röd diesel till vit diesel, vilket har högre kostnadsimplikationer för deras verksamhet. Företag måste granska sina processer och se till att de följer eventuella nya lagar. Detta kommer alltid öka medvetenheten om de kostnadsimplikationer som uppstår vid att betala högre skatt på diesel, vilket måste tas med i deras planering.

Alla företag som driver en fordonsflotta och maskiner måste vara särskilt förberedda. Det är viktigare än någonsin att övervaka sin bränslekostnad och se till att sitt företag inte läcker bränsle, både bokstavligen och bildligt. Programvara för fordonsförvaltning spelar en avgörande roll i hanteringen av denna övergång till elfordon genom att tillhandahålla verktyg för ruttplanering, optimering av laddstationer och övervakning av räckvidden. Programvaran kan också hjälpa till med total ägandekostnad för elfordon och vägleda fordonsförvaltare i att fatta informerade beslut angående deras beslut.

Skydd av flottan

Skydda fordonsflottans tillgångar från stöld och skador är en konstant oro för fordonsförvaltare, särskilt under ekonomiska nedgångar när stöldfrekvenserna tenderar att öka. Enligt Zurich Insurance har anställd stöld ökat med en femtedel (19%) när den stigande levnadskostnaden utlöser en våg av arbetsplatsbrott.

Nationella siffror visar att nästan 6 000 arbetstagare blev ertappade med att stjäla från sin arbetsgivare 2022, jämfört med 5 000 året innan. Ingen bransch har lämnats oberörd av ekonomins nedgång. Över hela Storbritannien visar data att 98 730 fordonstjuvar ägde rum. Det innebär att ett fordon stjäls någonstans i Storbritannien ungefär var femte minut, med en nationell genomsnittlig hastighet av 146,63 per 100 000 invånare. Företag som äger fordonflottor måste göra allt de kan för att skydda sina tillgångar. Att använda programvara för fordonshantering erbjuder funktioner som geofencing – som skickar larm när ett fordon lämnar en förbestämd region, realtidsövervakning och stöldlarm, vilket ger ett ytterligare skyddslager för dina fordon. Genom att automatisera lagerhantering och implementera förebyggande åtgärder hjälper programvara för fordonshantering till att minska risken för tillgångsförlust eller skada.

Fordonsförvaltare står inför många utmaningar i sina dagliga roller, från brist på förare och säkerhetsproblem till att optimera kostnader och anpassa sig till föränderliga regelverk. Programvara för fordonshantering, som lösningen som tillhandahålls av ABAX, erbjuder en omfattande och integrerad metod för att övervinna dessa utmaningar. Genom att utnyttja kraften i data, effektivisera verksamheten och underlätta informerat beslutsfattande möjliggör programvara för fordonshantering att för fordonsförvaltare optimera sin verksamhet, öka effektiviteten och uppnå betydande kostnadsbesparingar i dessa svåra ekonomiska tider.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?