Nya-regler-leder-till-foerdyrad-administration1.jpg

Nya regler leder till fördyrad administration

Trängselskatt och infrastrukturavgifter för privata resor kommer ej längre att vara inkluderat i bilförmånsvärdet från och med årsskiftet.

Leder till ökad administration

Oavsett om detta för den enskilda individen skall betraktas som en rättvisefråga eller ej. Kommer arbetsgivarna  att få ett administrativt merarbete som på något sätt inte kan vara motiverat i förhållande till den skatteintäkt som de nya reglerna innebär. Alla passager som görs där trängselskatt skall erläggas skall i enlighet med det nya regelverket dokumenteras utifrån huruvida de sker i samband med en tjänsteresa eller privat resa, detta kan förvisso väldigt enkelt styrkas genom att använda vår elektroniska körjournal ABAX Triplog. Skatteverket har i sitt yttrande från 2017-11-23, diarienummer 202 459817-17/111, get följande beskrivning på hur fördelning av trängselskatten skall hanteras. 

”Som komplement till Transportstyrelsens beslut och den anställdes körjournal behöver arbetsgivaren även ett underlag som anger fördelningen av passager i tjänsten respektive privat. En anställd med förmånsbil bör därför som ett komplement i körjournalen efter resan göra en anteckning om gjorda passager. [...] En anställd som under aktuell tidsram huvudsakligen har passager under tjänsteresor kan därför lämpligen dagligen notera antalet privata passager, t.ex. om två passager per dag avser arbetsresor. En anställd som huvudsakligen har privata passager kan lämpligen dagligen notera antalet passager som skett under tjänsteresa. I de fall bilen är försedd med en elektronisk körjournal med gps-funktion kan denna användas för att få fram motsvarande underlag.”

Två sätt att ta upp kostnader

Om passagerna under ett dygn kommer upp i maxtaxa under tjänstekörning kommer ingen förmån att uppstå för de privata resorna under samma dygn. I övriga fall så finns det möjlighet att förmånen tas upp med faktisk kostnad eller i enlighet med proportionering av skattebeslutet. Detta kan göras på daglig basis (singelavisering) eller månadsvis (samlingsavisering). Denna modell är i många fall att föredra eftersom den leder till en enklare administration. Dessa två exempel från skatteverket avspeglar hur proportioneringsmodellen kan användas.

Exempel 1 – Singelavisering

Trängselskatt har för en dag påförts för fem passager med totalt 100 kronor. Två av passagerna kan med körjournalen och den anställdes noteringar som underlag visas vara tjänstekörningar och resterande tre är därmed privata. Förmånsvärdet för dagen kan då beräknas till 3/5 x 100 = 60 kronor.

Exempel 2 – Samlingsavisering

Trängselskatt har för en månad påförts för 80 passager med totalt 1 200 kronor. Den anställde har gjort privata resor under 15 dagar som medfört 30 passager och resterande passager avser tjänsteresor. Förmånsvärdet för månaden kan beräknas till 30/80 x 1 200 = 450 kronor.

Gäller även vid ringa omfattning

Reglerna för förmån av trängselskatt kommer även att gälla om du har en bil som du ej betalar förmånsvärde för, dvs. att du endast använder bilen privat i ringa omfattning. Att detta inte är undantaget kan nästan ses som lite parodiskt. Om exempelvis Kalle får låna företags skåpbil en dag för att åka och hämta en soffa kan följande situation uppstå. Kalle passerar en trängselskattsstation två gånger och varje passage har avgift på tio kronor. I detta fall uppstår det alltså en förmån för Kalle på 20 kronor som vid 32% skatt leder till att statskassan får en intäktsökning på 6,40 kronor plus de sociala avgifterna på 6,28 kronor, totalt 12,68 kronor. Hanteringskostnaden för att betala in dessa 12,68 kostar troligtvis företagen minst det tiodubbla. Som jag skrivit tidigare så är jag inte förvånad att vare sig sittande regering eller alliansföreträdarna kan se konsekvenserna av sina beslut. Troligtvis är bilister samhällets absolut värsta fiender och i sann miljöpopulistisk anda skall de in absurdum straffas för den samhällsomstörtande verksamhet de bedriver.

Kör försiktigt där ute.

Mats Gråberg