Driving Behaviour - brand shaming

Dina chaufförers beteende – en del av DITT varumärke i 2020

De flesta företag har logotypen och telefonnumret på firmabilarna för att få extra reklam när de är ute på vägarna. Men visste du att mer än 90 % av medtrafikanterna får ett dåligt intryck av hela företaget om en firmabil uppträder dåligt i trafiken? Här berättar varumärkesexperten Rino Larsen hur du kan tjäna på att använda verktyget ABAX Förarbeteende.

Vågar du ta risken att få ett dåligt rykte?

Firmabilar med logga representerar både företaget och dess varumärke dygnet runt, oavsett var de är och om de rullar eller inte. Många företagsledare tänker att det är ett bra sätt att marknadsföra sig. Men stämmer det verkligen? Forskning visar nämligen att om en firmabil körs på ett oansvarigt sätt i trafiken, är det just det folk minns och förknippar med företaget. Kort sagt är förare av firmabilar ambassadörer för varumärket och företaget, och fel slags förarbeteende kan ge helt motsatt marknadsföringseffekt än det du hoppats på.

Ju större fordonsflotta desto viktigare är förarnas beteende

Tänk dig att du inte har bara en firmabil – utan 10 eller 20 stycken. Och att alla chaufförer kör lite för fort, pratar i telefon bakom ratten eller felparkerar hela tiden. Om det hade handlat om en bil med logga hade det kanske inte varit så farligt – men om det är 20 bilar är det nästan att betrakta som en rullande marknadsföringskatastrof. ABAX Förarbeteende har utvecklats just för att identifiera och utesluta riskfyllt beteende i trafiken bland förare av firmabilar. 

Några exempel på dåligt förarbeteende:

• Firmabil på tomgång – signalerar att företaget struntar i miljön.

• Smutsig bil – företaget är inte noga med underhåll.

• Firmabil med synliga fel och brister – företaget prioriterar inte säkerheten.

• Förare som pratar i telefon medan han/hon kör – riskbeteende som företaget antagligen godtar.

• Rödljuskörningar och felparkeringar – tyder på brister i företagskulturen.

Fem gratistips på förbättringar från en varumärkesexpert

Rino Larsen branding expert

ABAX Förarbeteende är alltså ett nyttigt verktyg när det handlar om att mäta förarnas prestation och kartlägga deras körmönster. Men finns det åtgärder man kan vidta för att förarna ska förstå att deras beteende har stor betydelse för varumärket i positiv eller negativ riktning? Ja, menar Rino Larsen, VD och strategisk rådgivare i företaget Createurene Kommunikasjon og Reklame AS i Skjetten i Norge. Han har arbetat med branding och varumärkesstrategier i över 20 år, och har sammanställt en lista med fem punkter om förarbeteende och kommunikation med firmabilsförare:

 1. Förklara för förarna att de är ambassadörer för företaget när de kör firmabilen. 

 2. Se till att förarna är stolta över företaget och det varumärke de representerar.
 3. Ge förarna exempel på beteende i trafiken som ger företaget dåligt rykte. Förmedla konkret återkoppling som företaget har fått från utomstående.
 4. Informera förarna om de ekonomiska konsekvenser som dåligt uppförande i trafiken kan ha. 
 5. Inför regler och rutiner: Vi parkerar inte på handikapplatser. Vi tvättar bilen en gång i veckan. Vi pratar inte i handhållen mobiltelefon när vi kör. Vi beter oss hänsynsfullt och ansvarsfullt, och vi följer trafikbestämmelserna.

Kartläggning och insikt – vägen till förbättring

Rino Larsen understryker att den positiva effekten blir störst om företag använder ABAX Driving Behaviour som ett statistiskt verktyg samtidigt som man arbetar med att öka förarnas kunskap och förståelse för branding och att bygga varumärket:

"Dessa två spår säkrar och kompletterar varandra. Det är nämligen svårt att be en förare att ändra sitt beteende om du inte har konkreta fakta att hänvisa till. Och det hjälper inte heller att visa förarna statistik på dåligt förarbeteende om de inte förstår vilka konsekvenser det har i marknadsföringsperspektiv.”

"ABAX Förarbeteende är ett användarvänligt verktyg som kartlägger förarbeteende, visar på konkreta förbättringsområden och ger dig som företagsledare möjligheten att arbeta förebyggande. God översikt och regelbunden uppföljning är nyckeln till positivt förarbeteende, bättre omdöme och inte minst till ökade besparingar för företaget."

Skatt tema sider

BILTYPER

I arbeidslivet i Norge er det 3 forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype må forholde seg til forskjellig lovverk.


PRIVATBIL

Ansatte som benytter privatbil i arbeid mottar kjøregodtgjørelse. Denne er hovedsakelig skattefri, men kan også være skattepliktig.


FIRMABIL

Ansatte som benytter seg av firmabil betaler skatt for å benytte denne privat. Det er en fast sum basert på bilen pris som ny. 


YRKESBIL

Skal som hovedregel kun benyttes i arbeid. Kan i noen tilfeller benyttes privat mot at det beskattes med en kilometersats per kjørte kilometer. Alle biltyper kan klassifiseres som en yrkesbil, men biltype avgjør hva bilen kan brukes til utover yrkeskjøring.

Yrkesbiler deles inn i 2 typer. Den ene typen kan benyttes til privatkjøring mot beskatning per kjørte kilometer, den andre kan kun brukes til sporadisk privat bruk.
 

YRKESBIL TIL DISPOSISJON

Varebil klasse 2, eller er en lastebil med egenvekt under 7 501 kg. Denne bilen kan benyttes til privat bruk mot beskatning per kjørte kilometer.
Alternativt kan bilen beskattes som firmabil, med reduksjon på bilens nyprisverdi.

YRKESBIL TIL DISPOSISJON FOR YRKESKJØRING

Biler som ikke oppfyller kravene nevnt ovenfor kan ikke benyttes til privat bruk utover sporadisk privat bruk. Dersom denne biltypen benyttes til privat utover sporadisk bruk, skal bilen beskattes som en firmabil.
Varebil klasse 2, eller er en lastebil med egenvekt under 7 501 kg. Bruk av en slik bil innebærer ingen beskatning når den kun benyttes til yrkeskjøring.

Dersom bilen benyttes privat, kan man benytte en av to modeller for beskatning: 

 1.     Beskatning per kjørte kilometer*, forutsetter dokumentasjon med elektronisk kjørebok.
 2.     Firmabil-beskattning med reduksjon på nyprisverdi 


•    Dersom man er avhengig av en større bil for å utføre sitt daglige arbeid, har man et tjenstlig behov for yrkesbil. F.eks. Håndverkere som jobber i felt. Prosjektledere vil ofte ikke ha et tjenstlig behov.


Beskatte per private kilometer

 •  Dersom man har et tjenstlig behov for, og disponerer en varebil klasse 2, eller en mindre lastebil under 7 501 kg, kan man beskatte per faktisk kjørte private kilometer.
 •  Satsen for beskatningen er 3,40 per kjørte kilometer (lønnspåslag) og forutsetter at dette dokumenteres med en elektronisk kjørebok.
 •  Skatte-ABC Bil – privat bruk kap. 3.3: Etter FSFIN § 5-13-1 fjerde ledd kan fordelen fastsettes individuelt etter kilometersats på kr 3,40 for privat kjøring, med krav om dokumentasjon ved elektronisk kjørebok. 

   

Modell for å beskatte per private kilometer


Selv om regelverket åpner for privat bruk av denne type yrkesbil er det opp til arbeidsgiver å avgjøre om bilen skal kunne benyttes privat og eventuelt hvor mye.
Dersom bilen benyttes privat har arbeidstaker ansvar for at kjøreboken er oppdatert. Kjøreboken skal kontrolleres og administreres av arbeidsgiver
Når man kjører yrkesbil er det viktig å kunne skille på hva som er yrkesreise og hva som er privatreise.
 

YRKES REISE ELLER PRIVATE REISER

Biler som ikke oppfyller kravene nevnt ovenfor kan ikke benyttes til privat bruk utover sporadisk privat bruk. Dersom denne biltypen benyttes til privat utover sporadisk bruk, skal bilen beskattes som en firmabil.

YRKES REISER

 

 •    Reise mellom fast arbeidssted (kontor ) og ikke fast arbeidssted ( som for eksempel en kunde)
 •    Hjemreise - en reise mellom ikke fast arbeidssted og hjem  til fast arbeidssted med kort stopp før reisen går videre til kunde som for eksempel når ,man skal hente med deg materialer til oppdraget.

 
PRIVATE REISER

 

 •    Reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise) og reiser med private formal (hyttetur)
 •    Når man bruker yrkesbilen til private reiser skal disse beskattes med et lønnspåslag på 3,50 kr per km som det skal betales  (Man får ikke utbetalt 3,40 per km, det brukes kun for å avregne skatt!)
 •    Andre private reiser kan være dersom man kjører en omvei med et privat formål under en yrkesreise, da skal merreisen behandles som privat.

 
SPORADISK PRIVAT BRUK

 

 •     Det er åpninger i regelverket for å låne bil av arbeidsgiver uten at dette må beskattes, såfremt denne bruken er sporadisk.
 •     Man kan benytte yrkesbilen til sporadisk bruk maks 10 dager i året eller 1000 km. Den første av disse som inntreffer er førende.
 •     Sporadisk bruk av yrkesbil bør dokumenteres med en elektronisk kjørebok. Dette gjelder også for yrkesbiler som ikke er klassifisert som varebil klasse 2.
   

VAKTBIL OG SKATT

SKATT MED GRØNNE SKILTER

Visste du at det er mulig med individuell verdsetting for varebil klasse 2? Alt du trenger er en elektronisk kjørebok.


Mange bedrifter har skaffet elektronisk kjørebok nettopp for å sikre seg disse besparelsene.  Og under pandeminen har det vært mye penger å spare 
 

UTREGNING AV FORDEL

Du kan beregne den skattepliktige fordelen med to alternative modeller:

 •     sjablonmodellen som for ordinære firmabiler, men med særskilt bunnfradrag
 •     individuell verdsettelse basert på faktisk privat bruk

 

Sjablonmodellen

Dersom du velger sjablonmodellen skal listeprisen reduseres med et bunnfradrag på 50 %, begrenset oppad til kr 150.000. På denne nedjusterte listeprisen benyttes prosentsatsene etter sjablonreglene:

    30 % av listepris inntil kr 325.400 og
    20 % av overskytende listepris

Dersom yrkesbilen er 3 år eller eldre i hele inntektsåret, skal listeprisen også reduseres med 25 % før man beregner inntektstillegget. Her er det viktig å være klar over at man reduserer først for alder, deretter reduserer man etter etter den særskilte yrkesbilregelen.

Det er ikke anledning til å få noen ekstra redusering av listepris på grunn av lang kjørelengde (40.000 km.), eller dersom yrkesbilen er en elbil

 

Individuell verdsettelse

Du kan også velge modellen for individuell verdsettelse. Denne metoden innebærer at man skal skattlegges for faktiske private kilometer  med en sats på kr 3,40 per km.

Med private kilometer menes:

    kjøring mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreiser), og
    annen privat kjøring

For å bruke denne metoden er det et krav at yrkeskjøringen dokumenteres med en elektronisk kjørebok. All kjøring ut over det som dokumenteres som yrkeskjøring, skattlegges etter satsen over.