Bilpolicy-och-digital-koerjournal.jpg

Bilpolicys och avtal med dom anställda

Kan man säkra upp sitt eget åtagande genom att skriva bilpolicy-avtal med sina anställda?

Jag fortsätter på min inslagna linje att i denna blogg ta upp vanliga frågor vi får och försöker skapa klarhet i dessa frågeställningar genom att referera till rättsfall. Många företag som vi träffar tycker att det är helt och hållet den anställdas ansvar för hur man använder företagets bilar om man har upprättat en bilpolicy och gjort ett avtal med den anställda. Ett sådant avtal fråntar inte arbetsgivaren ansvaret för att kontrollera att arbetstagaren för en korrekt körjournal och kör bilen på ett sätt som är förenligt med gällande regelverk.

I nedan dom så framgår det väldigt tydligt att det är väldigt svårt att föra en manuell körjournal på ett korrekt sätt och det som i det här fallet får stora konsekvenser får både arbetstagare och arbetsgivare. Så oavsett om ni har ett avtal sinsemellan eller inte, är det ändå upp till arbetstagaren att se till att ha en korrekt körjournal och det är upp till arbetsgivaren att kontrollera att körjournalen och resorna är korrekta.

"Körjournal ska föras noggrant och tillförlitligt"

Målnummer 6895-13, Måldatum 2015-04-28 Kammarrätten i Stockholm.

Bolaget har upprättat ett avtal med de anställda om att firmabilen får ställas upp vid bostaden på kvällar och helger. I avtalet anges att bilen inte får användas för privat körning. Bolaget har kommit överens med de anställda om att körjournal ska föras och att den skall visas upp vid förfrågan.

Skatteverket har beslutat om bilförmåner på grund av att körjournalerna som upprättats inte uppfyller de krav på noggrannhet som ställs på körjournaler. Exempelvis har, för den ena platschefen, körsträckan inte uppgetts i exakta kilometertal. Adressen för resmålet har inte uppgetts, utan endast vilken stad som har besökts. Vissa dagar har flera orter uppgetts i körjournalen, men det specificerats inte hur lång varje resa varit. Det framgår inte heller vad syftet med resan varit.

Bolaget anser det inte vara möjligt att, den specifika verksamhet som bedrivs, ange varje ort och gata. Bolaget bedriver så kallad relining, vilket innebär att befintliga avloppsledningar och vägtrummor renoveras, ibland långt ute på landsbygden. Då kan man inte kräva en så detaljerad körjournal som Skatteverket vill ha, anser bolaget.

Skatteverkets kommentar till detta är att om bolaget skall ha någon som helst möjlighet att kontrollera att de anställda cheferna följer det ingångna avtalet, bör det finnas en körjournal som förs noggrant och tillförlitligt. 

Ett av Skatteverkets exempel är den ena chefens körjournal, där han anger att han åker mellan flera orter och gator inom en angiven kommun. Dessa småsträckor anges inte och därav finns fler mil i körjournalen än den angivna sträckan mellan A-B.

Skatteverket har svårt att förstå hur arbetsgivaren med denna metod att föra körjournal har möjlighet att säkerställa att det tidigare nämnda avtalet mellan den anställde och arbetsgivaren följs. Förvaltningsrätten och Kammarrätten delar Skatteverkets bedömning om att arbetsgivaravgifter på bilförmåner skall påföras.

Kör försiktigt där ute.

Mats Gråberg, Skatteexpert på ABAX