Digitalisering av norske byggeplasser skyter fart etter ny forskriftsendring

People-construction-site-worker.jpg

Som et tiltak mot arbeidskriminalitet og sosial dumping er byggherreforskriftens §15 endret fra 1. juli 2017. Myndighetenes innsyn i oversiktslistene er gjort enklere etter at en samlet bygg- og anleggsbransje nå må føre og lagre listene elektronisk.

Den norske bygg- og anleggsbransjen har de seneste årene måtte tilpasse seg stadig nye endringer, i tillegg til et økende press på arbeidstokken som følge av arbeidskriminalitet og sosial dumping. Lovendringene som trådte i kraft 1. juli er ment for å demme opp mot nettopp dette, og bidra til en mer seriøs og transparent byggebransje.

Oversiktslister og HMS-kort.

Det er gjort primært to endringer som får betydning for de som driver innen byggebransjen. Det ene er at bygg- og anleggsbransjen nå må føre og lagre oversiktslister på alle som befinner seg på bygg- og anleggsplassen (også kalt mannskapslister). Disse listene må føres elektronisk. Det andre er at man nå må sørge for at mannskapslistene i større grad inneholder utfyllende informasjon om de personene som befinner seg på plassen. Et eksempel er at HMS-kortnummeret til de som utfører arbeid på bygg- og anleggsplassen nå skal føres elektronisk i mannskapslistene.

Hva menes med bygg- og anleggsplass?

De nye endringene omhandler alle bygg- og anleggsplasser i Norge. Men hva menes egentlig med en byggeplass? Når er det en byggeplass, og når er det ikke?

Definisjonen av byggeplass har direkte innvirkning på om du som byggherre nå plikter å føre elektroniske oversiktslister. Dessverre er definisjonen fortsatt ganske vid, og tiden vil vise om formuleringene i lovverket er presise nok. Arbeidstilsynet, etaten som forvalter lovverket, har definert «bygg og anleggsplass» slik;

Med bygge og anleggsplass menes

  • Oppføring av bygninger
  • Innrednings-, utsmyknings og installasjonsarbeid
  • Montering og demontering av prefabrikkerte elementer
  • Riving, demontering, ombygging og istandsetting av eksisterende bygg*
  • Sanering og vedlikehold
  • Alminnelig anleggsvirksomhet, for eksempel tunneler og bruer.
  • Graving, sprenging og annet grunnarbeid
  • Annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid, for eksempel midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen 

 *Eksisterende bygg

Krav om HMS-kort gjelder også rehabilitering (ombygging) av eksisterende bygg. Dette gjelder blant annet installasjon av elektrisk ledningsnett, rulletrapper, airconditionsystemer, heiser etc. som er en integrert del av bygningen. Utskifting og vedlikehold av produksjonsanlegg eller industrimaskiner er ikke bygge- og anleggsvirksomhet. De som jobber med dette trenger ikke HMS-kort.

Det er ikke krav om HMS-kort i faste, permanente virksomheter som utfører bygge- og anleggsarbeid. For eksempel vil skipsverft eller fabrikker for produksjon av ferdighus ikke være omfattet.

Det er heller ikke krav om HMS-kort for snøbrøyting på vei utenom bygge- og anleggsplasser.

Trenger jeg en byggekort-leser da?

Svaret er nei.

Hovedparten av norske bygg- og anleggsbedrifter vil få stor glede av rene softwareløsninger som bidrar til effektiv og papirløs styring av virksomheten. De som jobber ute på plassen vil fort merke at hverdagen blir enklere. Ved hjelp av få tastetrykk på mobilen vil man enkelt kunne utføre, dokumentere og kommentere på de ulike arbeidsoppgavene.

Et unntak fra reglen er om virksomheten er byggherre for store byggeprosjekter, med behov for strenge fysiske sikkerhets- og kontrolltiltak av hele byggeplassen. Men også her vil teknologien snart gjøre fysiske tiltak overflødig.

Trenden i hele Europa er klar. I takt med at digitaliseringen av byggebransjen øker i styrke og omfang, vil investeringer av hardwareløsninger, som f.eks. stasjonære byggekort-lesere, bli erstattet av moderne digitale softwareløsninger. Behovet for en effektiv og papirløs hverdag har skapt et behov i markedet som per i dag kun dekkes av få selskaper i Norge.

ABAX er en av de større aktørene som har lansert produkter og løsninger som møter behovene. Ved hjelp av moderne teknologi, solid bransjeerfaring og innovative løsninger hjelper ABAX daglig tusenvis av selskaper i Europa. Med lanseringen av produktet ABAX Worker har ABAX gjort det enkelt for bedriftene å effektivere og digitalisere arbeidsflyten mellom kontoret og byggeplassen. ABAX Worker designet for å vokse i takt med bedriften og ved hjelp av oversiktlig og intuitiv software kan bedriften være trygg på at ulike lovkrav som f.eks HMS-krav blir tatt vare på, og fulgt opp av systemet.

Nye oppdateringer av lovkrav og software oppdateres automatisk slik at eier og ansatte alltid er sikret at gjeldende dokumentasjonskrav blir ivaretatt.