ABAX Worker - Veiledning for web

Bruker du ABAX Worker på web? I denne brukermanualen kan du finne svar på de fleste spørsmålene du måtte ha.

My ABAX - Brukere og tilgang

Tilgang til ABAX Worker får man ved å logge inn på My ABAX. Du skal ha mottatt en SMSfra ABAX med en lenke som leder deg til My ABAX. Lag ditt eget passord og logg inn.

Vi har tre menypunkter i My ABAX: Produkter, Brukere og Bedrift info.

I fanen produkter ser du hvor mange ABAX Worker lisenser du har tilgjengelig og hvem disse lisensene er tildelt.

Brukere inneholder hvilke personer som er registrert i My ABAX, hvilke produkt de bruker i ABAX (foreløpig er bare ABAX Worker inkludert) og gir mulighet for å invitere nye brukere.

Ved utfylling av Inviter ny bruker vil vedkommende få en SMS med en lenke slik at de kan sette opp brukeren sin på egenhånd.

Bedrifts info er en oversikt som viser informasjon om din bedrift, samt oversikt over hvilke personer i bedriften som har tilgangsnivå administrator i My ABAX. Som administrator har du mulighet til å invitere nye og frata eksisterende brukere tilgangen i ABAX Worker.

Logg inn

For å logge inn på ABAX Worker som administrator eller prosjektleder bruker linken https://abax.worker.cloud og bruk samme brukernavn og passord som du tidligere laget på My ABAX.

Felt Beskrivelse
Språk Språk på websiden kan endres ved bruke av nedtrekksmeny, deretter velges ønsket språk
Telefonnummer Skriv inn telefonnummer. Husk at korrekt retningsnummer må føres før telefonnummer. F.eks +47
Passord Skriv inn valgt passord. Dette vil være det samme som i My ABAX

Startside

Startside gir et raskt og enkelt overblikk over hvordan ansatte har registrert tid, avvik på oppgaver og avvik internt eller på prosjekt.

Det er tre forskjellige informasjonsruter på startsiden:

Ansatte innsjekket
Viser alle ansatte registrert i ABAX Worker, gir sanntidsoversikt over hvilke ansatte som har sjekket inn på oppgave på dagens dato og viser hvor mange timer hver ansatt har registrert på dagen.

Avvik oppgaver
Denne oversikten viser oppgaver som har gått utenfor planlagte rammer. En oppgave vil legge seg i denne listen dersom det er avvik av følgende typer:
– Forsinket start
– For liten oppgavefremdrift
– Deadline overskredet
– Estimering overskredet
– Ingen fremdrift rapportert

Avvik
Gir umiddelbar oversikt om det er rapportert inn avvik fra ansatte på oppgave, prosjekt eller internt på bedriften. På Startsiden vil det ligge informasjon om alvorlighetsgrad, status og deadline.

Prosjekt

Ved navigering i meny trykk på «Prosjekt» for å komme til oversikten over alle prosjektene registrert i systemet. Ved førstegangspålogging vil det normalt ikke ligge noen prosjekter i oversikten.

For å opprette prosjekt trykk «opprett nytt prosjekt». Det er flere filtreringsmuligheter for prosjekter beskrevet under. Det er også enkel oversikt over status på prosjekt, antall utførte oppgaver på prosjekt og deadline.

Felt Beskrivelse
Opprett nytt prosjekt Åpner side for å lage nytt prosjekt
Status Valg for filtrering i prosjektlisten. Aktiv, Planlagt, Pågående, 
Stoppet, Kansellert, Fullført og Alle
Navn eller nummer Søk etter prosjektnavn eller prosjektnummer
Kunde Velg prosjekt ut fra kunde fra nedtrekksmenyen

Opprett nytt prosjekt

Oppretting av prosjekt har flere felter som kan fylles ut, men ikke alle må fylles ut. Minimumskrav for å kunne opprette et prosjekt er: Kunde, prosjekt, prosjektleder, kontaktperson og kontaktpersons telefon.

Beskrivelse av de forskjellige feltene under prosjektopprettelse ligger forklart her:

Felt Beskrivelse
Kunde Navn på kunde
Prosjekt Navn på prosjekt
Prosjektleder Bedriftens prosjektleder. Denne velges automatisk til den som oppretter prosjektet
Kontaktperson, Kontaktperson telefon, Kontaktperson e-post, Adresse, Postnummer, Poststed Kundens og kontaktpersonens kontaktinformasjon
Prosjektnummer Her kan prosjektnummer skrives manuelt eller automatisk generert kan velges
Status Prosjektstatus
Startdato Startdato for prosjekt
Deadline Frist for ferdigstillelse av prosjekt
Prosjektbeskrivelse Beskrivelse av prosjekt

Legg til kunde

Felt Beskrivelse
kundenavn Navn på firma eller person
Kundetype Type kunde, privat eller firma
Organisasjonsnummer Dersom firma er valgt kan det fylles ut organisasjonsnummer
Kontaktperson, Kontaktperson telefon, Kontaktperson e-post, Adresse, Postnummer, Poststed Kundens og kontaktpersonens kontaktinformasjon
Kundenavn, Kontaktperson og kontaktpersons telefon Disse feltene er påkrevd for å opprette ny kunde

Etter at kunde er opprettet for første gang, kan den ved nytt prosjekt enkelt plukkes fra nedtrekksmeny og alle informasjon som ble fylt ut ved opprettelse, fylles automatisk i resten av feltene. 
Dersom du har fylt ut alle informasjonsfeltene om kunde vil alle feltene i boksene for prosjektinformasjon og prosjektposisjon være ferdigutfylt.

Prosjektbeskrivelse

I prosjektbeskrivelsesfeltet føres det inn hva som skal gjennomføres på prosjekt. Innholdet her legger seg som en beskrivelse for hva som skal gjennomføres direkte i mobilapplikasjonen.

Prosjektstatus

Prosjektstatus bestemmer om prosjektet skal starte umiddelbart eller fram i tid.
Startdato er dagen prosjektet skal starte og deadline er dagen prosjekt skal være ferdigstilt. Dersom det er uklart når deadline skal settes kan det velges en stund fram i tid eller ikke velges i det hele tatt.

Arbeidsflyt i prosjekter

I ABAX Worker er opprettelse av prosjekt kjernen i hvordan informasjon sprer seg videre til resten av bedriften. Samtidig samler den all data på et sted det er enkelt å forholde seg til. Som vi har sett tidligere kan et prosjekt opprettes raskt og enkelt med kun enkelt felter fylt ut.

Men det er ikke alltid tilfellet at dette holder når det kommer til mengden informasjon eller størrelse på prosjektet. ABAX Worker er bygget slik at det er enkelt å bygge videre på prosjektet så det kan passe til bedrifter av alle størrelser. Vi skal nå se litt på muligheten som finnes i prosjektstyringen.

Som vi har illustrert tidligere er det enkelt å opprette en prosjekt. Trykk på Opprett nytt prosjekt og fyll inn feltene med informasjon.
Etter opprettelse av prosjekt kan vi trykke på det for åpne prosjektvisning. Øverst på siden vil du se en egen meny.
Vi vil gå gjennom hvert av menypunktene her i tur og orden. Info har vi vært gjennom tidligere og finnes i avsnittet ovenfor kalt "Legg til kunder".

Oppgaver

I det du trykker på Lagre prosjekt oppretter systemet automatisk en oppgave på prosjektet.

ABAX Worker er oppgavebasert. Det vil si at en arbeider jobber direkte med oppgaver. For at systemet skal være effektivt for alle blir den første oppgaven automatisk opprettet av systemet. Denne oppgaven vil ha samme navn som prosjektet og er umiddelbart tilgjengelig for ansatte.

Oppgaver har en rekke felter og alle kan endres. I motsetning til prosjekt har den enkelt felter som er spesielt for oppgave. Siden vi har trykket oss inn på oppgaven som ble automatisk opprettet har den allerede en del felter som er ferdigutfylt. Bla. Oppgavenavn, oppgavestatus, startdato, deadline, tilgjengelig for alle og beskrivelse. Denne dataen er direkte hentet fra prosjekt. Resten av feltene er beskrevet under:

Felt Beskrivelse
Estimat i timer Her skrives det inn antall timer estimert brukt på prosjekt. Estimatet vil settes opp mot antall timer brukt og det varsles når estimat overstiges
Fremdrift Denne settes av de ansatte i samsvar med registrering av timer. Ved å sette faktisk fremdrift i prosent mot estimat i timer, ser du raskt om estimat satt må justeres. Et eksempel kan være at det er estimert 20 timer. Det er jobbet 10 timer, men arbeidet er bare kommet 25% på vei. Da ser man fort at estimat kanskje burde endres
Tildele ansatt En oppgave kan tildeles en eller flere brukere ved å velge de fra nedtrekksmenyen
Tilgjengelig for alle En oppgave er som standard satt som tilgjengelig for alle. Det vil si at en arbeider kan gå inn på mobilen sin og velge at de skal jobbe med denne oppgaven. Dersom dette ikke er ønskelig er det bare fjerne haken og tilegne oppgaven

For å opprette ny oppgave er det bare å trykke seg inn på ønsket prosjekt, velge oppgaver i prosjektmeny og trykke Opprett ny oppgave.

HMS og kvalitetssikring

For å navigere til HMS/KS klikke på prosjektet det gjelder og deretter HMS/KS.
Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) og Kvalitetssikring (KS) ligger tilgjengelig på både prosjekt og oppgavenivå. Det er mulig å legge til HMS-artikler eller KS-skjematikk på prosjektet i sin helhet eller på en spesifikk oppgave.
Artikler eller sjekklister lagt til på prosjektnivå vil legge seg på alle oppgaver tilhørende prosjektet. Artikler og sjekklister lagt til spesifikt på oppgavenivå vil kun være synlig på den aktuelle oppgaven.

For hvert dokument ligger det informasjon om hva slags type dokument det er og hvilke nivå dokumentet ligger på:
– Ikon med bokstavene HSE gjelder for artikler
– Ikon med bokstavene QA gjelder for utfyllbare sjekklister
– Blått ikon med en P forteller at dokumentet er lagt til på prosjektnivå
– Rødt ikon med en T forteller at dokumentet er lagt til på oppgavenivå

For å lese en artikkel eller se på et skjema er det bare å trykke på det. I tillegg til informasjon om dokument som nevnt over er det informasjon om hvem som har lagt de til, hvilken dato det ble lagt til og mulighet for fjerne dokument fra prosjektet.

Øverst i høyre hjørne ser vi en knapp som heter Legg til nytt dokument. Ved trykk får du valget mellom å åpne katalog for HMS eller KS. Skjermen vil da vise et todelt bilde – på venstre side får man en liste over alle dokumentene og kan forhåndsvise ved å trykke på navnet til dokumentet. For å legge til på prosjekt trykk på Legg til som skjema. Det vil da legge seg til i listen på høyre side og være listet som dokumentasjon den ansatte skal lese eller fylle ut. Under Dokumentnavn er det også mulig å søke etter dokument.

Vedlagte dokumenter

Vedlagte dokumenter er alle dokumenter, bilder eller utfylt skjematikk som er lastet opp  eller fylt ut i systemet.
Trykk på Legg til nytt dokument for å laste opp lokale dokumenter.
Huk av et eller flere dokumenter for å laste ned. Disse blir lagt sammen i en mappe og lastet ned til pc.
Dokumenttype er et filtreringsvalg for de forskjellige typer dokumenter. Det er mulig å velge å kun se foto, utfylt HMS, utkast HMS, utfylt KS, utkast KS eller annet.
Søppelbøtten på sletter dokumenter fra prosjekt.

Timeliste kontroll

Timeliste kontroll gir deg oversikt over timer registrer i periode valgt. Det er mulig å se timer for person og prosjekt. Det er også mulig å legge til eller redigere ansattes timer.
På toppen av siden til timeliste kontroll finnes det et filtervalg for arbeidere og arbeidere og prosjekter. Ved valg av arbeidere og prosjekter listes både ansatte, hvilke prosjekter de har jobbet på og totaler på prosjekter opp.
Valg av dato fra og til, samt utregning av forventede arbeidstimer per person ut i fra antall dager valgt.
Trykker vi oss inn på en av de ansatte får vi detaljer om hvilke dager, hvor og når den ansatte har registrert tid. Her er det mulig å slette enkelt føringer og legge til timer. Ved å trykke på Legg til vil et nytt vindu åpne seg. For å legge til timer for den ansatte er prosjekt og oppgave obligatoriske valg. Ellers kan det føres kommentar, dato det gjelder, start og slutt tid, lønnstype og eventuell lunsj. Føringen legges til på valgt person. Den ansatte vil også se at det er lagt til en føring i sin mobilapp.

Timeliste eksport

Bruk menyen til venstre for å navigere til Timeliste eksport. Her finner du oversikt over tidligere eksportert timeliste, mulighet for å søke basert på prosjekt eller tidsperiode. Alle tidligere eksportlister lagres og kan lastes ned når som helst.
For å lage en ny eksportliste trykk på Lag ny eksport.
For å lage en ny eksport må enkelt parameter velges. Dato for hvilke periode du ønsker å hente timer for. Valg av spesifikke prosjekter eller alle prosjekter. Valg av spesifikke ansatte eller alle ansatte.
Eksportfilen er en Excelfil – og du kan velge hvilke data fra ABAX Worker som skal komme med i denne filen. Under feltene for Datoer, Prosjekter og Ansatte er det et felt som heter Velg felt som skal overføres til eksportfil. Om du f.eks trykker på X i Ansattnummer vil ikke ansattnummer komme med i Excelfilen. Rekkefølgen på kolonnene med data bestemmes også utfra rekkefølgen man setter dem i her.
ABAX Worker eksport er også lagt opp slik at måten du setter opp Excelfilen lagres til neste gang slik at du slipper å gjøre den samme jobben neste gang.
Når du er ferdig med å sette opp eksportparamter trykk Eksport og du vil føres tilbake til listen over eksportfiler og kan laste ned filen. Selve eksportfilen lagres i ABAX Worker og er mulig å laste ned igjen når som helst.
Filen som nå er lastet ned er i format .xslx og kan åpnes i Excel eller lignende program.

Mannskapsliste

Mannskapsliste også kjent som oversiktsliste viser hvem som har jobbet på anlegg eller arbeidsplassen innenfor en gitt periode.

Velg prosjekt du ønsker mannskapsliste for, deretter settes datoer for hvilken periode listen skal gjelde. Trykk på Last ned rapport oppe i høyre hjørne for å laste ned PDF eller Excelrapport. I rapporten får du også med viktig informasjon som firmnavn, organisasjonsnummer, rapportperiode, prosjekt, kundenavn og prosjektleder.

Arbeidere

Arbeidere viser alle ansattes navn, stilling og telefonnummer. Ved å trykke på ansatt får du opp profil. Her kan administrator fylle inn informasjon for den aktuelle ansatte. Ansatte kan også gjøre dette selv i mobilapp’en.

Det er mulig for en administrator å fylle inn og endre i webgrensesnittet. En ansatt vil kunne redigere sin egen profil gjennom applikasjon. Felt for navn og telefonnummer må endres i My ABAX. Organisasjonsrollen er det kun administrator som kan endre i webgrensesnitt. Det er også mulig å laste opp ansattkontrakt som tilhører den ansatte. Filen må være i en av følgende formater: .doc .pdf .txt .xls .docx .jpg .jpeg eller .png

Firma

Selskapssjekklister gir oversikt over hvilke dokumenter som er fylt ut på bedriften utenom prosjekt i en gitt tidsperiode.

Predefinert får du oversikt over hvilke skjema som er fylt ut i løpet av den siste måneden. Det er mulig å endre dato slik at periode utvides eller innskrenkes. Ved å trykke på velg fra bibliotek får du valg av skjematikk fra enten HMS eller KS. Her kan du velge et spesifikt skjema for å se alle utfylte versjoner av dette. Det er også mulig å velge Ansatt for å se skjematikk fylt ut av en spesifikk person. Til slutt er det også mulig å trykke på Legg til skjema for å finne fram og fylle ut et skjema som du ønsker å ha i oversikten.

Utfylte sjekklister

Utfylte sjekklister gir deg oversikt over alle sjekklister eller skjemaer fylt ut uavhengig om det er på prosjekt eller for internkontroll.

Predefinert henter den alle sjekklister eller skjemaer fylt ut den siste måneden. Også her kan det defineres om det er spesifikke sjekklister eller skjema du ønsker å se. Datokan også utvides eller innskrenkes. Ved å trykke på sjekkliste eller skjema får du sett den utfylte versjonen. Denne listen gir også en god oversikt over hvor det forekommer avvik.

Avvik

Avvikshåndteringen i ABAX Worker er rollespesifikk. Det vil si at du har en person som rapporterer avviket og du har personer som er ansvarlig for å håndtere avvik.
For å bestemme hvem som skal være ansvarlig for avvik trykk på tannhjulet øverst til høyre i webgrensesnittet.
Trykk på Tildel ansatt for å velge hvilke personer som skal være ansvarlig for å håndtere avvik.

Både administrator, prosjektleder og arbeider har mulighet til å rapportere avvik. En arbeider gjør det gjennom applikasjon. Administrator og prosjektleder har mulighet til å registrere avvik gjennom både applikasjon og på web. For å registrere avvik på web gå til dokumentasjon og deretter avvik. Du kommer da til en oversikt over alle avvik uavhengig av status og mulighet for å trykke på knappen med legg til nytt avvik.

Som nevnt kan avvik rapporteres både i mobilapp’en og på web. I denne brukerveiledning tar vi for oss hvordan dette gjøres på web. Det er to forskjellige måter å registrere avvik på. Direkte på et prosjekt eller en oppgave – eller et generelt avvik uten tilknytning. Det er viktig å merke seg at om avvik er tilknyttet noe eller ikke, ikke gjøre noen forskjell for selve håndteringen og prosessen rundt avvik.

For å rapportere et avvik på prosjekt eller oppgave klikker du deg inn på det aktuelle prosjektet eller oppgaven og trykker på Legg til nytt avvik.

Dersom avviket skal være generelt velg Dokumentasjon, gå til Avvik og deretter Legg til nytt avvik.

Felt Beskrivelse
Dato og tid for saken Dato og tid for saken. Som standard henter systemet nåværende tidspunkt og dato
Kategori Kategori for avviket. Kategori må velges
Alvorlighetsgrad Alvorlighet på avvik. Valget her påvirker deadline for å løse saken. Jo høyere alvorlighet, jo kortere blir deadline
Personer involvert
Tillater spesifisering av personer som ble påvirket av avviket
 
Beskrivelse Beskrivelse av hva som skjedde. Dette feltet er påkrevd
Adresse, Postnummer, Poststed Adressen for stedet avviket skjedde
Midlertidig løsning iverksatt Beskrivelse av midlertidig løsning
Foreslått løsning Beskrivelse av løsning forslått av innsender
Opplastede filer Mulighet for å laste opp filer som skal knyttes til avviket

Arbeidsflyt i avvikshåndtering
Når et avvik er opprettet får det status venter på validering. Avviket er da tildelt en av de ansvarlige for avvik i bedriften. Når avviket har status venter på validering har ansvarlig muligheten til å endre eller legge til informasjon på saken. Det er også mulig å legge til flere bilder/filer.

Merk: alle endringer gjort blir registrert. Når saken er sett på og vurdert av ansvarlig har  vi tre valg:

Felt Beskrivelse
Etterspør informasjon Mulighet for å sende sak tilbake til innsender for å etterspørre mer informasjon
Marker som ugyldig Velges dersom innsendt avvik er ugyldig
Start handling Velges dersom avvik skal bearbeides

Etter at status er endret til start handling blir også følgende felt tilgjengelig:

Felt Beskrivelse
Info Informasjon om avviket
Filer Filer lastet opp på saken
Analyse Analyse av avviket
korrigerende tiltak Korrigerende tiltak som skal gjennomføres

Når sak er ferdig analysert kan det opprettes korrigerende tiltak. Det gjøres ved å trykke på Legg til nytt korrigerende tiltak. Da får man opp en boks med følgende felt.

Felt Beskrivelse
Beskrivelse Dette feltet er påkrevd. Her beskrives hva det korrigerende tiltaket skal innebære
Tiltak allerede iverksatt Beskrivelse av korrigerende tiltak allerede iverksatt
Ansvarlig Personen som er ansvarlig for korrigerende tiltaket
Deadline Frist for iverksettelse av korrigerende tiltak

Administrer artikler

Under innstillinger er det mulig å administrere HMS/KS artikler.  Her tilbys mulighet for å redigere allerede eksisterende artikler, samt mulighet for å lage helt nye artikler. Nye Artikler kan plasseres i forhåndsdefinerte kategorier under Helse, Miljø og sikkerhet (HMS), og kvalitetskontroll (KS). Ved oppdatering vil artikkel få nytt versjonsnummer. Som administrator kan du bla gjennom gamle versjoner. Alle prosjekter eller oppgaver som inneholder tidligere versjoner av artikler vil automatisk bli oppdatert med nyeste versjon. Det betyr at du kan administrerer hele HMS og KS biblioteket fra et sted, samtidig blir alle prosjektene dine oppdatert med den nyeste versjon av artikkelen. Under arbeid med artikler er det enkelt å redigere allerede eksisterende tekst, legge til nye overskrifter og avsnitt.

Felt Beskrivelse
HMS Velger hvilke bibliotek du jobber med
KS Velger hvilke bibliotek du jobber med
Artikkelnavn Søk for å finne artikkel
Ny artikkel Oppretter ny artikkel i valgt kategori
Innledning, Rutiner, Tiltakskort, Ansatte, Kartlegging, Avvikssystem, Verneombud, Bekreftelser/Erklæring, Stoffkartotek, HMS-Datablader, Diverse dokumenter, Bygg og anlegg, Prosjekt Forhåndsdefinerte kategorier
Ikon formet som en penn Rediger artikkel

Ny eller rediger artikkel

Ny artikkel åpner for å opprette ny artikkel i valgt kategori. Trykk på ikonet formet som en penn for å redigere valgt artikkel.

Artikkelnavn blir hovednavnet på artikkelen. Det er mulig å redigere dette navnet i ettertid. Du kan lage så mange avsnitt du ønsker. Artikkelen vil legge seg nederst i listen i den valgte kategorien.

Felt Beskrivelse
Artikkelnavn Navn på artikkel
Avsnittsnavn Navn på avsnitt
Avsnittsinnhold Innhold i avsnitt
Nytt avsnitt Oppretter nytt avsnitt i artikkel
Publiser artikkel Lagrer og publiserer artikkel

Redigering av artikkel vil fungere på helt lik måte som å opprette en ny bortsett fra at det allerede vil eksistere avsnitt og innhold.

Versjonshåndtering

Med en gang du redigerer en artikkel og lagrer denne vil det opprettes en ny versjon av artikkelen. Kun den nyeste versjonen vil være synlig i HMS/KS-biblioteket. De resterende versjonen er kun synlig i administrasjon av artikler. Her kan man se følgende informasjon: dato, status, endret av og versjonsnummer.

Lønnseksport

Lønnseksport gjør det mulig å eksportere og låse timer slik at du kan importere timelistene i ditt lønnssystem. 

Merk! Forskjellen på “Lønnseksport” og “Timeliste Eksport” er at sistnevnte kun genererer en tilpasset Excelfil uten å låse timeføringene du velger å inkludere i rapporten. “Timeliste Eksport” er fin å bruke hvis du ønsker å hente ut timer i Excel til annet bruk enn lønnskjøring.

Gå til lønnseksport ved å trykke på “Lønnseksport” i menyen til venstre. Da kommer du til en liste med alle tidligere lønnseksporter du har gjennomført. Første gang du kommer hit vil listen være tom. Senere, når du har eksportert timer til lønn, vil den vise når eksporten ble utført, hvem som gjennomførte eksporten, hvilken periode det er eksportert timer for og hvilke ansatte som er inkludert i eksportfilen, samt hvilket format filen ble lagret i.

For å generere en ny fil trykker du på “Ny eksport” oppe til høyre. I vinduet som så vises velger du først perioden du ønsker å hente timer fra. Merk at kun timer som ikke tidligere er eksportert vil vises i oversikten. I filterene kan du velge om du vil eksportere timer med eller uten lunsj inkludert og velge hvilke ansatte som skal inkluderes i eksporten. For å ytterligere kontrollere at timetallet er riktig før du eksporterer, kan du i filteret helt til høyre velge å vise både ansatte og prosjekter. Dette vil ikke påvirke hvordan eksportfilen ser ut.

Dersom det er behov for å endre timene til en ansatt trykker man på den ansatte og utfører nødvendige justeringer.

Når listen med ansatte og timer er OK trykker du på “Neste steg”. Her kan du velge mellom tre ulike eksportformater:

Excel
Velg kolonnene du ønsker å eksportere i din foretrukne rekkefølge
Huldt & Lillevik
Ingen flere valg nødvendig. Før du kan eksportere timer i dette formatet må alle ansatte ha ansattnummer i sin ABAX Worker profil. Dette ansattnummeret må være det samme som i Huldt & Lillevik
Visma Lønn
Ingen flere valg nødvendig. Før du kan eksportere timer i dette formatet må alle ansatte ha ansattnummer i sin ABAX Worker profil. Dette ansattnummeret må være det samme som i Visma Lønn
Etter å ha valgt format trykker du på “Eksport” oppe i høyre hjørne. Du vil så bli tatt tilbake til listen med alle tidligere eksporter hvor du vil se at exportfilen blir generert. Når filen er ferdig generert kan du laste den ned for bruk i ditt lønnsprogram.

Merk! Timeføringene du nå har eksportert er låst er ikke mulig å endre. Dersom du ønsker å endre timeføringer som er eksportert må du slette den aktuelle eksporten ved å trykke på søppelspannet til høyre. Dette vil åpne timeføringen slik at de kan endres. Du må deretter eksportere timene på nytt som forklart over for å låse dem igjen.

Materiale

Bruk meny på venstre side og gå til materiale. Her vil alt materiale som er tilgjengelig for arbeiderne listes nedover.
For å opprette nytt materiale gå til  Legg til ny, her er det to felter som må fylles ut.

Felt Beskrivelse
Navn Navn på materiale
Enhet Velg type enhet på materiale

Deretter er det bare å trykke Lagre.
Øverst på siden kan forskjellige typer materiale filtreres og søkes på for å få en oversikt over hva som er laget og er tilgjengelig

Felt Beskrivelse
Status Filtrer på status for materiale
Navn Søk på materiale
Lagt til av Filter på hvem som har lagt materiale
Fra/til Filter på tidsperiode materiale ble lagt til

For hver linje av materiale er det helt i høyrekanten en knapp som kan skyves frem og tilbake.  Ved å trykke på denne aktiverer og deaktivere du materiale. Ved deaktivering er det ikke lenger tilgengelig for ansatt i appen. Dersom du ønsker å aktivere et materiale igjen må du velge «deaktivert» i filteret «Status» på toppen.

Materiale på oppgave

For hver enkelt oppgave vil det være en oversikt over brukt materiale. Gå inn på en oppgave og velg Materiale for å se på eller legge til materiale brukt.Her finnes det to visningsformer. Du kan velge mellom visning for sammendrag av materiale brukt eller en detaljert visning for hver enkelt føring av materiale.

Felt Beskrivelse
Rapportert fra Filter spesifisering av tidsintervall
Rapportert til Filter spesifisering av tidsintervall
Lagt til av Filter for valg av hvilket person som har lagt til materiale
Materiale Filter for valg av hvilket materiale som skal vises i listen
Se Valg av visning i listen under, sammendrag eller detaljer

Sammendrag
Viser totaler for brukt materiale på oppgaven i henhold til filter valg. Ved å trykke på et spesifikk materiale kommer du til visning for detaljer. Trykk igjen på et spesifikk forbruk for å redigere enten mengde eller navn. 

Detaljer
Lister detaljert forbruk. Trykk på forbruket for å redigere mengde eller navn.

Legg til nytt bruk

For å legge til nytt forbruk klikk Legg til nytt bruk øverst i høyre hjørne. Velg materiale og mengde og klikk deretter lagre.