Bijgewerkte Algemene voorwaarden

ABAX kondigt een update aan van de Algemene voorwaarden, Verwerkersovereenkomst en Privacyreglement met ingang van 1 januari 2022 *

* Voor contracten die vanaf 1 september 2021 met ABAX aangegaan worden, zullen de dan ondertekende voorwaarden van toepassing zijn.

Dit zijn de belangrijkste doorgevoerde wijzigingen:

 • Engelse versie is de basisversie en toegankelijk via URL, alle andere contractdocumenten bevinden zich op dezelfde pagina, er is de mogelijkheid om als PDF op te slaan/af te drukken, de vertalingen van de Engelse tekst zijn er voor uw gemak
 • Toekomstbestendig in het kader van de ABAX visie Simply Connected (5.)
 • Korter, beter gestructureerd, transparant
 • De verwerkersovereenkomst (DPA) heeft nu voorrang op TC's qua volgorde contractdocument (1.4.)
 • Contractperiode begint nu op datum verzending HW in plaats van voorheen datum contractondertekening (3.2.)
 • Klantcontract geeft nu duidelijker aan wie eigenaar is van de apparatuur (4. 1.)
 • Leveringsvoorwaarden DAP in plaats van DDP (4. 2.)
 • Levenslange garantie wordt in meer detail omschreven (9.)
 • Aansprakelijkheid beperkt tot uitbetaald bedrag op de datum per service max 36 maanden (11.2.)
 • Prijsaanpassingen mogelijk bij automatische verlenging (16.3.)
 • Verwerkersovereenkomst en privacyreglement herzien met geactualiseerde bepaling van de reikwijdte voor de behandeling van persoonlijke gegevens
 • RAM: Contractvoorwaarden kan nu worden geactualiseerd of gewijzigd met één maand vooraankondiging, voornamelijk om toekomstige diensten te kunnen leveren (15.)
 • RAM: Mogelijkheid prijsverhoging met schriftelijke aankondiging twee maanden vooraf op basis van daadwerkelijke kostenstijging productiekosten of andere derdenkosten (16.1.)

ABAX heeft de Algemene Contractvoorwaarden herzien, geldig vanaf 1 maart 2020

* Voor klanten die na 1 februari 2020 een nieuw contract met ABAX hebben ondertekend, zijn de algemene contractvoorwaarden van toepassing vanaf de contractdatum.

Om de hoogste kwaliteit voor onze diensten te garanderen, heeft ABAX de Algemene Contractvoorwaarden herzien overeenkomstig met clausule 3 in de Algemene Contractvoorwaarden.

ABAX heeft de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • De toegang tot het beëindigen van het contract wordt gemakkelijker gemaakt voor de klant. De  annulering kan worden verzonden per e-mail of via de self-service oplossing op de website van ABAX (paragraaf 5.5)
 • Voor alle klantrelaties die na 01.02.2020 zijn aangegaan, is ABAX eigenaar van de apparatuur (hardware). Er zijn op dit punt geen wijzigingen voor bestaande klanten, die nog steeds eigenaar zijn van de apparatuur die ze van ABAX hebben ontvangen (nieuwe clausule 6)
 • ABAX behoudt zich het recht voor om alle extra kosten van levering van apparatuur aan de klant in rekening te brengen, d.w.z. als de klant niet bijdraagt aan het ontvangen van de apparatuur (clausule 7.5)
 • Zowel klanten als ABAX hebben toegang gekregen om de klantrelatie over te dragen aan een derde partij (clausule 8)
 • Er wordt gespecificeerd dat de klanten hun eigen informatie / gegevens bezitten (clausule 10)
 • De servicevoorwaarden voor productgroep 3 (ABAX Worker en ABAX Performance) zijn verwijderd uit de contractvoorwaarden. Het servicegebied van ABAX Worker is overgedragen van ABAX AS naar Håndverksdata AS (org. Nr. 989 307 835)
 • Servicevoorwaarden voor de ABAX API-service zijn geïmplementeerd (nieuwe service)
 • Bovendien zijn op verschillende punten enkele kleine taalkundige wijzigingen en verduidelijkingen aangebracht. Klanten worden daarom geadviseerd om de afzonderlijke punten door te nemen.

Neem bij vragen contact op met ABAX via klantenservice@abax.nl 

ABAX heeft haar bewerkersovereenkomst gewijzigd met ingang van 1 maart 2020

Het is nu bijna anderhalf jaar geleden dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de nieuwe Wet Persoonsgegevens van kracht werden. Om naleving van de voorschriften te waarborgen en aan verplichtingen als gegevensbewerker te voldoen heeft ABAX de bewerkersovereenkomst herzien; deze is te vinden op https://www.abax.com/uk/abax-terms-and-conditions . 
ABAX heeft de volgende wijzigingen aangebracht:

 • Artikel 4 (gebruik van toeleveranciers) en artikel 6 (overdracht buiten de EER) zijn samengevoegd tot een enkele clausule.
 • Wijzigingen in het gebruik van de leverancier moeten minimaal 30 dagen vooraf schriftelijk worden gemeld. Klanten kunnen tegen deze wijzigingen bezwaar maken, mits feitelijke gronden aanwezig zijn en deze binnen 14 dagen na de mededeling van de wijzigingen zijn ingediend. 
 • In artikel 4 van de bewerkersovereenkomst is een link toegevoegd naar een overzicht van alle door ABAX gebruikte toeleveranciers, inclusief de informatie dat leveranciers buiten de EER gecertificeerd zijn in Privacy Shield.
 • Wijzigingen in de bewerkersovereenkomst moeten minimaal 30 dagen vooraf schriftelijk worden gemeld. Klanten kunnen tegen deze wijzigingen bezwaar maken, mits feitelijke gronden aanwezig zijn en binnen 14 dagen na ontvangst van de mededeling van de wijzigingen.
 • In Bijlage 2 is een vermelding opgenomen dat ABAX tot 30 juni 2020 de verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking met betrekking tot de ABAX Worker Service nog deelt met Håndverksdata AS (org. nr. 989 307 835)

De wijzigingen in de bewerkersovereenkomst zijn gemaakt in overeenstemming met waardevolle input van bv. onze klanten om de verwerking van gegevens meer in overeenstemming met de geldende voorschriften te brengen.

Voor de duidelijkheid wordt gesteld dat er geen wijzigingen zijn in separaat gesloten bewerkersovereenkomsten.

Indien u vragen heeft over de wijzigingen in de bewerkersovereenkomst kunt u contact opnemen met de contactpersonen voor privacy/gegevensbescherming van ABAX op dpo@abax.no